Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 108/2013 – (ΔΕΥΑ) το σύνολο εργασιών συντήρησης δικτύου ύδρευσης στα τοπικά διαμερίσματα συνιστά μικρά τεχνικά έργα. Είναι επιτρεπτή η απευθείας εκτέλεση ξεχωριστά.

ΠΡΑΞΗ 108/2013 – (ΔΕΥΑ) το σύνολο εργασιών συντήρησης δικτύου ύδρευσης στα τοπικά διαμερίσματα συνιστά μικρά τεχνικά έργα. Είναι επιτρεπτή η απευθείας εκτέλεση ξεχωριστά.

Advertisements

ΠΡΑΞΗ 108/2013 – (ΔΕΥΑ) το Κλιμάκιο κρίνει ότι το σύνολο εργασιών που αφορά στη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στα ως άνω τοπικά διαμερίσματα (και ήδη τοπικές κοινότητες κατά τα προεκτεθέντα) και ανατέθηκε στο φερόμενη ως δικαιούχο των υπό κρίση χρηματικών ενταλμάτων εταιρεία, συνιστά μικρά τεχνικά έργα, τα οποίο ανήκουν στην κατηγορία των  υδραυλικών. Καθώς δε η εκτέλεση των ανωτέρω έργων αφορά περισσότερα του ενός τοπικά διαμερίσματα του Δήμου ΧΧΧ, σύμφωνα με την  προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 12 παρ.1 του π.δ/τος 171/1987, είναι επιτρεπτή η εκτέλεση των έργων αυτών ξεχωριστά και η εγγραφή στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ κατατμημένων πιστώσεων καθώς και η καταφυγή στην απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση αυτών, δεδομένου ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη ενός εκάστου έργου δεν υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης δημοτικών έργων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 108/2013

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 9 Απριλίου 2013, για να αποφανθεί, μετά από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθούν τα 25-27, οικονομικού έτους 2013, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ως άνω νομικού προσώπου.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 101/28.11.2012 πράξη του, να θεωρήσει τα 110-112, οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΧΧ, συνολικού ποσού 36.466,63 ευρώ, που εκδόθηκαν στο όνομα του φερόμενου ως δικαιούχου εργολάβου δημοσίων έργων ΧΧΧ και αφορούσαν αντίστοιχα στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού των έργων: α) «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Ν. ΧΧΧ», β) «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας ΧΧΧ» και γ) «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας ΧΧΧ». Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο Επίτροπος προέβαλε ότι μη νόμιμα ανατέθηκαν στον ως άνω φερόμενο ως δικαιούχο τα ανωτέρω έργα, διότι το μεν, αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου έργου το οποίο αφορά στην ίδια δημοτική ενότητα και ανεπιτρέπτως, λόγω του συνολικού ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης, κατατμήθηκε και ανατέθηκε απευθείας χωρίς τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, το δε, δεν αποδεικνύεται η συνδρομή λόγων κατεπείγοντος, οι οποίοι θα επέτρεπαν τις επιμέρους απευθείας αναθέσεις. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ, με το 343/25.2.2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή αυτής, αφού αντικατέστησε τα προαναφερθέντα χρηματικά εντάλματα με τα 25-27/2013 ισόποσα, τα επανυπέβαλε για θεώρηση, επισυνάπτοντας το 3357/ΤΥΔΕΥΑΚ/οικ.1776/16.1.2013 σημείωμα του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι οι επίμαχες αναθέσεις διενεργήθηκαν νομίμως καθόσον αφορούν σε έργα τα οποία εκτελέστηκαν σε διαφορετικά τοπικά διαμερίσματα του Δήμου. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε  στις απόψεις του, με συνέπεια να ανακύψει η παρούσα διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 5.3.2013 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 του ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α΄, 52/28.2.2013) και 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.
ΙΙ. Στο άρθρο 3 του Κώδικα Κατασκευής Δημοσίων Έργων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116), ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού (το οποίο παραπέμπει στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994) εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, και επί έργων εκτελούμενων από τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., ορίζεται ότι: «Τρόποι επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι: α) Η ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη. Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής.  β) Η διαδικασία με προεπιλογή … γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και εφαρμόζεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος. δ) (…)» και  στο άρθρο 28, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ότι: «1. Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο: α) (…) γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήμους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 171/1987 (Α΄ 84) και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών…». Με βάση την εξουσιοδότηση που περιείχε η ομοίου περιεχομένου διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), εκδόθηκε η ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β΄ 137), η οποία, στο πρώτο εδάφιο της  παρ. 2 του άρθρου μόνου αυτής, όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/1992 (ΦΕΚ Β΄ 547) απόφασης του ιδίου Υπουργού, καθόρισε τα ποσά προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης των Δήμων όλης της χώρας, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σε 3.500.000 δραχμές και ήδη 10.271,46 ευρώ, χωρίς συνυπολογισμό του Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 2130/1993, ΦΕΚ Α΄ 62). Επομένως, ως μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης νοούνται εκείνα που δεν υπερβαίνουν το τιθέμενο κατά τα ανωτέρω όριο για τους λοιπούς Δήμους (και τους φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 171/1987, στους οποίους κατά το άρθρο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης), πλην Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των 3.500.000 δραχμών και ήδη ευρώ 10.271,46 χωρίς Φ.Π.Α. (βλ. πράξεις VII Τμ. 210, 324, 441/2010, 181/2011). Περαιτέρω στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 244), που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195) και αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 8 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263/21.11.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 14 του ν. 3731/2008, ορίζεται ότι: «Επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτικών (…) έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου (…) κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών ανά δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, για την ανάδειξη αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας για την κατασκευή ενός έργου φορέα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 171/1987 (συνεπώς και των Δ.Ε.Υ.Α.), διενεργείται κατά κανόνα δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, ώστε να καθίσταται δυνατή, με την προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων αυτού με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική και τεχνική άποψη προσφοράς. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση έργου, όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το όριο του ποσού των 10.271,46 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.. Προκειμένου δε να διαπιστωθεί το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένου έργου και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσής του, λαμβάνονται υπόψη οι μερικότερες εκείνες δαπάνες που προκαλούνται από την εκτέλεση περισσότερων μη αυτοτελών έργων, που, κατά το αυτό οικονομικό έτος, έχουν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του οικείου  φορέα Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχουν  ανατεθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και έχει εγκριθεί η διάθεση της σχετικής πίστωσης και των οποίων η  οικονομικοτεχνική λειτουργία, το είδος των απαιτούμενων για την κατασκευή τους εργασιών, η χρονική διάρκεια εκτέλεσής τους και η  ενότητα του γεωγραφικού πλαισίου, εντός του οποίου εκτελούνται, επιβάλλει, για το οικονομοτεχνικώς άρτιο και το συμφέρον του ευρύτερου έργου, να αποτελέσουν αντικείμενο ενιαίας δημοπρασίας και δεν είναι νόμιμος, για το λόγο αυτό,  ο επιμερισμός τους σε περισσότερα ομοειδή – μη αυτοτελή έργα και η αναγραφή ιδιαίτερων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό, προς αποφυγή της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατάτμηση έργων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, καθώς και η αναγραφή στον προϋπολογισμό του φορέα Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κατατμημένων πιστώσεων, εφόσον τα έργα αυτά εκτελούνται σε διαφορετικά δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα (βλ. πράξεις VII Τμ. Ελ.Συν. 4, 49, 70/2005, 74, 83, 259/2006, 139, 210/2007, 47, 79/2008, 103/2010, 181/2011).
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα προκύπτουν τα ακόλουθα: Στον προϋπολογισμό έτους 2012 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ.) του Δήμου ΧΧΧ Νομού ΧΧΧ, αναγράφηκαν (βλ. αποφάσεις 20, 21 και 23/24.2.2012 του Δ.Σ. της επιχείρησης) στους κωδικούς 04.62.07.2022, 04.62.07.2023 και 04.62.07.2024 χωριστές πιστώσεις, για την επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης των τοπικών διαμερισμάτων ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ του Δήμου (και ήδη τοπικών κοινοτήτων αυτού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.3852/2010, ΦΕΚ. Α΄, 87), οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 37.899,69 ευρώ, με Φ.Π.Α.. Με τις 80, 81 και 83/27.6.2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του π.δ/τος 171/1987, η απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης των μικρών έργων: α) «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. ΧΧΧ», β) «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. ΧΧΧ» και γ) «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. ΧΧΧ του ως άνω Δήμου, αντίστοιχα, στον εργολάβο δημοσίων έργων ΧΧΧ και, παράλληλα, ψηφίστηκε πίστωση ποσού 12.254,23, 12.127,90 και 12.127,90 ευρώ με Φ.Π.Α. για κάθε ένα από τα ανωτέρω έργα σε βάρος των ως άνω αντίστοιχων κωδικών. Τα ως άνω έργα είχαν αναγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις προαναφερθείσες 20, 21 και 23/24.2.2012 αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής. Σε εκτέλεση των ανωτέρω υπογράφηκαν μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ και του ως άνω εργολάβου υπογράφηκαν τα από 23.8.2012 αντίστοιχα συμφωνητικά, ποσού 12.254,23, 12.127,90 και 12.127,90 ευρώ αντίστοιχα με Φ.Π.Α., με τα οποία ανατέθηκαν η εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύου ύδρευσης και ορίστηκε ως προθεσμία περαίωσης εκείνη του ενός (1) μήνα. Για την πληρωμή του προαναφερθέντος εργολάβου εκδόθηκαν τα 110-112/2012 χρηματικά εντάλματα, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα ελεγχόμενα 25-27/2013 Χ.Ε. της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ, σύμφωνα με τις από 23.9.2012 βεβαιώσεις περάτωσης εργασιών και τα σχετικά 91-93/19.10.2012 τιμολόγια.
Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το σύνολο εργασιών που αφορά στη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στα ως άνω τοπικά διαμερίσματα (και ήδη τοπικές κοινότητες κατά τα προεκτεθέντα) και ανατέθηκε στο φερόμενη ως δικαιούχο των υπό κρίση χρηματικών ενταλμάτων εταιρεία, συνιστά μικρά τεχνικά έργα, τα οποίο ανήκουν στην κατηγορία των  υδραυλικών. Καθώς δε η εκτέλεση των ανωτέρω έργων αφορά περισσότερα του ενός τοπικά διαμερίσματα του Δήμου ΧΧΧ, σύμφωνα με την  προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 12 παρ.1 του π.δ/τος 171/1987, είναι επιτρεπτή η εκτέλεση των έργων αυτών ξεχωριστά και η εγγραφή στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ κατατμημένων πιστώσεων καθώς και η καταφυγή στην απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση αυτών, δεδομένου ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη ενός εκάστου έργου δεν υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης δημοτικών έργων.
IV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με το υπό κρίση χρηματικά εντάλματα δαπάνες παρίστανται νόμιμες και, συνεπώς, αυτά πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα 25-27, οικονομικού έτους 2013, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ, συνολικού ποσού 36.466,63 ευρώ, πρέπει να θεωρηθούν.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: