Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 39/2013 – Οι δαπάνες από χρέωση αριθμού καρτών κινητής τηλεφωνίας που εγκαταστάθηκαν σε αντλιοστάσια ή δώθηκαν σε υπαλλήλους για έγκαιρη ενημέρωση βλαβών, είναι λειτουργικές και νόμιμες.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 39/2013 – Οι δαπάνες από χρέωση αριθμού καρτών κινητής τηλεφωνίας που εγκαταστάθηκαν σε αντλιοστάσια ή δώθηκαν σε υπαλλήλους για έγκαιρη ενημέρωση βλαβών, είναι λειτουργικές και νόμιμες.

Advertisements

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 39/2013 – Σύστημα τηλεειδοποίησης των αντλιοστασίων του Δήμου Πληρωμή δαπανών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τη λειτουργία του συστήματος τηλεειδοποίησης των αντλιοστασίων του Δήμου. Οι συνδέσεις αφορούν στη λειτουργία του συστήματος τηλεειδοποίησης, με την αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων, σε περίπτωση βλάβης, διακοπής ρεύματος κ.λπ. των αντλιοστασίων του δημοτικού δικτύου ύδρευσης. Ειδικότερα, δεκαεπτά (17) από τις κάρτες σύνδεσης τοποθετήθηκαν σε ειδικά μηχανήματα μέσα σε ισάριθμα αντλιοστάσια και τριάντα (30) από τις συνδέσεις χορηγήθηκαν σε ισάριθμους, αρμόδιους για τη διαχείριση των σχετικών μηνυμάτων τηλεειδοποίησης, υπάλληλους. Λειτουργική δαπάνη διότι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και έγκαιρη συντήρηση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 39/2013

Aφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
και
Έλαβε υπόψη

Σκέφτηκε κατά το νόμο

1. Παραδεκτώς υποβάλλεται στο Κλιμάκιο τούτο, με το 60193/12.11.2012 έγγραφο του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, προς άρση η διαφωνία που ανέκυψε, μεταξύ του ανωτέρω Επιτρόπου και του Δήμου ΧΧΧ του ίδιου ως άνω νομού (στο εξής: Δήμος), σχετικά με το αν πρέπει να θεωρηθεί το υπ’ αριθ. 80, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανωτέρω πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, ποσού 3.424,69 ευρώ, αφορά στην πληρωμή δαπανών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, χρονικού διαστήματος 5.8.2011 – 16.12.2011, για τη λειτουργία του συστήματος τηλεειδοποίησης των αντλιοστασίων του Δήμου. Οι ως άνω εντελλόμενες δαπάνες απορρέουν από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ο συμβατικός προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ (βλ. άρθρο 1 παρ. 1.α.ιιι΄ και παρ. 2.α΄ π.δ/μα 136/2011 ΦΕΚ 267 Α΄).
3. Ο Επίτροπος αρνήθηκε να θεωρήσει το επίμαχο χρηματικό ένταλμα με την αιτιολογία οι εντελλόμενες μ’ αυτό δαπάνες δεν προβλέπονται από το νόμο ούτε μπορούν να χαρακτηρισθούν λειτουργικές.
4. Ο Δήμος εμμένει στην νομιμότητα των εντελλόμενων με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπανών και στην πληρωμή αυτών, προβάλλοντας ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν το χαρακτήρα λειτουργικής δαπάνης, καθόσον συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του και, ειδικότερα, στην ομαλή λειτουργία του δημοτικού δικτύου ύδρευσης.
5.  Σύμφωνα με την αρχή της δημοσιονομικής νομιμότητας, επιμέρους έκφανση της αρχής της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων, η οποία διατυπώνεται σε βασικές διατάξεις του δημοσιονομικού δικαίου (άρθρα 1 παρ.1 του ν.δ/τος 1265/1972 περί «ελέγχου των δαπανών του κράτους, των Ο.Τ.Α. και των άλλων ν.π.δ.δ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 968/1979, 3, 13 και 40 του ν.δ/τος 496/1974 περί «λογιστικού των ν.π.δ.δ.» και 20, 22, 26, 28 και 79 του ν.2362/1995 περί «Δημοσίου Λογιστικού»), για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης των δήμων, πέραν της ύπαρξης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, απαιτείται, επιπλέον, η δαπάνη αυτή να προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η διενέργεια δαπάνης που δεν προβλέπεται από το νόμο μόνο στην περίπτωση που έχει το χαρακτήρα «λειτουργικής δαπάνης», όταν, δηλαδή, προκύπτει, από τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, ότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου ή ότι συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών που αυτός επιδιώκει (βλ. και άρθρο 37 παρ. 2.α΄ του ν.3801/2009, ΦΕΚ 163 Α΄).
6. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο Δήμος, δυνάμει των υπ’ αριθ. 4846876-1 και 4846883-8 νέων εταιρικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου δωδεκάμηνης διάρκειας, που υπέγραψε, στις 3.8.2011 και 5.8.2011 αντίστοιχα, ο Δήμαρχος αυτού με την εταιρεία «ΧΧΧ», προμηθεύτηκε σαράντα επτά (47), συνολικά, συνδέσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της ανωτέρω εταιρείας (42 στο οικονομικό πρόγραμμα ΧΧΧ, με μηνιαίο πάγιο 11,20 ευρώ και 5 στο οικονομικό πρόγραμμα ΧΧΧ, με μηνιαίο πάγιο 16,80 ευρώ). Οι ανωτέρω συνδέσεις αφορούν στη λειτουργία του συστήματος τηλεειδοποίησης, με την αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων, σε περίπτωση βλάβης, διακοπής ρεύματος κ.λπ. των αντλιοστασίων του δημοτικού δικτύου ύδρευσης. Ειδικότερα, δεκαεπτά (17) από τις κάρτες σύνδεσης τοποθετήθηκαν σε ειδικά μηχανήματα μέσα σε ισάριθμα αντλιοστάσια και τριάντα (30) από τις συνδέσεις χορηγήθηκαν σε ισάριθμους, αρμόδιους για τη διαχείριση των σχετικών μηνυμάτων τηλεειδοποίησης, υπάλληλους. Σε εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, με το οποίο εντέλλεται η καταβολή στην πιο πάνω εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τα τέλη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χρονικού διαστήματος 5.8.2011 – 16.12.2011, των πιο πάνω σαράντα επτά (47) συνδέσεων.
7. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: Οι εντελλόμενες με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνες, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας των δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι περ. γ.1 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), για «κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης», έχουν, υπό την προεκτεθείσα (βλ. ανωτέρω σκέψη 5) έννοια, χαρακτήρα λειτουργικών δαπανών. Τούτο διότι συντελούν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού που, σύμφωνα με το νόμο, επιδιώκει ο Δήμος, καθόσον με την προμήθεια των ως άνω συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και έγκαιρη συντήρηση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης (πρβλ. 229, 221/2012 πράξεις του Κλιμακίου τούτου). Εξάλλου, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει, ούτε ο διαφωνών Επίτροπος προβάλλει ότι οι ως άνω συνδέσεις χρησιμοποιήθηκαν για σκοπό άλλο από τη λειτουργία του συστήματος τηλεειδοποίησης των αντλιοστασίων του ανωτέρω δικτύου ύδρευσης. Περαιτέρω, η ως άνω δαπάνη, αφορώντας στον απαραίτητο, κατά την ουσιαστική κρίση της Διοίκησης, για τη λειτουργία του συστήματος τηλεειδοποίησης, αριθμό συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και στην προμήθεια των εν λόγω συνδέσεων σε παρεχόμενα, από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, οικονομικά προγράμματα (42 συνδέσεις με μηνιαίο πάγιο 11,20 ευρώ και 5 με μηνιαίο πάγιο 16,80 ευρώ), δεν υπερβαίνει, κατά τα διδάγματα της κοινή πείρας και λογικής, το επιβαλλόμενο από τη φύση της συγκεκριμένης δαπάνης, προσήκον μέτρο, το οποίο, σε κάθε περίπτωση δεν αμφισβητείται από τον διαφωνούντα Επίτροπο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνες, έχουσες το χαρακτήρα λειτουργικών δαπανών, νομίμως βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου.
8. Σύμφωνα με όσα πιο πάνω εκτέθηκαν, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, με το οποίο εντέλλεται η πληρωμή των ως άνω νόμιμων δαπανών, θα μπορούσε να θεωρηθεί αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2012, σε βάρος των πιστώσεων των οποίων εκδόθηκε.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: