Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 72/2013 – (ΔΕΥΑ) Δαπάνες από ασφαλιστικά συμβόλαια που υπογράφηκαν πριν την υποχρεωτική υπαγωγή των ΔΕΥΑ στον προληπτικό έλεγχο δεν υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΡΑΞΗ 72/2013 – (ΔΕΥΑ) Δαπάνες από ασφαλιστικά συμβόλαια που υπογράφηκαν πριν την υποχρεωτική υπαγωγή των ΔΕΥΑ στον προληπτικό έλεγχο δεν υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Advertisements

ΠΡΑΞΗ 72/2013 – (ΔΕΥΑ) Η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθόσον ναι μεν ερείδεται στα μνημονευθέντα στην προηγούμενη σκέψη 3275/11.2.2005 και 3276/11.2.2005 ασφαλιστήρια συμβόλαια, των οποίων το συμβατικό τίμημα υπερβαίνει, όπως και η ως άνω δαπάνη, το όριο των 5.000,00 ευρώ, αφορά, όμως, σε επόμενη, του πρώτου λογαριασμού, πληρωμή δαπάνης των ανωτέρω συμβολαίων, στο πλαίσιο της οποίας και μόνον ήταν ελεγκτέα, προληπτικά, η νομιμότητα των εντελλόμενων δυνάμει των εν λόγω συμβολαίων δαπανών. Κατά συνέπεια, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα απαραδέκτως υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 72/2013

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 29 Ιανουαρίου 2013 και στις 5 Μαρτίου 2013, για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε, μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΧΧΧ», σχετικά με το αν πρέπει να θεωρηθεί το υπ’ αριθ. 48, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ανωτέρω επιχείρησης του Δήμου ΧΧΧ.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφτηκε κατά το νόμο

1. Η από 21.6.2012 έκθεση διαφωνίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ παραπέμφθηκε στο Κλιμάκιο τούτο με τα πρακτικά της 17ης/12.10.2012 συνεδρίασης – Θέμα Α΄ του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η ανωτέρω διαφωνία αφορά στη θεώρηση ή μη του υπ’ αριθ. 48, οικονομικού έτους 2012, χρηματικού εντάλματος πληρωμής της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΧΧΧ» (στο εξής: ΔΕΥΑ ΧΧΧ).
3. Το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, ποσού 5.058,56 ευρώ, αφορά στην πληρωμή δαπάνης μηνιαίων ασφαλίστρων (Ιανουαρίου 2012) α) ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής και β) ομαδικού ασφαλιστηρίου διαχείρισης κεφαλαίου εβδομήντα οκτώ (78) εργαζομένων της ΔΕΥΑ ΧΧΧ.
4. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε να θεωρήσει το επίμαχο χρηματικό ένταλμα με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη μ’ αυτό δαπάνη, κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή από τη ΔΕΥΑ ΧΧΧ του αναλογούντος σ’ αυτή, για κάθε εργαζόμενο, μέρος των ασφαλίστρων του ομαδικού ασφαλιστηρίου διαχείρισης κεφαλαίου, δεν είναι νόμιμη διότι αποτελεί πρόσθετη παροχή, η οποία υπερβαίνει το ανώτατο όριο του μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών του προσωπικού της, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του  άρθρου 31 παρ. 4 του ν.4024/2011, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 1 παρ. 4 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
5. Η ΔΕΥΑ ΧΧΧ εμμένει στη νομιμότητα των εντελλόμενων με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπανών και στην πληρωμή αυτών, προβάλλοντας, με το 4921/25.5.2012 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της, ότι το ως άνω πρόγραμμα αφορά σε ασφαλιστικές καλύψεις που νομίμως, βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της, παρέχει η επιχείρηση στους εργαζομένους της, οι οποίες (ασφαλιστικές καλύψεις) δεν μπορούν να θεωρηθούν αύξηση της αμοιβής τους, σε κάθε δε περίπτωση, το καταβαλλόμενο από τη ΔΕΥΑ ΧΧΧ, για κάθε εργαζόμενο, ασφάλιστρο, συνυπολογιζόμενο στις λοιπές αποδοχές του, δεν υπερβαίνει το καθοριζόμενο, από το άρθρο 31 του ν.4024/2011, όπως ισχύει, ανώτατο όριο του μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών του προσωπικού της επιχείρησης.
6. Το άρθρο 275 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και αντικατάστασή από το άρθρο 2 παρ. 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α΄) ορίζει ότι: «Οι δαπάνες των δήμων (…) καθώς και (…) των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (…) υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (…)». Περαιτέρω, το άρθρο 10 παρ. 7 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), ορίζει, ότι: «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών (…) των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (…) από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν για προληπτικό έλεγχο χρηματικά εντάλματα για ποσά ύψους 5.000,00 ευρώ και άνω, εφαρμοζομένου του π.δ/τος 136/2011». Εξάλλου, το π.δ/μα 136/2011 «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 267 Α΄), ορίζει: Στο άρθρο 1 παρ. 2.α΄, ότι: «Κατ’ εξαίρεση, δαπάνες, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις εκτέλεσης δημόσιων έργων, μελετών ή προμηθειών και υπηρεσιών (…) ελέγχονται προληπτικά, κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού και μόνο, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού. (…)» και στο άρθρο 2, ότι: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2012».
7. Από τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις συνάγονται και τα ακόλουθα: Από 1.1.2012, οι δαπάνες που εντέλλονται, σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, των οποίων το συμβατικό τίμημα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 5.000,00 ευρώ, ελέγχονται προληπτικά, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μόνο κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού πληρωμής αυτών, ανεξάρτητα από το ύψους της εν λόγω πρώτης πληρωμής. Επομένως, οι δαπάνες, οι οποίες αφορούν σε επόμενες, του πρώτου λογαριασμού, πληρωμές των ως άνω συμβάσεων, ακόμα κι αν το ποσό αυτών υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ, δεν ελέγχονται προληπτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. πράξεις του Κλιμακίου τούτου 136, 131, 114, 113, 84, 63/2012, πρβλ. Ελ.Συν., Ολομ. πρακτ. 11ης Γεν. Συν./2.5.2012-Θέμα Α´).
8. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Η ΔΕΥΑ ΧΧΧ, έχει συσταθεί, σύμφωνα με το ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α΄), με το π.δ/μα ΧΧΧ /1991 (ΦΕΚ ΧΧΧ Α΄), στο δε άρθρο 90 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της», ο οποίος έχει εγκριθεί με την ΧΧΧ /4.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧ (ΦΕΚ ΧΧΧ Β΄) και τροποποιηθεί με την ΧΧΧ /23.6.2004 (ΦΕΚ ΧΧΧ Β΄) όμοια απόφαση, προβλέπεται ότι: «Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης πέρα από την υποχρεωτική ασφάλιση στους αρμόδιους φορείς, ασφαλίζει το Τακτικό προσωπικό της επιχείρησης με ιδιωτική ασφάλιση για λόγους που ανάγονται στην ασφάλεια των εργαζομένων σε αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, αλλά και στην κάλυψη πρόσθετων αναγκών». Κατ’ επίκληση της ως άνω πρόβλεψης του Οργανισμού της, η ΔΕΥΑ ΧΧΧ, με την 39/22.3.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανέθεσε, μετά τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, στην ασφαλιστική εταιρεία «ΧΧΧ», την ασφάλιση των εργαζομένων της. Ειδικότερα, υπέγραψε με την ανωτέρω ασφαλιστική εταιρεία: α) το με αριθ. 3275/11.2.2005 ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής με παρεχόμενες καλύψεις την ασφάλιση ζωής, ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας, ασφάλιση ατυχήματος, ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία, ευρεία νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και β) το με αριθ. 3276/11.2.2005 ομαδικό ασφαλιστήριο διαχείρισης κεφαλαίου, το οποίο αφορά στη δημιουργία κεφαλαίου που αποδίδεται, με μορφή εφάπαξ καταβολής, στους ασφαλισμένους εργαζομένους της επιχείρησης κατά την προβλεπόμενη λήξη του. Η διάρκεια και των δύο πιο πάνω ασφαλιστηρίων συμβολαίων συμφωνήθηκε δεκαετής, με συμμετοχή, στο συνολικό ετήσιο κόστος, κατά τα 3/4 από την επιχείρηση και κατά το 1/4 από τους ασφαλισμένους εργαζομένους. Σε εκτέλεση των ως άνω συμβολαίων εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, το οποίο αφορά σε επόμενη, του πρώτου λογαριασμού, πληρωμή δαπάνης των εν λόγω συμβολαίων και, συγκεκριμένα, σε δαπάνη μηνιαίων ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2012 εβδομήντα οκτώ (78) ασφαλισμένων, συνολικού ποσού, για κάθε εργαζόμενο, για το μεν ασφαλιστήριο ζωής 19,56 ευρώ (14,68 ευρώ μηνιαία εισφορά της ΔΕΥΑ ΧΧΧ και 4,88 ευρώ μηνιαία εισφορά εργαζομένου), για το δε ασφαλιστήριο διαχείρισης κεφαλαίου 45,62 ευρώ (34,24 ευρώ μηνιαία εισφορά της ΔΕΥΑ ΧΧΧ και 11,38 ευρώ μηνιαία εισφορά εργαζομένου).
9. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: Η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθόσον ναι μεν ερείδεται στα μνημονευθέντα στην προηγούμενη σκέψη 3275/11.2.2005 και 3276/11.2.2005 ασφαλιστήρια συμβόλαια, των οποίων το συμβατικό τίμημα υπερβαίνει, όπως και η ως άνω δαπάνη, το όριο των 5.000,00 ευρώ, αφορά, όμως, σε επόμενη, του πρώτου λογαριασμού, πληρωμή δαπάνης των ανωτέρω συμβολαίων, στο πλαίσιο της οποίας και μόνον ήταν ελεγκτέα, προληπτικά, η νομιμότητα των εντελλόμενων δυνάμει των εν λόγω συμβολαίων δαπανών. Κατά συνέπεια, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα απαραδέκτως υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας.

Για τους λόγους αυτούς

Το υπ’ αριθ. 48, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΧΧΧ», ποσού 5.058,56 ευρώ, δεν υπάγεται στον ασκούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό έλεγχο των δημοσίων δαπανών.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: