Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Ελ. Συν. – ΠΡΑΞΗ 225/2013 – Κλ. VII – Κενή θέση υδραυλικού στον ΟΕΥ των ΔΕΥΑ επιτρέπεται να καλυφθεί από υδραυλικό παροχής υπηρεσιών.

Ελ. Συν. – ΠΡΑΞΗ 225/2013 – Κλ. VII – Κενή θέση υδραυλικού στον ΟΕΥ των ΔΕΥΑ επιτρέπεται να καλυφθεί από υδραυλικό παροχής υπηρεσιών.

Advertisements

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 225/2013
(Β΄   ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

Αφού  μελέτησε  τα  στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 18/27.3.2013 πράξη του, να θεωρήσει το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.), ποσού 1.659,84 ευρώ, το οποίο αφορούσε στην καταβολή στο φερόμενο ως δικαιούχο ΧΧΧ μέρους της αμοιβής του για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. κατά το χρονική διάστημα από 11.1.2013 έως 11.2.2013. Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο αναπληρωτής Επίτροπος προέβαλε ότι η σχετική δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι: α) η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της δημοτικής επιχείρησης που υπηρετούν στο Τμήμα Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθόσον δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεσή τους, β) το συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και του φερόμενου ως δικαιούχου δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια», κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) και γ) στο ίδιο ως άνω συμφωνητικό ορίζεται χρόνος εκτέλεσης της ανατεθείσας υπηρεσίας, ο οποίος  ανατρέχει σε διάστημα προγενέστερο της αναγραφόμενης ημερομηνίας σύνταξής του. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ, με το 304/15.4.2013 έγγραφο του Προέδρου της, επανυπέβαλε για θεώρηση το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Ο αναπληρωτής Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 6.6.2013 έκθεση διαφωνίας, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄ 304) και 77 παρ. 2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51), σε συνδυασμό με τη ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 62/25.1.2007) και ΦΓ8./22043/4.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1213/11.4.2012) όμοιες.
ΙΙ. Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδήλωσης της γενικής αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και η οποία επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών, μεταξύ άλλων, των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους (βλ. και άρθρο 1 του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ΦΕΚ Α΄ 141, που καθιερώνει και νομοθετικά την ανωτέρω γενική αρχή). Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει η οικεία δημοτική επιχείρηση (πρβλ. Ελ.Συν., πράξεις Τμ. VII 124, 120, 43, 13, 8/2012, πράξεις του Κλιμακίου τούτου 59/2013, 187, 185, 174, 133, 114, 112, 107, 106/2012). Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο Β της 10637/1993 απόφασης του Νομάρχη ΧΧΧ περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ζαχάρεως Ν. ΧΧΧ (ΦΕΚ Β΄ 373/25.5.1993) ορίζεται ότι το Τμήμα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, υδραγωγείων, μεταφορά ύδατος και των αντίστοιχων τεχνικών αυτών έργων, β) επίβλεψη των υπό της επιχείρησης εκτελουμένων έργων και γ) χορήγηση παροχών προς τους καταναλωτές και σύνδεση αυτών με το δίκτυο ύδρευσης.
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 4/11.1.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., που εκδόθηκε κατόπιν της 2/2012 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου ΧΧΧ, αφενός εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής βλαβών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης της επιχείρησης στον φερόμενο ως δικαιούχο υδραυλικό ΧΧΧ, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του όποτε και όπου ζητηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου ΧΧΧ και αφετέρου ορίσθηκε ότι το ποσό που θα δαπανηθεί για τις εν λόγω εργασίες, ύψους 16.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%, βαρύνει τον κωδικό 61.98.01 του προϋπολογισμού έτους 2013 της επιχείρησης. Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ και κρίθηκε νόμιμη με την 6146/288/30.1.2013 απόφαση. Σε εκτέλεση της ως άνω 4/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. υπεγράφη το 15/11.1.2013 συμφωνητικό μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, με διόρθωση της εκ παραδρομής αναγραφόμενης ημερομηνίας συνομολόγησης, για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για το χρονικό διάστημα από 11.1.2013 έως 31.12.2013, έναντι χρέωσης 8,33 ευρώ ανά ώρα εργασίας πλέον Φ.Π.Α. Το συμφωνητικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (ΑΔΑ ΧΧΧ), ενώ σε εκτέλεσή του εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 1.659,84 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, βάσει του 71/12.2.2013 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, καθώς και του από 12.2.2013 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών – Εργασιών – Έργων της αρμόδιας Επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ως άνω δημοτική επιχείρηση νομίμως ανέθεσε στο φερόμενο ως δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος τις εν λόγω υπηρεσίες, καθόσον το μεν συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της πρώτης, ενόψει και της ειδικής φύσης τους, το δε, όπως βεβαιώνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. το προσωπικό που απασχολείται σε αυτήν δεν επαρκεί, μετά και την επέκταση των αρμοδιοτήτων της τελευταίας στη Δημοτική Ενότητα ΧΧΧ, για την αποκατάσταση βλαβών στο σύνολο των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που ανήκουν στην επιχείρηση. Τούτο, διότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., όπως ισχύει, προβλέπονται δύο (2) θέσεις Τεχνιτών Υδραυλικών και μία (1) θέση βοηθού Τεχνίτη, καθώς και πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΥΕ Εργατών, ενώ υπηρετούν σε αυτές ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός και τρεις (3) Εργάτες, πλην όμως, οι δύο εκ των τριών ως άνω Εργατών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται, σε καθημερινή βάση, στις απαιτήσεις και ιδιαίτερες συνθήκες των εργασιών αποκατάστασης βλαβών δικτύων της επιχείρησης, περαιτέρω δε, από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011), οι κενές θέσεις εργαζομένων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής καταργήθηκαν.
IV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα  πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ Νομού, ποσού 1.659,84 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: