Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 149/2013 – Τμήμα 7 – Μοτέρ, πομόνες, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες είναι ομοειδή αγαθά ενιαίας προμήθειας.

ΠΡΑΞΗ 149/2013 – Τμήμα 7 – Μοτέρ, πομόνες, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες είναι ομοειδή αγαθά ενιαίας προμήθειας.

Advertisements

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 149/2013

Αφού  μελέτησε  τα  στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 45/17.8.2012 πράξη του, να θεωρήσει τα 168 και 170, οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσών 10.000,00 και 15.000,00 ευρώ αντιστοίχως, τα οποία εκδόθηκαν στο όνομα του φερόμενου ως δικαιούχου ΧΧΧ και αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής για την «προμήθεια μοτέρ, πομόνων, αντλητικών συγκροτημάτων» και την «προμήθεια αντλιών», αντιστοίχως, για τις ανάγκες του Δήμου. Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο Επίτροπος προέβαλε ότι οι εντελλόμενες με τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα δαπάνες αφορούν στην προμήθεια ομοειδών υλικών, η οποία μη νομίμως επιμερίσθηκε σε χωριστές πιστώσεις και ανατέθηκε απευθείας, χωρίς να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός, δεδομένου ότι η συνολική ετήσια δαπάνη για τα εν λόγω υλικά ανερχόταν στο ποσό των 25.000,00 (10.000,00 + 15.000,00) ευρώ. Μετά την επανυποβολή και τη θεώρηση του ως άνω 170/2012 χρηματικού εντάλματος, ο Δήμος ΧΧΧ, αφού αντικατέστησε το 168/2012 χρηματικό ένταλμα πληρωμής με το 13, οικονομικού έτους 2013, ισόποσο όμοιο, το επανυπέβαλε για θεώρηση με το 4498/11.3.2013 έγγραφο του Δημάρχου, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Συγκεκριμένα, προέβαλε ότι η συνολική προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων για τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου έλαβε χώρα κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 40971/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), σύμφωνα με τις οποίες όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύναται να εκτελεσθούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 26.3.2013 έκθεση διαφωνίας, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013) και 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄ 304), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 62/25.1.2007) και ΦΓ8./22043/4.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1213/11.4.2012) όμοιες.
ΙΙ. Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζει στο άρθρο 209 παρ. 1 ότι: «1. Οι προμήθειες των Δήμων (…) των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ/τος 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α΄ – και ήδη π.δ. 60/2007, ΦΕΚ 64 Α΄) και των αντίστοιχων του π.δ/τος 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α΄ – και ήδη π.δ. 59/2007, ΦΕΚ 63 Α΄)». Εξάλλου, η 11389/8.3.1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β΄ 185) ορίζει, στο άρθρο 2, ότι: «(…)  7. “Πρόχειρος διαγωνισμός” είναι εκείνη η συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν αναγκαστικά οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού (…)», στο άρθρο 3,  ότι: «(…) 3. Κατά την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αναθέτουσες αρχές, εφαρμόζουν τις διαδικασίες που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του προηγουμένου άρθρου, λαμβάνοντας σχετική απόφαση που υποβάλουν στον οικείο νομάρχη για έλεγχο νομιμότητας ως εξής: (…) 10. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργείται πάντοτε κατά τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρθρ. 3 παρ. 16 του ν. 1797/88, όπως τούτο ισχύει κάθε φορά, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 23 και 46 του παρόντος κανονισμού» και, στο άρθρο 23 παρ. 1, ότι: «(…) 4. Προμήθεια με “πρόχειρο διαγωνισμό” μπορεί να γίνει, έπειτα από απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας περί της διενέργειάς του, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 δραχμών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή εκείνο που ορίζεται από τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 5. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία, φανερός ή με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του παρόντος κανονισμού, αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. 6. Για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου». Περαιτέρω, ο ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19) – στον οποίο παραπέμπει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., μετά την κατάργηση του ν. 1797/1988 με το άρθρο 10 παρ. 2 περ. θ΄ του ν. 2286/1995 – ορίζει, στο άρθρο 1, ότι: «1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι κάθε  είδους προμήθειες αγαθών που ενεργούνται από: (…) β) τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, (…) 2. Προμήθειες του δημοσίου τομέα είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός προμηθευτή αφ’ ενός και των φορέων που ορίζονται στην παρ.1 αφ’ ετέρου και έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη μίσθωση αγαθών (…) » και, στο άρθρο 2, όπως ισχύει, ότι: «(…) 12. Οι διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων προμηθειών διακρίνονται σε συνοπτικές, ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση: α) Ανοικτές είναι οι διαδικασίες (ανοικτός διαγωνισμός) που κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει πρόσφορα (…) γ) συνοπτικές (πρόχειρος διαγωνισμός) είναι οι διαδικασίες που διενεργούνται μόνο για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ECU, ετήσιας συνολικής δαπάνης, καθοριζομένης εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ήδη Ανάπτυξης). 13. Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τηρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:  Ι. (…)  VIII. Για την προμήθεια αγαθών, αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ECU, η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει κατ’ είδος σε ετήσια βάση το ποσό που καθορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό Εμπορίου. Ειδικώς για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Ο.Τ.Α.) τους συνδέσμους τους, τα δημοτικά και κοινοτικά τους ιδρύματα, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα συμβούλια περιοχής του άρθρου 48 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) το ανωτέρω ποσό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης» (το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρ.13 του ν.2503/1997, ΦΕΚ Α΄ 107). Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδόθηκαν: α) η Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1789) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία ορίσθηκε: «(…) 2. Καθορίζουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 12 εδαφ. γ΄ και παρ. 13 περ. 1 σημείο VIII του ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995) αντίστοιχα, την ετήσια συνολική δαπάνη των Προμηθειών κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του αρχείου ειδών προγράμματος), για τις οποίες η σύναψη των σχετικών συμβάσεων διενεργείται: α) (…) Με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (…)» και β) η 27319/18.7.2002 (ΦΕΚ Β΄ 945) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, με την οποία ορίσθηκε: «Καθορίζουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 13 εδάφ. VIII του ν. 2286/95, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997, την ετήσια συνολική δαπάνη των προμηθειών, για τις οποίες η σύναψη σχετικών συμβάσεων θα μπορεί να διενεργείται με διαδικασία διαπραγμάτευσης μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, με Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών)».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι οι προμήθειες κάθε είδους αγαθών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού  ανατίθενται κατά τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και εκτελούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ειδικότερα, οι προμήθειες των Ο.Τ.Α. διενεργούνται, κατά κανόνα, κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, ώστε να καθίσταται δυνατή, με την προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού μειοδοτών, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Ο.Τ.Α. με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας γι’ αυτούς προσφοράς. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, όταν η αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση), όταν η αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Προκειμένου δε να διαπιστωθεί το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα αναθέσεώς της απευθείας, με διαπραγμάτευση, πρόχειρο ή ανοιχτό διαγωνισμό, λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου ή του νομικού του προσώπου δημοσίου δικαίου σε αγαθά που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που ως εκ της φύσεώς τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών. Δεν είναι νόμιμος, επομένως, ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες και στη συνέχεια η απευθείας ανάθεση, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής ποσότητας, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η αποφυγή τήρησης της οριζόμενης από τις οικείες διατάξεις διαδικασίας διενέργειας ενιαίου τακτικού δημοσίου διαγωνισμού προμήθειας για τα είδη αυτής (βλ. πράξεις VΙΙ Τμ. 262/2008, 12, 25 και 246/2009, 173, 391/2010, 62/2012 κ.ά.). Τέλος, στην παρ. 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50 Ε.Κ.» ορίζεται ότι: «Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως». Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται εξαίρεση στον ως άνω κανόνα του μη επιμερισμού της συνολικής ποσότητας δαπανών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες αγαθών, καθόσον παρέχεται, από 11.4.2012, η δυνατότητα κατάτμησης δαπανών και αναγραφής των πιστώσεων σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του ενδιαφερόμενου δήμου, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι εν λόγω δαπάνες αναφέρονται σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες.
ΙΙΙ. Στο άρθρο 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), υπό τον τίτλο «Σύσταση Δήμων», ορίζεται ότι: «(…) 2. (…) 46. ΝΟΜΟΣ ΧΧΧ. Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: (…) 4. Δήμος ΧΧΧ με έδρα τα ΧΧΧ αποτελούμενος από τους δήμους α. ΧΧΧ β. ΧΧΧ και γ. ΧΧΧ, οι οποίοι καταργούνται (…)» και, στο άρθρο 2, ότι: «1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας (…)».
ΙV. Στην προκειμένη περίπτωση, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: στον Προϋπολογισμό έτους 2012 του Δήμου ΧΧΧ αναγράφηκαν στους υποκωδικούς 25.7131.0001 και 25.7131.0004 χωριστές πιστώσεις, ποσών 10.000,00 ευρώ και 15.000,00 ευρώ, αντιστοίχως, για την «Προμήθεια μοτέρ πομόνων αντλητικών συγκροτημάτων» και για  την «Προμήθεια αντλιών» αντιστοίχως (όμοια με την πρώτη πίστωση αναγράφηκε στον υποκωδικό 80.8121.0003 και στον προϋπολογισμό του έτους 2013, βλ. σχετικά την από 11.3.2013 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου). Ακολούθως, με την από 25.6.2012 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου ΧΧΧ εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας αντλητικών συγκροτημάτων για το Καινούριο (Δημοτικό Διαμέρισμα της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ του Δήμου ΧΧΧ, βλ. το 10346/4.6.2013 έγγραφο του Δημάρχου), την ΧΧΧ (Δημοτικό Διαμέρισμα της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ του Δήμου, βλ. το ίδιο ως άνω 10346/2013 έγγραφο του Δημάρχου) και το ΧΧΧ. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής υπεγράφη το από 25.6.2012 συμφωνητικό για την προμήθεια των ως άνω υλικών μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και του φερόμενου ως δικαιούχου ΧΧΧ, έναντι ποσού 10.000,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.). Η παράδοση των προαναφερόμενων υλικών πιστοποιήθηκε με το από 19.7.2012 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, ενώ για την πληρωμή του εν λόγω προμηθευτή εκδόθηκε, βάσει του 16/19.7.2012 τιμολογίου, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα του Δήμου ΧΧΧ. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη αφορά στην προμήθεια υλικών ομοειδών με εκείνα (αντλίες), η δαπάνη προμήθειας των οποίων βάρυνε τον Κ.Α.Ε. 25.7131.0004 του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 και καταβλήθηκε με το 170/2012 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 15.000,00 ευρώ, το οποίο, αφού επανυποβλήθηκε από το Δήμο, κατόπιν της 45/17.8.2012 πράξης επιστροφής του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, θεωρήθηκε από τον τελευταίο. Ως εκ τούτου, μη νομίμως επιμερίσθηκαν σε διαφορετικούς Κ.Α.Ε. οι σχετικές πιστώσεις και ανατέθηκαν χωριστά, μετά από κατάτμηση της συνολικής δαπάνης. Περαιτέρω, δεδομένου ότι οι αναγραφόμενοι στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 Κ.Α.Ε. δεν αναφέρουν ιδιαίτερες πιστώσεις που να αφορούν σε συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες του ενδιαφερόμενου Δήμου, ο προβαλλόμενος από αυτόν ισχυρισμός ότι η υπό κρίση δαπάνη για την εκτέλεση των, κατά τα ανωτέρω, ομοειδών κατηγοριών προμηθειών έλαβε χώρα κατ’ εφαρμογήν της προμνησθείσας διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, σε κάθε δε περίπτωση ως αναπόδεικτος, καθόσον δεν επιβεβαιώνεται από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Κατόπιν τούτων, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Το 13, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ Νομού ΧΧΧ, ποσού 10.000,00 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: