Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 68/2013-Οι συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης δεν είναι συναφείς με αυτές των δικτύων άρδευσης και των δικτύων πυρόσβεσης. Επιτρέπεται η κατάτμηση και απευθείας ανάθεση ως τεχνικά έργα ανά τοπική κοινότητα.

ΠΡΑΞΗ 68/2013-Οι συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης δεν είναι συναφείς με αυτές των δικτύων άρδευσης και των δικτύων πυρόσβεσης. Επιτρέπεται η κατάτμηση και απευθείας ανάθεση ως τεχνικά έργα ανά τοπική κοινότητα.

Advertisements

ΠΡΑΞΗ 68/2013-(ύδρευση / άρδευση) Ακόμη όμως και εάν ήθελε υποτεθεί ότι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης αφορούν σε μικρό τεχνικό έργο, το αντικείμενο των εργασιών αυτών δεν είναι συναφές  με αυτό των δύο μικρών τεχνικών έργων, που προαναφέρθηκαν καθόσον εν αντιθέσει με τα τελευταία που στοχεύουν στην επισκευή και συντήρηση του δικτύου άρδευσης  και την ενίσχυση της πυρασφάλειας, αποσκοπεί στη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ. Καθώς δε η εκτέλεση του καθενός έργου αφορά σε ξεχωριστή  Δημοτική και Κοινοτική  Κοινότητα του Δήμου ΧΧΧ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 171/1987, είναι επιτρεπτή η εκτέλεση των έργων αυτών ξεχωριστά, η εγγραφή στον προϋπολογισμό κατατμημένων πιστώσεων καθώς και η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δεδομένου ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη ενός εκάστου έργου δεν υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης δημοτικών έργων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 68/2013

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 19 Φεβρουαρίου 2013, για να αποφανθεί, μετά από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθούν τα 162, 172  και 177, οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό ΧΧΧ, αρνήθηκε με τις 28/3.12.2012 και 29/12.12.2012 πράξεις του, να θεωρήσει τα 162 (πρώτη πράξη), 172 και 177 (δεύτερη πράξη), οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα του Δήμου ΧΧΧ, με τα οποία εντέλλεται η καταβολή των κάτωθι ποσών: 21.993,60 ευρώ, στο φερόμενο ως δικαιούχο, υδραυλικό ΧΧΧ, για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός μαστεύσεων και δεξαμενών της Δ.Ε. ΧΧΧ» (162/2012 Χ.Ε.), 11.197,48 ευρώ στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία «ΧΧΧ» για την εκτέλεση του «έργου» «συντήρηση και επέκταση δικτύου και δεξαμενών δασοπυρόσβεσης Δ.Ε. ΧΧΧ» (172/2012 Χ.Ε.) και 10.377,36 ευρώ, στον ηλεκτρολόγο μηχανολόγο ΧΧΧ για την εκτέλεση του «έργου» «Επισκευή και συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. ΧΧΧ» (177 Χ.Ε.). Ως αιτιολογία για την άρνηση της θεώρησης των ανωτέρω ενταλμάτων εντάλματος, ο Επίτροπος προέβαλε ότι κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012  διενεργήθηκαν απευθείας αναθέσεις μετά από κατάτμηση της συνολικά απαιτούμενης δαπάνης, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για εκτέλεση ομοειδών εργασιών, τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτές που έχουν ήδη ενταλθεί με το 149, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα, που αφορά στην καταβολή αμοιβής στον υδραυλικό ΧΧΧ για εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) ΧΧΧ. Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 13845/17.12.2012 έγγραφο του Δημάρχου του, επανυπέβαλε στον Επίτροπο τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα υποστηρίζοντας τη νομιμότητα των εντελλομένων με αυτά δαπανών και ειδικότερα ότι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης δικτύων άρδευσης καθώς και συντήρησης και επέκτασης δικτύου και δεξαμενών δασοπυρόσβεσης της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ εκτελέσθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 18 παρ. 14 του ν. 2731/2008, με τις οποίες επιτρέπεται η κατάτμηση δημοτικών έργων εφόσον αυτά εκτελούνται σε ξεχωριστό δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα, ενώ περαιτέρω οι εργασίες καθαρισμού μαστεύσεων και δεξαμενών καθώς και συντήρησης δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ έχουν διαφορετικό  τεχνικό αντικείμενο τόσο μεταξύ τους όσο και από τα λοιπά τεχνικά αντικείμενα των προαναφερόμενων εργασιών. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του,  με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 18.12.2012 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189),   139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ. 2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.
ΙΙ. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του  Κώδικα Κατασκευής Δημοσίων Έργων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116), ορίζεται ότι: «Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς της παρ.1 και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση». Στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «Τρόποι επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι: α) Η ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη. Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής.  β) Η διαδικασία με προεπιλογή … γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και εφαρμόζεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος. δ) (…)» και  στο άρθρο 28, όπως αυτό ισχύει μετά το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄ ) ότι: «1. Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται: α) (…) γ) Όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, τα οποία εκτελούνται από τους δήμους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ Α΄ 84)  και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών». Με βάση την εξουσιοδότηση που περιείχε η ομοίου περιεχομένου διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), που κωδικοποιήθηκε στο προαναφερθέν άρθρο 28 παρ. 1 περ. γ΄ του Κώδικα Κατασκευής Δημοσίων Έργων, εκδόθηκε η ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β΄ 137), η οποία, στο πρώτο εδάφιο της  παρ. 2 του άρθρου μόνου αυτής, όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/1992 (ΦΕΚ Β΄ 547) απόφασης των ίδιων Υπουργών, καθόρισε τα ποσά προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης των Δήμων όλης της χώρας, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σε 3.500.000 δραχμές και ήδη 10.271,46 ευρώ, χωρίς συνυπολογισμό του Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 2130/1993, ΦΕΚ Α΄ 62).
Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄, 114), ορίζει στο άρθρο 209 παρ. 2, ότι: «2. Η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών (…) , πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42, Α΄), ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών». Στην παρ.9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ.13 του ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 262/23.12.2008), ότι: «Οι Δήμοι (…) δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. (…)» και στο άρθρο 273 παρ.1, ότι: «Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209 οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄),  διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ/τος 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει». Σύμφωνα δε με το άρθρο 70 παρ. 1 του π.δ/τος 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ Α΄ 11): «Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται γενικώς και κατ’ αναλογίαν και επί της εκτελέσεως (…), εργασιών (…) των δήμων (…)», ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ίδιου π.δ/τος ορίζεται ότι: «Η εκτέλεσις δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών (…) ενεργείται επί τη βάσει (…) της συμβάσεως, συναπτομένης κατόπιν τακτικής δημοπρασίας, πλην των περιπτώσεων, όπου, κατά νόμον, δεν απαιτείται αύτη». Τέλος, κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 83 του ν. 2362/95 εκδόθηκε η 35130/739/9.8.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95» (ΦΕΚ Β΄ 1291/11.8.2010), στο άρθρο 1 της οποίας ορίζεται ότι: «1. Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως:  α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.  β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.   2. Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον  προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (…)».
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα:
Α. Ως δημόσιο τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση ή ερευνητική εργασία, που εκτελείται από δημόσιους φορείς (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ανωτέρω Κώδικα Κατασκευής Δημοσίων Έργων) και απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση, το αποτέλεσμα της οποίας συνδέεται άμεσα με το έδαφος ή υπέδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του, κατά την έννοια του άρθρου 953 Α.Κ., και να μην μπορεί να αποχωρισθεί απ’ αυτό χωρίς βλάβη ή αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού αυτού ή του κυρίου πράγματος. Ειδικότερα, όσον αφορά τη συντήρηση των ανωτέρω έργων πρέπει να υφίστανται, ομοίως, οι ανωτέρω προϋποθέσεις, για να μπορεί να χαρακτηρισθούν οι ανωτέρω ενέργειες ως δημόσιο τεχνικό έργο, δηλαδή η ειδική τεχνική γνώση και επέμβαση και η σύνδεση, κατά τα προεκτεθέντα, με το έδαφος ή υπέδαφος. Στην ανάθεση και κατασκευή των έργων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στο ν. 3669/2008. Αντιθέτως, πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι για δημόσιο τεχνικό έργο, όταν το αποτέλεσμα των εργασιών δεν καθίσταται συστατικό του εδάφους, καθώς και όταν για την επίτευξη του αποτελέσματος δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού και ανάλογων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων.
Β. Για την ανάδειξη αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας για την κατασκευή ενός δημοτικού έργου διενεργείται κατά κανόνα δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, ώστε να καθίσταται δυνατή, με την προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων αυτών (Ο.Τ.Α.) με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική και τεχνική άποψη προσφοράς. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση έργου, όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων, ήτοι έργων ο προϋπολογισμός των οποίων  δεν υπερβαίνει το τιθέμενο κατά τα ανωτέρω όριο για τους λοιπούς Δήμους, πλην Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των 3.500.000 δραχμών και ήδη ευρώ 10.271,46 χωρίς Φ.Π.Α. (πράξεις VII Τμ. 210, 324, 441/2010, 181/2011), το δε  αρμόδιο όργανο αποφασίζει την ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό μικρού έργου, θέτοντας με τη σχετική απόφασή του, που επέχει θέση μελέτης, τις ειδικότερες προϋποθέσεις εκτέλεσης του έργου. Προκειμένου δε να διαπιστωθεί το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένου έργου και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσής του, λαμβάνονται υπόψη οι μερικότερες εκείνες δαπάνες που προκαλούνται από την εκτέλεση περισσότερων μη αυτοτελών έργων, που, κατά το αυτό οικονομικό έτος,  έχουν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του οικείου Ο.Τ.Α., έχουν  ανατεθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και έχει εγκριθεί η διάθεση της σχετικής πίστωσης και των οποίων η  οικονομικοτεχνική λειτουργία, το είδος των απαιτούμενων για την κατασκευή τους εργασιών, η  χρονική διάρκεια εκτέλεσής τους και η  ενότητα του γεωγραφικού πλαισίου, εντός του οποίου εκτελούνται, επιβάλλει, για το οικονομοτεχνικώς άρτιο και το συμφέρον του ευρύτερου έργου, να αποτελέσουν αντικείμενο ενιαίας δημοπρασίας και δεν είναι νόμιμος, για το λόγο αυτό,  ο επιμερισμός τους σε περισσότερα ομοειδή – μη αυτοτελή έργα και η αναγραφή  ιδιαίτερων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό, προς αποφυγή της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό.
Γ. Για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών από Ο.Τ.Α., εφόσον ο προϋπολογισμός αυτών δεν εμπίπτει στα όρια εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, που ισχύει από 1.2.2006 και ήδη π.δ. 60/2007), εφαρμόζονται, για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μετά την 1.1.2007, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο τέταρτο του ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114) και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 209 του ως άνω νομοθετήματος, οι διατάξεις του π.δ/τος 28/1980, από τις οποίες προκύπτει ότι για την ανάθεση υπηρεσιών, στην έννοια των οποίων εμπίπτει και η εκτέλεση εργασιών, απαιτείται η διενέργεια δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να καθίσταται δυνατή, με την προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού μειοδοτών, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Ο.Τ.Α. με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας γι’ αυτούς προσφοράς. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση εργασιών, όταν η συνολική δαπάνη αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 83 του ν. 2362/1995, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 35130/739/9.8.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών). Προκειμένου δε να διαπιστωθεί το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσής τους, λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου σε εργασίες στο σύνολό τους, οι οποίες κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες εργασιών. Συνεπώς, δεν είναι νόμιμος ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών εργασιών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες και η εν συνεχεία απευθείας ανάθεση αυτών με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής ποσότητας, γιατί με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η αποφυγή της τήρησης της οριζόμενης από αυτές διαδικασίας του διαγωνισμού (βλ. πράξεις VII Τμ. 87, 195/2011, 116, 144, 193/2010, 293, 305/2008 κ.ά).
ΙΙΙ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 244), που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195) και αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 8 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263/21.11.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 14 του ν. 3731/2008, ορίζεται ότι: «Επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτικών (…) έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου (…) κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών ανά δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα». Τέλος, στην παρ. 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50 Ε.Κ.» ορίζεται ότι: Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε., στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως».
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι: κατ’ εξαίρεση, του κανόνα του μη επιμερισμού της συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών εργασιών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες αγαθών καθώς και του μη επιμερισμού των έργων σε περισσότερα μη αυτοτελή έργα, είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012, η κατάτμηση δαπανών και η αναγραφή των πιστώσεων  σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του δήμου, εφόσον οι δαπάνες αυτές αναφέρονται σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες. Πλην όμως, ενόψει του ότι ούτε με τις διατάξεις αυτές, ούτε με μεταγενέστερες καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 8 του ν. 3613/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 14 του  ν. 3731/2008,  ειδικά για τα δημοτικά έργα είναι επιτρεπτή η κατάτμησή τους και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών καθώς και η αναγραφή στο δημοτικό προϋπολογισμό  κατατμημένων πιστώσεων, εφόσον τα έργα αυτά εκτελούνται σε διαφορετικά δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα (ήδη δημοτικές και τοπικές κοινότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010).
IV. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Στον προϋπολογισμό, έτους 2012 του Δήμου ΧΧΧ, αναγράφηκαν   στους υποκωδικούς 25.6262.04, 25.7312.28 και 25.7336.20, με τους τίτλους «Καθαρισμός μαστεύσεων και δεξαμενών Δ.Ε. ΧΧΧ», «Συντήρηση και επέκταση δικτύου και δεξαμενών δασοπυρόσβεσης» και «Επισκευή και συντήρηση δικτύων άρδευσης» χωριστές πιστώσεις, ποσού 22.000, 11.900 και 11.900 ευρώ για την εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών στη Δημοτική Ενότητα ΧΧΧ. Όλες οι ανωτέρω δαπάνες εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου ΧΧΧ με την 40/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ. Εξάλλου, με την από 15.5.2012 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, ανατέθηκε στον υδραυλικό ΧΧΧ, προκειμένου να διατηρηθεί το δίκτυο υδροδότησης των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας ΧΧΧ και της Τοπικής Κοινότητας ΧΧΧ σε συνεχή λειτουργία, η εκτέλεση  εργασιών συντήρησης αυτού. Ειδικότερα, ανατέθηκε η επίσκεψη και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων όλων των γεωτρήσεων σε καθημερινή βάση, η παρακολούθηση των αντλιοστασίων, ο καθημερινός έλεγχος για την πληρότητα όλων των δεξαμενών που βρίσκονται διάσπαρτες σε οικισμούς, η συντήρηση φλοτεροβαλβίδων και βανών ρύθμισης της τροφοδοσίας καθώς και  ο καθημερινός έλεγχος της στεγανότητας και η λειτουργία όλων των κλάδων των δικτύων, η παρακολούθηση και ρύθμιση της σωστής κατανομής του νερού σε όλες τις παροχές καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής βλαβών στα δίκτυα, στις δεξαμενές και στις γεωτρήσεις με χορήγηση υλικών από το Δήμο ΧΧΧ. Ακολούθως, υπογράφηκε η από 16.5.2012 σύμβαση μεταξύ του ως άνω αναδόχου και του Δήμου ΧΧΧ, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 30.9.2012, έναντι αμοιβής 21.999,40 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Περαιτέρω, με την από 15.5.2012 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, ανατέθηκε απευθείας η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού των μαστεύσεων και των δεξαμενών υδροδότησης στον υδραυλικό ΧΧΧ, αντί συνολικής αμοιβής 21.993,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Ειδικότερα, σύμφωνα με την οικεία τεχνική περιγραφή οι ανατεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες αποσκοπούσαν στη διοχέτευση στο δίκτυο ύδρευσης πόσιμου νερού απαλλαγμένου από φερτά αδρανή ή οργανικά μικροσωματίδια,   συνίσταντο στον ετήσιο καθαρισμό, με τη χρήση πιεστικού μηχανήματος, από ιζήματα και φερτά υλικά που μεταφέρονται μέσω του δικτύου ύδρευσης των 20 δεξαμενών και των 12 μαστεύσεων (άδειασμα των δεξαμενών καθώς και εκτέλεση μικροεπισκευών των μαστεύσεων μετά από έντονες βροχοπτώσεις). Στις 16.5.2012 υπογράφηκε μεταξύ του ως  άνω υδραυλικού σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 30.9.2012. Μετά δεν την έκδοση του 18/5.11.2012 τιμολογίου και της οικείας βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών εκδόθηκε το 162, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα, συνολικού ποσού 21.993,60 ευρώ. Στη συνέχεια, με την 74/31.7.2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΧΧΧ, ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΧΧΧ» η εκτέλεση του έργου συντήρησης και επέκτασης δικτύου καθώς και των δεξαμενών δασοπυρόσβεσης της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ αντί συνολικής αμοιβής 11.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ειδικότερα, σύμφωνα με την οικεία τεχνική περιγραφή οι υφιστάμενες δεξαμενές έχρηζαν επισκευών (επάλειψη επιφανειών με μονωτικά εποξειδικά υλικά) καθώς και αντικαταστάσεων 250 μέτρων αγωγών ενώ περαιτέρω επρόκειτο να κατασκευασθούν πέντε σημεία υδροληψίας που θα υποδεικνύονταν από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε εκτέλεση των ανωτέρω υπογράφηκε η από 24.8.2012 σύμβαση ποσού 11.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Κατόπιν σύνταξης από τον επιβλέποντα μηχανικό ΧΧΧ του 1ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών, έκδοσης του 15/21.11.2012 τιμολογίου καθώς και του 1ου λογαριασμού του  ως άνω έργου, εκδόθηκε το 172, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα. Περαιτέρω, με την 76/31.7.2012 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΧΧΧ, ανέθεσε απευθείας στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΧΧΧ την επισκευή και συντήρηση του δικτύου άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ, αντί συνολικής αμοιβής 11.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική περιγραφή το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης της ως άνω Δημοτικής Ενότητας ενόψει του ότι  το δευτερεύων δίκτυο είχε καταστραφεί έχρηζε επισκευών στις δεξαμενές (επάλειψη επιφανειών με μονωτικά εποξειδικά υλικά), αντικατάσταση 250 μέτρων αγωγών καθώς και τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών. Ακολούθως, υπογράφηκε η από 29.9.2012 σύμβαση, κατόπιν δε σύνταξης πιστοποίησης των εκτελεσθεισών εργασιών,  έκδοσης του 1ου λογαριασμού του έργου καθώς και του 110/3.12.2012 τιμολογίου, εκδόθηκε το 177, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα.
Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις της παρούσας, η δαπάνη που εντέλλεται με το 162, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα, αφορά στην παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού από φερτά υλικά ενόψει του ότι πρόκειται για υπηρεσίες καθαρισμού των μαστεύσεων και των δεξαμενών υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ οι οποίες  δεν απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Ως εκ τούτου έχει διαφορετικό αντικείμενο των εντελλόμενων με τα 172 και 177, οικονομικού έτους 2012 χρηματικά εντάλματα δαπανών, που αφορούν στην εκτέλεση μικρών τεχνικών έργων. Τούτο διότι, αφενός με τις εργασίες επάλειψης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων είναι μεγαλύτερη των λοιπών εργασιών (4.950 ευρώ έναντι 3.996 και 4.703 ευρώ σύμφωνα με τους σχετικούς προϋπολογισμούς μελέτης) το εποξειδικό υλικό, καθίσταται συστατικό των δεξαμενών και δεν μπορεί να αποχωρισθεί χωρίς βλάβη ή αλλοίωση αυτών, αφετέρου το σύνολο των εργασιών των δύο έργων, το οποίο στοχεύει στην επίτευξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου άρδευσης, με το οποίο θα καλύπτονται οι ανάγκες άρδευσης αλλά και πυρασφάλειας της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ, επιβάλλεται να εκτελείται από επαγγελματίες που διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις και εμπειρία που απαιτούνται για την εκτέλεση συναφών έργων. Περαιτέρω, το αντικείμενο των εργασιών καθαρισμού των μαστεύσεων και  δεξαμενών ύδρευσης είναι διαφορετικό σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και από αυτό των εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ, δεδομένου ότι οι  συγκεκριμένες εργασίες αποσκοπούν, σύμφωνα με την οικεία τεχνική περιγραφή στη διατήρηση του δικτύου ύδρευσης σε συνεχή λειτουργία, ενώ οι εργασίες του ετήσιου καθαρισμού των μαστεύσεων και των δεξαμενών ύδρευσης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας,  στη διοχέτευση στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ καθαρού  νερού. Ακόμη όμως και εάν ήθελε υποτεθεί ότι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης αφορούν σε μικρό τεχνικό έργο, το αντικείμενο των εργασιών αυτών δεν είναι συναφές  με αυτό των δύο μικρών τεχνικών έργων, που προαναφέρθηκαν καθόσον εν αντιθέσει με τα τελευταία που στοχεύουν στην επισκευή και συντήρηση του δικτύου άρδευσης  και την ενίσχυση της πυρασφάλειας, αποσκοπεί στη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας ΧΧΧ. Καθώς δε η εκτέλεση του καθενός έργου αφορά σε ξεχωριστή  Δημοτική και Κοινοτική  Κοινότητα του Δήμου ΧΧΧ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 171/1987, είναι επιτρεπτή η εκτέλεση των έργων αυτών ξεχωριστά, η εγγραφή στον προϋπολογισμό κατατμημένων πιστώσεων καθώς και η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δεδομένου ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη ενός εκάστου έργου δεν υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης δημοτικών έργων.
Κατ’ ακολουθίαν, οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι νόμιμες και τα υπό κρίση χρηματικά ένταλματα, εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος διαφωνίας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν. 

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα 162, 172  και 177, οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ Νομού ΧΧΧ, ποσών 21.993,60, 11.197,48 και 10.377,36 ευρώ, αντιστοίχως, δεν πρέπει να θεωρηθούν, λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: