Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 6/2012-ΔΕΥΑ. Νομίμως ανατέθηκαν σε οικονομικό σύμβουλο οι εν λόγω υπηρεσίες

Πράξη 6/2012-ΔΕΥΑ. Νομίμως ανατέθηκαν σε οικονομικό σύμβουλο οι εν λόγω υπηρεσίες

Advertisements

Πράξη 6/2012-ΔΕΥΑ. Νομίμως ανατέθηκαν σε ειδικό εξωτερικό οικονομικό σύμβουλο οι εν λόγω υπηρεσίες, οι οποίες εξειδικεύονται επαρκώς στο συμβατικό κείμενο, καθόσον αυτές εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της δημοτικής επιχείρησης και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών αυτής, αφού στοχεύουν προεχόντως στην ένταξη διάφορων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού δημοτικών κοινοτήτων της Θάσου στο Ε.Σ.Π.Α. Περαιτέρω, αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται μεν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α., πλην όμως, όπως βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης το υπηρετούν προσωπικό, με μόνη οικονομολόγο τη Γενική Διευθύντρια, δεν επαρκεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ειδικές υπηρεσίες, που ανατέθηκαν στο φερόμενο ως δικαιούχο. Τέλος η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Νόμιμη η δαπάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 6/2012

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Ι. Ο αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 4/2012 πράξη του, να θεωρήσει το 1, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), ποσού 12.300,00 ευρώ, που αφορά στην καταβολή αμοιβής στο φερόμενο ως δικαιούχο ΧΧΧ, οικονομικό σύμβουλο και ειδικό συνεργάτη της επιχείρησης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)  για την παροχή υπηρεσιών  εξωτερικού συμβούλου. Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο αναπληρωτής Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι από την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης προκύπτει αοριστία και γενικότητα των περισσότερων εργασιών που του ανατίθενται, η πλειονότητα των οποίων υπάγεται στα καθήκοντα της γενικής διευθύντριας της δημοτικής επιχείρησης, ειδικότητας οικονομολόγου ΠΕ,  καθώς και των δύο οικονομολόγων που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (Ο.Ε.Υ. – ΦΕΚ 555 Β’/25.4.2005). Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), με το 485/6.3.2012 έγγραφο του Αντιπροέδρου της, επανυπέβαλε το ανωτέρω ένταλμα για θεώρηση υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο συνημμένο σε αυτό από 23.2.2012 υπόμνημα – αίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Ειδικότερα, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προέβαλε ότι στο άρθρο 6 του Ο.Ε.Υ. αυτής προβλέπεται η κατάρτιση συμβάσεων ανάθεσης έργου σε εξωτερικούς συμβούλους με ειδικές γνώσεις, αφού το ήδη απασχολούμενο στην επιχείρηση  προσωπικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωση των ανατεθειμένων στο σύμβουλο – εξωτερικό συνεργάτη ειδικών καθηκόντων. Ο αναπληρωτής Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στις απόψεις του, με συνέπεια να ανακύψει η παρούσα διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 21.3.2012 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189),   139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ. 2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες Αποφάσεις αυτού.
ΙΙ. Ο ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 163) ορίζει, στο άρθρο 37, ότι: «1. (…) 2.α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησης της (…)». Περαιτέρω στο άρθρο 6 του τροποποιηθέντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)» (ΦΕΚ 555 Β’/25.4.2005) ορίζεται, ότι: «1. Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί, όταν το απασχολούμενο σ’ αυτή επιστημονικό και άλλο προσωπικό δεν έχει τις ειδικές γνώσεις, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, τις υπηρεσίες και άλλων εξωτερικών συμβούλων με ειδικές γνώσεις, όπως νομικών, οικονομολόγων, τεχνικών, κ.λπ.. 2. Η αμοιβή  των παραπάνω ειδικών συμβούλων θα γίνεται πάντοτε με σύμβαση ανάθεσης έργου. Τα της αμοιβής τους θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, που αποτυπώνουν προϊσχύσασα γενική αρχή του δημοσιονομικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται από βασικές διατάξεις του (άρθρα 3, 13 και 40 του ν.δ/τος 496/1974, 1 παρ. 2α΄ του π.δ/τος 465/1975, 1 παρ.1 του ν.δ/τος 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 968/1979, και 22, 26, 28 και 79 του ν. 2362/1995), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές ενδεικτικώς περιγράφονται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και οριοθετούνται με το άρθρο 102 του Συντάγματος, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και κατ’ επέκταση και οι δημοτικές επιχειρήσεις αυτών, δύνανται νομίμως να προβαίνουν στη διάθεση πιστώσεων και την συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου, όμως: α) είναι λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α. ή τη δημοτική επιχείρηση, συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του, υπό την έννοια ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε πρόβλημα στην παροχή υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών του, β) σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α. ή των δημοτικών επιχειρήσεων αυτού, οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών του ή συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α ή της δημοτικής επιχείρησης και γ) ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής τους. Περαιτέρω, γίνεται  δεκτό από την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι όταν πρόκειται για δαπάνες που συντελούν μεν στην εκπλήρωση των σκοπών των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. ή των δημοτικών επιχειρήσεων αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες, πλην όμως αφορούν εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των εν λόγω φορέων, κατά κλάδο, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται οι εργασίες αυτές να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση της οικείας υπηρεσίας. Τούτο δε, ενόψει της αρχής της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδήλωσης του δημοσίου συμφέροντος, που πρέπει να διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών τους με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους (βλ. Ελ.Συν. VII Τμ. πραξ. 53, 54, 139/2006, IV Τμ. πραξ. 209/2003, 74/2004, 50/2005). Κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση εργασίας έναντι αμοιβής σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι επιτρεπτή, μόνον όταν αφορά ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσεως υποθέσεις, που το συμφέρον του νομικού προσώπου επιβάλλει να ανατεθούν σε τρίτους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, προσόντα, τα οποία αποδεδειγμένα δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το προσωπικό που ήδη υπηρετεί (βλ. Ελ.Συν. VII Τμ. πραξ. 297, 55, 56/2006,  IV Τμ. πραξ. 94/2003, 19, 70/2002).
ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 60/7.6.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης έργου με ειδικό εξωτερικό σύμβουλο – οικονομολόγο, κατ’ εφαρμογή του  άρθρου 6 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με αντικείμενο την: «Έρευνα, επιμέλεια και εισήγηση σε θέματα έναρξης και σωστής εκμετάλλευσης των χρηματοδοτικών ευκαιριών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. μέσω προγραμμάτων (Αναπτυξιακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών) και παρακολούθηση των διοικητικών διαδικασιών τους. Εισήγηση επί της ορθής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και διατάξεων που διέπουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των άρθρων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αφορούν το Ν.Π.Ι.Δ.. Διεκπεραίωση και παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των αρμοδίων γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με απαρέγκλιτη  τήρηση και συντονισμό των προθεσμιών υποβολής των εγγράφων κατόπιν των απαιτουμένων από τη Διοίκηση ενεργειών. Εργασίες συμβούλου του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. …». Στη συνέχεια συνήφθη η από 7.6.2011 «σύμβαση ανάθεσης έργου» μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του συμβούλου επιχειρήσεων ΧΧΧ, αντί ετήσιας αμοιβής 25.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και η διάρκειά της ορίστηκε ότι θα άρχιζε στις 8.6.2011 και θα περατωνόταν  με την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε εκτέλεση της ως άνω σύμβασης  εκδόθηκαν από τον ανωτέρω ειδικό εξωτερικό οικονομικό σύμβουλο η 49/17.8.2011 απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ποσού 9.840,00 ευρώ (με Φ.Π.Α) και η 1/22.9.2011 όμοια απόδειξη, ποσού 2.460,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για την πληρωμή των οποίων εκδόθηκε το ελεγχόμενο 1/2012 χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Όπως προκύπτει από το, συνημμένο στο προαναφερθέν 485/6.3.2011 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., από 23.2.2012 υπόμνημα-αίτηση του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, η  βασική ενασχόληση του ανωτέρω ειδικού συμβούλου συνίσταται στη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εργασιών και στην επαφή του με τις αρμόδιες υπηρεσίες εκτός ΧΧΧ (ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ) για την ένταξη διαφόρων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού δημοτικών κοινοτήτων της ΧΧΧ στο Ε.Σ.Π.Α. Ήδη έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης τα έργα βιολογικού καθαρισμού στον Πρίνο και στον Ποτό με ποσό χρηματοδότησης μέχρι το 2015 ύψους 9.140.800,00 ευρώ και 14.191.440,00 ευρώ, αντίστοιχα, καθώς επίσης και τα έργα αποχέτευσης Λιμένα, ποσού ύψους 940.992,00 ευρώ και ύδρευσης Ποτού, ποσού ύψους 895.137,00 ευρώ, ενώ τελούν υπό ένταξη το έργο της δικτύωσης ύδρευσης στις περιοχές ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ–ΧΧΧ και ΧΧΧ, συνολικού ποσού 10.561.800,00 ευρώ και το έργο αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού ΧΧΧ, ποσού ύψους 2.668.000,00 ευρώ. Επίσης στο ανωτέρω έγγραφο υπογραμμίζεται ότι πέραν της Γενικής Διευθύντριας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΧΧΧ, η οποία έχει ειδικότητα ΠΕ οικονομολόγου, δεν απασχολούνται άλλοι οικονομολόγοι στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., παρά την πρόβλεψη δύο θέσεων οικονομολόγων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της και ως εκ τούτου το απασχολούμενο προσωπικό είναι ανεπαρκές,  σε κάθε δε περίπτωση οι ανατεθείσες υπηρεσίες απαιτούν τη συνεχή μετακίνηση εκτός ΧΧΧ. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως ανατέθηκαν στον ως άνω  ειδικό εξωτερικό οικονομικό σύμβουλο ΧΧΧ οι προαναφερθείσες υπηρεσίες, οι οποίες εξειδικεύονται επαρκώς στο συμβατικό κείμενο,  καθόσον αυτές εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της δημοτικής  επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών αυτής, αφού στοχεύουν προεχόντως  στην ένταξη διάφορων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού δημοτικών κοινοτήτων της ΧΧΧ στο Ε.Σ.Π.Α. Περαιτέρω, αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται μεν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., πλην όμως, όπως κατά τα προεκτεθέντα  βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης το υπηρετούν προσωπικό, με μόνη οικονομολόγο τη Γενική Διευθύντρια, δεν επαρκεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ειδικές υπηρεσίες, που ανατέθηκαν στο φερόμενο ως δικαιούχο του εντάλματος οικονομολόγο ΧΧΧ. Τέλος η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, δεδομένου ότι η συνολική συμφωνηθείσα αμοιβή των 25.000,00 ευρώ, ετησίως με παρακράτηση του 20%, που αναλογεί στον αναλογούντα  φόρο εισοδήματος, αφορά σε συνεχείς προσπάθειες για ένταξη έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε χρηματοδοτικά προγράμματα και στην περαιτέρω διεκπεραίωση και παρακολούθηση της πορείας αυτών. Συνεπώς, νομίμως ανατέθηκε η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών στον ανωτέρω δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος,  και,  ως εκ τούτου,  η εντελλόμενη με αυτό  δαπάνη είναι νόμιμη.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 1, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), ποσού 12.300,00 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: