Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Ελ. Συν. – ΠΡΑΞΗ 228/2013 – Κλ. VII – Οι εργασίες συντήρησης υδατοδεξαμενών (άδειασμα, βούρτσισμα με χλώριο, επιθεώρηση ρωγμών, τοπική στεγάνωση, απομάκρυνση παραπροϊόντων καθαρισμού) είναι τεχνικές εργασίες και όχι έργο.

Ελ. Συν. – ΠΡΑΞΗ 228/2013 – Κλ. VII – Οι εργασίες συντήρησης υδατοδεξαμενών (άδειασμα, βούρτσισμα με χλώριο, επιθεώρηση ρωγμών, τοπική στεγάνωση, απομάκρυνση παραπροϊόντων καθαρισμού) είναι τεχνικές εργασίες και όχι έργο.

Advertisements

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 228/2013
(Β΄   ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε με την 4/22.2.2013 πράξη να θεωρήσει το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), ποσού 9.580,00 ευρώ, με δικαιούχο τον ΧΧΧ, που αφορούσε στην εξόφληση του πρώτου λογαριασμού του έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις Δεξαμενών». Τη θεώρηση του ανωτέρω εντάλματος αρνήθηκε ο Επίτροπος, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του εντάλματος, οι ανατεθείσες στον ανωτέρω εργασίες δεν αποτελούν δημόσιο έργο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3669/2008, αλλά εργασίες που δύνανται να εκτελεστούν προσηκόντως από επαγγελματίες, που διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα και τη σχετική εμπειρία και για τις οποίες δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι ούτε εξειδικευμένο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό και, συνεπώς, μη νομίμως επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός τους με Γενικά Έξοδα, Εργολαβικό Όφελος και Απρόβλεπτα. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α., με το 1554/4.6.2013 έγγραφο του Προέδρου της, υπέβαλε σε αντικατάσταση του ως άνω 4 χρηματικού εντάλματος πληρωμής συνολικού ποσού 9.580,00 ευρώ: α) το 52 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, οικονομικού έτους 2013, ποσού 8.117,44 ευρώ που αφορά στον 1° λογαριασμό της σύμβασης επισκευών και συντηρήσεων δεξαμενών, χωρίς την επιβάρυνση με ποσοστό 18% επί των εργασιών ως γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, το οποίο και θεωρήθηκε από τον Επίτροπο, και β) το υπό κρίση 53 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 1.462,56 ευρώ που αφορά στα γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, ως ποσοστό 18% επί των εργασιών του 1ου λογαριασμού της ως άνω σύμβασης, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης, για τους εκεί εκτιθέμενους λόγους. Ο Επίτροπος ενέμεινε όμως στην άρνηση θεώρησής του και έτσι ανέκυψε διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 5.6.2013 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΙΙ. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κώδικα Νομοθεσίας Κατασκευής  Δημοσίων  Έργων,  που  κυρώθηκε   με  το  άρθρο  πρώτο  του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116)  -στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν και τα έργα των δημοτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα και τα άρθρα 14 παρ. 1 στ. γ΄ του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) και 107 του  ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄ 87)- ορίζεται ότι: «Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς της παρ. 1 και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση» και με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του ιδίου Κώδικα ότι: «Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης (…)». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι ως δημόσιο τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση ή ερευνητική εργασία, που εκτελείται από δημόσιους φορείς -στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης- και απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση, το αποτέλεσμα της οποίας συνδέεται άμεσα με το έδαφος ή υπέδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του, κατά την έννοια του άρθρου 953 Α.Κ., και να μην μπορεί να αποχωρισθεί απ’ αυτό χωρίς βλάβη ή αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού αυτού ή του κυρίου πράγματος. Ειδικότερα, όσον αφορά τη συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω έργων πρέπει να υφίστανται, ομοίως, οι ανωτέρω προϋποθέσεις για να μπορεί να χαρακτηρισθούν οι ενέργειες αυτές ως δημόσιο τεχνικό έργο, δηλαδή η ειδική τεχνική γνώση και επέμβαση, αλλά και η σύνδεση, κατά τα προεκτεθέντα, με το έδαφος ή υπέδαφος. Αντιθέτως, πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι για δημόσιο τεχνικό έργο, όταν το αποτέλεσμα των εργασιών δεν καθίσταται συστατικό του εδάφους, καθώς και όταν για την επίτευξη του αποτελέσματος δεν απαιτείται η εφαρμογή ειδικών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού και ανάλογων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων. Περαιτέρω, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι στις συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών δεν προβλέπεται η καταβολή στον ανάδοχο ποσών για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, που ως εκ της φύσεώς τους σχετίζονται με την κατασκευή δημοσίων έργων (βλ. πράξεις VΙΙ Τμ. 271, 239/2011 κ.ά.).
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη 260/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του προκηρυχθέντος ως δημοσίου έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις Δεξαμενών» στον ΧΧΧ. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου αυτού, το αντικείμενό του συνίσταται σε: 1) άδειασμα και καθαρισμό των δεξαμενών με τα χέρια και τη βοήθεια νερού και με βούρτσες, 2) φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, 3) έλεγχο της στεγανότητας και εφαρμογή στεγανωτικής επάλειψης επί επιφανειών σκυροδέματος, σε οποιαδήποτε θέση των κατασκευών και 4) επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος των δεξαμενών με διάλυμα χλωρίου σε νερό. Στις 16.11.2012 υπογράφηκε μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και του ανωτέρω εργολήπτη η σχετική σύμβαση. Ακολούθως, για την εξόφληση των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους, ως ποσοστού 18% επί των εργασιών του 1ου λογαριασμού του έργου αυτού, εκδόθηκε το ήδη ελεγχόμενο 53 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 1.462,56 ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι ο καθαρισμός και η στεγανοποίηση των δεξαμενών, όπως και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού συνιστούν εργασίες και όχι δημόσιο έργο, καθόσον δεν προκύπτει αποτέλεσμα, το οποίο να καθίσταται συστατικό του εδάφους, ούτε για την εκτέλεση τους απαιτείται χρήση ειδικών τεχνικών γνώσεων και χρησιμοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού ή /και τεχνικού προσωπικού, αλλά είναι δυνατόν να εκτελεστούν προσηκόντως από επαγγελματία ανάλογης ειδικότητας, που διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα και τη σχετική εμπειρία. Συνεπώς, οι ανωτέρω εργασίες μη νομίμως δημοπρατήθηκαν και ανατέθηκαν στο φερόμενο ως δικαιούχο εργολήπτη με τις περί δημοσίων έργων διατάξεις, έτσι ώστε να επιτρέπεται να περιέχονται γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος στην ενταλματοποιηθείσα αμοιβή του 1ου λογαριασμού. Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον Επίτροπο, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 53 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, οικονομικού έτους 2013, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ, ποσού 1.462,56 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: