Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 6/2013 – Επιτροπή διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ δεν συνεδριάζει νόμιμα, μετά την παρέλευση τριμήνου από την παραίτηση τακτικού μέλους της.

ΠΡΑΞΗ 6/2013 – Επιτροπή διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ δεν συνεδριάζει νόμιμα, μετά την παρέλευση τριμήνου από την παραίτηση τακτικού μέλους της.

Advertisements

ΠΡΑΞΗ 6/2013 – Η δήλωση του τακτικού μέλους της Επιτροπής του διαγωνισμού περί αντικατάστασής του, για λόγους υγείας, καθόλη τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας, η οποία (δήλωση) αποτελεί στην ουσία αίτηση παραίτησης από την ιδιότητα του τακτικού μέλους του εν λόγω συλλογικού οργάνου συνεπώς, μη νομίμως συμμετείχε στις συνεδριάσεις αυτού το αναπληρωματικό του μέλος. Τούτο δε, διότι τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση των απόντων ή προσκαίρως κωλυομένων τακτικών μελών του συλλογικού οργάνου, όχι δε και των ελλειπόντων τακτικών μελών του, όπως στην περίπτωση του ως άνω τακτικού μέλους που δήλωσε παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους της ως άνω Επιτροπής, λόγω αδυναμίας συμμετοχής του σε αυτή καθόλη τη διάρκεια της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία, σημειωτέον, ανήλθε σε έξι (6) περίπου μήνες. Εξάλλου, η ως άνω Επιτροπή,μετά την παρέλευση τριμήνου από την παραίτηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του ως άνω τακτικού μέλους της, εφόσον δεν εκδόθηκε πράξη ορισμού αντικαταστάτη αυτού, έπαυσε να έχει νόμιμη συγκρότηση. Επομένως, οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω πρακτικά της εν λόγω Επιτροπής, πάσχουν ακυρότητας, λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 6/2013

Αφού  μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το νόμο
και έκρινε τα εξής
:

Ι. Ο φάκελος της διαδικασίας, καθώς και τα οικείο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και της κοινοπραξίας «ΧΧΧ», με αντικείμενο την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου ΧΧΧ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.093.383,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), παραδεκτώς επανεισάγονται στο Κλιμάκιο τούτο για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α´) και 7 του άρθρου 19 του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και τη ΦΓ8/16805/14.11.1999 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ 1970 Β΄), μετά την έκδοση της 180/2012 αναβλητικής πράξης του Κλιμακίου και την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων σε εκτέλεση αυτής. Κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει υποχρεωτικά τη νομιμότητα των συμβάσεων προμηθειών που συνάπτουν οι Δήμοι, πριν από την υπογραφή τους, εφόσον η προϋπολογιζόμενη γι’ αυτές δαπάνη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Ειδικότερα, από την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της ελεγχόμενης σύμβασης προκύπτει ότι αυτή έχει μικτό χαρακτήρα (προμήθεια, έργο και υπηρεσίες), με κύριο αντικείμενο την προμήθεια του Η/Μ εξοπλισμού (φωτοβολταϊκά πλαίσια, μεταλλικές βάσεις στήριξης, μετατροπείς κλπ.), στην οποία και απέβλεψε η αναθέτουσα αρχή, ενώ οι μελέτες (υπηρεσίες), οι εργασίες εγκατάστασης και τα έργα πολιτικού μηχανικού (έργο), καθώς και η θέση σε λειτουργία και συντήρηση του εν λόγω εξοπλισμού (υπηρεσίες) αποτελούν παρεπόμενες παροχές (πρβλ. Ε.Σ. αποφ. Τμ. Μείζ. Σύνθ. 1656/2011, VI Τμ. 2253/2011 και πράξεις ΣΤ΄ Κλιμ. 176, 120/2012, 117/2011). Το Κλιμάκιο, επιλαμβανόμενο του ελέγχου, κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, αποσκοπεί στη διαπίστωση τυχόν ουσιωδών νομικών πλημμελειών στις πράξεις της διαδικασίας που προηγείται της κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων, χωρίς να ελέγχει την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων της Διοίκησης ή τις κρίσεις σκοπιμότητας αυτής.
ΙΙ. Η ελεγχόμενη προμήθεια, ως εκ του αντικειμένου της, του φορέα διενέργειάς της και το ύψους της προϋπολογιζόμενης γι’ αυτή δαπάνης, διέπεται από τις διατάξεις: α) του π.δ/τος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α΄), β) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄), δ) του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993, ΦΕΚ 185 Β΄),  και ε) τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού για τη διενέργεια της ως άνω προμήθειας.
ΙΙΙ. Α. Ο «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ορίζει, στο άρθρο 3, ότι: «1. (…) 6. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ι) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς» και, στο άρθρο 20, ότι: «1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: α. (…) β. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά: – Η τιμή. – Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. –  Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. – Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. – Οι όροι πληρωμής. – Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται. – Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. – Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. – Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα. – Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. – Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. – Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα. – Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. (…) Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία: – Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται στις ομάδες: (1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού και η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο για την προμήθεια φορέα. (2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (SERVICE) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. (3) Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση που ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεία, αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση στις παραπάνω ομάδες. – Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατόν 50, 30 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.  Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. (…) Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. (…) Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανηγμένη, όπου απαιτείται τιμή προσφοράς. Για τη διαμόρφωση της ανηγμένης τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς, το ποσοστό προστασίας επαρχιακής βιομηχανίας, το ποσοστό προτίμησης εγχώριας βιομηχανίας και όταν από τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. (…) Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθμολογία των στοιχείων που αναφέρονται απαραίτητα στην διακήρυξη. (…)». Από τις ανωτέρω διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. προκύπτει ότι όταν κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η συμφερότερη προσφορά, η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται υποχρεωτικά με βάση την ειδικότερα οριζόμενη σε αυτές διαδικασία. Κατά συνέπεια, τυχόν καθορισμός με την οικεία διακήρυξη διαφορετικής διαδικασίας οικονομοτεχνικής αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει ομάδες κριτηρίων, συντελεστές βαρύτητας αυτών, τρόπο βαθμολόγησης και εφαρμογή τύπου ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς που δεν προβλέπονται από το ως άνω άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., δεν είναι νόμιμος (πρβλ. Ε.Σ απόφ. VI Τμ. 3114/2011 και βλ. πράξη ΣΤ΄ Κλιμ. 176/2012).
Β. Περαιτέρω, ο ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄) ορίζει, στο άρθρο 1, ότι: «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου», στο άρθρο 13, ότι: «1. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος (…) 5. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. (…)» και, στο άρθρο 14, ότι: «1. (…) 3. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, εκτός αν ο ορισμός τους δεν έχει γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία». Από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 5 του ως άνω νόμου που αποσκοπεί στην εύρυθμη και συνεχή λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης, προκύπτει ότι το συλλογικό όργανο, όταν κάποιο μέλος του απεβίωσε ή δεν αποδέχθηκε το διορισμό του ή αποχώρησε για οποιοδήποτε λόγο ή απώλεσε την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκε ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος αυτού, δύναται να λειτουργήσει με ελλιπή συγκρότηση, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, μετά την παρέλευση του οποίου,  παύει να λειτουργεί νομίμως, εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η πληρότητα της συγκρότησής του. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ίδιου νόμου συνάγεται ότι τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση των απόντων ή προσκαίρως κωλυομένων τακτικών μελών του συλλογικού οργάνου, όχι δε και των ελλειπόντων τακτικών μελών του (Ε.Σ. αποφ. VI Τμ. 2094/2011, 2011/2010 και ΣτΕ 195/2011, 518/2009, 1626/2008, 2322/2007, 1582/2003, 1211/2002).
ΙV. Στην κρινόμενη υπόθεση, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη 224/2010 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου ΧΧΧ αποφασίστηκε η προετοιμασία για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια του Δήμου, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Με την 451/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΧΧΧ εγκρίθηκαν η μελέτη, οι όροι και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου ΧΧΧ», η οποία είχε ενταχθεί, με την Κ.Υ.Α. Π1/3701/31.10.2011, στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 2011 – πιστώσεις 2011, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.093.383,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Περαιτέρω, με τη διακήρυξη ορίσθηκαν δύο στάδια υποβολής δικαιολογητικών, ένα κατά την υποβολή της προσφοράς και ένα κατά το στάδιο της κατακύρωσης, με την υποχρέωση προσκόμισης, πριν την έκδοση της οικείας κατακυρωτικής απόφασης, από τον ανακηρυχθέντα προσωρινό ανάδοχο προμηθευτή των προβλεπόμενων στο άρθρο 30 δικαιολογητικών κατακύρωσης (πρβλ. πράξη ΣΤ΄ Κλιμ. 120/2012). Εξάλλου, ως προς τη διαδικασία ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς, στο άρθρο 6 της διακήρυξης (στάδιο δεύτερο) ορίσθηκε ότι η βαθμολόγηση  των τεχνικών προσφορών θα γίνει συγκριτικά με βάση έξι (6) κριτήρια. Η προσφορά που θα παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση ανά κριτήριο, θα λαμβάνει 100 μονάδες, οι δε υπόλοιπες προσφορές θα βαθμολογούνται με βάση τον τύπο Β1 = Τ1* 100/Τmax για τα κριτήρια 1,2,3,4,5 και με βάση τον τύπο Β6 = Τmin * 100/Τ6 για το κριτήριο 6, όπου Β1 ορίσθηκε ο βαθμός για το κριτήριο 1, Τ1 η προσφερόμενη τιμή για το εν λόγω κριτήριο, Τmax η τιμή της καλύτερης προσφοράς και Τmin η τιμή της καλύτερης προσφοράς για το κριτήριο 6. Η βαθμολογία κάθε τεχνικής προσφοράς θα προκύψει από τον τύπο ΣΒΤΠ = Β1 Χ 0,1 + Β2 Χ 0,1 + Β3 Χ 0,1 + Β4 Χ 0,05 + Β5 Χ 0,50 + Β6 Χ 0,15, όπου ΣΒΤΠ ορίσθηκε ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς, Β1 ο βαθμός στο κριτήριο 1, Β2 ο βαθμός στο κριτήριο 2 κ.ο.κ..  Στο ίδιο άρθρο (6) της διακήρυξης (στάδιο τρίτο παρ. Δ΄) ορίσθηκε ότι η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει συγκριτικά με βάση 3 κριτήρια: 1) προσφερόμενο κόστος προμήθειας, εγκατάστασης και σύνδεσης με τη ΔΕΗ 21 σετ Φ/Β συστημάτων με τους αντίστοιχους μετατροπείς, βάσεις στήριξης και παρελκόμενα σύνδεσης, 2) προσφερόμενο κόστος υλικών και εργασιών στεγάνωσης, κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κλιμάκων, προμήθειας και εγκατάστασης αλεξικεραύνων καθώς και συστημάτων παρακολούθησης και απεικόνισης της λειτουργίας και 3) προσφερόμενο κόστος συντήρησης για 20 έτη. Η προσφορά που θα παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση ανά κριτήριο, θα λαμβάνει 100 μονάδες, οι δε υπόλοιπες προσφορές θα βαθμολογούνται με βάση τον τύπο Β1 = Οmin * 100/Ο1, όπου Β1 ορίσθηκε ο βαθμός για το κριτήριο 1, Ο1 η προσφερόμενη τιμή για το εν λόγω κριτήριο και Οmin η τιμή της καλύτερης προσφοράς κ.ο.κ.. Η βαθμολογία κάθε οικονομικής προσφοράς θα προκύψει από τον τύπο ΣΒΟΠ = Ο1 Χ 0,7 + Ο2 Χ 0,23 + Ο3 Χ 0,07, όπου ΣΒΟΠ ορίσθηκε ο Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς, Ο1 ο βαθμός στο κριτήριο 1, Ο2 ο βαθμός στο κριτήριο 2 κ.ο.κ..  Εξάλλου, με το ίδιο ως άνω άρθρο (στάδιο τέταρτο) ορίσθηκε ότι επικρατέστερη θα είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ, η οποία θα προκύψει από τον εξής τύπο: Λi = 0,50 * ΣΒΤΠi + 0,50 * ΣΒΟΠi, όπου Λi η συνολική βαθμολογία της προσφοράς του αναδόχου i, ΣΒΤΠi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου i και ΣΒΟΠi η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου i. Περίληψη της διακήρυξης, με την οποία ορίσθηκε ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 21.2.2012, απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19.12.2011 και δημοσιεύθηκε στο 574/23.12.2011 Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον ελληνικό τύπο. Για τη διεξαγωγή του ελεγχόμενου διαγωνισμού, με την 25/2012  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίσθηκαν, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 εδ. γ΄ του  άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., δύο μέλη, υπάλληλοι με ανάλογη της φύσης της προμήθειας ειδικότητα (ηλεκτρολόγοι μηχανικοί), για τη συμπλήρωση της τριμελούς Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών προμηθειών του Δήμου για το έτος 2012, η οποία είχε συγκροτηθεί, με την 472/2011 όμοια απόφαση, κατόπιν διενέργειας σχετικής κλήρωσης (βλ. το από 19.12.2011 πρακτικό), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και 26 του ν. 4024/2011. Εξάλλου, κατόπιν της 92697/19.12.2011 πρόσκλησης του Γραφείου Προμηθειών προς τα μέλη της Επιτροπής του διαγωνισμού, το τακτικό μέλος αυτής ΧΧΧ, με την από 20.2.2012 έγγραφη δήλωσή του, δήλωσε ότι για λόγους υγείας δεν δύναται να παρευρεθεί στον εν λόγω διαγωνισμό, για το λόγο δε αυτό ζήτησε την αντικατάστασή του καθόλη τη διάρκεια αυτού. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (21.2.2012) υποβλήθηκαν προσφορές από τις εταιρίες «ΧΧΧ», «ΧΧΧ», «ΧΧΧ», «ΧΧΧ», τις κοινοπραξίες «ΧΧΧ» και «ΧΧΧ» και τις ενώσεις εταιριών «ΧΧΧ» και «ΧΧΧ», οι οποίες, όπως προκύπτει από το 21.2.2012 πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, στη συνεδρίαση της οποίας συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος ΧΧΧ, αντί του ως άνω τακτικού ΧΧΧ, έγιναν τυπικά αποδεκτές, πλην της ένωσης εταιριών «ΧΧΧ» και της κοινοπραξίας «ΧΧΧ», λόγω ουσιωδών ελλείψεων στα κατατεθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής τους. Κατά του ανωτέρω πρακτικού η εταιρία «ΧΧΧ» άσκησε ένσταση, προβάλλοντας αιτιάσεις κατά της αποδοχής των λοιπών υποψηφίων. Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε αιτιολογημένα με την από 15.3.2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού – στη συνεδρίαση της οποίας συμμετείχε το ίδιο αναπληρωματικό μέλος, αντί του ως άνω τακτικού – η οποία έγινε αποδεκτή με την 129/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή του διαγωνισμού, κατά τις συνεδριάσεις της που έλαβαν χώρα στις 4.5.2012 και 16.5.2012, με τη συμμετοχή του ίδιου αναπληρωματικού μέλους, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των (6) τεχνικών προσφορών που είχαν γίνει τυπικά αποδεκτές, προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης κριτήρια, τη μεγαλύτερη δε βαθμολογία (ΣΒΤΠ) έλαβε η κοινοπραξία «ΧΧΧ». Κατά του ανωτέρω, από 16.5.2012, πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης η εταιρία «ΧΧΧ» άσκησε ένσταση, ζητώντας τη διόρθωση της βαθμολογίας της ως προς το κριτήριο Τ1 (διάρκεια εγγύησης παραγωγής ισχύος των πάνελ). Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε αιτιολογημένα με την από 25.5.2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού – στη συνεδρίαση της οποίας συμμετείχε το ίδιο αναπληρωματικό μέλος – η οποία έγινε αποδεκτή με την 207/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ακολούθησε η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 25.5.2012, με τη συμμετοχή του ίδιου αναπληρωματικού μέλους. Η εν λόγω Επιτροπή, αφού έκρινε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, προέβη στη βαθμολόγηση αυτών για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 στάδιο τρίτο παρ. Δ΄ της διακήρυξης κριτήρια, τη μεγαλύτερη δε βαθμολογία (ΣΒΟΠ) έλαβε η κοινοπραξία «ΧΧΧ». Στη συνέχεια,  συντάχθηκε, κατ’ εφαρμογή του ως άνω προβλεπόμενου από το άρθρο 6 στάδιο τέταρτο της διακήρυξης μαθηματικού τύπου, ο τελικός πίνακας κατάταξης των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τον οποίο, επικρατέστερη αναδείχθηκε η προσφορά της κοινοπραξίας «ΧΧΧ», η οποία είχε συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία (Λi). Περαιτέρω, οι διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στην ως άνω πρώτη (πλήρη) αξιολόγηση, προσκλήθηκαν από την Επιτροπή του διαγωνισμού, με το από 24.7.2012 έγγραφό της, να υποβάλουν νέες οικονομικές προσφορές κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης στο στάδιο πέμπτο, καθώς και στο παράρτημα VII, της διακήρυξης, ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η οποία ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί στις 1.8.2012. Ως τιμή εκκίνησης ορίσθηκε το ποσό των 676.488 ευρώ, ως η υποβληθείσα κατά την πρώτη αξιολόγηση χαμηλότερη οικονομική προσφορά (βλ. το από 25.5.2012 πρακτικό οικονομικής αξιλόγησης) και ως τύπος ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς ο προβλεπόμενος από το άρθρο 6 τέταρτο στάδιο της διακήρυξης, ήτοι  Λi = 0,50 * ΣΒΤΠi + 0,50 * ΣΒΟΠi, όπου ΣΒΤΠi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου i και ΣΒΟΠi η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου i κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Η Επιτροπή του διαγωνισμού, κατά τη συνεδρίασή της στις 1.8.2012, στην οποία συμμετείχε το ίδιο αναπληρωματικό μέλος, αφού εξέτασε την αναφορά της εταιρίας «ΧΧΧ» σχετικά με το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και συνέταξε πίνακα με την τελική κατάταξη των προσφορών, η οποία προέκυψε μετά τη λήψη υπόψη αφενός της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων (ΣΒΤΠ), σύμφωνα με το από 16.5.2012 πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης, αφετέρου της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων (ΣΒΟΠ), ανάλογα με την υποβληθείσα κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού τιμή (βλ. το από 1.8.2012 πρακτικό της  Επιτροπής του διαγωνισμού και το ως άνω 85947/14.12.2012 έγγραφο του Δημάρχου), πρότεινε την κατακύρωση της προμήθειας στην πρώτη καταταγείσα στον εν λόγω πίνακα κοινοπραξία «ΧΧΧ», αντί ποσού 675.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Με την 309/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ ΧΧΧ), εγκρίθηκαν όλα τα ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού. Ακολούθησε έλεγχος των υποβληθέντων από την ως άνω κοινοπραξία δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία, αφού διαπίστωσε τη συμφωνία αυτών με τους όρους της διακήρυξης, πρότεινε την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εν λόγω κοινοπραξία (βλ. τα από 10.9.2012 και 17.9.2012 πρακτικά, με τη συμμετοχή του ίδιου αναπληρωματικού μέλους). Κατόπιν αυτών, με την 361/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ ΧΧΧ), εγκρίθηκαν τα τελευταία αυτά πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην κοινοπραξία «ΧΧΧ», αντί ποσού 675.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.).  Τέλος, με το 87710/18.12.2012 έγγραφο του Δημάρχου του ως άνω Δήμου, βεβαιώνεται ότι κατά του κύρους του ανωτέρω διαγωνισμού, πέραν των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί στο Κλιμάκιο, δεν εκκρεμούν άλλες  ενστάσεις ή προσφυγές, ούτε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεις ακυρώσεως.
V. Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, επί της ελεγχόμενης διαδικασίας το Κλιμάκιο επισημαίνει τα εξής:
Α. Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ Α της παρούσας, ο καθορισμός με τη διακήρυξη (άρθρο 6) της διαδικασίας οικονομοτεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, κατά τρόπο που να περιλαμβάνει ομάδα κριτηρίων, συντελεστές βαρύτητας, τρόπο βαθμολόγησης και εφαρμογή μαθηματικού τύπου ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς, μη προβλεπόμενα από το άρθρο 20 παρ. 1 περ. β΄ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (κατάταξη των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς σε ομάδα κριτηρίων και στάθμιση αυτών με συντελεστές βαρύτητας και, ιδίως, εφαρμογή μαθηματικού τύπου για τη διαμόρφωση της συμφερότερης προσφοράς, με βάση το άθροισμα της συνολικής βαθμολογίας τεχνικής αξιολόγησης, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 50% και της συνολικής βαθμολογίας οικονομικής αξιολόγησης, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 50%, αντί το προβλεπόμενο από την ως άνω διάταξη κλάσμα του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανηγμένη, όπου απαιτείται, τιμή προσφοράς), δεν είναι νόμιμος. Επομένως, η με βάση την ως άνω μη νομίμως καθορισθείσα διαδικασία οικονομοτεχνικής αξιολόγησης τελική επιλογή του προμηθευτή συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια της ελεγχόμενης διαδικασίας, η οποία καθιστά μη νόμιμη τη διενέργειά της. Τούτο δε, ανεξαρτήτως της μη στάθμισης των επιμέρους στοιχείων της οικονομικής προσφοράς και κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, αφού, σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη του αναδόχου έγινε κατ’ εφαρμογή του ως άνω μη προβλεπόμενου από την ανωτέρω διάταξη του ΕΚΠΟΤΑ μαθηματικού τύπου, κατόπιν βαθμολόγησης των (ενιαίων) οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τη φάση αυτή. Εξάλλου, ενόψει ακριβώς του μη υπολογισμού, κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, της συνολικής βαθμολογίας των οικονομικών προσφορών (ΣΒΟΠ), κατόπιν στάθμισης των προβλεπόμενων στη διακήρυξη επιμέρους στοιχείων – κριτηρίων αξιολόγησης αυτών, τα οποία, όπως και οι σχετικοί συντελεστές βαρύτητας, δεν  συμπεριελήφθησαν στη σχετική πρόσκληση, δεν τηρήθηκε, σε κάθε περίπτωση,  η προβλεπόμενη από τη διακήρυξη – η οποία, ως κανονιστική πράξη, δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, όσο και τους διαγωνιζόμενους – διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας τους  (άρθρο 6 στάδιο τρίτο παρ. Δ΄), προκειμένου να εφαρμοσθεί ο καθορισθείς από την ίδια (διακήρυξη)  μαθηματικός τύπος για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς (βλ. και άρθρο 28 παρ. 6 εδ. β΄και γ΄ του π.δ/τος 60/2007).
Β. Ενόψει της προαναφερόμενης δήλωσης του ως άνω τακτικού μέλους της Επιτροπής του διαγωνισμού ΧΧΧ περί αντικατάστασής του, για λόγους υγείας, καθόλη τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας, η οποία (δήλωση) αποτελεί στην ουσία αίτηση παραίτησης από την ιδιότητα του τακτικού μέλους του εν λόγω συλλογικού οργάνου (πρβλ. ΣτΕ 114/2007), μη νομίμως συμμετείχε στις συνεδριάσεις αυτού το αναπληρωματικό του μέλος ΧΧΧ. Τούτο δε, διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ Β της παρούσας, τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση των απόντων ή προσκαίρως κωλυομένων τακτικών μελών του συλλογικού οργάνου, όχι δε και των ελλειπόντων τακτικών μελών του, όπως στην περίπτωση του ως άνω τακτικού μέλους που δήλωσε παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους της ως άνω Επιτροπής, λόγω αδυναμίας συμμετοχής του σε αυτή καθόλη τη διάρκεια της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία, σημειωτέον, ανήλθε σε έξι (6) περίπου μήνες. Εξάλλου, η ως άνω Επιτροπή, μετά την παρέλευση τριμήνου από την παραίτηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του ως άνω τακτικού μέλους της, εφόσον δεν εκδόθηκε πράξη ορισμού αντικαταστάτη αυτού, έπαυσε να έχει νόμιμη συγκρότηση. Επομένως, οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω πρακτικά της εν λόγω Επιτροπής, πάσχουν ακυρότητας, λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.
Γ. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι: 1) κατά το χρόνο διενέργειας του προσυμβατικού ελέγχου από το Κλιμάκιο, δεν προκύπτει ότι έχει παραταθεί η προθεσμία ισχύος του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2011 για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (βλ. το άρθρο μόνο στοιχ. Α΄ παρ. 4.1 της Π1/2354/7.6.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2011, ΦΕΚ 1200 Β΄), κωλυομένης και εκ του λόγου αυτού της υπογραφής του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης (Ε.Σ. πράξεις ΣΤ΄ Κλιμ. 25/2012, 56 και 37/2011). 2) Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 10 της διακήρυξης όρος σχετικά με το δικαίωμα προαίρεσης του ως άνω Δήμου για συμπληρωματικές προμήθειες από τον οικονομικό φορέα που θα εκτελεί την αρχική σύμβαση, δεν είναι νόμιμος, καθόσον πάσχει αοριστίας, αφού το δικαίωμα αυτό δεν προσδιορίζεται ούτε ποιοτικά, με εξειδίκευση και καταγραφή των συγκεκριμένων προμηθειών, ούτε ποσοτικά, με αναφορά του ακριβούς προϋπολογισμού τους (πρβλ. Ε.Σ. αποφ. Τμ. Μείζ. Σύνθ. 992/2011, VI Τμ. 2795, 2440, 287/2012, 2224, 1778/2011 και πράξεις ΣΤ΄ Κλιμ. 24/2012, 96/2011). Εξάλλου, συμπληρωματική προμήθεια του αυτού είδους από τον ίδιο προμηθευτή θα μπορούσε να επιτραπεί μόνο με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την απευθείας ανάθεση συμπληρωματικής προμήθειας, κατά τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις (Ε.Σ. πράξεις ΣΤ΄ Κλιμ. 173, 168, 157, 87/2012, 98, 67, 27, 13/2011).
V. Κατ’ ακολουθίαν  των ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, εξαιτίας των  προαναφερόμενων (σκέψη ΙV) ουσιωδών πλημμελειών της ελεγχόμενης διαδικασίας, κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.

Για τους λόγους αυτούς

Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντoς προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και της κοινοπραξίας «ΧΧΧ», με αντικείμενο την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου ΧΧΧ», σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας πράξης.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: