Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 241/2012 – Απευθείας ανάθεση επισκευής αντλίας, άνω του ορίου, επιτρέπεται μόνο εάν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη (διακοπή υδροδότησης) και η απόφαση ληφθεί από την οικονομική επιτροπή ή τον Δήμαρχο που θα την υποβάλλει για έγκριση στην οικονομική επιτροπή.

Πράξη 241/2012 – Απευθείας ανάθεση επισκευής αντλίας, άνω του ορίου, επιτρέπεται μόνο εάν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη (διακοπή υδροδότησης) και η απόφαση ληφθεί από την οικονομική επιτροπή ή τον Δήμαρχο που θα την υποβάλλει για έγκριση στην οικονομική επιτροπή.

Advertisements

Πράξη 241/2012 – Δαπάνη επισκευής προωθητικού συγκροτήματος σε αντλιοστάσιο. Η προμήθεια κάθε είδους αγαθών από τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού διενεργείται κατά κανόνα κατόπιν δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Κατ’ εξαίρεση, όμως, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης (απευθείας ανάθεση), και μάλιστα ανεξαρτήτως του ποσού στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι κατεπείγουσα ανάγκη, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα και μη απορρέοντα από δική της ευθύνη. Αρμόδιο δε όργανο για να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγοντος είναι η οικονομική επιτροπή, η σχετική απόφαση της οποίας πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία, ενώ στις περιπτώσεις που η αναβολή λήψης απόφασης απειλεί άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, νομίμως λαμβάνει τη σχετική απόφαση ο ίδιος ο Δήμαρχος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Στοιχειοθετείται η συνδρομή κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης, που συνίσταται στην αποτροπή του κινδύνου διακοπής της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής και μάλιστα κατά τους θερινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ανάγκες σε νερό είναι αυξημένες. Η δε βλάβη του προωθητικού συγκροτήματος του αντλιοστασίου, η οποία πιθανώς προκλήθηκε από υπέρταση του δικτύου της ΔΕΗ, δεν δύναται να αποδοθεί σε αμέλεια των οργάνων του Δήμου. Εξάλλου, η επιλογή της προσφυγής, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για λόγους κατεπείγοντος, κατ’ απόκλιση από το γενικό κανόνα διενέργειας ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, είναι επιτρεπτή ανεξαρτήτως του ποσού της συμβάσεως και ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση νομίμως ο Δήμαρχος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 του ν.3852/2010, ανέθεσε απευθείας την εν λόγω προμήθεια, παρά το γεγονός ότι υπερβαίνει το τιθέμενο εκ του νόμου όριο των 15.000 ευρώ. Νόμιμη δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 241/2012

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

I. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ, με την 106/18.9.2012 πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει το 251, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 22.164,60 ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα του φερόμενου ως δικαιούχου ΧΧΧ και αφορά την καταβολή δαπάνης επισκευής προωθητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο στη θέση «ΧΧΧ» της δημοτικής κοινότητας Καλάμου. Ως αιτιολογία της άρνησής της, η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι η προμήθεια των ανταλλακτικών και η εκτέλεση των σχετικών εργασιών ανατέθηκε απευθείας από το Δήμαρχο λόγω κατεπειγουσών συνθηκών στον ως άνω δικαιούχο, παρότι η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το επιτρεπόμενο, κατά νόμο όριο των 15.000 ευρώ, μέχρι του οποίου επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 22194/8.10.2012 έγγραφο του Δημάρχου του επανυπεβαλε για θεώρηση το ως άνω χρηματικό ένταλμα, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι προέβη στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης διότι συνέτρεχαν εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις λόγω του κινδύνου έλλειψης της απαραίτητης παροχής ύδατος στη δημοτική κοινότητα ΧΧΧ, καθώς και ότι, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι κατεπείγοντος, δεν ορίζεται όριο για το ύψος της δαπάνης που ανατίθεται απευθείας. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της, με συνέπεια να ανακύψει η υπό κρίση διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 9.11.2012  έκθεσή της, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ.2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες. Όσον αφορά όμως, τους για πρώτη φορά με την έκθεση διαφωνίας αναφερόμενους λόγους μη νομιμότητας της δαπάνης, σύμφωνα με τους οποίους η υπογραφή της σύμβασης προηγήθηκε της έγκρισης διάθεσης της πίστωσης και της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και ότι έχει προηγηθεί και άλλη σύμβαση απευθείας ανάθεσης με τον ίδιο προμηθευτή και για τον ίδιο λόγο, απαραδέκτως προβάλλονται και δεν δύνανται να ερευνηθούν περαιτέρω, αφού, ως προς τα προβαλλόμενα δεν έχει τηρηθεί η οριζόμενη από τον Οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου προδικασία, ούτε ο Δήμος ΧΧΧ έχει εκφέρει τις απόψεις του (βλ. Ελ.Συν. πράξ. VΙΙ Τμ. 25, 183, 281, 283/2009, 58/2010, 47, 136, 228/2011 κ.ά.).
II. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), ορίζει, στο άρθρο 72 παρ. 1, ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: …, δ) αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, …. σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις», ενώ στο άρθρο 58 παρ. 2, ότι: «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 114), ορίζει, στο άρθρο 209 παρ. 1, ότι: «1. Οι προμήθειες των Δήμων … διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ/τος 370/1995 (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ Α΄ 100– και ήδη π.δ.60/2007, ΦΕΚ Α΄ 64) και των αντίστοιχων του π.δ/τος 57/2000 (ΦΕΚ Α΄ 45 – και ήδη π.δ.59/2007, ΦΕΚ Α΄ 63)». Περαιτέρω, η 11389/8.3.1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β΄ 185), ορίζει, στο άρθρο 1 παρ. 1, ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν εφαρμογή στις προμήθειες των κάθε φύσεως υλικών, αναλωσίμων ή μη, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1797/1988, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά…», στο άρθρο 2, ότι: «1. … 4. “Ανοικτός διαγωνισμός” είναι εκείνη η διαδικασία διαγωνισμού στα πλαίσια της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορές. … 6. “Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης” ή “απευθείας ανάθεση” είναι η διαδικασία εκείνη στα πλαίσια της οποίας η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς», στο άρθρο 3 παρ. 3, ότι: «Κατά την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις διαδικασίες που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνοντας σχετική απόφαση που υποβάλουν στον οικείο νομάρχη για έλεγχο νομιμότητας ως εξής… γ. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) … (4) Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές. …», και στο άρθρο 23, ότι: «1. Προμήθεια με “διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης” ή “απευθείας ανάθεση” μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988. … 2. … Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ’ αυτή τη διαδικασία (…)». Εξάλλου, το άρθρο 1 του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19), στον οποίο παραπέμπει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., μετά την κατάργηση του ν. 1797/1988, με το άρθρο 10 παρ. 2 περ. θ΄ του ν. 2286/1995, ορίζει ότι: «1. … 2. Προμήθειες του δημοσίου τομέα είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία …και έχουν ως αντικείμενο την αγορά … αγαθών. Επίσης θεωρούνται προμήθειες του δημοσίου τομέα και οι συμβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, … και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όμως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών. …» και το άρθρο 2, ότι: «1. … 12. Οι διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων προμηθειών διακρίνονται σε συνοπτικές, ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση: α) … β) … γ) … δ) Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία που οι επί μέρους φορείς προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 13. Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τηρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ι. … V. Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς προμηθειών…». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι από 1.1.2007 όλες οι προμήθειες των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αγοράς αγαθών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους υπερβαίνει αυτή των εργασιών, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (βλ. και αιτιολογική έκθεση του άρθρου 209 του ν.3463/2006, σύμφωνα με την οποία με το άρθρο αυτό «καταργείται η πολυνομία και η πολυδιάσπαση που υπάρχει μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τη διενέργεια προμηθειών των Δήμων» και όλες πλέον οι προμήθειες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ/τος 60/2007.  Περαιτέρω, η προμήθεια κάθε είδους αγαθών από τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού διενεργείται κατά κανόνα κατόπιν δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να καθίσταται δυνατή, με την προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού μειοδοτών, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων αυτών (Ο.Τ.Α.) με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας γι αυτούς προσφοράς. Κατ’ εξαίρεση, όμως, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης (απευθείας ανάθεση), και μάλιστα ανεξαρτήτως του ποσού στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι κατεπείγουσα ανάγκη, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα και μη απορρέοντα από δική της ευθύνη. Αρμόδιο δε όργανο για να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγοντος είναι η οικονομική επιτροπή, η σχετική απόφαση της οποίας πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία, ενώ στις περιπτώσεις που η αναβολή λήψης απόφασης απειλεί άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, νομίμως λαμβάνει τη σχετική απόφαση ο ίδιος ο Δήμαρχος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. (πρβλ. πράξ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμ. 168/2012, VII Τμ. 227, 292/2011, 204, 386/2010, 86, 149, 297/2009,  86/2008, VI Tμ. 91, 105, 171/2007, ΣΤ΄ Κλιμ.205/2007, ΙV Τμ. 46/2000, 69/2001).
IΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 434/23.7.2012 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, αφού εγκρίθηκε η από 9.7.2012 τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και η από 23.7.2012 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αποφασίστηκε για λόγους κατεπείγοντος η απευθείας ανάθεση της επισκευής του προωθητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου στη θέση «ΧΧΧ» στον ΧΧΧ, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομικότερη. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ως άνω απόφαση του Δημάρχου και την προαναφερθείσα τεχνική έκθεση παρίσταται άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη για την επισκευή και τη θέση σε λειτουργία του ενός εκ των δύο προωθητικών συγκροτημάτων του αντλιοστασίου, καθώς λόγω τεχνικού προβλήματος που προκλήθηκε από υπέρταση του δικτύου της ΔΕΗ, σημειώθηκε διακοπή στη λειτουργία του, με συνέπεια την ανεπάρκεια νερού στο δίκτυο ύδρευσης και με κίνδυνο τη διακοπή της υδροδότησης των κατοίκων κατά τους θερινούς μήνες. Ακολούθως, υπεγράφη η 17561/23.7.2012 σύμβαση μεταξύ του Δήμου ΧΧΧ και του ως άνω αναδόχου, ποσού 22.164,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και συμφωνήθηκε η σύμβαση να εκτελεστεί το αργότερο μέχρι τις 5.8.2012. Για την καταβολή δε της αμοιβής του προμηθευτή και κατόπιν παραλαβής των αγαθών και των εργασιών από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή (βλ σχετ. το 3.8.2012 πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών και εργασιών), εκδόθηκε το 251, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 22.164,60 ευρώ, βάσει και του 132/3.8.2012 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και του 53/3.8.2012 τιμολογίου πώλησης αγαθών. Τέλος, με την 227/5.9.2012 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΧΧΧ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 2 του ν.38852/2010, ενέκρινε την 434/23/7/2012 απόφαση του Δημάρχου, δυνάμει της οποίας ανατέθηκε απευθείας η ως άνω προμήθεια. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και  τούτο διότι, πληρούνται οι τεθείσες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθόσον, από τα διαλαμβανόμενα τόσο στην τεχνική έκθεση, όσο και στην απόφαση του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης, στοιχειοθετείται η συνδρομή κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης, που συνίσταται στην αποτροπή του κινδύνου διακοπής της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής και μάλιστα κατά τους θερινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ανάγκες σε νερό είναι αυξημένες. Η δε βλάβη του προωθητικού συγκροτήματος του αντλιοστασίου, η οποία  πιθανώς προκλήθηκε από υπέρταση του δικτύου της ΔΕΗ, δεν δύναται να αποδοθεί σε αμέλεια των οργάνων του Δήμου. Εξάλλου, η επιλογή της προσφυγής, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για λόγους κατεπείγοντος, κατ’ απόκλιση από το γενικό κανόνα διενέργειας ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, είναι επιτρεπτή ανεξαρτήτως του ποσού της συμβάσεως και ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση νομίμως ο Δήμαρχος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 του ν.3852/2010, ανέθεσε απευθείας την εν λόγω προμήθεια, παρά το γεγονός ότι υπερβαίνει το τιθέμενο εκ του νόμου όριο των 15.000 ευρώ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 251, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (22.164,60 €), πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: