Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 9/2012-Η τοποθέτηση καλωδίων υπογείως με εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος. Αποτελεί έργο και όχι υπηρεσία. Νόμιμη η δαπάνη

Πράξη 9/2012-Η τοποθέτηση καλωδίων υπογείως με εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος. Αποτελεί έργο και όχι υπηρεσία. Νόμιμη η δαπάνη

Advertisements

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 9/2012

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 216/30.12.2011 πράξη του, να θεωρήσει το 1835, οικονομικού έτους 2011, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 21.603,05 ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας με την επωνυμία «ΧΧΧ» για την εξόφληση του 1ου και τελικού λογαριασμού του έργου «εκσκαφές για τοποθέτηση καλωδίων ΔΕΗ στα ΧΧΧ». Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο Επίτροπος προέβαλε ότι μέρος της εντελλόμενης δαπάνης που αφορά στην καταβολή εργολαβικού οφέλους και απρόβλεπτων δαπανών δεν είναι νόμιμη, διότι δεν πρόκειται για δημόσιο έργο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του ν.3669/2008, όπως ισχύει, αλλά για εκτέλεση εργασιών που δεν απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεσή τους. Ο Δήμος ΧΧΧ με το από 7.3.2012 έγγραφο του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του, συνοδευόμενο από ενημερωτικό σημείωμα της Διευθύντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών του, υπέβαλε για θεώρηση το 132 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, οικονομικού έτους 2012, σε αντικατάσταση του ως άνω ισόποσου και όμοιου 1835, οικονομικού έτους 2011, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του, με συνέπεια να ανακύψει η παρούσα διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 3.4.2012 έκθεσή του, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189), 139 παρ.1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ. 2  του ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την  ΦΓ8/22431/6.10.2004 Κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου  (ΦΕΚ Β΄, 1620), όπως τροποποιήθηκε με τις ΦΓ8/52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και ΦΓ8/22043/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες αποφάσεις αυτού.
ΙΙ. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κώδικα Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄, 116), ορίζεται ότι: «Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς της παρ. 1 και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση». Περαιτέρω, με την παρ.7 του άρθρου 17 του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι: «Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης (…)». Εξάλλου, με το άρθρο 209 παρ.2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄, 114) ορίζεται ότι: «Η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών (…), πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42, Α΄), ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών» και με το άρθρο 273 παρ.1  του ιδίου Κώδικα ότι: «Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209 οι κάθε είδους υπηρεσίες (…) διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 28/1980 (ΦΕΚ 11, Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ/τος 346/1998 (ΦΕΚ 230, Α΄), ως ισχύει». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι ως δημόσιο τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση ή ερευνητική εργασία, που εκτελείται από δημόσιους φορείς και απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση, το αποτέλεσμα της οποίας συνδέεται άμεσα με το έδαφος ή υπέδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του, κατά την έννοια του άρθρου 953 Α.Κ., και να μην μπορεί να αποχωρισθεί απ’ αυτό χωρίς βλάβη ή αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού αυτού ή του κυρίου πράγματος. Στην ανάθεση και κατασκευή των έργων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων έργων του ανωτέρω Κώδικα Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων. Αντιθέτως, πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι για δημόσιο τεχνικό έργο, όταν το αποτέλεσμα των εργασιών δεν καθίσταται συστατικό του εδάφους, καθώς και όταν για την επίτευξη του αποτελέσματος δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού και ανάλογων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων. Περαιτέρω, για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), εφόσον ο προϋπολογισμός της σχετικής υπηρεσίας δεν εμπίπτει στα όρια εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (βλ. ήδη π.δ.59/2007, ΦΕΚ Α΄ 63 και π.δ. 60/2007, ΦΕΚ Α΄ 64), εφαρμόζονται, για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μετά την 1.1.2007, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο τέταρτο του ν. 3463/2006) και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 209 του ως άνω νομοθετήματος, οι διατάξεις του π.δ/τος 28/1980, από τις οποίες συνάγεται ότι, στις συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών δεν προβλέπεται η καταβολή στον ανάδοχο ποσών για γενικά έξοδα, εργολαβικό όφελος και απρόβλεπτα, που ως εκ της φύσεώς τους σχετίζονται με την κατασκευή δημοσίων έργων (βλ. Ελ.Συν. VΙΙ Τμ. πραξ. 23, 226/2011, 353, 316, 279, 218, 125, 42/2010, 90, 198, 106, 348/2009, 308/2008, 241, 128, 57/2007, IV Τμ. πραξ. 34, 31/2010, 5/2003 κ.ά.).
IΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΧΧΧ συντάχθηκε η 80/2009 μελέτη που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εκσκαφές για τοποθέτηση καλωδίων ΔΕΗ για ΧΧΧ» προϋπολογισμού 21.603,05 ευρώ με Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το τιμολόγιο εργασιών μελέτης, το έργο αυτό αποσκοπεί στην αντικατάσταση του εναέριου δικτύου της Δ.Ε.Η., που οδεύει στην επαρχιακή οδό ΧΧΧ –ΧΧΧ, εντός των ορίων του Τ.Δ. ΧΧΧ με αντίστοιχο υπόγειο δίκτυο και συνίσταται: α) στην εκσκαφή χάνδακος πεζοδρομίων ή οποιονδήποτε άλλων χώρων για την τοποθέτηση καλωδίων Δ.Ε.Η., πλάτους ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00 μ. και σε βάθος μέχρι 2,00 μ. με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής, β) τοποθέτηση καλωδίων και γ) επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων με κοσκινισμένο χώμα και με τα προϊόντα εκσκαφής, σύμφωνα με το εγχειρίδιο τυποποιημένων κατασκευών διατομής της Δ.Ε.Η.. Το ως άνω έργο ανατέθηκε απευθείας με την 453/24.11.2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΧΧΧ στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΧΧ». Μεταξύ αυτού και του Δήμου ΧΧΧ συνήφθη η σχετική από 29.12.2009 σύμβαση, ποσού 21.603,26 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Περαιτέρω, με την 8/3.2.2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. (τροποποιητικός), με τον οποίο τακτοποιήθηκαν ορισμένα κονδύλια της μελέτης, αναλώθηκε το κονδύλι των απρόβλεπτων και παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου έως 28.2.2010. Ακολούθως, συντάχθηκε ο 1ος και τελικός λογαριασμός του «έργου», που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταβολή του αναλογούντος εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων ποσοστού 18% ύψους 2.408,83 ευρώ και απρόβλεπτων δαπανών ποσού 2.362,77 ευρώ. Για την εξόφληση του λογαριασμού αυτού εκδόθηκε αρχικά το 1835, οικονομικού έτους 2011, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 21.603,05 ευρώ και σε αντικατάσταση αυτού το 132, οικονομικού έτους 2012, ισόποσο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η δαπάνη που εντέλλεται με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα, είναι νόμιμη, καθόσον πρόκειται περί εκτέλεσης δημοσίου έργου, για το οποίο ο ανάδοχος δικαιούται εργολαβικό όφελος και δαπάνη απρόβλεπτων, εφόσον οι εκτελούμενες εργασίες (τοποθέτηση καλωδίων υπογείως με εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος) συνίστανται σε κατασκευή, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3669/2008, για την προσήκουσα εκτέλεση της οποίας απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι, καθώς και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, το δε αποτέλεσμά της συνδέεται άμεσα με το έδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του, που δεν θα μπορούσε να αποχωρισθεί από το χώρο χωρίς ουσιώδη αλλοίωσή της (πρβλ. Ελ.Συν. πραξ. VI Τμ. 120/2007, Στ Κλιμ. 113, 115/2004, 224/2007, Ε΄ Κλιμ. 37, 426/2005, 86, 243/2011). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, και μη υπάρχοντος άλλου λόγου διαφωνίας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα είναι νόμιμη και αυτό πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 132, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 21.603,05 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: