Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 37/2013-Πράξεις επιτρόπων περί επιστροφής που δεν επικαλούνται συγκεκριμένη δημοσιονομική πλημμέλεια που επάγεται ο ορθός χαρακτηρισμός της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΡΑΞΗ 37/2013-Πράξεις επιτρόπων περί επιστροφής που δεν επικαλούνται συγκεκριμένη δημοσιονομική πλημμέλεια που επάγεται ο ορθός χαρακτηρισμός της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Advertisements

ΠΡΑΞΗ 37/2013-ανεξαρτήτως του ότι πράγματι με την επίμαχη σύμβαση ανατίθεται η προμήθεια υλικών για τη βελτίωση του αντλιοστασίου λυμάτων ΧΧΧ, η αιτιολογία της πράξης επιστροφής της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ είναι αόριστη. Τούτο δε διότι, η Επίτροπος με την πράξη επιστροφής δεν επικαλείται την επαγωγή συγκεκριμένης δημοσιονομικής πλημμέλειας που επάγεται ο ορθός χαρακτηρισμός της σύμβασης, η δε γενική αναφορά στην παραβίαση των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ χωρίς συγκεκριμενοποίηση και θεμελίωση ειδικότερων πλημμελειών, δεν μπορούν να αναπληρώσουν την ελλείπουσα πλήρη και ειδική αιτιολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 37/2013

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

I. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, με την 97/22.11.2012 πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει το 218, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, που αφορούσε στην καταβολή ποσού 6.310,00 ευρώ στο φερόμενο ως δικαιούχο μηχανολόγο μηχανικό ΧΧΧ και αφορά την καταβολή δαπάνης για την βελτίωση του αντλιοστασίου λυμάτων ΧΧΧ. Ως αιτιολογία για την άρνησή της, η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι «δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 1 του ν.3463/2006, δεδομένου ότι πρόκειται για προμήθεια δύο αντλιών λυμάτων, ενός αναμικτήρα λυμάτων και ενός πίνακα ισχύος και αυτοματισμού, περιλαμβανομένων και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, όπως τούτο προκύπτει από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ενώ περαιτέρω προέβαλε ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος μη νόμιμα εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθόσον θα έπρεπε να έχει εκδώσει τιμολόγιο πώλησης- δελτίο αποστολής. Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 5986/5.12.2012 έγγραφο του Δημάρχου του, επανυπέβαλε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα για θεώρηση, υποστηρίζοντας ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, καθόσον, αφενός, η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου δεν ήταν δυνατόν να γίνει με μορφή προμήθειας διότι ο Δήμος δεν διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την παράδοση του συγκεκριμένου συστήματος σε πλήρη λειτουργία, αφετέρου για το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος δεν έχει επιβαρυνθεί με εργολαβικό όφελος.  Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της, με συνέπεια να ανακύψει η υπό κρίση διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 21.12.2012  έκθεσή της, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ.2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.
ΙΙ. Περαιτέρω, στο  άρθρο 17 του π.δ.774/1980 «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» ορίζεται, ότι: «1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον. α) …  β) Ασκεί τον κατά το άρθρον 98 του Συντάγματος έλεγχον των δαπανών  του Κράτους, . . . επί τω τέλει της βεβαιώσεως ότι υπάρχει δια ταύτας νομίμως κεχορηγημένη πίστωσις και ότι κατά την πραγματοποίησιν  τούτων ετηρήθησαν αι διατάξεις του κώδικος «περί δημοσίου λογιστικού»  και παντός άλλου νόμου ή διατάγματος ή κανονιστικής αποφάσεως» και στο άρθρο  21, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 παρ. 2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51), ότι:  «1. Εάν εκ του διενεργηθέντος ελέγχου διαπιστωθή ότι δια  δαπάνην τινά  δεν συντρέχουν εν όλω ή εν μέρει αι προϋποθέσεις της  παραγράφου 1 έδαφ. β΄ του άρθρου 17 του παρόντος ο αρμόδιος Πάρεδρος ή  Επίτροπος αρνείται  δι’ ητιολογημένης πραξεώς του την θεώρησιν του  εντάλματος, όπερ επιστρέφει προς την αποστείλασαν αρχήν μετ’ αντιγράφου  της πράξεώς του. Υποβαλλομένου εκ νέου του εντάλματος προς θεώρησιν ο  Πάρεδρος ή ο Επίτροπος ή θεωρεί τούτο εφ’ όσον ήρθησαν οι λόγοι της μη  θεωρήσεως, ή υποβάλλει τούτο δι’ εκθέσεως του εις το οικείον Κλιμάκιο του  Συνεδρίου αποφαινόμενον δια πράξεως του ή περί της θεωρήσεως, εις ην εν  τοιαύτη περιπτώσει υποχρεούται να προβή ο Πάρεδρος ή ο Επίτροπος, ή περί  της μη θεωρήσεως του εντάλματος. … ». Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι  σε περίπτωση που ο αρμόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά  τον προληπτικό έλεγχο δαπάνης διαπιστώσει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι  διατάξεις  που  ρυθμίζουν  την  πραγματοποίησή της, αρνείται με αιτιολογημένη  πράξη  του  τη  θεώρηση  του σχετικού χρηματικού  εντάλματος. Η αιτιολογία αυτή που επιβάλλεται από τις διατάξεις απαιτείται να είναι πλήρης, ειδική και συγκεκριμένη και να περιέχεται στο σώμα της πράξης επιστροφής, η οποία άλλωστε είναι και η μόνη η οποία περιέρχεται σε γνώση του εκδότη του εντάλματος και μπορεί να  αποτελέσει τη βάση των αντιρρήσεων και της άμυνάς του σε σχέση με  τη νομιμότητα της κρινόμενης δαπάνης. Περαιτέρω, αιτιολογία συνιστά όχι η  απλή  αναφορά  του  κειμένου  των  εφαρμοστέων  διατάξεων,  αλλά  και  η σαφής διαπίστωση της συνδρομής στη συγκεκριμένη περίπτωση των προϋποθέσεων εκείνων που, κατά τις  διατάξεις αυτές,  επιβάλλουν την  άρνηση  θεώρησης του  εντάλματος.  Σε  αντίθετη περίπτωση η πράξη άρνησης θεώρησης χρηματικού εντάλματος, καθώς και η στηριζόμενη σε αυτή έκθεση διαφωνίας, με την οποία άλλωστε δεν επιτρέπεται η θεραπεία της αοριστίας, είναι αναιτιολόγητες και ως εκ τούτου αόριστες, η δε αοριστία της έκθεσης διαφωνίας ισοδυναμεί με έλλειψη διαφωνίας και συνεπώς απαραδέκτως υποβάλλεται στο αρμόδιο Κλιμάκιο για κρίση. (βλ. Ελ.Συν. πράξ. VII Τμ. 160, 222/2006, 215/2011, πράξ. Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμ. 179/2012, πράξ. Ι Τμ. 160/2006, 187/2005 42/1996, πρακτικά Συνεδρίασης 5ης/15.3.2011, 19ης/14.7.2010 Θέμα Α΄, 18ης/6.7.2010 κ.ά.).
III. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 231/24.11.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΧΧΧ ανατέθηκε απευθείας η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων ΧΧΧ» στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΧΧΧ, το οποίο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3669/2008 και π.δ.171/1987. Σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης υπεγράφη μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και του ως άνω αναδόχου η 322/25.1.2012 εργολαβική σύμβαση, έναντι συμβατικού ποσού 6.310,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σύμφωνα δε με την από 22.11.2011 τεχνική έκθεση αντικείμενο της συμβάσεως αυτής είναι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τη βελτίωση του αντλιοστασίου λυμάτων ΧΧΧ μέσω της εγκατάστασης δύο αντλιών λυμάτων με κοπτήρες, ενός αναμικτήρα λυμάτων και ενός πίνακα ισχύος και αυτοματισμού. Για την καταβολή δε της αμοιβής της αναδόχου και κατόπιν της από 16.10.2012 βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου, εκδόθηκε το 218, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 6.310,00 ευρώ, βάσει και του 201/16.12.2012 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Κατά την υποβολή του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν προληπτικού ελέγχου, η Επίτροπος αρνήθηκε με την 97/22.11.2012 πράξη της να το θεωρήσει υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθόσον συνιστά προμήθεια για την ανάθεση της οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 1 του ν.3463/2006, ενώ περαιτέρω ως νόμιμο δικαιολογητικό της δαπάνης έπρεπε να εκδοθεί από το φερόμενο ως δικαιούχο τιμολόγιο πώλησης και όχι παροχής υπηρεσιών.  Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου κρίνει, ότι, ανεξαρτήτως του ότι πράγματι με την επίμαχη σύμβαση ανατίθεται η προμήθεια υλικών για τη βελτίωση του αντλιοστασίου λυμάτων ΧΧΧ, η αιτιολογία της πράξης επιστροφής της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ είναι αόριστη. Τούτο δε διότι, η Επίτροπος με την πράξη επιστροφής δεν επικαλείται την επαγωγή συγκεκριμένης δημοσιονομικής πλημμέλειας που επάγεται ο ορθός χαρακτηρισμός της σύμβασης, η δε γενική αναφορά στην παραβίαση των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ χωρίς συγκεκριμενοποίηση και θεμελίωση ειδικότερων πλημμελειών, δεν μπορούν να αναπληρώσουν την ελλείπουσα πλήρη και ειδική αιτιολογία. Ως εκ τούτου, απαραδέκτως υποβάλλεται ενώπιον του Κλιμακίου αυτού για κρίση η διαφωνία που αφορά το 218, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, καθόσον αυτή είναι αναιτιολόγητη και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί.

Για  τους  λόγους  αυτούς

Απορρίπτει ως απαράδεκτη τη διαφωνία που αφορά το 218, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα του Δήμου ΧΧΧ, ποσού εξι χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ (6.310,00 €).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: