Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 229/2012 – Αποφασίστηκε η ανανέωση 16 συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας. Εντέλλεται νομίμως ως λειτουργική.

Πράξη 229/2012 – Αποφασίστηκε η ανανέωση 16 συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας. Εντέλλεται νομίμως ως λειτουργική.

Advertisements

Πράξη 229/2012 – Με απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η ανανέωση 16 συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας με τους ισχύοντες όρους και η τροποποίηση δύο εξ αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος σε ετήσια βάση δεν ξεπερνά τα 6.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Οι ως άνω τηλεφωνικές συνδέσεις χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και από το τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης, ήτοι από τον Προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, από 4 τεχνίτες υδραυλικούς- υπεύθυνους συνεργείων, από το γραφείο τεχνικής υπηρεσίας, από το προσωπικό της βάρδιας, από το γραφείο οικονομικής υπηρεσίας, το συνεργείο καταμετρητών- υδρομετρητών και από 4 κυκλώματα παρακολούθησης γεωτρήσεων- δεξαμενών. Εντέλλεται νομίμως ως λειτουργική, καθόσον εξυπηρετεί τη λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης και συντελεί άμεσα στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της. Το ποσό των 6.000,00 ευρώ ετησίως που έχει τεθεί ως όριο για τις δαπάνες των 16 τηλεφωνικών συνδέσεων των στελεχών και του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. δεν υπερβαίνει, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, το προσήκον μέτρο. Νόμιμη δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 229/2012

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

I. Η  Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, αρνήθηκε, με την 70/12.9.2012 πράξη της, να θεωρήσει το 18, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ.), με το οποίο εντελλόταν η καταβολή ποσού 638,31 ευρώ στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία «ΧΧΧ», για την εξόφληση τελών κινητής τηλεφωνίας, που αφορούσαν στο χρονικό διάστημα από 3.7.2012 έως 2.8.2012. Ως αιτιολογία για την άρνησή της, η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη κατά το μέρος που αφορά σε πληρωμή τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιήθηκαν από μη δικαιούμενα πρόσωπα, πλην του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ως άνω επιχείρησης, κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν στους Ο.Τ.Α.. α΄ βαθμού με την ΚΥΑ 18391/22.9.2005.  Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ, με το 2254/30.10.2012 έγγραφο του Προέδρου της, επανυπεβαλε για θεώρηση το ως άνω χρηματικό ένταλμα, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Η  Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της, με συνέπεια να ανακύψει η υπό κρίση διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 6.11.2012 έκθεσή της, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ. 2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012  (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.
II. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), ορίζει, στο άρθρο 275, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 1.1.2011, σύμφωνα με το άρθρο 286 αυτού, ότι: «Οι δαπάνες των δήμων, (…) των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (…) ανεξαρτήτως πληθυσμού (…), υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.». Περαιτέρω, o Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) καθορίζει, στο άρθρο 169, το αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου (παρ. 1), που περιλαμβάνει τον έλεγχο του αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό, αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και εάν τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι πλήρη, περαιτέρω δε, καταγράφονται οι κατηγορίες δαπανών που εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου (παρ. 2) και ορίζονται τα αρμόδια όργανα διενέργειας του ελέγχου (παρ. 3) και στο άρθρο 252, ορίζει, ότι: «1. Οι Δήμοι (…) μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. (…) 4. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, αποτελούν αντίστοιχες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού. 5. Οι επιχειρήσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. (…)». Εξάλλου, ο ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 191), ορίζει, στο άρθρο 1, ότι: «1. Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας, (…) δύναται να συνιστώνται (…) εις έκαστον Δήμον ή Κοινότητα της Χώρας (…) ενιαίαι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της Ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου. (…). Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος» (…) και στο άρθρο 21, ότι: «1. Με κανονισμούς, που συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχειρήσεως και ελέγχονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση, ρυθμίζονται κάθε φορά τα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης, σύμφωνα με τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές» (όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α΄ 113)». Περαιτέρω, ο ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (ΦΕΚ Α΄ 195), ορίζει, στην παρ. 3β΄ του άρθρου 35, ότι: «Οι δήμαρχοι, …, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ. 410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων. (…)», βάσει δε της τελευταίας αυτής εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε η 18391/22.9.2005 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α., που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας» (ΦΕΚ Β΄, 1388/7.10.2005), με την οποία καθορίστηκε το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων, για κάθε μήνα, των δικαιούχων κατά το άρθρο 35 παρ.3 περ.β΄ του ν.3274/2004 προσώπων.  Περαιτέρω, ο ν. 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α΄ 207), ορίζει, στην παρ. 8 του άρθρου 28, ότι: «Οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας τους, δύνανται να χορηγούν συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων τους, προς χρήση από τις οικείες υπηρεσίες. (…)».
III. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, μεταξύ των οποίων και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΧΧΧ -η οποία συστάθηκε με το π.δ. ΧΧΧ /1992 (ΦΕΚ Α΄ ΧΧΧ), και τροποποιήθηκε με την ΧΧΧ /20.3.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ (ΦΕΚ Β΄ ΧΧΧ)- αποτελούν δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, αφού η σύστασή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 και διέπονται, ως προς τη διοίκηση (που εμπεριέχει και την οικονομική διοίκηση και διαχείριση), από τις διατάξεις του ως άνω νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κ.Δ.Κ. (βλ. VII Τμήμα Πράξεις 110/2012, 280, 236/2011, 138/2008). Οι επιχειρήσεις αυτές υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 275 του ν. 3852/2010, στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος, σύμφωνα με τη γενική αρχή της δημοσιονομικής νομιμότητας, περιλαμβάνει τον έλεγχο του εάν για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, από δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης, προβλέπεται αυτή από γενική ή ειδική διάταξη νόμου και -σε περίπτωση που δεν προβλέπεται- εάν εμπίπτει στη λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης. Περαιτέρω, το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, παρέχεται νομοθετικά στους δήμους και μόνο για τα περιοριστικά αναφερόμενα στο νόμο πρόσωπα και όχι στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Συνακόλουθα ενόψει του ότι δεν υφίσταται στην κείμενη νομοθεσία διάταξη, που να επιτρέπει τη διενέργεια από τις εν λόγω δημοτικές επιχειρήσεις δαπάνης σχετιζόμενης με την κινητή τηλεφωνία,  η δαπάνη αυτή μπορεί, κατ’ εξαίρεση να θεωρηθεί νόμιμη, όταν εξυπηρετεί τη λειτουργική δραστηριότητα της δημοτικής επιχείρησης διότι συντελεί άμεσα ή έμμεσα, στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, χωρίς περαιτέρω να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Ειδικότερα, η  σχετική δαπάνη είναι νόμιμη μόνο όταν αποδεικνύεται ότι εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι οποίες άπτονται της εκπλήρωσης του ειδικού σκοπού σύστασης της Δ.Ε.Υ.Α. και οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με τις σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις. (πρβλ. πρ. VII Τμ. 137, 56, 31/2012).
ΙV. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την 98/6.6.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ. αποφασίστηκε η ανανέωση των εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, λόγω λήξης του χρόνου διάρκειας αυτών, και η έγκριση των οικονομικών προγραμμάτων,  τα οποία χρησιμοποιούν τα στελέχη και το προσωπικό της Επιχείρησης. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η ανανέωση 16 συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας με τους ισχύοντες όρους και η τροποποίηση δύο εξ αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος σε ετήσια βάση δεν ξεπερνά τα 6.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Οι ως άνω τηλεφωνικές συνδέσεις χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ., καθώς και από το τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης, ήτοι από τον Προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, από 4 τεχνίτες υδραυλικούς- υπεύθυνους συνεργείων, από το γραφείο τεχνικής υπηρεσίας, από το προσωπικό της βάρδιας, από το γραφείο οικονομικής υπηρεσίας, το συνεργείο καταμετρητών- υδρομετρητών και από 4 κυκλώματα παρακολούθησης γεωτρήσεων- δεξαμενών. Για την πληρωμή των τελών κινητής τηλεφωνίας, χρονικού διαστήματος από 3.7.2012 έως και 2.8.2012, εκδόθηκε το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα ποσού 638,31 ευρώ, για τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιήθηκαν από το τεχνικό προσωπικό, καθώς και από τα στελέχη της επιχείρησης. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω το Κλιμάκιο κρίνει ότι η υπό κρίση δαπάνη για την πληρωμή τελών κινητής τηλεφωνίας των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιήθηκαν από τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ. είναι νόμιμη, διότι, αν και δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, ούτε είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν το σχετικό ζήτημα για τους ο.τ.α. α’ βαθμού, εντούτοις, εντέλλεται νομίμως ως λειτουργική, καθόσον εξυπηρετεί τη λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης και συντελεί άμεσα στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το 2254/10.10.2012 έγγραφο επανυποβολής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, μέσω των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούνται από τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό αυτής, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και έγκαιρη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και η εξυπηρέτηση των πολιτών με την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών, καθόσον οι τεχνικές υπηρεσίες συντονίζουν ευχερώς τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών, ώστε αυτά να μεταβαίνουν άμεσα στο σημείο της βλάβης, οι τεχνίτες υδραυλικοί έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας με τους πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν για το ακριβές σημείο της βλάβης, το γραφείο της οικονομικής υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το συνεργείο των καταμετρητών, το οποίο μεταβαίνει σε απομακρυσμένα τοπικά διαμερίσματα για την καταγραφή ενδείξεων υδρόμετρου, τις διακοπές ή επανασυνδέσεις του δικτύου, ενώ κατά τα Σαββατοκύριακα ή το πέρας του ωραρίου εργασίας, το συνεργείο της βάρδιας ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω του κινητού τηλεφώνου που τους έχει διατεθεί από την υπηρεσία, στο οποίο μπορούν να καλούν οι πολίτες. Περαιτέρω, με την αυτοματοποίηση του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης στις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές και το βιολογικό καθαρισμό, αποφεύγεται η άσκοπη μετάβαση των συνεργείων για έλεγχο, καθόσον, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή οποιασδήποτε βλάβης, αποστέλλεται μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο μέσω του συστήματος τηλεμετρίας, ώστε να μεταβούν οι τεχνικοί για την αποκατάσταση του προβλήματος. Ως εκ τούτου, η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ., μέσω των τηλεφωνικών συνδέσεων που έχει παραχωρήσει στους υπαλλήλους και τα στελέχη αυτής, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν μεταξύ τους δωρεάν, αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης με το συντονισμό του τεχνικού προσωπικού, την έγκαιρη και με το λιγότερο δυνατό κόστος μετάβαση των συνεργείων της ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές και στη βελτίωση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών προς τους πολίτες, ενώ το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δεν δύναται επιτευχθεί με τη χρήση σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων. Περαιτέρω, το ποσό των 6.000,00 ευρώ ετησίως που έχει τεθεί ως όριο για τις δαπάνες των 16 τηλεφωνικών συνδέσεων των στελεχών και του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ. δεν υπερβαίνει, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, το προσήκον μέτρο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 18, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ., ποσού εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (638,31 €), πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: