Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 184/2012 – Συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα

ΠΡΑΞΗ 184/2012 – Συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα

Advertisements

ΠΡΑΞΗ 184/2012 – Συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο,  για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 184/2012

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η  Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 73/24.9.2012 πράξη της, να θεωρήσει το 186,  οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 4.600,20  ευρώ, που  εκδόθηκε στο όνομα του φερόμενου   δικαιούχου ΧΧΧ και αφορούσε αμοιβή του για την προμήθεια υλικών συντήρησης και αναβάθμισης εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για το οικονομικό έτος 2012. Ως αιτιολογία της αρνήσεώς της, η Επίτροπος, προέβαλε ότι για τη διενέργεια της ως άνω προμήθειας, δεν είχε προηγηθεί απόφαση ανάθεσης του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΧΧΧ. Ο Δήμος με το 4969/1.10.2012 έγγραφο του Δημάρχου του,  επανυπέβαλε  για θεώρηση, το ως άνω χρηματικό ένταλμα,  υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης και ειδικότερα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με τη 285/24.9.2012 απόφασή του ενέκρινε τελικώς τη διενέργεια της ως άνω προμήθειας. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε  στις απόψεις της, με συνέπεια να ανακύψει η παρούσα διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 4.10.2012 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ. 2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.
ΙΙ. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) ορίζει, στο άρθρο 65 παρ. 1, ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και, στο άρθρο 72, ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Περαιτέρω, ο Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 185/1993), ορίζει στο άρθρο 23 παρ. 2 ότι: «Προκειμένου να διενεργηθεί προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού … συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή …». Τέλος, το β.δ. 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄, διόρθ. ΦΕΚ 145 και 197 Α΄), ορίζει,   στο άρθρο 11,  ότι: «Πάσα ανάληψις δαπάνης εις βάρος των διά του προϋπολογισμού χορηγουμένων πιστώσεων, πραγματοποιείται υπό του δημάρχου, υπό τας εν τοις επομένοις άρθροις οριζομένας προϋποθέσεις και διατυπώσεις», στο άρθρο 12, ότι: «1. Η εκτέλεσις οιασδήποτε δαπάνης του δήμου ενεργείται υπό του δημάρχου διά των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών. 2. Η ανάληψις εκάστης δαπάνης εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού ενεργείται τη εισηγήσει του αρμοδίου Διευθυντού εκάστης υπηρεσίας. …» και  στο άρθρο 13, ότι: «1. Προ πάσης ενεργείας διά την εκτέλεσιν οιασδήποτε δαπάνης του δήμου, η αρμοδία δημοτική υπηρεσία συντάσσει “Εκθεσιν αναλήψεως δαπάνης” …  4. Μετά την κατά τ’ ανωτέρω καταχώρισιν της αναληφθείσης υποχρεώσεως ο δήμαρχος εντέλλεται επιμελεία της αρμοδίας δημοτικής υπηρεσίας την εκτέλεσιν της σχετικής δαπάνης, εάν πρόκειται περί τοιαύτης αναγομένης εις την αρμοδιότητα αυτού ή εισηγείται την έγκρισιν ταύτης παρά του Δημοτικού Συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής κατ’ εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος ή άλλων περί εκάστης δαπάνης ισχυουσών διατάξεων νόμων».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο,  για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (33/2012 πραξ. VII Τμημ. Ελ.Συν.). Περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ανατίθεται η προμήθεια υλικού, που συνιστά  την γενεσιουργό αιτία καταβολής της σχετικής δαπάνης (διοικητική ανάληψη της  υποχρέωσης), πρέπει να προηγείται της υπογραφής της οικείας σύμβασης και της εκτέλεσής της, ήτοι της πραγματοποίησης της δαπάνης, δεδομένου ότι ως διοικητική πράξη ρυθμίζει ενεστώσες ή μελλοντικές ενέργειες και όχι παρελθούσες (βλ. Πράξεις IV Τμ.99/2007, VII Τμ.256/2009, 30/2012).
IΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 506/18.5.2012 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ εγκρίθηκε η εκτέλεση της προμήθειας υλικών για τη συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Στη συνέχεια, με την  125/25.5.2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΧΧΧ, εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, δαπάνη συνολικού ποσού 9.500 ευρώ  και ψηφίστηκε σχετική πίστωση σε βάρος των Κ.Α. 10/6265.001 και 30/6265.003  του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2012 του Δήμου, ενώ με την 537/30.5.2012 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 209 του ν.3463/2006 ανατέθηκε απευθείας η προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου, έναντι αμοιβής 8.771,13 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο φερόμενο ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος. Στις 1.6.2012 μεταξύ του Δημάρχου ΧΧΧ και του ανωτέρω φερόμενου ως δικαιούχου υπογράφηκε  η 2670/1.6.2012 σύμβαση. Σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών και σύμφωνα με το 625/3.7.2012 τιμολόγιο – δελτίο αποστολής και το από 3.7.2012 πρωτόκολλο παραλαβής, εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα. Μετά δε την έκδοση της πράξης επιστροφής της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό ΧΧΧ εκδόθηκε η 285/24.9.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων και η διενέργεια της επίμαχης προμήθειας. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις της παρούσας  η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθόσον δεν προηγήθηκε της προμήθειας λογισμικού απόφαση ανάθεσης του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου. Πλην όμως, στην προκειμένη περίπτωση, αφενός λόγω του δυσερμήνευτου των διατάξεων που καθορίζουν τις αρμοδιότητες των οργάνων των συσταθεισών με το ν. 3852/2010, μεταξύ άλλων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, αφετέρου του ότι η επίμαχη προμήθεια εγκρίθηκε – έστω και εκ των υστέρων – με την 285/24.9.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΧΧΧ, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα όργανα του Δήμου πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς, υπέλαβαν ότι για την επίμαχη προμήθεια τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, πρέπει να θεωρηθεί  λόγω συγγνωστής πλάνης.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 186, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 4.600,20 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: