Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Ελ. Συν. – ΠΡΑΞΗ 187/2013 – Κλ. VII – Η βελτίωση δεξαμενών και προστασία πηγών ύδρευσης (εκθαμνώσεις, περιφράξεις, στεγανώσεις, μεταλλικά στέγαστρα και καπάκια, τοιχεία αντιστήριξης) είναι τεχνικό έργο.

Ελ. Συν. – ΠΡΑΞΗ 187/2013 – Κλ. VII – Η βελτίωση δεξαμενών και προστασία πηγών ύδρευσης (εκθαμνώσεις, περιφράξεις, στεγανώσεις, μεταλλικά στέγαστρα και καπάκια, τοιχεία αντιστήριξης) είναι τεχνικό έργο.

Advertisements

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 187/2013

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 111/2012 πράξη της, να θεωρήσει το 271 οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, με το οποίο εντέλλεται η καταβολή ποσού 6.869,32 ευρώ στο φερόμενο ως δικαιούχο εργολάβο δημοσίων έργων ΧΧΧ για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Βελτίωση Δεξαμενών και Προστασία Πηγών Ύδρευσης». Ως αιτιολογία της άρνησής της η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι μη νομίμως συμπεριελήφθη στην εντελλόμενη δαπάνη ποσοστό εργολαβικού οφέλους ποσού 1.103,01 ευρώ, καθόσον το αντικείμενο της ανωτέρω σύμβασης αφορά σε προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών και όχι σε δημόσιο έργο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει. Ο Δήμος ΧΧΧ, ακύρωσε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα και αφού το αντικατέστησε με το 48 ισόποσο χρηματικό ένταλμα, οικονομικού έτους 2013, επανυπέβαλε αυτό για θεώρηση με το 19840/2012/5.4.2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο  επισυνάπτεται και το 3831/26.3.2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Ειδικότερα, προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου και την επιτυχημένη αποπεράτωσή του απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλα εργαλεία, που μόνο ένας εργολήπτης διαθέτει. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της, με συνέπεια να ανακύψει η υπό κρίση διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 19.4.2013  έκθεσή της, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄, 52), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ.2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012  (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες Αποφάσεις.
II. Ο ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116), στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν και τα δημοτικά έργα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ίδιου νόμου και το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994,  ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 3, ότι: «Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς της παρ. 1 και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση» και στην παρ. 7 του άρθρου 17, ότι: «Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα σχετικά τεύχη μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), για έργα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές και σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για τις άλλες περιπτώσεις». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι ως δημόσιο τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση ή ερευνητική εργασία, που εκτελείται από δημόσιους φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση και το αποτέλεσμά της συνδέεται άμεσα με το έδαφος ή το υπέδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του κατά την έννοια του άρθρου 953 Α.Κ.. Αντιθέτως, πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι για δημόσιο τεχνικό έργο, όταν το αποτέλεσμα των εργασιών δεν καθίσταται συστατικό του εδάφους, καθώς και όταν για την επίτευξη του αποτελέσματος δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού και ανάλογων τεχνικών μέσων ή εγκαταστάσεων. Στην ανάθεση και κατασκευή των δημοσίων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3669/2008, με τον οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, που προβλέπουν την επιβάρυνση της δαπάνης των εργασιών με γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, υπολογιζόμενα, ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, σε ποσοστό 18% ή 28% επί της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών κατασκευής του έργου (πρξ. VII Τμ. Ελ.Συν. 40/2011, 38, 70, 368/2010, 331, 374/2009, Κλ. Προλ. Ελέγχου στο VII Τμ. 21, 30/2013, 92/2012 κ.ά).
ΙΙΙ. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Μετά από τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δεξαμενών και προστασία πηγών ύδρευσης», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που προκήρυξε ο Δήμος ΧΧΧ, αναδείχθηκε μειοδότης ο εργολήπτης δημοσίων έργων ΧΧΧ, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 5% επί των εγκεκριμένων τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Ακολούθως, με την 11/23.1.2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον ως άνω μειοδότη και στη συνέχεια υπεγράφη μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και του αναδόχου η 7647/28.5.2012 σύμβαση, ποσού 38.617,89 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), εκ του οποίου ποσό 5.081,44 ευρώ διατίθεται για εργολαβικό όφελος (18%) και ποσό 4.996,75 ευρώ για απρόβλεπτα. Σύμφωνα με την 31/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Δήμου, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει ομάδα χωματουργικών εργασιών, ομάδα τεχνικών έργων και ομάδα μεταλλικών στοιχείων και κατασκευών και ειδικότερα την εκθάμνωση και εκρίζωση των δενδρυλλίων και χόρτων περιμετρικά των δεξαμενών ύδρευσης, κατασκευή περίφραξης με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα και πασσάλους του χώρου γύρωθεν των δεξαμενών και των πηγών ύδρευσης, εσωτερική μόνωση των δεξαμενών ύδρευσης με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό, κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 20 μέτρων και ύψους 70 εκ, ώστε να υδρομαστευτεί καλύτερα η πηγή ύδρευσης, κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων, ανθρωποθυρίδων των δεξαμενών ύδρευσης, κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων των φρεατίων επίσκεψης του εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευή πόρτας στην πηγή. Ακολούθως, συντάχθηκε η 1η πιστοποίηση προς πληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών και αντίστοιχα η 1η εντολή πληρωμής ποσού 31.600,27 ευρώ. Για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού του ανωτέρω έργου, ο οποίος περιελάμβανε και ποσό 1.103,01 ευρώ, ως γενικά έξοδα – εργολαβικό όφελος σε ποσοστό 18% επί της αξίας των εργασιών, εκδόθηκε αρχικά το 271, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα και μετά την ακύρωση αυτού το ελεγχόμενο 48 ισόποσο χρηματικό ένταλμα, οικονομικού έτους 2013, δυνάμει και του 43/16.11.2012 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το αντικείμενο της επίμαχης σύμβασης, όπως παρατέθηκε ανωτέρω, αφορά σε εκτέλεση έργου, καθόσον οι εκτελούμενες εργασίες για τη βελτίωση των δεξαμενών και την προστασία των πηγών ύδρευσης συνιστούν κατασκευή, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.3 του ν.3669/2008, το αποτέλεσμα της οποίας συνδέεται με το έδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του. Επιπλέον, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και των συστημάτων ελέγχου που βρίσκονται γύρω από τις δεξαμενές και τις πηγές, καθώς και η τήρηση των προτύπων καταλληλότητας για πόσιμο νερό. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, νομίμως υπολογίστηκε επί της αξίας των εργασιών του 1ου λογαριασμού ποσοστό εργολαβικού οφέλους του αναδόχου και συνεπώς, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη στο σύνολό της και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς 

Αποφαίνεται ότι το 48, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 6.869,32 ευρώ  πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: