Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 238/2012 – Εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύου ύδρευσης, συνιστά μικρό τεχνικό υδραυλικό έργο.

Πράξη 238/2012 – Εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύου ύδρευσης, συνιστά μικρό τεχνικό υδραυλικό έργο.

Advertisements

Πράξη 238/2012 – Εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύου ύδρευσης. Το σύνολο των εργασιών συνιστά μικρό τεχνικό έργο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των υδραυλικών και όχι εργασίες. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιτρέπεται να αναλαμβάνουν την κατασκευή μικρών δημοσίων έργων ορισμένου προϋπολογισμού, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο (και ήδη «Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 146 παρ. 12 του ν.4070/2012, ΦΕΚ Α΄, 82/10.4.2012). Στην οικεία βεβαίωση εγγραφής, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου υποβαλλόμενη με τα οριζόμενα στις ανωτέρω ρυθμίσεις αποδεικτικά εμπειρίας και στελέχωσης της επιχείρησης έγγραφα, αναγράφεται και η κατηγορία των έργων ή εργασιών που ο εργολήπτης, στον οποίο αναφέρεται μπορεί να αναλαμβάνει. Μη νόμιμη δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 238/2012

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, με την 157/8.11.2012 πράξη επιστροφής, αρνήθηκε να θεωρήσει το 150, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 3.053,00 ευρώ, που αφορά στην καταβολή αμοιβής (1ος λογαριασμός) στο φερόμενο ως δικαιούχο ΧΧΧ για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύου ύδρευσης. Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο αναπληρωτής Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η εν λόγω εργασία ανατέθηκε στον ως άνω ανάδοχο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 106 παρ. 2 του ν.3669/2008, ενώ σε κάθε περίπτωση μη νόμιμη ήταν και η διακήρυξη του επίμαχου έργου με την οποία γίνονταν δεκτοί στον διενεργηθέντα πρόχειρο διαγωνισμό και εμπειροτέχνες κατασκευαστές κατά παράβαση της προαναφερθείσας διάταξης, δεδομένου του προϋπολογισμού του έργου. Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 18976/13.11.2012 έγγραφο του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (στο οποίο επισυνάπτεται η από 12.11.2012 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης Έργων), επανυπέβαλε το χρηματικό ένταλμα για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης και προβάλλοντας, ειδικότερα, ότι το ελεγχόμενο ένταλμα αφορά σε δαπάνη εκτέλεσης εργασιών και όχι δημοτικού έργου, με συνέπεια να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3669/2008. Ο αναπληρωτής Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 4.12.2012 έκθεσή του, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ. 2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.
II. Ο ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116/18.6.2008), στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν και τα δημοτικά έργα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ίδιου νόμου και το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994,  ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 3 ότι: «Από τεχνική άποψη, δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς της παρ. 1 και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση». Από τη ρύθμιση αυτή συνάγεται ότι ως δημόσιο τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση ή ερευνητική εργασία, που εκτελείται από δημόσιους φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), και απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση προκειμένου να επιτευχθεί τεχνικά ένα άρτιο λειτουργικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι για δημόσιο τεχνικό έργο, όταν για την επίτευξη του αποτελέσματος δεν απαιτείται η εφαρμογή ειδικών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού και ανάλογων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων (βλ. πράξεις VII Τμ. 219, 181, 163, 94/2011, 397/2010).
Περαιτέρω, με το άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική μελέτη: α) Από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, (…)», στο άρθρο 3, ότι: «Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι: α) Η ανοικτή δημοπρασία, (…) Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής. (…) δ) Ο πρόχειρος διαγωνισμός και η προφορική δημοπρασία που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος», στο άρθρο 105, ότι: «1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να αναλαμβάνουν, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε και σε κοινοπραξία μεταξύ τους την κατασκευή μικρών δημοσίων έργων, όπως ορίζεται στον παρόντα Κώδικα, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα, που τηρούνται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΔΤΥΝΑ). (…). 2. (…) 3. Η εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα ισχύει για μια τριετία. Μετά τη λήξη της η εγγραφή αναθεωρείται, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 97 του παρόντος. Η εγγεγραμμένη επιχείρηση δικαιούται να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς και να εκτελεί έργα στο νομό της εγγραφής και σε ένα γειτονικό, που δηλώνεται από την ίδια κατά την εγγραφή ή την ανανέωση. Ως γειτονικοί νομοί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται και οι γεωγραφικά πλησιέστεροι νησιωτικοί ή παραθαλάσσιοι νομοί. 4. (…). 5. Η βεβαίωση εγγραφής περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία της επιχείρησης και του προσώπου που τη στελεχώνει, β) το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης, γ) τους νομούς στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιείται και δ) τις κατηγορίες των έργων ή εργασιών που μπορεί να αναλαμβάνει. (…)» και στο άρθρο 106, ότι: «1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις προσκομίζουν την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε αυτά και βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ενδεχομένως ανήκουν, ότι εξόφλησαν τις εισφορές τους σε αυτήν. (…) 2. Οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις μπορούν να αναλαμβάνουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των είκοσι μίας χιλιάδων (21.000,00) ευρώ που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977, και οι οποίοι έχουν τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους. Το όριο αυτό αυξάνεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000,00) ευρώ, σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ και πενήντα έξι χιλιάδες (56.000,00) ευρώ μετά τη συμπλήρωση εξαετίας, εννεαετίας και δωδεκαετίας από τη λήψη του πτυχίου αντιστοίχως. 3. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία,, από τη λήψη της άδειας, μπoρούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. που αντιστοιχούν στις άδειες και με προϋπολογισμό μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ ή σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) ευρώ ή πενήντα τριών χιλιάδων (53.000,00) ευρώ, όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία, αντιστοίχως, από τη λήψη της άδειας. 4. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. που αντιστοιχούν στην εμπειρία τους με προϋπολογισμό μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ ή σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) ευρώ ή πενήντα τριών χιλιάδων (53.000,00) ευρώ, όταν έχουν ή αποκτήσουν οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετραετή κατασκευαστική εμπειρία αντιστοίχως. 5. (…). 6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ορίζονται τα θέματα τήρησης από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, των πτυχιούχων εργοδηγών, των κατόχων σχετικών αδειών και των εμπειροτεχνών, τα όρια του προϋπολογισμού δημοσίων έργων που επιτρέπεται να αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων αυτών και της κατάταξης τους στα ανωτέρω νομαρχιακά μητρώα, καθώς και οι περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορούν να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.». Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις συνάγεται ότι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιτρέπεται να αναλαμβάνουν την κατασκευή μικρών δημοσίων έργων ορισμένου προϋπολογισμού, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο (και ήδη «Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 146 παρ. 12 του ν.4070/2012, ΦΕΚ Α΄, 82/10.4.2012). Στην οικεία βεβαίωση εγγραφής, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου υποβαλλόμενη με τα οριζόμενα στις ανωτέρω ρυθμίσεις αποδεικτικά εμπειρίας και στελέχωσης της επιχείρησης έγγραφα, αναγράφεται και η κατηγορία των έργων ή εργασιών που ο εργολήπτης, στον οποίο αναφέρεται μπορεί να αναλαμβάνει (βλ. πράξη 94/2011 VII Τμ.).
IΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την 35/9.4.2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΧΧΧ εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25/6262.011 για την εκτέλεση της “εργασίας” «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης» σύμφωνα με τη σχετικώς συνταχθείσα 5/2012 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης Έργων του Δήμου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και καταρτίστηκαν οι όροι διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της επίμαχης εργασίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Σύμφωνα με τους όρους του επίμαχου διαγωνισμού, η εκτέλεση της “εργασίας” «θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και του π.δ/τος 28/1980», ενώ «δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας», γεγονός που αποδεικνύεται «με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση». Σύμφωνα, περαιτέρω, με την τεχνική περιγραφή της επίμαχης “εργασίας” (5/2012 σχετική μελέτη) η εκτέλεσή της περιλαμβάνει την επισκευή βλαβών του δικτύου ύδρευσης (υλικά, εκσκαφή-επίχωση, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής, χρήση αεροσυμπιεστή για καθαίρεση οδοστρωμάτων-πεζοδρομίων) και ειδικότερα την επισκευή αγωγών διαφόρων διατομών, την τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων, την τοποθέτηση βανοφρεατίων, την κατασκευή παροχών ύδρευσης με σωλήνα από πολυαιθυλένιο κατάλληλο για ύδρευση 2ης γενιάς μέσου μήκους 6μ., την κατασκευή πολλαπλών παροχών ύδρευσης (σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης με σωλήνα Φ32 ή Φ40 από πολυαιθυλένιο HDPE 10 ατμ. κατάλληλο για ύδρευση μέσου μήκους μέχρι 9μ., ειδικό ορειχάλκινο τεμάχιο 4 ή 6 παροχών ικανό να δεχθεί 4 ή 6 υδρομετρητές με τις αντίστοιχες βάνες, προκατασκευασμένο φρεάτιο προστασίας πολλαπλής με χυτοσίδηρο κάλυμμα και βάνα σφαιρική ορειχάλκινη), την επίχωση ορυγμάτων με λεπτόκοκκο υλικό ή άμμο και θραυστό αμμοχάλικο σταθεροποιημένου τύπου σε στρώσεις πάχους έως 25εκ. και την προμήθεια-μεταφορά σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 για την παρασκευή του σκυροδέματος. Ακολούθως, κατόπιν της διενέργειας (14.5.2012) του σχετικού πρόχειρου διαγωνισμού, με την 126/7.8.2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΧΧΧ κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΧΧΧ (προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 27%) με τον οποίο και συνήφθη η σχετική σύμβαση ποσού 41.526,05 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Εξάλλου, από την 113856/1960/10.5.2012 βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας ΧΧΧ προκύπτει ότι ο ανάδοχος του ως άνω έργου ΧΧΧ (Α.Μ. επιχείρησης 107) μπορεί να εκτελεί για την τριετία 10.5.2012-10.5.2015 έργα οικοδομικά προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι 18.000,00 ευρώ και υδραυλικά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι 53.000,00 ευρώ. Τέλος, σε εκτέλεση της ως άνω σύμβασης εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα (1ος λογαριασμός του επίμαχου έργου).
ΙV. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το σύνολο εργασιών που αφορά στη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου ΧΧΧ, οι οποίες ανατέθηκαν στον φερόμενο ως δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, συνιστά μικρό τεχνικό έργο, το οποίο ανήκει στην  κατηγορία των  υδραυλικών. Τούτο, διότι το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών αφορά  στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης, είτε ως εγκατάσταση, είτε ως επέκταση, είτε ως συντήρηση αυτού. Ως εκ τούτου, επιτελεί μια αυτοτελή τεχνική λειτουργία  και  κατ’ αποτέλεσμα στοχεύει σε  ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης, με το οποίο  θα πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες  των κατοίκων του ως άνω Δήμου. Επομένως, οποιασδήποτε έκτασης εργασίες σχετικά με το δίκτυο ύδρευσης επιβάλλεται να εκτελούνται από επαγγελματίες που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκτέλεση υδραυλικών έργων, όπως τα προσόντα αυτά πιστοποιούνται από την εγγραφή στα οικεία νομαρχιακά μητρώα για την αντίστοιχη κατηγορία μικρών έργων (βλ. πράξεις VII Τμ. 181, 94/2011). Κατά συνέπεια, ο εργολήπτης στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν τεχνικά κατάλληλος, ώστε να αναλαμβάνει την εκτέλεση μικρών τεχνικών έργων της κατηγορίας υδραυλικά, δεδομένου ότι, κατά το βάσιμο λόγο του διαφωνούντος Επιτρόπου, η εγγραφή του στο οικείο Νομαρχιακό Μητρώο κάλυπτε υδραυλικά έργα μικρότερης προϋπολογιζόμενης δαπάνης (53.000,00 ευρώ) από την επίμαχη (70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.), περαιτέρω, δε και η διακήρυξη του επίμαχου έργου μη νομίμως έκανε δεκτή τη συμμετοχή εμπειροτεχνών κατασκευαστών κατά παράβαση των αναφερόμενων στη δεύτερη σκέψη της παρούσας διατάξεων που επιτρέπουν τέτοια συμμετοχή για έργα μικρότερου προϋπολογισμού.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 150, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού τριών χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ (3.053,00 €), δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: