Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 231/2012 Κλιμ. Τμ. 7 – ΔΕΥΑ – Οι ταινίες αφυδάτωσης, οι ινβέρτερς, οι αντλίες στραγγιδίων, οι κεκλιμένοι κοχλίες, οι εργασίες εγκατάστασης των ταινιών και οι εργασίες καθαρισμού φρεατίων βιολογικού καθαρισμού δεν είναι ομοειδής. Επιτρέπεται η κατάτμηση.

Πράξη 231/2012 Κλιμ. Τμ. 7 – ΔΕΥΑ – Οι ταινίες αφυδάτωσης, οι ινβέρτερς, οι αντλίες στραγγιδίων, οι κεκλιμένοι κοχλίες, οι εργασίες εγκατάστασης των ταινιών και οι εργασίες καθαρισμού φρεατίων βιολογικού καθαρισμού δεν είναι ομοειδής. Επιτρέπεται η κατάτμηση.

Advertisements

Πράξη 231/2012 Κλιμ. Τμ. 7 / Νομοθεσία- Νομολογία / Ελεγκτικό Συνέδριο / Έτος 2012 / Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα 7 ΔΕΥΑ. Απευθείας ανάθεση α) Προμήθειας ανταλλακτικών πανιών (ταινιών) για ταινιοφιλτρόπρεσσα αφυδάτωσης παχυμένης ιλύος β) Προμήθειας ρυθμιστών στροφών (inverter) για κινητήρες αντλιών λάσπης στη γραμμή επεξεργασίας ιλύος και υποβρύχιων αντλιών στραγγιδίων, γ) Προμήθειας κεκλιμένου κοχλία μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος, δ) εργασιών αποξήλωσης και απομάκρυνσης υφιστάμενης ταινιοφιλτρόπρεσσας ε) εργασιών επισκευής και συντήρησης του φρεατίου άφιξης αστικών λυμάτων και του φρεατίου διάθεσης του Κέντρου Λυμάτων. Οι προμήθειες και εργασίες, στις οποίες αφορούν οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες, συνιστούν, η καθεμία, ένα αυτοτελές λειτουργικό σύνολο, στο οποίο και απέβλεπε η αναθέτουσα επιχείρηση. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για όμοια ή ομοειδή υλικά ή εργασίες, δεν μπορούν δε να αντιμετωπισθούν ως ενιαία δαπάνη από μόνο το γεγονός ότι εξυπηρετούν, τελικά, τον ίδιο σκοπό (τη λειτουργία του Κέντρου Λυμάτων). Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση ανεπίτρεπτης κατάτμησης δαπάνης, όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία του φακέλου για καθεμία από τις ως άνω προμήθειες και εργασίες τηρήθηκαν οι, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, προβλεπόμενες από τον «Κανονισμό Δ.Ε.Υ.Α.» διαδικασίες ανάθεσης. Νόμιμη δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 231/2012

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Παραδεκτώς υποβάλλεται στο Κλιμάκιο τούτο, με το 54232/9.10.2012 έγγραφο της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό ΧΧΧ, προς άρση η διαφωνία που ανέκυψε, μεταξύ της ανωτέρω Επιτρόπου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ «ΧΧΧ» (στο εξής: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), σχετικά με το αν πρέπει να θεωρηθούν τα υπ’ αριθ. 177, 180, 181, 183 και 184, οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της ανωτέρω δημοτικής επιχείρησης του Δήμου ΧΧΧ Νομού ΧΧΧ.
2. Τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα αφορούν στην πληρωμή δαπάνης, συνολικού ποσού 71.991,90 ευρώ, για προμήθειες υλικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης στο Κέντρο Λυμάτων ΧΧΧ.
3. Η ανωτέρω Επίτροπος αρνήθηκε να θεωρήσει τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα με την αιτιολογία, σύμφωνα με τη 40/23.7.2012 πράξη της, ότι οι ως άνω προμήθειες και εργασίες, οι οποίες αφορούν όλες στη λειτουργία του Κέντρου Λυμάτων ΧΧΧ, μη νομίμως ανατέθηκαν απευθείας, καθόσον η συνολική δαπάνη τους υπερβαίνει το όριο, μέχρι το οποίο είναι επιτρεπτή η προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία ανάθεσης.
4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εμμένει στην νομιμότητα των εντελλόμενων με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπανών και στην πληρωμή αυτών, προβάλλοντας, με το 5138/6.9.2012 έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικής Διαχείρισης, ότι οι ως άνω προμήθειες και εργασίες νομίμως ανατέθηκαν ξεχωριστά, διότι, αν και αφορούν όλες στη λειτουργία του Κέντρου Λυμάτων ΧΧΧ, πρόκειται για προμήθειες και εργασίες που απευθύνονται, ανάλογα με τη φύση τους, σε προμηθευτές και παρόχους με διαφορετικό αντικείμενο, εξοπλισμό και εξειδίκευση – εμπειρία.
5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., συνεστήθη, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), με την 18031/1033/7.6.2011 «Συγχώνευση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, σύσταση νέας και επέκταση αντικειμένου στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου ΧΧΧ» απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ (ΦΕΚ 1520 Β΄). Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα, αποτελεί επιχείρηση Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού (βλ. άρθρο 252 παρ. 4 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), διέπεται δε, ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της, από τις διατάξεις του ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κατ’ επίκληση του άρθρου 22 παρ. 1 του ως άνω ν.1069/1980, το οποίο ορίζει ότι: «Τα έργα και αι προμήθειαι δια την κατασκευήν, συντήρησιν και λειτουργίαν των συστημάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως εκτελούνται υπό της επιχειρήσεως. Περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων και ενεργείας των προμηθειών αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον της επιχειρήσεως», ενέκρινε, με την 30/30.9.2011 απόφασή του (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΧΧΧ), τον «Κανονισμό Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών – Υποστηρικτικών εργασιών Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΧΧΧ» (στο εξής: «Κανονισμός Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»).
7. Με τον «Κανονισμό Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» καθορίζονται, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. (βλ. και άρθρο 257 παρ. 2 Κ.Δ.Κ.), «οι όροι και οι διαδικασίες που ρυθμίζουν τις προμήθειες κάθε υλικού και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης». Ειδικότερα, το άρθρο 6 του ανωτέρω κανονισμού ορίζει ότι: «Η προμήθεια υλικών ή η εκτέλεση εργασιών χωρίς διαγωνισμό (με απευθείας ανάθεση) επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις: … Προμήθειες μέχρι του ποσού των 15.000,00 € με Φ.Π.Α. για ετήσια δαπάνη ανά είδος (αρ. 27319/18.7.2002, ΦΕΚ 945 Β΄/24.7.2002). Εκτέλεση εργασιών μέχρι του ποσού των 20.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. για ετήσια δαπάνη ανά εργασία (αρ. 35130/739/9.8.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών). …».
8. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον «Κανονισμό Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», η ανωτέρω επιχείρηση μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών προσφεύγοντας στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και στην περίπτωση α) που η ετήσια δαπάνη, ανά προμηθευόμενο είδος, δεν υπερβαίνει, με Φ.Π.Α., το ποσό των 15.000,00 ευρώ (βλ. και 27319/18.7.2002 «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97» κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης, ΦΕΚ 945 Β΄) και β) που η ετήσια δαπάνη, ανά εργασία, δεν υπερβαίνει, χωρίς Φ.Π.Α., το ποσό των 20.000,00 ευρώ (βλ. και 35130/739/9.8.2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 1291 Β΄). Απαγορεύεται δε ο επιμερισμός της συνολικής ποσότητας των απαραίτητων όμοιων ή ομοειδών προμηθειών ή υπηρεσιών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες και η χωριστή απευθείας ανάθεση αυτών, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής ποσότητας, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή η διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. (Πρβλ. Ελ.Συν., Τμ. VII πράξη 128/2012, ΣΤ΄ Κλ. πράξη 158/2012).
9. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:
Α΄. Με την 95/8.3.2012 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΧΧΧ), σύμφωνα με την από 28.2.2012 Τεχνική Έκθεση και τη σχετική έρευνα αγοράς με την υποβολή δύο προσφορών, ανατέθηκε απευθείας στην εταιρεία «ΧΧΧ» η προμήθεια δύο (2) ανταλλακτικών πανιών (ταινιών) για ταινιοφιλτρόπρεσσα αφυδάτωσης παχυμένης ιλύος, που βρίσκεται στο Κέντρο Λυμάτων ΧΧΧ, συνολικής δαπάνης, με Φ.Π.Α., 7.293,90 ευρώ. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής υπεγράφη η από 29.3.2012 σχετική σύμβαση, μετά δε την παραλαβή της προμήθειας εκδόθηκε το επίμαχο υπ’ αριθ. 177 χρηματικό ένταλμα, για την καταβολή στην ανάδοχο της ως άνω συμφωνηθείσας αμοιβής της.
Β΄. Με την 3/17.1.2012 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Α.Δ.Α.: ΧΧΧ), σύμφωνα με την από 16.12.2011 Τεχνική Μελέτη και τη σχετική έρευνα αγοράς με την υποβολή δύο προσφορών, ανατέθηκε απευθείας στην εταιρεία «ΧΧΧ» η προμήθεια, με πλήρως εγκαταστημένο τον προμηθευόμενο εξοπλισμό, δύο (2) ρυθμιστών στροφών (inverter) για κινητήρες αντλιών λάσπης στη γραμμή επεξεργασίας ιλύος και τριών (3) υποβρύχιων αντλιών στραγγιδίων, για τη λειτουργία του Κέντρου Λυμάτων ΧΧΧ, συνολικής δαπάνης, με Φ.Π.Α., 12.300,00 ευρώ. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής υπεγράφη η από 19.1.2012 σχετική σύμβαση, μετά δε την παραλαβή της προμήθειας εκδόθηκε το επίμαχο υπ’ αριθ. 180 χρηματικό ένταλμα, για την καταβολή στην ανάδοχο της ως άνω συμφωνηθείσας αμοιβής της.
Γ΄. Με την 5/18.1.2012 απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Α.Δ.Α.: ΧΧΧ), σύμφωνα με την από 21.12.2011 Τεχνική Μελέτη και τη σχετική έρευνα αγοράς με την υποβολή δύο προσφορών, ανατέθηκε απευθείας στην εταιρεία «ΧΧΧ» η προμήθεια ενός (1) κεκλιμένου κοχλία μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος, για το Κέντρο Λυμάτων ΧΧΧ, δαπάνης, με Φ.Π.Α., 14.760,00 ευρώ. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής υπεγράφη η από 19.1.2012 σχετική σύμβαση, μετά δε την παραλαβή της προμήθειας εκδόθηκε το επίμαχο υπ’ αριθ. 184 χρηματικό ένταλμα, για την καταβολή στην ανάδοχο της ως άνω συμφωνηθείσας αμοιβής της.
Δ΄. Με την 4/17.1.2012 απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Α.Δ.Α.: ΧΧΧ), σύμφωνα με την από 14.12.2011 Τεχνική Μελέτη και τη σχετική έρευνα αγοράς με την υποβολή δύο προσφορών, ανατέθηκαν απευθείας στην εταιρεία “ΧΧΧ” οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης υφιστάμενης ταινιοφιλτρόπρεσσας του Κέντρου Λυμάτων ΧΧΧ και εγκατάσταση καινούργιας, δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., 11.000,00 ευρώ. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής υπεγράφη η από 19.1.2012 σχετική σύμβαση, μετά δε την περάτωση των εργασιών και την παραλαβή τους, με το από 14.5.2012 Πρωτόκολλο Καλής Εκτέλεσης Εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής, εκδόθηκε το επίμαχο υπ’ αριθ. 181 χρηματικό ένταλμα, για την καταβολή στην ανάδοχο της ως άνω συμφωνηθείσας αμοιβής της.
Ε΄. Με την 6/18.1.2012 απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Α.Δ.Α.: ΧΧΧ), σύμφωνα με την από 20.12.2011 Τεχνική Μελέτη και τη σχετική έρευνα αγοράς με την υποβολή δύο προσφορών, ανατέθηκαν απευθείας στην εταιρεία “ΧΧΧ” οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του φρεατίου άφιξης αστικών λυμάτων και του φρεατίου διάθεσης του Κέντρου Λυμάτων ΧΧΧ, συνολικής δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., 19.600,00 ευρώ. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής υπεγράφη η από 19.1.2012 σχετική σύμβαση, μετά δε την περάτωση των εργασιών και την παραλαβή τους, με το από 21.5.2012 Πρωτόκολλο Καλής Εκτέλεσης Εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής, εκδόθηκε το επίμαχο υπ’ αριθ. 183 χρηματικό ένταλμα, για την καταβολή στην ανάδοχο της ως άνω συμφωνηθείσας αμοιβής της.
10. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: Οι ως άνω προμήθειες και εργασίες, στις οποίες αφορούν οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες, όπως συνάγεται από το μνημονευθέν στην προηγούμενη σκέψη αντικείμενο των οικείων συμβάσεων, συνιστούν, η καθεμία, ένα αυτοτελές λειτουργικό σύνολο, στο οποίο και απέβλεπε η αναθέτουσα επιχείρηση. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για όμοια ή ομοειδή υλικά ή εργασίες, δεν μπορούν δε να αντιμετωπισθούν ως ενιαία δαπάνη από μόνο το γεγονός, στο οποίο στηρίζεται ο λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου, ότι εξυπηρετούν, τελικά, τον ίδιο σκοπό (τη λειτουργία του Κέντρου Λυμάτων ΧΧΧ). Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση ανεπίτρεπτης κατάτμησης δαπάνης, όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία του φακέλου για καθεμία από τις ως άνω προμήθειες και εργασίες τηρήθηκαν οι, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, προβλεπόμενες από τον «Κανονισμό Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» διαδικασίες ανάθεσης. Κατά συνέπεια, η ανάθεση των ως άνω προμηθειών και εργασιών με προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι νόμιμη και ο σχετικός μοναδικός λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου, ως προς τη νομιμότητα της εντελλόμενης με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνης, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
11. Ενόψει των ανωτέρω, η σύναψη των μνημονευθέντων (ανωτέρω σκέψη 9) τριών (3) συμβάσεων προμήθειας υλικών και δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης εργασιών είναι νόμιμη και οι συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν νόμιμο έρεισμα για την καταβολή στους οικείους αναδόχου της συμφωνηθείσας αμοιβής τους. Ως εκ τούτου, τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα, με τα οποία εντέλλεται η πληρωμή των ως άνω νόμιμων αμοιβών πρέπει να θεωρηθούν. 

Για τους λόγους αυτούς

Τα υπ’ αριθ. 177, 180, 181, 183 και 184, οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης  ΧΧΧ «ΧΧΧ», συνολικού  ποσού εβδομήντα  μίας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (71.991,90 €), πρέπει να θεωρηθούν.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: