Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 13/2012-ΔΕΥΑ. Η ανάρτηση των συμβάσεων στο διαδίκτυο -«Πρόγραμμα Διαύγεια»- πραγματοποιήθηκε εκ περισσού. Νομίμως ανατέθηκε ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α. σε δύο ορκωτούς ελεγκτές.

Πράξη 13/2012-ΔΕΥΑ. Η ανάρτηση των συμβάσεων στο διαδίκτυο -«Πρόγραμμα Διαύγεια»- πραγματοποιήθηκε εκ περισσού. Νομίμως ανατέθηκε ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α. σε δύο ορκωτούς ελεγκτές.

Advertisements

Πράξη 13/2012-ΔΕΥΑ. Η ανάρτηση των συμβάσεων στο διαδίκτυο -«Πρόγραμμα Διαύγεια»- πραγματοποιήθηκε εκ περισσού. Νομίμως ανατέθηκε ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α. για το οικονομικό έτος 2010 σε δύο ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με διάταξη του άρθρο 18 του ν.1069/1980, δεδομένου ότι οι διοριζόμενοι από τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας ορκωτοί ελεγκτές είναι μέλη δύο διαφορετικών ελεγκτικών εταιρειών, ο δε διορισμός τους αφορά και τα δύο οικονομικά έτη 2010 και 2011. Περαιτέρω, από καμία διάταξη δεν προκύπτει ότι απαιτείται απόφαση ανάθεσης διενέργειας των ανωτέρω υπηρεσιών από όργανο της Δ.Ε.Υ.Α., καθόσον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 1069/1980 ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας έχει δεσμία αρμοδιότητα διορισμού των ορκωτών ελεγκτών, που θα διενεργήσουν τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης κάθε οικονομικής χρήσης. Εξάλλου, η σχετική απόφαση περί διορισμού των ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών κοινοποιήθηκε και σε αυτούς, ενώ οι περαιτέρω λεπτομέρειες περί της ανάθεσης καθορίστηκαν με τις ανωτέρω συμβάσεις. Απορριπτέος, εξάλλου, ως αορίστως προβαλλόμενος είναι και ο λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου περί του ότι το ύψος της αμοιβής των ανωτέρω φερόμενων ως δικαιούχων ελεγκτικών εταιρειών υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και τούτο διότι δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια οριοθέτησης του προσήκοντος μέτρου, μη συναρτώμενης, ειδικότερα, της υπέρβασης με συγκεκριμένο ποσό νόμιμης αμοιβής, ώστε να κριθεί η υπέρβαση ή όχι αυτής. Νόμιμη η δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 13/2012

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 5/13.3.2012 πράξη της, να θεωρήσει τα 8 και 9, οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), ποσού 6.765,00 ευρώ, έκαστο, και συνολικού ποσού 13.530,00 ευρώ, που εκδόθηκαν στο όνομα των φερόμενων ως δικαιούχων ελεγκτικών εταιρειών «ΧΧΧ» και «ΧΧΧ», αντίστοιχα, και αφορούν στην αμοιβή για παρασχεθείσες από μέλη τους υπηρεσίες προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ειδικότερα για τη διενέργεια του τακτικού οικονομικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για την περίοδο από 1.1.2010 έως 31.12.2010. Ως αιτιολογία της άρνησής της η Επίτροπος προέβαλε ότι οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες δεν είναι νόμιμες, διότι: α) η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μη νομίμως και κατά παράβαση του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 και της 850/3.12.2010 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προέβη στην ανάθεση του τακτικού ελέγχου της επιχείρησης για την οικονομική χρήση 2010 στις φερόμενες ως δικαιούχους δύο ελεγκτικές εταιρείες, αντί μίας για το οικονομικό έτος 2010 και μίας για το οικονομικό έτος 2011, β) δεν εκδόθηκε απόφαση ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., γ) δεν καταρτίστηκαν συμβάσεις, δ) δεν προσκομίζεται από το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι ελεγκτές δεν έχουν επιλεγεί σε τέσσερεις συνεχείς χρήσεις και ε) η ανωτέρω δαπάνη υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της οικονομικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης, με το 547/27.3.2012 έγγραφο του Διευθυντή Υπηρεσιών της, επανυπέβαλε τα ως άνω χρηματικά εντάλματα για θεώρηση, επισυνάπτοντας τις από 3.10.2011 δύο συμβάσεις μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και των φερόμενων ως δικαιούχων ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και την από με αριθμ. πρωτ. 513/20.3.2012 βεβαίωση του Διευθυντή Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., κατά  την οποία οι συγκεκριμένοι ελεγκτές ορίστηκαν για πρώτη φορά ελεγκτές της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τη χρήση 2010 και ως εκ τούτου δεν έχουν επιλεγεί για τέσσερεις συνεχείς χρήσεις. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της όσον αφορά τους α΄, β΄ και ε΄ λόγους διαφωνίας της, με συνέπεια να ανακύψει η παρούσα διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 5.4.2012 έκθεσή της, προς το Τμήμα αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ. 2 του ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8/22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8/52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και ΦΓ8/22043/4.12.2012 (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες Αποφάσεις αυτού. Όσον αφορά, όμως, τον για πρώτη φορά με την έκθεση διαφωνίας αναπτυσσόμενο λόγο μη νομιμότητας των δαπανών, σύμφωνα με τον οποίο επειδή οι προσκομισθείσες συμβάσεις αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο -«Πρόγραμμα Διαύγεια»- στις 20.3.2012, δηλαδή μετά την έκδοση των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων και κατόπιν της πράξης επιστροφής, κατά παράβαση του ν.3861/2010, ενώ οι εν λόγω συμβάσεις κατατέθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΧΧΧ στις 27.3.2012, δημιουργείται αμφιβολία ως προς το αν οι συμβάσεις αυτές υπογράφηκαν προ της παροχής υπηρεσιών, απαραδέκτως προβάλλεται και δεν δύναται να ερευνηθεί περαιτέρω, αφού, ως προς το λόγο αυτό δεν έχει τηρηθεί η οριζόμενη από τον Οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου προδικασία, ούτε η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει εκφέρει τις απόψεις της (βλ. Ελ.Συν. πραξ. IV Τμ. 90/2003, VΙΙ Τμ. 25, 183, 281, 283/2009, 58/2010, 196, 228/2011). Σε κάθε δε περίπτωση, επισημαίνεται από το Κλιμάκιο ότι η μεν ανάρτηση των εν λόγω συμβάσεων στο διαδίκτυο -«Πρόγραμμα Διαύγεια»- πραγματοποιήθηκε εκ περισσού (βλ. άρθρο 2 του ν.3861/2010 ΦΕΚ Α΄ 112, Ελ.Συν. VI Τμ. αποφ. 894/2012, IV Τμ. πραξ. 42, 50/2012), η δε προσκόμισή τους στη Δ.Ο.Υ. ΧΧΧ μεταγενέστερα από την κατάρτιση τους στις 27.3.2012 δεν τις καθιστά άκυρες, κατ’ εφαρμογή της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, καθόσον η ακυρότητα που προβλέπεται στη διάταξη αυτή ισχύει μόνο έναντι της φορολογικής αρχής (βλ. Α.Π. 1113/2010, 1025/2009, 1405/2008, 761/2001, ΣτΕ 280/2009, 104/2004).
ΙΙ. Α. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), προβλέπει, στο άρθρο 275, ότι: «Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.». Στη διάταξη δε του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006- ΦΕΚ Α΄ 114) καθορίζεται το αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου (παρ. 1), που σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει τον έλεγχο αν η σχετική πίστωση είναι εγεγγραμμένη στον προϋπολογισμό (εδαφ. α΄), καταγράφονται οι δαπάνες που εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου (παρ. 2) και ορίζονται τα αρμόδια όργανα διενέργειας του ελέγχου – Υπηρεσίες Επιτρόπου (παρ. 3). Περαιτέρω, ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) ορίζει, στο άρθρο 252, ότι: «1. Οι Δήμοι (…) μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. (…) 4. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, αποτελούν αντίστοιχες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού. 5. Οι επιχειρήσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. (…)» Εξάλλου, ο ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 191), ορίζει, στο άρθρο 1, ότι: «1. Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας, (…) δύναται να συνιστώνται (…) εις έκαστον Δήμον ή Κοινότητα της Χώρας (…) ενιαίαι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της Ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου. (…) Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος». Στο δε άρθρο 17 του ιδίου νόμου, ορίζεται, ότι: «1. Η οικονομική διαχείρισις εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. (…)» και στο άρθρο 21, ότι: «1. Με κανονισμούς, που συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχειρήσεως και ελέγχονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση, ρυθμίζονται κάθε φορά τα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης, σύμφωνα με τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές» (όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α΄ 113). Τέλος, με την 295/18.12.1981 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1069/1980 και εγκρίθηκε με το π.δ. 937/1981 (ΦΕΚ Α΄ 236), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις 14658/99/7.1.2000 (ΦΕΚ Β΄ 57) και 1114/21.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1902) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧ, συστάθηκε στο Δήμο ΧΧΧ του Νομού ΧΧΧ ενιαία Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΧΧΧ». Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, μεταξύ των οποίων και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΧΧΧ, αποτελούν δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, αφού η σύστασή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 και διέπονται ως προς τη διοίκηση (που εμπεριέχει και την οικονομική διοίκηση και διαχείριση) από τις διατάξεις του ως άνω νόμου και συμπληρωματικά από τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (βλ. Ελ.Συν. VII Τμ. πραξ. 138/2008, 236, 280/2011). Οι επιχειρήσεις αυτές υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 275 του ν.3852/2010, στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012).
Β. Στο άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167) ορίζεται ότι: «1. Ο υποχρεωτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως ανωνύμων εταιρειών, ιδρυμάτων, οργανισμών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, που απαιτεί αυξημένα προσόντα, ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές εγγραφομένους σε ειδικό μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω προεδριμό διάταγμα. (…) 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, μετα από γνώμη του Ο.Ε.Ε., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι οργάνωσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (…)». Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε το π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ Α΄ 120), στο άρθρο 3 του οποίου ορίζεται ότι: «1. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων: α) (…) ζ) Των εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών. (…)» και στο άρθρο 13 ότι: «1. Το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών είναι δημόσιο βιβλίο στο οποίο εγγράφονται τα διοριζόμενα μέλη του Σώματος (…) 5. Οι κατά το άρθρο 17 συνιστώμενες εταιρείες ή κοινοπραξίες Ελεγκτών εγγράφονται παράλληλα προς την εγγραφή των επί μέρους μετόχων ή εταίρων σε ιδιαίτερη μερίδα του Μητρώου. (…)». Στο δε άρθρο 18 του ν.1069/1980, το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48), ορίζεται ότι: «Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 και διορίζονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. (…)». Περαιτέρω, στην παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ Α΄ 139), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32), ορίζεται ότι: «Με ειδικές ή γενικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελεγκτών (Ε.Λ.Τ.Ε.) μετά πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), καθορίζονται οι ελάχιστες ώρες για τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων, το ανώτατο όριο ετησίας απασχόλησης των νομίμων ελεγκτών και του βοηθητικού προσωπικού τους στους υποχρεωτικούς ελέγχους και τα υποβαλλόμενα στο Σ.Ο.Ε.Λ. στοιχεία της χρήσεως, στην οποία αφορά ο κάθε έλεγχος. Για τον καθορισμό των ελαχίστων αναγκαίων ωρών υποχρεωτικών ελέγχων, λαμβάνονται ιδίως υπόψη αντικειμενικά δεδομένα αναγόμενα κατά περίπτωση στην κατηγορία οντοτήτων ή στη συγκεκριμένη οντότητα, που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, στην πολυπλοκότητα του αντικειμένου του ελέγχου, στην οργανωτική δομή, στο μέγεθος και στην ιδιαίτερη σημασία της ασκούμενης δραστηριότητας για το δημόσιο συμφέρον». Στη δε παράγραφο 6 του άρθρου 18 του π.δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3β του άρθρου 8 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32) και ισχύει από 3.7.2011, ορίζεται ότι: «Η αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, ιδίως βάσει των προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας του ελέγχου από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο (…)». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ορίζει με απόφασή του στην αρχή κάθε οικονομικού έτους δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών του π.δ/τος 226/1992, προκειμένου να διενεργήσουν τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών προσδριορίζει τις ελάχιστες ώρες πραγματοποίησης του τακτικού ελέγχου της κάθε μονάδας, ενώ η αμοιβή για τις εργασίες των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας των μερών, στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού (βλ. και εισηγητική έκθεση του ν.3919/2011).
IΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Mε την 8550/3.12.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας ΧΧΧ, κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 804/25.10.2010 εγγράφου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., διορίστηκαν για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο των χρήσεων 2010 και 2011 της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ως τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές οι ΧΧΧ και ΧΧΧ και ως αναπληρωματικοί ορκωτοί ελεγκτές οι ΧΧΧ και ΧΧΧ. Κατόπιν, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης, μεταξύ του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και των ελεγκτικών εταιρειών «ΧΧΧ», μέλος της οποίας είναι ο ΧΧΧ  (Α.Μ. ΣΟΕΛ ΧΧΧ), και «ΧΧΧ», μέλος της οποίας είναι ο ορκωτός ελεγκτής ΧΧΧ (Α.Μ. ΣΟΕΛ ΧΧΧ), συνήφθησαν και υπογράφηκαν οι με αριθμ. πρωτ. 322/3.10.2011 και 323/3.10.2011 συμβάσεις αντίστοιχα. Αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων ήταν η δυνάμει της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας ΧΧΧ διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τη χρήση 2010 (άρθρο 1). Το ανατιθέμενο έργο ορίστηκε ότι θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες, που ο ελεγκτής θα έκρινε κατάλληλες με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με τελικό σκοπό την παράδοση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. της προβλεπόμενης από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων «έκθεσης ελέγχου» (άρθρο 2). Η αμοιβή για την κάθε εταιρεία ορίστηκε στο ποσό των 5.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ενώ περαιτέρω ορίστηκε ότι το ποσό αυτό θα καταβληθεί εφάπαξ με το πέρας του ελέγχου, δηλαδή με την παράδοση της σχετικής έκθεσης (άρθρο 4). Ακολούθως, δυνάμει των 2706/29.12.2011 και 117133/30.12.2011 τιμολογίων των ελεγκτικών εταιρειών «ΧΧΧ» και «ΧΧΧ», αντίστοιχα, εκδόθηκαν τα ελεγχόμενα 8 και 9 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους 2012, ποσού 6.765,00 ευρώ, έκαστο. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως ανατέθηκε ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το οικονομικό έτος 2010 σε δύο ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με διάταξη του άρθρο 18 του ν.1069/1980, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων από τη διαφωνούσα Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεδομένου ότι οι διοριζόμενοι από τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧ ορκωτοί ελεγκτές είναι μέλη δύο διαφορετικών ελεγκτικών εταιρειών, ο δε διορισμός τους αφορά και τα δύο οικονομικά έτη 2010 και 2011. Περαιτέρω, από καμία διάταξη δεν προκύπτει ότι απαιτείται απόφαση ανάθεσης διενέργειας των ανωτέρω υπηρεσιών από όργανο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., καθόσον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 1069/1980 ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας έχει δεσμία αρμοδιότητα διορισμού των ορκωτών ελεγκτών, που θα διενεργήσουν τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης κάθε οικονομικής χρήσης. Εξάλλου, η σχετική απόφαση περί διορισμού των ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών κοινοποιήθηκε και σε αυτούς, ενώ οι περαιτέρω λεπτομέρειες περί της ανάθεσης καθορίστηκαν με τις ανωτέρω συμβάσεις. Απορριπτέος, εξάλλου, ως αορίστως προβαλλόμενος είναι και ο λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου περί του ότι το ύψος της αμοιβής των ανωτέρω φερόμενων ως δικαιούχων ελεγκτικών εταιρειών υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και τούτο διότι δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια οριοθέτησης του προσήκοντος μέτρου, μη συναρτώμενης, ειδικότερα, της υπέρβασης με συγκεκριμένο ποσό νόμιμης αμοιβής, ώστε να κριθεί η υπέρβαση ή όχι αυτής (βλ. Ελ.Συν. VII Τμ. 301/2011). Επομένως, οι εντελλόμενες με το υπό κρίση χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι νόμιμες και τα χρηματικά εντάλματα πρέπει, εφόσον δεν συντρέχει άλλος λόγος διαφωνίας, να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα 8 και 9, οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΧΧΧ, ποσού 6.765,00 ευρώ, έκαστο, και συνολικού ποσού 13.530,00 ευρώ, πρέπει να θεωρηθούν.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: