Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 42/ 2013 – Προμήθειες άνω των 15.000 ευρώ με διαπραγμάτευση ανατίθενται απευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο, με γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου..

ΠΡΑΞΗ 42/ 2013 – Προμήθειες άνω των 15.000 ευρώ με διαπραγμάτευση ανατίθενται απευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο, με γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου..

Advertisements

ΠΡΑΞΗ 42/ 2013 – Συνάγεται ότι για προμήθειες αξίας άνω των 15.000 ευρώ (σχετ. άρθρο 23 παράγραφος 2 εδάφιο τελευταίο του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 27319/18.7.2002, ΦΕΚ 945 Β΄), η απόφαση για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κατόπιν προσφυγής στη διαπραγμάτευση, λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου, πλην της περίπτωσης απευθείας ανάθεσης προμήθειας σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, για την οποία αρμόδια είναι η Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1δ΄ του ν. 3852/2010 ή το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 42/ 2013

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το νόμο
και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ι. Το υπό έλεγχο σχέδιο σύμβασης, που αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων με απευθείας ανάθεση από το Δήμο ΧΧΧ για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισμού 663.715,44 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., παραδεκτώς εισάγεται στο Κλιμάκιο τούτο για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε από 11.4.2012 με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.4.12), την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α΄/28.2.2013), καθώς και τη ΦΓ8/16805/14.11.1999 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ 1970 Β΄). Κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει υποχρεωτικά τη νομιμότητα των συμβάσεων προμηθειών που συνάπτουν οι Δήμοι, πριν από την υπογραφή τους, εφόσον η προϋπολογιζόμενη γι’ αυτές δαπάνη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Κατά τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου, ο οποίος αποσκοπεί στη διαπίστωση των ουσιωδών νομικών πλημμελειών των εκδιδομένων στα πλαίσια της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου πράξεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υποκαθιστά τα αρμόδια διοικητικά όργανα στην ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων, ούτε εξετάζει την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων της διοίκησης ή τις κρίσεις σκοπιμότητας αυτής. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις τάσσεται τριακονθήμερη προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου, η οποία, κατά τα παγίως κριθέντα, δεν έχει αποκλειστικό αλλά ενδεικτικό χαρακτήρα, τυχόν δε παραβίασή της δεν συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης του Κλιμακίου.
ΙΙ. Η ελεγχόμενη προμήθεια, ως εκ του αντικειμένου της, του φορέα διενέργειάς της και του ύψους της συνολικής προϋπολογισθείσας γι’ αυτή δαπάνης διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α΄), του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (11389/8.3.1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – ΦΕΚ 185 Β΄) και του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύει, του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄, βλ. και πράξη 86/2008 VII Τμ. Ελ. Συν.). Περαιτέρω, σύμφωνα με την Π1/358/27.1.1999 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92 Β΄), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 παρ. 3 γ΄ του ν. 2286/1995, η προμήθεια του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, της βενζίνης (αμόλυβδης, σούπερ και απλής) καθώς και των ελαίων λίπανσης  εν γένει έχει εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
ΙΙΙ. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) ορίζει στο άρθρο 65 ότι: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και στο άρθρο 72 ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…) δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (…)», 2. (…). 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 4. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του». Περαιτέρω, το άρθρο 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ορίζει ότι : «1. Προμήθεια με “διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης” ή “απευθείας ανάθεση” μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β΄  και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988. (…) 2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι για προμήθειες αξίας άνω των 15.000 ευρώ (σχετ. άρθρο 23 παράγραφος 2 εδάφιο τελευταίο του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 27319/18.7.2002, ΦΕΚ 945 Β΄), η απόφαση για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κατόπιν προσφυγής στη διαπραγμάτευση, λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου, πλην της περίπτωσης απευθείας ανάθεσης προμήθειας σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, για την οποία αρμόδια είναι η Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1δ΄ του ν. 3852/2010 ή το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου.
IV. Από όλα τα στοιχεία του φακέλου, κατά το μέρος που αφορούν ειδικά στο ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης και στην υποκείμενη διαδικασία απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2013, προκύπτουν τα ακόλουθα:  Με την 81127/33860/13.8.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη ΧΧΧ, η οποία εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., χορηγήθηκε εξουσιοδότηση, μεταξύ άλλων, στο Δήμο ΧΧΧ για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών α) …. και γ) Πετρελαιοειδών για το έτος 2013. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240 Α΄), που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) και καταλαμβάνει και τους διαγωνισμούς που ήταν σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της (12.12.2012), η αρμοδιότητα για την προμήθεια πετρελαιοειδών ανήκει στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δεν απαιτείται πλέον η χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης για τη διενέργεια διαγωνισμού από την οικεία Περιφέρεια (Ελ. Συν. Πράξη ΣΤ΄ Κλιμ. 41/2013). Ακολούθως, με την  21/4.9.2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ως άνω Δήμου εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 663.715,44 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης. Ο κατά τα προεκτεθέντα εγκριθείς διαγωνισμός προκηρύχθηκε με σχετική διακήρυξη του Δημάρχου ΧΧΧ, περίληψη της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 5.9.2012, περαιτέρω δε δημοσιεύτηκε προσηκόντως στο 592/7.9.2012 τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ελληνικό τύπο στις 7.9.2012 («XXX», «XXX», «XXX», «XXX», «XXX», «XXX»).  Κατά την καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (19.10.2012), δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (βλ. σχετ. το από 10.8.2012 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού). Με την 544/23.10.2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ως άνω Δήμου και ύστερα από το από 19.10.2012 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για την προμήθεια των ως άνω ειδών, καθώς δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και αποφασίστηκε η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση – διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης (βλ. σχετ. απόφ. 717/21.12.2012 του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία αυτή). Για το λόγο αυτό εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση από το Δήμαρχο ΧΧΧ, η οποία δημοσιεύτηκε στην XXX στις 27.1.2013. Σύμφωνα με το από 30.1.2013 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης των προσφορών, προσφορά κατέθεσε η «XXX», ύστερα από τον έλεγχο δικαιολογητικών της οποίας, η ως άνω Επιτροπή εισηγήθηκε την αποδοχή της οικονομικής της προσφοράς, η οποία προσέφερε έκπτωση 0,10% στη μέση λιανική τιμή πώλησης την ημέρα παράδοσης στο Δήμο και για όλες τις δημοτικές ενότητες αυτού. Το πρακτικό αυτό, νομίμως εγκρίθηκε, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη που προηγήθηκε, από το Δημοτικό Συμβούλιο του ως άνω Δήμου, με την 229/1.4.2013 (Ορθή επανάληψη) απόφασή του (ΑΔΑ: XXX), με την οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια στην ως άνω εταιρεία. Τέλος, σύμφωνα με το 8603/1.4.2013 έγγραφο του Δημάρχου ΧΧΧ δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της ως άνω διαδικασίας.
V. Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο δε διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων στον άνω ανάδοχο. Συνακόλουθα, δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

Για τους λόγους αυτούς

Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και της εταιρείας «XXX» για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: