Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Ελ. Συν. – ΠΡΑΞΗ 222/2013 – Κλ. VII – Κενή θέση λογιστού στον ΟΕΥ των ΔΕΥΑ επιτρέπεται να καλυφθεί από λογιστή παροχής υπηρεσιών.

Ελ. Συν. – ΠΡΑΞΗ 222/2013 – Κλ. VII – Κενή θέση λογιστού στον ΟΕΥ των ΔΕΥΑ επιτρέπεται να καλυφθεί από λογιστή παροχής υπηρεσιών.

Advertisements

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 222/2013
(Β΄   ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

Αφού  μελέτησε  τα  στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 16/27.03.2013 πράξη του, να θεωρήσει το 2, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΧΧ, ποσού 984,00 ευρώ, το οποίο αφορά στην καταβολή στη φερόμενη ως δικαιούχο, ΧΧΧ, αμοιβής για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών μηνός Ιανουαρίου 2013. Ως αιτιολογία της άρνησής του   ο   αναπληρωτής Επίτροπος προέβαλε ότι
α) η σχετική δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του υπηρετούντος στη Δ.Ε.Υ.Α. προσωπικού, όπως αυτά ποσδιορίζονται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, β) το 18/11.1.2013 συμφωνητικό του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. για την ανάθεση σε ιδιώτη λογιστή των λογιστικών της δεν έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια», κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3861/2010 και γ) στο ως άνω συμφωνητικό αναφέρεται ως χρόνος έναρξης της παροχής εργασιών η 11.1.2013 και λήξης η 31.12.2013, με συνέπεια να μη δύναται η φερόμενη ως δικαιούχος να λάβει αποζημίωση για ολόκληρο το μήνα Ιανουάριο, αλλά για μέρος αυτού, ίσο με τα 2/3 του εν λόγω μήνα, αφού οι ατομικές διοικητικές πράξεις δεν αναπτύσσουν αναδρομική ισχύ. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. με το 305/15.4.2013 έγγραφο του Προέδρου της επανυπέβαλε για θεώρηση το ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής, υποστηρίζοντας αφενός μεν ότι το 18/11.1.2013 συμφωνητικό και η 6/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια», αφετέρου δε ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς οι ανατεθείσες υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού της, μεταξύ του οποίου δεν υπάρχει λογιστής Α΄ τάξης, όπως είναι απαραίτητο για επιχειρήσες με βιβλία Γ΄ κατηγορίας, οι δε κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. δεν μπορούν να πληρωθούν, καθώς έχουν πλέον καταργηθεί με το άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4024/2011. Εξάλλου, οι ανατεθείσες αρμοδιότητες δεν προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ., ενώ στο άρθρο 11 αυτού υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης με σύμβαση οικονομικών συμβούλων. Ο αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 6.6.2013 έκθεση διαφωνίας, προς το Κλιμάκιο τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄ 304), σε συνδυασμό με τη ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 62/25.1.2007) και ΦΓ8./22043/4.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1213/11.4.2012) όμοιες.
II. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), ορίζει, στο άρθρο 275, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 286 αυτού, υπό τον τίτλο «Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου», ότι: «Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.». Στη διάταξη δε του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114) καθορίζεται το αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου (παρ. 1), που σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει τον έλεγχο αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό (εδαφ. α΄), αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και αν τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι πλήρη, ενώ περαιτέρω καταγράφονται οι δαπάνες που εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου (παρ. 2) και ορίζονται τα αρμόδια όργανα διενέργειας του ελέγχου – Υπηρεσίες Επιτρόπου (παρ. 3). Περαιτέρω, στο άρθρο 252 του ίδιου Κώδικα ορίζεται, ότι: «1. Οι Δήμοι … μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. … 4. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, αποτελούν αντίστοιχες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού. 5. Οι επιχειρήσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. …». Εξάλλου, ο ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 191), ορίζει, στο άρθρο 1, ότι: «1. Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας,  …  δύναται να συνιστώνται … εις έκαστον Δήμον ή Κοινότητα της Χώρας … ενιαίαι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της Ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου. … Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος …», στο άρθρο 3 ότι  «1. Η υπό ενός μόνου Δήμου συνιστωμένη επιχείρησις διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου τον οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται  κατά  τας  περί  συγκροτήσεως   της   Επιτροπής   Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος διατάξεις …», στο άρθρο 7 ότι «1. Δι’  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας   συντασσομένον   δι’ αποφάσεως  του  Διοικητικού  Συμβουλίου της επιχειρήσεως, εγκρινομένης υπό του Υπουργού  Εσωτερικών  μετά  γνώμην  των  οικείων  Δημοτικών  ή Κοινοτικών  Συμβουλίων,  καθορίζεται  η  οργάνωσις,  η  σύνθεσις και η αρμοδιότης των υπηρεσιών,  ο  αριθμός  των  θέσεων  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού  αναλόγως  προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως, η κατά μισθολογικά  κλιμάκια  κατανομή  των  θέσεων  του  προσωπικού  καθ’  ομάδας ειδικοτήτων  και  αναλόγως  της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, ως και ο τρόπος προσλήψεως και  απολύσεως  και  το  αρμόδιον  προς  τούτο όργανον. Το   κατά   την   προηγουμένην   παράγραφον  προσωπικόν  της επιχειρήσεως συνδέεται μετ’ αυτής  δια  συμβάσεως  εργασίας  Ιδιωτικού δικαίου, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 3.  Το υπηρετούν επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικόν δίκαιον προσωπικόν Δήμων,  Κοινοτήτων  ή  άλλων  φορέων,  το  οποίον  ησχολείτο  εις  τας υπηρεσίας  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως καθίσταται από της συστάσεως της οικείας επιχειρήσεως προσωπικόν ταύτης, υφ’ ην σχέσιν υπηρετεί  και καταλαμβάνει  αντίστοιχους  θέσεις  εκ  των  προβλεφθησομένων  υπό του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. … 6.   Αι  κατά τας εκάστοτε κειμένας διατάξεις επί του προσωπικού των  Οργανισμών  Τοπικής Αυτοδιοικήσεως αρμοδιότητες  του Δημάρχου ασκούνται  προκειμένου  περί  του  κατά  την  προηγουμένην  παράγραφον προσωπικού,  υπό  του  Προέδρου   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   της επιχειρήσεως». Οι ως άνω επιχείρησεις υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 275 του ν. 3852/2010, στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο νομιμότητας της δαπάνης (βλ. πράξ. VII Τμημ. Ελ.Συν. 138/2008 και 282/2011).
ΙΙΙ. Περαιτέρω, με το π.δ. 244/1992 «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΧΧΧ του Νομού ΧΧΧ» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 135/6.8.1992) συστάθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΧΧΧ που με βάση το άρθρο μόνο αυτού είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα, διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση έργων αρμοδιότητάς της,  καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980, ενώ ως προς τα λοιπά θέματα από τις διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα καθώς και τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Στον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., όπως εγκρίθηκε με την 10637 απόφαση του Νομάρχη ΧΧΧ, δημοσιευθείσα στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 373/25.5.1993, ορίζονται τα ακόλουθα: στο άρθρο 7 «Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας Η διοικητική και οικονομική Υπηρεσία απαρτίζεται από τα πιο κάτω τμήματα: 1) Τμήμα Διοίκησης 2) Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού. Στην αρμοδιότητα της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας ανάγονται τα πιο κάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: 1) Τμήμα Διοίκησης. Αποδοχές, χορήγηση επιδομάτων, οδοιπορικά έξοδα κ.λπ. του προσωπικού – Η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και απόλυση του προσωπικού … – Αποστολή του ετήσιου ενημερωτικού Δελτίου – Κάθε θέμα συναφές με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού … 2) Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού α) Γενικής Λογιστικής. – Τήρηση των λογιστικών βιβλίων, λογαριασμών, λογιστικών καταστάσεων, τέλους χρήσεως, μητρώων και εκθέσεων προς τη διοίκηση. – Σύνταξη ισοζυγίων και ισολογισμών και απολογισμού. – Σύνταξη στατιστικών πινάκων και στατιστική συμπερασματολογία, β) Ταμείο – Εισπράξεις λογαριασμών, – Πληρωμές δαπανών –Τήρηση βιβλίου Ταμείου –Παρακολούθηση Τραπεζικών λογαριασμών – Σύνταξη προγράμματος ρευστότητας … », στο άρθρο 11 «… Εξωτερικοί σύμβουλοι – Νομικός σύμβουλος Με απόφαση του Δ.Σ. και με σκοπό την εκτέλεση μελετών ή εξειδικευμένων εργασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης της επιχείρησης και την παροχή των πάσης φύσεως νομικών υπηρεσιών (δικαστικών και εξωδίκων) μπορεί να προσλαμβάνονται νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι με σύμβαση. Στη σχετική σύμβαση ανάθεσης θα καθορίζονται ο χρόνος, το ακριβές αντικείμενο της σύμβασης και το ύψος της αμοιβής. … Τα γενικά προσόντα των παραπάνω συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης», ενώ στο άρθρο 9 του ως άνω Ο.Ε.Υ. προβλέπονται, μεταξύ άλλων, μία θέση Προϊσταμένου Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας, μία θέση Λογιστή Βεβαιωτή, μία θέση Εισπράκτορα Ταμία και μία θέση Γραμματέα.
ΙV. Εξάλλου, σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδήλωσης της γενικής αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και η οποία επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δήμων, καθώς και των νομικών προσώπων  ή των επιχειρήσεων αυτών, με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, υπηρεσίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους (βλ. και άρθρο 1 του ν.3871/2010 “Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη”, ΦΕΚ 141 Α΄, που καθιερώνει και νομοθετικά την ανωτέρω γενική αρχή). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έναντι αμοιβής ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών σε τρίτους, πέραν του υπάρχοντος προσωπικού των ανωτέρω νομικών προσώπων, μόνον όταν η διεκπεραίωσή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει το προσωπικό αυτό (βλ. Ελ.Συν. Τμ. VII πράξεις Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου 71, 59/2013), ή όταν αποδεικνύεται ότι, μολονότι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις η σύσταση και λειτουργία αρμόδιας για την εκτέλεση των οικείων εργασιών υπηρεσίας, αυτή δεν έχει στελεχωθεί με το προβλεπόμενο προσωπικό άνευ υπαιτιότητας του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου (πρβλ. πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του VII Τμ. 83/2013). Περαιτέρω, με την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 226/27.10.2011) καταργήθηκαν οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, θέσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταξύ άλλων, στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στους δήμους, ενώ με σειρά διατάξεων (άρθρα 11 του νόμου 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» Φ.Ε.Κ. Α΄ 40/15.3.2010, και παράγραφο ΣΤ΄ παρ. 3 του νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/12.11.2012) ανεστάλησαν οι διορισμοί και οι προσλήψεις του μόνιμου  προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. όλων των κλάδων των ν.π.ι.δ. των Δήμων έως 31.12.2016, περιορίσθηκαν δε σημαντικά για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε. (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις).
V. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 6/11.1.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., που επικυρώθηκε με την 6149/289/31.1.2013 απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομού ΧΧΧ (με εντολή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ), εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση των λογιστικών εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. στο λογιστικό γραφείο της ΧΧΧ για το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο έως το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2013, με την αιτιολογία ότι στη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., που πρέπει να τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας, δεν εργάζεται Οικονομολόγος, ο δε ισολογισμός της πρέπει να υπογράφεται από Λογιστή που έχει κατηγορία αδείας Α΄ τάξης. Όπως προκύπτει δε από τη συμπεριληφθείσα στα στοιχεία του φακέλου βεβαίωση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., είναι καλυμμένες οι ακόλουθες θέσεις του Ο.Ε.Υ. αυτής: Γεωλόγου (μια θέση Π.Ε., ημερομηνία πρόσληψης 15.7.1993), Γραμματέως (μια θέση Δ.Ε., ημερομηνία πρόσληψης 1.8.1996), Τεχνίτη Υδραυλικού (μια θέση Υ.Ε., ημερομηνία πρόσληψης 15.7.1993), Χειριστή Γερανού Εκσκαφέα (μια θέση Υ.Ε., ημερομηνία πρόσληψης 1.8.1996) Σημειωτή Υδρομέτρων (δύο θέσεις Υ.Ε. και Δ.Ε., ημερομηνία πρόσληψης 1.8.2002 και 8.3.2006, αντίστοιχα), Εισπράκτορα Ταμία (μια θέση Δ.Ε., ημερομηνία πρόσληψης 1.7.1988), Εργάτη (δύο θέσεις Υ.Ε., ημερομηνίες πρόσληψης 1.7.1985 και 1.7.1989). Σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. υπεγράφη το 18/11.1.2013 συμφωνητικό μεταξύ του Προέδρου της και της φερόμενης ως δικαιούχου του ως άνω χρηματικού εντάλματος, με το οποίο ανατέθηκαν στην τελευταία, για το διάστημα από 11.1.2013 έως 31.12.2013, έναντι μηνιαίας αμοιβής ποσού 800 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., οι ακόλουθες υπηρεσίες: έλεγχος της λογιστικής ενημέρωσης των παραστατικών, που εκτελείται, όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ., από την υπάλληλο ΧΧΧ (προσληφθείσα με σύμβαση αορίστου χρόνου στη θέση γεωλόγου), σύνταξη, υπογραφή και κατάθεση μέσω διαδικτύου των περιοδικών και της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για το ως άνω χρονικό διάστημα, ενημέρωση για νέους νόμους που αφορούν λογιστικά θέματα, κατάθεση μέσω διαδικτύου των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. και λογιστικές υπηρεσίες που τυχόν θα προκύψουν από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις κατά το ως άνω διάστημα. Για την πληρωμή των παρασχεθεισών λογιστικών εργασιών μηνός Ιανουαρίου (βλ. το από 26.2.2013 πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής που ορίσθηκε με την 2/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) εξεδόθη το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, το οποίο συνοδεύεται από το 3/26.2.2013 τιμολόγιο της φερόμενης ως δικαιούχου.
VΙ. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως ανατέθηκαν οι προαναφερθείσες λογιστικές υπηρεσίες στη φερόμενη ως δικαιούχο, απορριπτομένου του περί αντιθέτου λόγου διαφωνίας. Και τούτο διότι, όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., δεν υπηρετεί σε αυτήν λογιστής, παρά την πρόβλεψη αντίστοιχης θέσης στον Ο.Ε.Υ. αυτής (άρθρο 9), ενώ οι ανατεθείσες υπηρεσίες (έλεγχος της λογιστικής ενημέρωσης των παραστατικών και υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.) δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των ήδη υπηρετούντων στην ως άνω επιχείρηση (γεωλόγου, γραμματέως και ταμία, αφαιρουμένων των τεχνικών ειδικοτήτων). Επιπρόσθετα, ενόψει των ρυθμίσεων των ν. 4024/2011 και 4093/2012 (περί μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2016), δεν είναι δυνατή η πρόσληψη λογιστή στη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., γεγονός για το οποίο, αναμφίβολα, δεν φέρει ευθύνη η ίδια η επιχείρηση. Εξάλλου, το από 11.1.2013 συμφωνητικό δεν ανατρέχει σε προγενέστερο της υπογραφής του χρόνο, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι προσδίδει σε αυτό αναδρομική ισχύ η καταβολή στη φερόμενη ως δικαιούχο της συνολικής συμφωνηθείσας μηνιαίας αμοιβής, αντί μέρους αυτής ίσου με τα 2/3 του μηνός, στον οποίο αφορούν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως  αβασίμως προβάλλει ο Αναπληρωτής Επίτροπος. Και τούτο διότι οι υπηρεσίες αυτές (βλ. σχετ. το από 26.2.2013 Πρωτόκολλο Παραλαβής: κλείσιμο μηνός Ιανουαρίου 2013, κατάθεση μέσω διαδικτύου των Α.Π.Δ. Ι.Κ.Α. για το Δ΄ τρίμηνο 2012 και της προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α. μηνός Δεκεμβρίου 2012), ως εκ της φύσεώς τους, αφορούν στο σύνολο του μηνός Ιανουαρίου και δεν περιορίζονται χρονικά στα δύο τρίτα αυτού. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη  με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και πρέπει αυτό να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 2 σειράς ΕΠΑ, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΧΧ, ποσού ενιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (984,00),  πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: