Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 239/2012 – Η καταβαλλόμενη συνολική αποζημίωση λόγω απόλυσης υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς το ύψος της (15.000,00 ευρώ). Μη νόμιμη δαπάνη.

Πράξη 239/2012 – Η καταβαλλόμενη συνολική αποζημίωση λόγω απόλυσης υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς το ύψος της (15.000,00 ευρώ). Μη νόμιμη δαπάνη.

Advertisements

Πράξη 239/2012 – Η καταβαλλόμενη από αυτήν αποζημίωση λόγω απόλυσης του ν. 2112/1920, όσο και η προβλεπόμενη από το άρθρο 16 της επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. της Δ.Ε.Υ.Α., αποζημίωση λόγω ευδοκίμου υπηρεσίας, που καταβάλλεται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των εργαζομένων από την επιχείρηση και εξαιτίας αυτής, αποσκοπώντας στην αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται ο μισθωτός λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας του και εμπίπτει, ως εκ τούτου, στην έννοια της πρόσθετης αυτοτελούς αποζημίωσης του άρθρου 3 παρ. 1 του α.ν. 173/1967, υπόκεινται στους επιβαλλόμενους από τις προαναφερόμενες διατάξεις περιορισμούς ως προς το ύψος τους. Μη νόμιμη δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 239/2012

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο   Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ    αρνήθηκε, με την 27/18.7.2012 πράξη του, να θεωρήσει  τα  8, 10, 11, 12 και 13, οικονομικού έτους 2012,   χρηματικά εντάλματα πληρωμής  της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), που αφορούσαν  στην καταβολή  ποσών 19.465,92,  20.592,69,  22.493,44,  7.078,08 και 22.717,03 ευρώ,  αντίστοιχα,  στους φερόμενους ως δικαιούχους τέως υπαλλήλους της επιχείρησης, ως αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης και ευδοκίμου υπηρεσίας.  Ως αιτιολογία της άρνησης του  προέβαλε ότι  οι εντελλόμενες με αυτά δαπάνες, κατά το μέρος που υπερβαίνουν, όσον  αφορά την αποζημίωση απόλυσης του άρθρου 21 παρ. 13 του ν.3144/2003,  το ποσό των  15.000,00 ευρώ και όσον αφορά την αποζημίωση ευδοκίμου υπηρεσίας  του  άρθρου 3 παρ. 1 του α.ν. 173/1967, ποσοστό 15% του ανωτάτου ορίου αποζημίωσης λόγω απόλυσης του άρθρου 2 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 21 παρ. 13 του ν.3144/2003, δεν είναι νόμιμες. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ, αφού αντικατέστησε τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα με τα 20 έως 28, οικονομικού έτους 2012,  όμοια, τα επανυπέβαλε για θεώρηση με το 3799/6.8.2012 έγγραφό της, όπου επισυνάπτονται η  από 9.8.2012 ένσταση  των δικαιούχων των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής  και η  από 6.3.2012 γνωμοδότηση δικηγόρου ΧΧΧ, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα των εντελλομένων με αυτά δαπανών. Ο Επίτροπος, θεώρησε τα 8, 10, 11, 12 και 13/2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής, ποσού 15.000,00, 15.000,00, 968,17 και 2.250,00 ευρώ, αντίστοιχα, πλην όμως ενέμεινε στην άρνησή του να θεωρήσει τα 20, 21, 23, 26 και 27/2012 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, ποσού 19.467,03, 6.109,91, 4.465,92, 5.592,69 και 22.493,44 ευρώ, αντίστοιχα, για τους προαναφερθέντες λόγους, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 4.9.2012 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189),   139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ. 2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.
ΙΙ.  Ο α.ν. 173 της 31/31.10.1967 «Περί τροποποιήσεως και   συμπληρώσεως  του  Α.Ν.   99/67,   περί   ελέγχου   ομαδικών  απολύσεων  κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 189), ορίζει,  στο άρθρο 2,  ότι: «1. …  2.  Εις  ας  περιπτώσεις  εργοδότης τυγχάνει το Δημόσιον ή Νομικά  Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή  Τράπεζαι  ή  Επιχειρήσεις  και  Οργανισμοί  κοινής  ωφελείας  (Δ.Ε.Η.,  Ο.Τ.Ε.,  Εταιρείαι  Υδάτων  κ.λπ.) ή Επιχειρήσεις  επιχορηγούμεναι υπό του  Κράτους,  η  υπό  του  Νόμου  2112,  ως  ούτος  ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, οφειλομένη αποζημίωσις δεν  δύναται  να  υπερβαίνη  εις  πάσαν  περίπτωσιν το  ποσόν  των 15.000,00 ευρώ (όπως το ανώτατο όριο αποζημίωσης αυξήθηκε διαδοχικά  με το άρθρο 1 του ν.δ/τος 207/1974  σε 600.000 δραχμές, με  το άρθρο 24 του ν. 1082/1980  σε 1.000.000 δραχμές, με το     άρθρο 24 του ν. 1545/1985  σε 1.150.000 δραχμές,  το άρθρο 33 ν.1876/1990 σε 1.500.000 δραχμές και με το άρθρο 21 παρ.13  του ν.3144/2003 σε 15.000,00 ευρώ),  καταργουμένης  πάσης  αντιθέτου ειδικής  διατάξεως  νόμου  ή  συμβάσεως οιασδήποτε μορφής ή τυχον υπάρχοντος εθίμου» και στο άρθρο 3,  ότι: «Η  παράγραφος  1  του  άρθρου  6 του ιδίου Α.Ν. (α.ν. 99/1967) αντικαθίσταται ως  ακολούθως: 1. Εις ας περιπτώσεις  ειδικής  διάταξις  νόμου  ή  κανονισμού  ή  συμβάσεως   αναφερομένης   εις   Ανωνύμους   Εταιρείας  ή  Κοινωφελείς  Επιχειρήσεις (πχ.  Σύμβασις  εξαγοράς  Η.Ε.Α.Π. – Δ.Ε.Η.  κ.λπ.)  προβλέπει  την  καταβολήν εις υπαλλήλους, κατά τον χρόνον της απομακρύνσεως των εκ της  εργασίας,  και ετέρας προσθέτου αποζημιώσεως πέραν της υπό του Ν. 2112  προβλεπομένης, η αποζημίωσις αύτη δεν δύναται να υπερβαίνη ποσοστόν 15% της υπό της παρ. 2 άρθρου 2 του παρόντος οριζομένης.». Εξάλλου,  το ν.δ.  618/1970 «περί εφαρμογής των διατάξεων του α.ν. 173/1967 επί αποζημιώσεων κ.λπ.», ορίζει,  στο άρθρο  1, ότι: «1. Τα υπό των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 του α.ν. 173/1967 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν. 99/1967 περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ.” τιθέμενα ανώτατα όρια αποζημίωσης ισχύουν δια πάσαν περίπτωσιν οφειλομένης, δυνάμει γενικής ή ειδικής διατάξεως νόμου ή κανονισμού ή συμβάσεως, αποζημιώσεως εις τους αποχωρούντας, απομακρυνομένους ή απολυόμενους υπαλλήλους και εργάτας του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή Επιχειρήσεων επιχορηγουμένων υπό του Κράτους, εφ’ οιαδήποτε σχέσει εργασίας μετ’ αυτών συνδεόμενους, καταργούμενης πάσης αντιθέτου γενικής ή ειδικής διατάξεως νόμου, κανονισμού, συμβάσεως οιασδήποτε μορφής ή εθίμου».
Από το συνδυασμό των  διατάξεων αυτών  συνάγονται τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 3 παρ. 1 του α.ν. 173/1967 και 1 παρ.1 του ν.δ/τος 618/1970 τίθενται περιορισμοί στο ύψος των αποζημιώσεων απόλυσης (ν.2112/1920 και πρόσθετων), που καταβάλλονται στους αποχωρούντες εργαζόμενους (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υπαλλήλους ή εργάτες), του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και εν γένει των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το Κράτος, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικότερα, η  αποζημίωση απόλυσης που λαμβάνουν οι ως άνω κατηγορίες εργαζομένων υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 2 του α.ν. 173/67 (όπως έχει τροποποιηθεί), έστω και αν η χορήγηση της αποζημίωσης προβλέπεται από νόμο ή κανονισμό ή σύμβαση οιασδήποτε μορφής ή και έθιμο, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 15.000,00 ευρώ. Τούτο, διότι, οι ως άνω διατάξεις, ως εκ του σκοπού της θέσπισής τους, που, προδήλως, έγκειται στον περιορισμό, για λόγους γενικότερου συμφέροντος, των αποζημιώσεων των άνω μισθωτών,  για την οικονομική ανακούφιση του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, δεδομένου ότι οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν τελικώς τους φορολογουμένους και στις περιπτώσεις των μη επιχορηγούμενων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας το κόστος των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών (πρβλ. Ολομ. ΑΠ 20/2006, 10/1998, 33-34/1997, ΑΠ 1621, 681, 197/2011, 323/2010, 194/2008), αποτελούν,  κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ.3 του ν.1876/1990,  διατάξεις αναγκαστικού δίκαιου με αμφιμερή ενέργεια, αφού τείνουν τελικά στην προστασία και των πολιτών (βλ.  Ολομ. Α.Π 20/2006, ΑΠ 1621, 681, 197/2011, 1287, 323/2010, 194/2008). Ως τέτοιες  δε υπερισχύουν των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) που καθορίζουν ευνοϊκότερο όριο αποζημιώσεως για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, ως προς τους οποίους οι εν λόγω συλλογικές συμβάσεις τυγχάνουν ανίσχυρες (βλ. Ολομ. ΑΠ 20/2006). Συνεπώς, το ανωτέρω καθοριζόμενο ανώτατο όριο αποζημιώσεως για τις εν λόγω κατηγορίες εργαζομένων δεν μπορεί να μεταβληθεί με διατάξεις Σ.Σ.Ε, που ορίζουν διαφορετικά (βλ.  πράξη Ι Τμήματος Ελ.Συν. 94/2012,  αποφ. Εφ. Αθηνών 10568/1989,  αποφ. Ολομ. ΣτΕ 665/74, Ι. Καποδίστριας Ερμ. ΑΚ άρθρο 680 αρ. 49). Για την ταυτότητα του λόγου, διάταξη αναγκαστικού δικαίου με αμφιμερή ενέργεια αποτελεί και εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 173/1967, με την οποία θεσπίζεται περιορισμός στα ποσά των πρόσθετων αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι αποχωρούντες ως άνω εργαζόμενοι, ανερχόμενος σε ποσοστό 15% επί του ανωτάτου ορίου αποζημίωσης του άρθρου 2 παρ. 2 του ίδιου ως άνω αναγκαστικού νόμου. Για την  εφαρμογή δε της τελευταίας αυτής διάταξης απαιτείται  το μεν   η πρόβλεψη της παροχής αυτής  από   ειδική διάταξη νόμου ή κανονισμού ή σύμβασης,   ως  αποζημιωτικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί  στην αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται ο μισθωτός λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας του, το δε   ο χαρακτηρισμός  της ως πρόσθετης, δηλαδή δεύτερης και αυτοτελούς έναντι της προβλεπόμενης από το ν.2112/1920 αποζημίωσης απόλυσης  (βλ. πράξη Ι Τμήματος Ελ.Συν. 94/2012,  αποφ. Εφ. Αθηνών 10568/1989, Εφ. Θεσσαλ. 2920/1988).
Εξάλλου, με το  π.δ. 351/1982 (ΦΕΚ Α΄ 63) συστάθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ, ως  Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα, ενώ με την  64/1995 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της  θεσπίστηκε ο Εσωτερικός Οργανισμός Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που ορίζει στο  άρθρο 9,  ότι: «1. Ο μισθός που αντιστοιχεί σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο καθορίζεται από την Επιχειρησιακή Σύμβαση που υπογράφεται κάθε φορά ανάμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και το σωματείο εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.». Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, υπογράφηκε η από 30.7.2009 Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας έτους 2009, στο άρθρο 16 της οποίας προβλέπεται ότι: «Χρηματικό ποσό ευδόκιμης υπηρεσίας. Στους εργαζομένους που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης … χορηγείται χρηματικό ποσό ευδόκιμης υπηρεσίας υπό μορφή δωρεάς, στον εργαζόμενο και σε συγγενείς του με Α΄ και Β΄ βαθμό συγγένειας. Το ποσό αυτό είναι ίσο με το γινόμενο του μέσου μηνιαίου μισθού (σύνολο ετησίων αποδοχών δια δώδεκα) επί τον αντίστοιχο συντελεστή ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. … Σε περίπτωση ξαφνικού θανάτου εργαζομένου το ποσό χορηγείται στα μέλη της οικογένειας του (σύζυγος, παιδιά, γονείς), υπό μορφή δωρεάς». Τέλος, ο Εσωτερικός Κανονισμός της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  ορίζει, στο άρθρο 31, ότι: «Παράταση εργασιακής σύμβασης – Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. 1. … 3. Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ που καλύπτει οργανικές θέσεις ή έχει σχέση εργασίας αορίστου χρόνου αποζημιώνεται λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ως εξής: … 4. Όταν η καταγγελία σύμβασης γίνεται λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για λήψη συντάξεως γήρατος … δικαιούται να λάβει το 50% της αποζημίωσης. Εάν είναι και επικουρικώς ασφαλισμένος τότε η αποζημίωση του περιορίζεται στο 40%».
IΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα  στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Στους φερόμενους ως δικαιούχους  των υπό κρίση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ΧΧΧ και ΧΧΧ, πρώην εργαζομένους της, χορηγήθηκε, κατ’ επίληση του άρθρου 31 του Εσωτερικού Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,  με τις από 31.5.2012 και  6.6.2012 αποφάσεις του  Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ,  αποζημίωση συνταξιοδότησης, ποσού 19.465,92 και 20.592,69 ευρώ, αντίστοιχα,  και  με τις από 6.6.2012 όμοιες  αποφάσεις, κατ’ επίκληση του άρθρου 16 της  επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,   στους   ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, «αποζημίωση λόγω ευδοκίμου υπηρεσίας», ποσού 22.717,03, 7.078,08, 22.493,44 ευρώ,  αντίστοιχα. Με τα επίμαχα δε  χρηματικά εντάλματα πληρωμής εντέλλεται η καταβολή στους  ΧΧΧ,   ΧΧΧ και ΧΧΧ,  του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης  και ευδοκίμου υπηρεσίας κατά το μέρος που υπερβαίνει τα τιθέμενα από τις προαναφερθείσες διατάξεις όρια, καθώς και του συνόλου  της αποζημίωσης ευδοκίμου υπηρεσίας που χορηγήθηκε στον ΧΧΧ, λόγω θανάτου.  Με  δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα 20, 21, 23 και 26/2012  χρηματικά εντάλματα πληρωμής  δαπάνες, καθώς και εκείνη που εντέλλεται με το 27/2012 όμοιο, κατά το μέρος που υπερβαίνει το τιθέμενο από τη διάταξη  του άρθρου 3 του α.ν. 173/1967 όριο, δεν είναι νόμιμες, Και τούτο διότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1069/1980,  η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που συστάθηκε με το π.δ. 351/1982 (ΦΕΚ Α΄ 63/26.5.1982), αποτελεί δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα,  και, ως εκ τούτου, τόσο η καταβαλλόμενη από αυτήν αποζημίωση λόγω απόλυσης  του ν. 2112/1920, όσο και η προβλεπόμενη από το άρθρο  16 της  επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,   αποζημίωση λόγω ευδοκίμου υπηρεσίας, που  καταβάλλεται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των εργαζομένων από την επιχείρηση και εξαιτίας αυτής, αποσκοπώντας στην αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται ο μισθωτός λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας του και εμπίπτει, ως εκ τούτου,  στην έννοια της πρόσθετης αυτοτελούς αποζημίωσης του άρθρου 3 παρ. 1 του α.ν. 173/1967, υπόκεινται στους επιβαλλόμενους από τις προαναφερόμενες  διατάξεις περιορισμούς ως προς το ύψος τους.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα 20, 21, 23, 26 και 27, οικονομικού έτους 2012 χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ,  ποσού δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (19.467,03 €), έξι χιλιάδων εκατόν εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (6.109,91 €), τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ (4.465,92 €), πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών του ευρώ (5.592,69 €) και είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (22.493,44 €), δεν  πρέπει να θεωρηθούν.

Advertisements

1 Comment

  1. If you are going for finest contents like I do, just go to see this web page daily because it gives quality contents, thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: