Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Ελ. Συν. ΠΡΑΞΗ 264/2013 – Οι ΔΕΥΑ δεν ανήκουν στο στενό ούτε και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Εφαρμογή ενιαίου μισθολόγιου και στις ΔΕΥΑ με αναγνώριση πραγματικής προϋπηρεσίας και μισθούς αναφοράς της 31-12-2012

Ελ. Συν. ΠΡΑΞΗ 264/2013 – Οι ΔΕΥΑ δεν ανήκουν στο στενό ούτε και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Εφαρμογή ενιαίου μισθολόγιου και στις ΔΕΥΑ με αναγνώριση πραγματικής προϋπηρεσίας και μισθούς αναφοράς της 31-12-2012

Advertisements

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ (ΣΤ΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ)
ΠΡΑΞΗ 264/2013

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ με την 98/18.4.2013 πράξη επιστροφής αρνήθηκε τη θεώρηση του 24, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου ΧΧΧ (στο εξής Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ), ποσού 163.342,79 ευρώ που εκδόθηκε στο όνομα των φερόμενων ως δικαιούχων εβδομήντα δύο (72) υπαλλήλων του ανωτέρω δημοτικού νομικού προσώπου και αφορούσε στην καταβολή αποδοχών τακτικού προσωπικού Ιανουαρίου 2013. Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο Επίτροπος προέβαλε, ότι η επίμαχη δαπάνη παρίσταται μη νόμιμη διότι: α) για την εφαρμογή της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 στους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ εσφαλμένα συγκρίνονται οι αποδοχές τους του μηνός Ιανουαρίου 2013 με τις αντίστοιχες αποδοχές τους του μηνός Οκτωβρίου 2011 αντί του ορθού μηνός Δεκεμβρίου 2012 με ό,τι αυτό συνεπάγεται (τυχόν υπερβάλλουσα μείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011), β) κάποιοι εργαζόμενοι, για παράδειγμα με ειδικότητα φύλακα-εργάτη, κατατάχθηκαν στο βαθμολόγιο-μισθολόγιο του ν.4024/2011 σε κατηγορία ανώτερη, Δ.Ε. αντί του ορθού Υ.Ε. χωρίς να προβλέπεται σε διάταξη νόμου και χωρίς να προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ, γ) κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 του ν.4024/2011 οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ λαμβάνουν οικογενειακή παροχή για τα τέκνα που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, ενώ η παροχή δίδεται μόνο κατά το χρόνο της φοίτησης που προβλέπεται από τον Οργανισμό κάθε Σχολής, δ) εσφαλμένα και κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 για την κατάταξη στο νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο κατά τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου πραγματικής υπηρεσίας κάποιων εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ, π.χ. με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή χημικού μηχανικού ή διοικητικού, λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία απόκτησης πτυχίου και όχι η ημερομηνία έναρξης πραγματικής υπηρεσίας τους στη Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ λαμβανομένης υπόψη τυχόν αναγνωρισμένης πραγματικής για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη προϋπηρεσίας με ίδια –παρεμφερή- συναφή ειδικότητα σε άλλους φορείς εκτός Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ έως και επτά (7) ετών. Περαιτέρω, ο Επίτροπος ζήτησε να του προσκομισθούν οι πλήρεις φάκελοι των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών της αναγνωρισμένης πραγματικής προϋπηρεσίας με ίδια –παρεμφερή ειδικότητα σε άλλους φορείς εκτός Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ έως και επτά (7) ετών, η αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση μηνός Δεκεμβρίου 2012 καθώς και ο αντίστοιχος πίνακας αποδοχών τους για να γίνει η σύγκριση με τη μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2013 και ζήτησε να αιτιολογηθεί δυνάμει ποιων διατάξεων εργαζόμενος στη Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ τοποθετήθηκε σε θέση Δ.Ε. χωρίς πτυχίο λυκείου και άλλος εργαζόμενος κατηγορίας Υ.Ε.16 εργατών μεταφέρθηκε από τη ΔΗ. ΧΧΧ. στη Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ ως Δ.Ε. τεχνικός χειριστής μηχανημάτων. Η δημοτική επιχείρηση, αφού αντικατέστησε το ανωτέρω Χ.Ε. με το ταυτάριθμο 24, οικονομικού έτους 2013, ποσού 162.881,81 ευρώ, το επανυπέβαλε για θεώρηση με το 1934/5.7.2013 έγγραφο του Διευθυντή της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Ειδικότερα προέβαλε ότι: α) δεν είναι δυνατή η εκ νέου εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011, δεδομένου ότι η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ανεστάλη σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του ν.4093/2012 από 31.10.2012 και μέχρι 31.12.2016. Εφόσον επομένως έχει ήδη εφαρμοστεί (παρ. 7 του άρθρου 31 του ν.4024/2011), μείωση στις αποδοχές που λάμβαναν οι εργαζόμενοι μέχρι ποσοστού μικρότερου ή ίσου του 25% στις 31.10.2011, δε δύνανται να εφαρμοστεί εκ νέου και για δεύτερη φορά μείωση των αποδοχών που λάμβαναν στις 31.12.2012, β) για την κατάταξη των Μηχανικών Π.Ε. αναγνωρίστηκε μέχρι 31.12.2012 ως προϋπηρεσία το  χρονικό διάστημα από την απόκτηση του διπλώματος μηχανικού, όπως προβλέπεται στην κλαδική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με βάσει την οποία αμείβονταν σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ από την ημέρα πρόσληψης τους, γ) υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με την πράξη επιστροφής του Επιτρόπου ως προς τα εξής ζητήματα: κατάταξη του προσωπικού με ειδικότητα εργάτη –φύλακα στην κατηγορία Υ.Ε., χορήγηση της οικογενειακής παροχής για τα τέκνα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.4024/2011, κατάταξη του εργαζομένου που μεταφέρθηκε από τη ΔΗ. ΧΧΧ ως Υ.Ε. και διόρθωση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης του προσωπικού της σε ότι αφορά την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των εργαζομένων της σε άλλους φορείς. Περαιτέρω, η Δ.Ε.Υ.Α. προσκόμισε τους πλήρεις φακέλους των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και των δικαιολογητικών αναγνωρισμένης πραγματικής προϋπηρεσίας με ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα σε άλλους φορείς όσων υπαλλήλων δεν είχε προσκομίσει. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην ως άνω άρνησή του ως προς τους υπό στοιχεία α, β και δ λόγους, επισημαίνοντας ότι: i) ο ΧΧΧ Π.Ε. Χημικός Μηχανικός με ημερομηνία απόκτησης πτυχίου την 21.3.1994 έπρεπε να καταταχθεί με επτά (7) έτη προϋπηρεσίας και εσφαλμένα κατατάχθηκε την 1.1.2013 με 19 έτη προϋπηρεσίας, ενώ προσλήφθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ στις 27.10.2009, απέκτησε συναφές μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και είχε προϋπηρεσία πριν την πρόσληψη του δύο ετών, ii) η ΧΧΧ Τ.Ε. Γραμματέας, έπρεπε επίσης να καταταχθεί με επτά έτη προϋπηρεσίας και εσφαλμένα κατατάχθηκε την 1.1.2013 με 7 έτη, 6 μήνες και 12 ημέρες προϋπηρεσίας δυνάμει της αναγνωρισμένης πραγματικής προϋπηρεσίας της σε άλλους φορείς εκτός Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ και iii) ο ΧΧΧ εργαζόμενος της εν λόγω επιχείρησης, χωρίς απολυτήριο λυκείου, εσφαλμένα κατατάχθηκε την 1.1.2013 σε κατηγορία Δ.Ε. αντί του ορθού Υ.Ε. που ανήκει με την προσθήκη πλασματικού χρόνου τριών ετών, δεδομένου ότι απασχολείται σε ανώτερη κατηγορία (Δ.Ε. υδραυλικός) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4024/2011. Κατόπιν των ανωτέρω ανέκυψε διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα ο Επίτροπος απευθύνεται, με την από 25.7.2013 έκθεσή του, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄, 52/28.2.2013) και 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8/22043/4.12.2012 (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.
ΙΙ. Α. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), προβλέπει, στο άρθρο 275, ότι: «Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.». Στη διάταξη δε του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114) καθορίζεται το αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου (παρ. 1), που σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει τον έλεγχο αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό (εδαφ. α΄), καταγράφονται οι δαπάνες που εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου (παρ. 2) και ορίζονται τα αρμόδια όργανα διενέργειας του ελέγχου – Υπηρεσίες Επιτρόπου (παρ. 3). Περαιτέρω, ο ως άνω Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ορίζει, στο άρθρο 252, ότι: «1. Οι Δήμοι (…) μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. (…) 4. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, αποτελούν αντίστοιχες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού. 5. Οι επιχειρήσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. (…)» και στο άρθρο 255 παρ. 1 ότι: «Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο (…)». Εξάλλου, ο ν.1069/1980 (ΦΕΚ Α΄ 191) στο άρθρο 1 ορίζει ότι: «1. Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας, εξαιρέσει των πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βόλου και των μειζόνων αυτών περιοχών, δύναται να συνιστώνται κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου εις εκάστον Δήμον ή Κοινότητα της Χώρας ή υπό πλειόνων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων ενιαίαι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της Ιδιωτικής οικονομίας, εφ` όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου (…). Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως  λειτουργούν  υπό μορφήν  Δημοτικής  ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του “Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος”. 2. Αι προβλεπόμεναι υπό της προηγουμένης παραγράφου επιχειρήσεις είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλλευσιν, διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητός των. 3. Η σύστασις εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται δι’ αποφάσεως των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων (…)», στο άρθρο 2 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195), ότι: «Με αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τομείς στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους: α) τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων, β) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, δ) την εμφιάλωση και εμπορία νερού, ε) τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (…)», στο άρθρο 3 παρ. 1 ότι: «Η υπό ενός μόνου Δήμου συνιστωμένη επιχείρησις διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται κατά τας περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος διατάξεις (…)», στο άρθρο 7 παρ. 1 ότι: «Δι’ Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας συντασσομένου δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμην των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, καθορίζεται η οργάνωσις, η σύνθεσις και η αρμοδιότης των υπηρεσιών, (…) η κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή των θέσεων του προσωπικού καθ’ ομάδας ειδικοτήτων και αναλόγως της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί …» και στο άρθρο 20, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α`107), ότι: «1. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητος στις εξής αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου: α) Για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. β) Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων. γ) Για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα. δ) Για τη σύναψη δανείων. ε) Για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες. 2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει τον ισολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές». Περαιτέρω, από τις διατάξεις του ως άνω νόμου προκύπτει ότι υπόκεινται σε έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α., που αφορούν στην έκδοση κανονισμών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 23), στον καθορισμό χωριστών τιμολογίων για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 25) και στον καθορισμό ειδικών τιμολογίων (άρθρο 26). Επιπροσθέτως, με την 70/29.4.2011 απόφαση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΧΧΧ (ΦΕΚ Β΄ ΧΧΧ) συγχωνεύθηκαν οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης του Δήμου ΧΧΧ και συστάθηκε νέο ν.π.ι.δ. κοινοφελούς χαρακτήρα με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου ΧΧΧ» (Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ), τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΧΧΧ (άρθρο 5).
Β. Ο ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής   2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του  ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄ 222) ορίζει στην Υποπαράγραφο Γ1 «Μισθολογικές διατάξεις του Δημοσίου τομέα» της παραγράφου Γ «Ρυθμίσεις Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής» του άρθρου πρώτου ότι: «1. (…) 2. Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 και της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 (Α΄ 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012. 3. (…) 12. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3899/2010 (Α΄ 212). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4024/2011 εκτός από αυτές της παραγράφου 2. (…)».
Γ. Ο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011) ορίζει στο Κεφάλαιο δεύτερο αυτού υπό τον τίτλο: «Σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα και συναφείς διατάξεις», στο άρθρο 4 παρ. 1, ότι: «Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ): α) (…)», στο άρθρο 6, ότι: «1. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) – κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής: Βαθμός Α Βαθμός Β Βαθμός Γ Βαθμός Δ Βαθμός Ε Βαθμός ΣΤ. (…). 3. Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και καταληκτικός, ο Βαθμός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ κατηγορία. (…) 4. (…) Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψη τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για την βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη μετά τη μονιμοποίηση τους ή τη συνέχιση της απασχόλησης τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και η προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη (…)», στο άρθρο 12, ότι: «1. Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. (…)», στο άρθρο 14, ότι: «Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15, 17, 18, 19 και 30 του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους», στην παράγραφο 1 του άρθρου 15, ότι: «Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, (…)», στο άρθρο 28 ότι: «1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου ως εξής: (…) 4. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται  στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προσθήκη πλασματικού χρόνου για την τελικά κατάταξη τους τρία (3) έτη. (…)», στο άρθρο 29 ότι: «1. (…) 2. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής: α) εφόσον η μηνιαία αύξηση είναι μέχρι του ποσού των πενήντα (50) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άμεσα με την έναρξη εφαρμογής του νέου μισθολογίου. β) Εφόσον η αύξηση είναι μεγαλύτερη των πενήντα (50) ευρώ και μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ, η αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών. γ) Εφόσον η αύξηση είναι μεγαλύτερη των εκατό (100) ευρώ, καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών. Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης, η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής: α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου. (…)», στο άρθρο 31, όπως ίσχυε πριν την κατάργηση του με την περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), ότι: «1. α) Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους, (…) εφαρμόζεται ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους (…). 3. Για τους εργαζόμενους στους φορείς της υποπαραγράφου 1α με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, το ανώτατο όριο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ ισούται με το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους υπαλλήλους με αντίστοιχη σχέση εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στο Δημόσιο (…)  4. Το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, εξαιρούμενων των εργοδοτικών εισφορών, των φορέων της υποπαραγράφου 1α΄ του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα χίλια εννιακόσια (1.900,00) ευρώ το μήνα. Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, μικρότερο του 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009 ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του 65%. (…) 7. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 εφαρμόζονται αναλογικά και στους εργαζομένους των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον προκύπτει μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους μεγαλύτερη από το ποσοστό που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29. 8. (…) 9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας, που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους» και στο άρθρο 32 παρ. 4, ότι: «Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου αρχίζει την 1.11.2011». Τέλος στο άρθρο 87 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου ΧΧΧ (απόφαση Τ.Τ. 23745/11/2.2.2012 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΕΚ Β΄ ΧΧΧ /20.2.2012) με τίτλο «Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη τακτικού προσωπικού» ορίζεται ότι: «1 α) Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Επιχείρησης (τακτικό προσωπικό) αμείβονται με τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τους ή με τις Ομοιοεπαγγελματικές τους συμβάσεις τους ή με την Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας της Επιχείρησης. Μεταξύ των συμβάσεων αυτών επιλέγεται υποχρεωτικά η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο, μετά από αίτηση του και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. (…) Η Επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας καθορίζει υποχρεωτικά τα μισθολογικά κλιμάκια και τους βασικούς μισθούς κάθε μισθολογικού κλιμακίου, την κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή του προσωπικού ανάλογα με την ειδικότητα και τη βαθμίδα εκπαίδευσης του κάθε εργαζομένου, το χρόνο μισθολογικής εξέλιξης και τα επιδόματα. β) Οι εργαζόμενοι του Κλάδου Π.Ε. Μηχανικοί έχουν το δικαίωμα εάν το επιθυμούν, να επιλέξουν να αμείβονται με την Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στις Μελετητικές και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις όλης της Χώρας. γ. (…) 5. Κάθε εργαζόμενος κατατάσσεται στο μισθολογικό κλιμάκιο της ειδικότητας και του κλάδου εκπαίδευσης που προβλέπεται από την οργανική θέση. Ανάλογα με τα προσόντα και τη θέση που κατέχει αμείβεται με τις αποδοχές και τα επιδόματα του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο κατατάσσεται. (…)». Στην δε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του τακτικού προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΧΧΧ» ορίζεται στο άρθρο 4 με τίτλο «ΜΚ εισόδου-Χρόνος μισθολογικής εξέλιξης» ότι: «α) (…) β) Για τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων από ΜΚ σε ΜΚ απαιτείται υπηρεσία δύο (2) χρόνων σε κάθε ΜΚ. Για την εξέλιξη αυτή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που έχει ο εργαζόμενος στην ΔΕΥΑ ΧΧΧ ή σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη και αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο ανήκε. Η προϋπηρεσία, εκτός της επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον είναι της ίδιας ειδικότητας που έχει ο εργαζόμενος στην επιχείρηση. Για τους μηχανικούς της επιχείρησης σαν χρόνος μισθολογικής εξέλιξης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος από την απόκτηση του πτυχίου. γ) Η προϋπηρεσία των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου αυτού, εκτός της επιχείρησης, που λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη του εργαζόμενου σε Μισθολογικό Κλιμάκιο και την μισθολογική εξέλιξη του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τρεις (3) τριετίες».
ΙΙΙ. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται τα εξής:
Α. Με την διάταξη της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 προσδιορίζονται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου δεύτερου του ν.4024/2011, μεταξύ δε αυτών συγκαταλέγονται τα ν.π.ι.δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε ν.π.δ.δ. ή σε Ο.Τ.Α.. Προκειμένου δε να κριθεί αν ορισμένο ν.π.ι.δ. ανήκει στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, τίθενται με την ως άνω διάταξη τα εξής κριτήρια: α) η επιδίωξη εκ μέρους του ν.π.ι.δ. κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, β) η άσκηση εποπτείας επί των πράξεων των οργάνων του εκ μέρους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. και γ) ο διορισμός και ο έλεγχος της πλειοψηφίας του διοικούντος το ν.π.ι.δ. όργανο από τα ως άνω νομικά πρόσωπα. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του ν.1069/1980 συνάγεται ότι οι συνιστώμενες επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά επιχειρήσεις που ανήκουν στους οικείους Δήμους και μάλιστα αποτελούν δημοτικές επιχειρήσεις κοινοφελούς χαρακτήρα υπό την έννοια ότι τα εκτελούμενα από αυτές έργα καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού δηλαδή του κοινού συμφέροντος σε τοπικό επίπεδο (βλ. γνωμ. ΝΣΚ 772/2001). Ωστόσο, οι εν λόγω δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν μεν ν.π.ι.δ, που διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 51 παρ. 1 περ. ε του ν. 1892/1990, Ελ.Συν. Κλιμ. στο VII Τμ. 64/2013, Α.Π. 1584, 1675/2010, γνωμ. ΝΣΚ 388/1992), όμως, δεν αποτελούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι α) ανεξαρτήτως του νομικού τους ενδύματος ως ν.π.ι.δ., επιδιώκουν σκοπό δημοσίου συμφέροντος (ύδρευση, αποχέτευση), δεδομένου ότι παρέχουν αγαθά ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο (βλ. άρθρα 1 παρ. 2 και 2 παρ. 1 ν. 1069/1980 – Ελ.Συν. I Τμ. Πραξ. 94/2012), β) οι σημαντικότερες από τις πράξεις των οργάνων τους υπόκεινται είτε σε εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και ήδη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (βλ. άρθρο 20 ν. 1069/1980) είτε σε έγκριση του ανωτέρω οργάνου ή του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. άρθρα 7 παρ. 1, 23, 25 και 26 ν. 1069/1980) και γ) τα μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου (άρθρα 3 παρ. 1 ν. 1069/1980, 255 παρ. 1 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, πρβλ. Ελ.Συν. Κλιμ. στο I Τμ. Πραξ. 15/2012, Κλιμ. στο VII Τμ. Πραξ. 4/2013, Πρακτ. Συν. 1η/8.1.2013 Θέμα Α΄, 3η/29.1.2013 Θέμα Γ΄, γνωμ. ΝΣΚ 772/2001). Επομένως, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Δήμου ΧΧΧ, που αποτελεί δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εμπίπτει στις ρυθμίσεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
Β. Με τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις του Κεφαλαίου δεύτερου του ν.4024/2011, που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή από 1.1.2013 και στο προσωπικό, μεταξύ άλλων, των Δ.Ε.Υ.Α., πραγματοποιείται νέα κατάταξη μισθολογική και βαθμολογική του προσωπικού τους. Επομένως, μετά την ένταξη του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α. στο κεφάλαιο Δεύτερο του ν. 4024/2011, ήτοι από 1.1.2013 σε βαθμούς, πραγματοποιείται νέος υπολογισμός των αποδοχών, όπως αυτές προκύπτουν από 1.1.2013 από την εφαρμογή του νόμου αυτού και κατόπιν συγκρίσεως των αποδοχών που προκύπτουν με τις αποδοχές που είχαν διαμορφωθεί τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω κεφαλαίου, δηλαδή την 31η.12.2012. Σε περίπτωση δε αύξησης ή μείωσης των αποδοχών που θα προκύψει από την εν λόγω σύγκριση εφαρμόζεται το άρθρο 29 του ν.4024/2011 (βλ. σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αριθμ. πρωτ. 2/85127/0022/22.11.2012). Η δε σύγκριση των αποδοχών του προσωπικού, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 1η.1.2013, δεν μπορεί να γίνει με τις διαμορφωθείσες την 31η.10.2011 αποδοχές, καθόσον μετά την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 είχε προκύψει νέος υπολογισμός των αποδοχών του προσωπικού, το δε άρθρο αυτό έπαψε να ισχύει όχι αναδρομικά αλλά από την έναρξη ισχύος της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012,  ήτοι από την 1η.1.2013. Αν γινόταν δεκτή η αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή και η σύγκριση των αποδοχών γινόταν με τις διαμορφωθείσες την 31η.10.2011, θα υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να διακυβευθεί η επίτευξη του επιδιωκόμενου από το νόμο σκοπού, με συνέπεια να πλήττεται η πρακτική αποτελεσματικότητά του και στην ουσία θα αναιρείτο ο σκοπός θέσπισης του, που είναι η άμεση εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης του προσωπικού που υπηρετεί στις Δ.Ε.Υ.Α. ως υποχρεωτικού μισθολογίου.
Γ. Όσον αφορά δε τη βαθμολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α. αυτή πραγματοποιείται με ανάλογη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4024/2011. Με την τελευταία αυτή διάταξη λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς της κατηγορίας, που υπηρετούν, και ο χρόνος προϋπηρεσίας τους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι είχε αναγνωριστεί μέχρι 31.12.2012 για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους. Ενόψει αυτών, ο ήδη αναγνωρισθείς χρόνος προϋπηρεσίας των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α. στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, βάσει των οικείων διατάξεων των ισχύοντων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, συνυπολογίζεται για τη βαθμολογική τους κατάταξη (πρβλ. Ελ.Συν. Κλιμ. στο I Τμ. 33/2012 και σχετική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605/12.12.2012 σύμφωνα με την οποία η κατάταξη όλων των υπαλλήλων σε νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας που έχει ήδη αναγνωριστεί μέχρι 31.12.2012, τυχόν δε προϋπηρεσία που δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία θα αναγνωριστεί μετά την κατάταξη των υπαλλήλων σε νέους βαθμούς σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 και μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο). Ενόψει αυτών, ο ήδη αναγνωρισμένος χρόνος προϋπηρεσίας των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα βάσει των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις εφαρμοζόμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνυπολογίζεται για τη βαθμολογική τους κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4024/2011. Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε ανώτερη κατηγορία των τυπικών προσόντων, που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας, που ανήκουν, με προσθήκη πλασματικού χρόνου για την τελική κατάταξη τους τρία (3) έτη (βλ. γνωμ. ΝΣΚ 101, 54/2013).
IV. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, από τα συνοδεύοντα το επίμαχο χρηματικό ένταλμα στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 249/26.10.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ (ΑΔΑ: ΧΧΧ) εγκρίθηκε η τοποθέτηση του προσωπικού της επιχείρησης σε οργανικές θέσεις μετά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της (ΦΕΚ Β΄ ΧΧΧ /20.2.2012). Μετά δε τη θέση σε ισχύ των διατάξεων της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 σύμφωνα με τις οποίες εφαρμόζεται και για τις Δ.Ε.Υ.Α. το Κεφάλαιο Δεύτερο του ν. 4024/2011 (1.1.2013), εκδόθηκε η 23/13.2.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ με την οποία εγκρίθηκε η από 13.2.2013 διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας κατάταξης των υπαλλήλων της επιχείρησης στους βαθμούς του ν.4024/2011. Κατόπιν εκδόθηκε το 24/2013 Χ.Ε. ποσού 163.342,79 ευρώ. Μετά δε την πράξη επιστροφής του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδόθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ αφενός μεν η 178/11.7.2013 απόφαση (ΑΔΑ: ΧΧΧ), με την οποία επαναλήφθηκε ορθά η 249/2012 απόφαση τοποθέτησης του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. σε οργανικές θέσεις, αφετέρου δε η 171/17.6.2013 απόφαση (ΑΔΑ: ΧΧΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 13.2.2013 διαπιστωτικής πράξης του Διευθυντή της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ κατάταξης των υπαλλήλων της επιχείρησης στους βαθμούς του ν.4024/2011 και πραγματοποιήθηκε επανακατάταξη τους σε κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων και επισημάνσεων του Επιτρόπου. Κατόπιν εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα ποσού 162.881,81 ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση, με βάση όσα έγιναν ανωτέρω ερμηνευτικώς δεκτά (βλ. σκ. IΙΙ), ότι η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, ως εκ τούτου, η μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού έπρεπε να υπολογισθεί βάσει των διατάξεων του Δεύτερου κεφαλαίου του ν. 4024/2011, όπως ισχύει για το λοιπό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α και με προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους. Η σύγκριση, όμως, των αποδοχών του προσωπικού πρέπει να γίνει με τις αποδοχές που ελάμβανε στις 31.12.2012, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ. Περαιτέρω, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε (βλ. σκ. ΙΙΙ.Γ), ορθά λήφθηκε υπόψη για τη βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου ΧΧΧ του ΧΧΧ Π.Ε. Χημικού Μηχανικού, η προϋπηρεσία, που του είχε αναγνωριστεί βάσει της εθνικής κλαδικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας ήτοι από τη λήψη του πτυχίου του στις 21.3.1994, δηλαδή 17 έτη, 7 μήνες και 11 ημέρες, καθόσον εξαιτίας της αναγνώρισης αυτής ο εν λόγω υπάλληλος είχε τοποθετηθεί στο αντίστοιχο ΜΚ, με συνέπεια να επηρεάζεται θετικά η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Ομοίως ορθά η ΧΧΧ Τ.Ε. Γραμματέας, κατατάχθηκε με αναγνωρισμένη πραγματική προϋπηρεσία σε άλλους φορείς εκτός Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ 7 έτη, 6 μήνες και 12 ημέρες. Τέλος, ο ΧΧΧ, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον Επίτροπο,  κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4024/2011 κατατάχθηκε την 1η.1.2013 σε κατηγορία Δ.Ε. αντί του ορθού Υ.Ε., που ανήκει, με την προσθήκη πλασματικού χρόνου τριών ετών, δεδομένου ότι παρόλο που δε διαθέτει απολυτήριο λυκείου απασχολείται σε ανώτερη κατηγορία (Δ.Ε. υδραυλικός). Εκ των ανωτέρω, παρέπεται ότι μη νομίμως εκκαθαρίσθηκαν οι αποδοχές των φερομένων ως δικαιούχων. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 24, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ), ποσού, 162.881,81 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: