Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 266/2013 – Επιβλέποντες μελετών του Ν. 3316/2005 επιτρέπεται να είναι μόνο μηχανικοί ΠΕ της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΠΡΑΞΗ 266/2013 – Επιβλέποντες μελετών του Ν. 3316/2005 επιτρέπεται να είναι μόνο μηχανικοί ΠΕ της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας.

Advertisements

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ (ΣΤ΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ)
ΠΡΑΞΗ 266/2013

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε με την 93/27.12.2012 πράξη της να θεωρήσει το 252, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, συνολικού ποσού 6.600,00 ευρώ, το οποίο αφορούσε στην καταβολή αμοιβής στο φερόμενο ως δικαιούχο ΧΧΧ για την εξόφληση 1ου λογαριασμού της «Μελέτης εκτέλεσης και αξιολόγησης εργαστηριακών δοκιμών για τη θεμελίωση κρηπιδώτοιχου στο λιμένα ΧΧΧ». Τη θεώρηση του ως άνω χρηματικού εντάλματος αρνήθηκε η Επίτροπος για τους ακόλουθους λόγους: α) κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 και 2 του ν. 3316/2005 ως επιβλέπων της προαναφερόμενης μελέτης έχει ορισθεί ο Μηχανικός ΧΧΧ, ο οποίος υπογράφει ως Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., β) δεν προκύπτει η οριστική παραλαβή της ανωτέρω μελέτης με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και η έκδοση σχετικής βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την περαίωση των εργασιών, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005 και γ) δεν έχει επισυναφθεί η έκθεση ανάληψης δαπάνης οικονομικών ετών 2011 και 2012, καθώς και έγγραφο της ΤΥΔΚ περί αδυναμίας εκπόνησης της μελέτης (βλ. άρθρο 209 παρ. 4 του ν. 3463/2006). Ο Δήμος ΧΧΧ εξέδωσε σε αντικατάσταση του ως άνω χρηματικού εντάλματος το 192 όμοιο (συνολικού ποσού 6.600,00 ευρώ), οικονομικού έτους 2013, και το υπέβαλε για θεώρηση με το με αρ. πρωτ. 16409/1.7.2013 έγγραφο του Δημάρχου, επαναφέροντας τη δαπάνη και ζητώντας την έγκριση και πληρωμή της. Η Αναπληρώτρια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό ΧΧΧ, όμως, αφού διαπίστωσε ότι με το ως άνω 16409/1.7.2013 έγγραφο προσκομίσθηκαν ορισμένα από τα αιτηθέντα με την πράξη επιστροφής στοιχεία και ειδικότερα το 35855/5611/11.5.2009 έγγραφο της ΤΥΔΚ περί αδυναμίας εκπόνησης της μελέτης και οι Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης οικ. ετών 2011 και 2012, ενέμεινε ωστόσο στους ως άνω δύο πρώτους, υπό στοιχεία α) – β), λόγους για τους οποίους υπήρξε αρχικά άρνηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 22.8.2013 έκθεσή της, στο παρόν Κλιμάκιο, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του  π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189) και ήδη άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
ΙΙ. O ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42) ορίζει στο άρθρο 25 ότι: «1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του εργοδότη (Διευθύνουσα Υπηρεσία), αποσκοπούν δε στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή υπηρεσιών, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. … 2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. …». Κατά τη ρητή απαίτηση των προεκτιθέμενων διατάξεων, τα καθήκοντα του επιβλέποντος δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών ανατίθενται σε υπάλληλο που διαθέτει τα ελάχιστα απαιτούμενα από τις ανωτέρω διατάξεις προσόντα. Ειδικότερα, ο επιβλέπων πρέπει να διαθέτει την τεχνική δυνατότητα επίβλεψης της μελέτης και συγκεκριμένα να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, ως τέτοιου δε νοουμένου του πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός (πανεπιστημιακός) περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (άρθρ. 2 παρ. 1 του ν.3549/2007, ΦΕΚ Α΄ 69, και ήδη άρθρ. 1 παρ. 2 του 4009/2011, ΦΕΚ Α΄ 195, βλ. και Πράξ. 24/2010 VII Tμ. Ε.Σ.).
IΙΙ. Το β.δ. της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114) ορίζει στο άρθρο 21 ότι: «1. Η εκκαθάρισις ενεργείται παρά της λογιστικής υπηρεσίας κατά τας κειμένας περί εκάστης δαπάνης διατάξεις, … 3. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκάστης δαπάνης … προσαρτώνται εις τα σχετικά χρηματικά εντάλματα …» και στο άρθρο 25 ότι: «Εις παν χρηματικόν ένταλμα δέον να επισυνάπτεται υπ’ ευθύνη των επιτετραμμένων την εκκαθάρισιν και εντολήν της δαπάνης οργάνων του δήμου παν δικαιολογητικόν έγγραφον εξ ου να προκύπτη σαφώς το δικαίωμα του πιστωτού του δήμου κατά βάσιν και ποσόν». Περαιτέρω, ο ν. 3316/2005 ορίζει στο άρθρο 25 ότι: «1. … 2. … 3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως: α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της μελέτης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της μελέτης  …» και στο άρθρο 37 ότι: «1. Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. … 2. … 3. … Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 4. …». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι τα έξοδα των Ο.Τ.Α. αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται από τα αρμόδια όργανα βάσει των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις για κάθε είδος δαπάνης δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την κατ’ αυτών απαίτηση, και πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα των αναγνωριζομένων ως πιστωτών τους. Σε περίπτωση δε καταβολής αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης, κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005, απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά εκκαθάρισης και εξόφλησης της σχετικής δαπάνης αποτελούν, μεταξύ άλλων, η έκδοση βεβαίωσης από τη διευθύνουσα υπηρεσία για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης, μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος, καθώς και η εγκριτική της μελέτης απόφαση του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου, ώστε να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της παροχής από τον ανάδοχο και μάλιστα η εκπλήρωση σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης στο οικείο χρηματικό ένταλμα σύμβασης. Συνεπώς, η μη έκδοση ή μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική (βλ. Πράξεις VII Τμ. Ε.Σ. 107/2009, 165/2007, 93, 261/2006 και IV Τμ.172/2006).
IV. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 185/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΧΧΧ αποφασίστηκε η ανάθεση της σύνταξης της «Μελέτης εκτέλεσης και αξιολόγησης εργαστηριακών δοκιμών για τη θεμελίωση κρηπιδώτοιχου στο λιμένα ΧΧΧ» στον ΧΧΧ, αντί του ποσού των 6.600,00 ευρώ συνολικά. Στη συνέχεια, υπεγράφη η από 23.12.2009 σύμβαση ανάθεσης – εκπόνησης μελέτης, ποσού 6.600,00 ευρώ, μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και του ΧΧΧ. Με το 115368/18200/23.12.2009 έγγραφο του Τμήματος ΤΥΔΚ της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. ΧΧΧ της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας ΧΧΧ ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός της ανωτέρω μελέτης ο ΧΧΧ, ο οποίος υπογράφει ως Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε. τον «1ο λογαριασμό και πιστοποίηση για την πληρωμή» του ποσού των 6.600,00 ευρώ. Ήδη με το επίμαχο 192 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, οικονομικού έτους 2013, εντέλλεται η καταβολή αμοιβής, συνολικού ποσού 6.600,00 ευρώ, στο φερόμενο ως δικαιούχο ΧΧΧ για την εξόφληση 1ου λογαριασμού της «Μελέτης εκτέλεσης και αξιολόγησης εργαστηριακών δοκιμών για τη θεμελίωση κρηπιδώτοιχου στο λιμένα ΧΧΧ». Με τα δεδομένα όμως αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη (υπό στοιχείο ΙΙ) σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο επιβλέπων τη μελέτη δεν προκύπτει ότι διέθετε τα ελάχιστα αναγκαία προς τούτο προσόντα, καθώς υπογράφει ως «Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε.» και δεν αποδεικνύεται ότι διέθετε τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα. Κατά συνέπεια, εφόσον η επίβλεψη της ανωτέρω μελέτης έγινε από επιβλέποντα που δεν αποδεικνύεται ότι διέθετε τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη. Περαιτέρω, η δαπάνη αυτή, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στην προηγούμενη (υπό στοιχείο ΙΙΙ) σκέψη, είναι και μη κανονική, καθόσον δεν προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης των εργασιών της σύμβασης από τη διευθύνουσα υπηρεσία κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντα και δεν προκύπτει οριστική παραλαβή της ανωτέρω μελέτης. Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα του Δήμου ΧΧΧ δαπάνη είναι μη νόμιμη και μη κανονική και, συνεπώς, το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 192, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: