Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 280/2011 – Νόμιμη η δαπάνη για την πρόσληψη οδηγού από ΔΕΥΑ

Πράξη 280/2011 – Νόμιμη η δαπάνη για την πρόσληψη οδηγού από ΔΕΥΑ

Advertisements

Πράξη 280/2011 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών. Νόμιμη η δαπάνη για την πρόσληψη οδηγού επειδή αποδεδειγμένα η ΔΕΥΑ δεν διαθέτει προσωπικό με δίπλωμα οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας. Μη νόμιμες οι δαπάνες για την ανάθεση των λοιπών εργασιών διότι εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ VIΙ
ΠΡΑΞΗ 280/2011

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, με την 19/23.8.2011 πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει τα 8, 9, 12, 13 και 14, οικονομικού έτους 2011, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ (Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ.), συνολικού ποσού 6.111,35 ευρώ, που εκδόθηκαν στο όνομα ιδιωτών και αφορούν σε αμοιβή τους για παρασχεθείσες υπηρεσίες προς την επιχείρηση. Ως αιτιολογία της άρνησής της η Επίτροπος προέβαλε ότι οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, καθόσον οι ανατεθείσες σ’ αυτούς εργασίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του υπηρετούντος στη Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ. προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίζεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης και συνεπώς μη νομίμως ανατέθηκαν σε τρίτους. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ. επανέφερε τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα για θεώρηση με το 2007/15.9.2011 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής, υποστηρίζοντας ότι η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών ήταν απαραίτητη για τη λειτουργία σημαντικών τμημάτων και εγκαταστάσεων της επιχείρησης, καθώς το ήδη υπάρχον προσωπικό είτε δεν διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα και ειδικότητες είτε δεν επαρκούσε. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 30.9.2011 έκθεσή της, στο Τμήμα τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189) και 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε με την ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) όμοια απόφαση.
ΙΙ. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), προβλέπει, στο άρθρο 275, ότι: «Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.». Στη διάταξη δε του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114) καθορίζεται το αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου (παρ. 1), που σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει τον έλεγχο αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό (εδαφ. α΄), καταγράφονται οι δαπάνες που εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου (παρ. 2) και ορίζονται τα αρμόδια όργανα διενέργειας του ελέγχου – Υπηρεσίες Επιτρόπου (παρ. 3). Περαιτέρω, ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) ορίζει, στο άρθρο 252, ότι: «1. Οι Δήμοι … μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. … 4. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, αποτελούν αντίστοιχες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού. 5. Οι επιχειρήσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. …» Εξάλλου, ο ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 191), ορίζει, στο άρθρο 1, ότι: «1. Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας, (…) δύναται να συνιστώνται … εις έκαστον Δήμον ή Κοινότητα της Χώρας … ενιαίαι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της Ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου. … Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος 2. Αι προβλεπόμεναι υπό της προηγουμένης παραγράφου επιχειρήσεις είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλλευσιν, διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητός των. 3. Η  σύστασις εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται δι’ αποφάσεως των  οικείων Δημοτικών ή  Κοινοτικών  Συμβουλίων,  δι’ ης  θα  ορίζεται  η  επωνυμία,  η  έδρα,  οι  δικαιολογούντες  την σύστασιν αυτής λόγοι, τα  παραχωρούμενα εις αυτήν περιουσιακά στοιχεία, ο τρόπος  εκμεταλλεύσεως των  έργων  ή  υπηρεσιών  και  τα εξ αυτών έσοδα ως και η περιοχή της επιχειρήσεως. Προκειμένου περί μετατροπής  συνδέσμου  εις  επιχείρησιν απαιτείται  απόφασις  των  δημοτικών  και  κοινοτικών  συμβουλίων  των Δήμων και Κοινοτήτων των μετεχόντων εις τούτον. Η απόφαση για σύσταση της επιχείρησης ή μετατροπής συνδέσμου σε επιχείρηση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και στην παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α΄, 195), ότι: «Με αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τομείς στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους: α) τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων, β) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, δ) την εμφιάλωση και εμπορία νερού, ε) τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας …». Στο δε άρθρο 17 του ιδίου νόμου, ορίζεται, ότι: «1. Η οικονομική διαχείρισις εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. …» και στο άρθρο 21, ότι: «1. Με κανονισμούς, που συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχειρήσεως και ελέγχονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση, ρυθμίζονται κάθε φορά τα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της επιχειρήσεως, σύμφωνα με τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές» (όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α΄ 113). Ειδικότερα, η απόφαση ΧΧΧ /25.10.1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧ (ΦΕΚ Β΄, ΧΧΧ), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 1 του προαναφερόμενου ν. 1069/1980, ορίζει, στις περ. 1, 2 και 5, τα ακόλουθα: «1. Συνιστάται στο Δήμο ΧΧΧ του Νομού ΧΧΧ ενιαία επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης με την  επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΧΧ ΝΟΜΟΥ ΧΧΧ». 2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της (…). Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1069/1980). 5. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου ΧΧΧ του Νομού ΧΧΧ» και υπό τον τίτλο Εκμετάλλευση ορίζει ότι: «Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980». Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, μεταξύ των οποίων και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΧΧΧ, αποτελούν δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, αφού η σύστασή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 και διέπονται ως προς τη διοίκηση (που εμπεριέχει και την οικονομική διοίκηση και διαχείριση) από τις διατάξεις του ως άνω νόμου και συμπληρωματικά από τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (βλ. VII Τμήμα Πράξη 138/2008). Οι επιχειρήσεις αυτές υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 275 του ν. 3852/2010, στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τον έλεγχο της ύπαρξης σχετικής με τη δαπάνη πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό. Επιπλέον,  η ΧΧΧ /2.12.1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧ «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου ΧΧΧ του Νομού ΧΧΧ» (ΦΕΚ Β΄ ΧΧΧ) ορίζει, στο άρθρο 19 του Κεφ. Γ΄ “ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ”, ότι: «Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης. Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, έλεγχο και επέκταση του δικτύου διανομής. 1. (…) 2. Μέριμνα για τη συντήρηση, επέκταση, επισκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (…) 5. Μέριμνα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το κοινό, σε σημεία τεχνικών έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες από τα συνεργεία. Οι εργασίες με τις οποίες απασχολούνται τα συνεργεία αυτά και οι διαδικασίες που τηρούνται είναι οι ακόλουθες – (…) – Σύνταξη μελέτης και επίβλεψη εργολαβίας μικρών έργων», στο άρθρο 23, ότι: «Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης. Ασχολείται με τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και έλεγχο του δικτύου αποχέτευσης. Στις αρμοδιότητές του είναι: 1. (…) 2. Η επισκευή υφιστάμενων αγωγών και φρεατίων και κατασκευή μικροέργων. 3. (…)», στο άρθρο 24, ότι: «Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Κ.Α.Α.. Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και έλεγχο Κ.Α.Α. (…) Αρμοδιότητα του ανωτέρω γραφείου είναι η: 1. Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των φρεατίων εκτροπής με θυροφράγματα και κάθε ειδικού φρεατίου ασχέτως της λειτουργίας του σε τακτά χρονικά διαστήματα. 2. (…)», στο άρθρο 29, ότι: «Γραφείο Κίνησης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων. Μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε μεταφορικά μέσα και φροντίδα για τον τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση, επισκευή και ομαλή λειτουργία αυτών και των μηχανημάτων της επιχείρησης.  1. Επιμελείται τον ορθολογικό προγραμματισμό ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη διάθεση των οχημάτων και μηχανημάτων της επιχείρησης, ύστερα από επιλογή των προτεραιοτήτων και αξιολόγηση των αναγκών. 2. (…).», στο άρθρο 31, ότι: «Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Βιολογικού Σταθμού. Στην αρμοδιότητά του είναι ο έλεγχος, λειτουργία και συντήρηση του Βιολογικού Σταθμού, καθώς επίσης και ο: 1. Έλεγχος και εποπτεία για τη συνεχή και εύρυθμη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. 2. (…) 3. Συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού εγκατεστημένου ή μη. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με συνεργεία συγκροτούμενα από προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της κάθε περίπτωσης. Όταν η εργασία επισκευής ή συντήρησης απαιτεί σύμπραξη προσωπικού που υπηρετεί σε άλλα Τμήματα, η απόφαση συγκρότησης συνεργείων θα γίνεται με ενδοσυνεννόηση των εμπλεκομένων Προϊσταμένων χωρίς καθυστέρηση και τήρηση τύπων με τελικό σκοπό πάντοτε την άμεση επισκευή ή συντήρηση». Τέλος, από τη συνημμένη στο 2007/15.9.2011 έγγραφο επανυποβολής της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ. κατάσταση υπηρετούντος προσωπικού προκύπτει ότι υπηρετούν, εκτός των άλλων και  ένας ηλεκτρολόγος κατηγορίας ΔΕ, ένας εργάτης γενικών καθηκόντων κατηγορίας ΔΕ, δύο εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης κατηγορίας ΔΕ, τέσσερις τεχνίτες υδραυλικοί κατηγορίας ΔΕ, δύο μηχανοτεχνίτες κατηγορίας ΔΕ, 5 εργάτες γενικών καθηκόντων κατηγορίας ΥΕ, δύο εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης κατηγορίας ΥΕ και δύο τεχνίτες ύδρευσης κατηγορίας ΥΕ.
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Με την 23/18.2.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ αποφασίστηκε, λόγω της έλλειψης προσωπικού και του γεγονότος ότι η επιχείρηση δεν διέθετε οδηγό για το γερανοφόρο όχημα, η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης υλικών και εφοδιασμού εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ.» στον ΧΧΧ, έναντι του ποσού των 7.200,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α και υπογράφηκε το από 21.2.2011 συμφωνητικό με διάρκεια εκτέλεσης του έργου έως τις 21.8.2011. β) Με την 46/4.4.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ αποφασίστηκε, λόγω της έλλειψης προσωπικού και προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ ΧΧΧ, η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης ΒΙΟ.ΚΑ. ΧΧΧ». Ακολούθως, με την 70/4.5.2011 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η σχετική υπηρεσία στο μοναδικό συμμετέχοντα ΧΧΧ, έναντι του ποσού των 11.454,30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και υπογράφηκε το από 20.5.2011 συμφωνητικό με διάρκεια εκτέλεσης του έργου έως τις 20.2.2012. γ) Ομοίως, είχε διενεργηθεί σχετική διαγωνιστική διαδικασία και για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ ΧΧΧ», η οποία κατακυρώθηκε με την 36/10.3.2011 απόφαση του Δ.Σ. στον ΧΧΧ, έναντι του ποσού των 15.741,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπογράφηκε το από 11.3.2011 συμφωνητικό με διάρκεια εκτέλεσης του έργου έως τις 28.2.2012. δ) Με την 47/4.4.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ αποφασίστηκε, λόγω της έλλειψης προσωπικού και προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων της επιχείρησης, η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ.». Ακολούθως, με την 71/4.5.2011 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η σχετική υπηρεσία στο μοναδικό συμμετέχοντα ΧΧΧ, έναντι του ποσού των 12.731,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και υπογράφηκε το από 30.5.2011 συμφωνητικό με διάρκεια εκτέλεσης του έργου έως τις 28.2.2012. ε) Με την 48/4.4.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ αποφασίστηκε, λόγω της έλλειψης προσωπικού και προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων της επιχείρησης, η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις κατά και μετά την πραγματοποίηση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ.». Ακολούθως, με την 72/4.5.2011 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η σχετική υπηρεσία στο μοναδικό συμμετέχοντα ΧΧΧ, έναντι του ποσού των 12.731,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και υπογράφηκε το από 30.5.2011 συμφωνητικό με διάρκεια εκτέλεσης του έργου έως τις 28.2.2012. Σε εκτέλεση των ανωτέρω και για την πληρωμή του πρώτου μήνα εκτέλεσης των ως άνω ανατεθεισών εργασιών εκδόθηκαν τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι, πλην της δαπάνης που αφορά το Χ.Ε. 8/2011, για την πρόσληψη οδηγού των οχημάτων βαρέος τύπου της εταιρείας, η οποία κρίνεται ως νόμιμη για το λόγο ότι αποδεδειγμένα η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν διαθέτει προσωπικό με δίπλωμα οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας, οι εντελλόμενες με τα λοιπά χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες, δοθέντος ότι οι εργασίες λειτουργίας των δύο Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων, συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και αποκατάστασης κατά την εκτέλεση έργων, εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού που υπηρετεί αντίστοιχα στο Γραφείο Συντήρησης και Λειτουργίας Βιολογικού Σταθμού, καθώς και στα Γραφεία Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης και Δικτύου Αποχέτευσης, ενώ οι εργασίες αυτές δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία που πρέπει να διαθέτει το υπηρετούν προσωπικό, ώστε να δικαιολογηθεί η ανάθεσή τους σε τρίτους και η διενέργεια πρόσθετων δαπανών. Ο ισχυρισμός δε της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ. ότι, ως προς τους Σταθμούς Βιολογικού Καθαρισμού, αυτοί περιήλθαν στην εταιρεία μεταγενέστερα, χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για το απαιτούμενο προσωπικό στον Ο.Ε.Υ. της, ενώ ομοίως δεν περιλαμβάνεται στον τελευταίο και ειδικότητα οικοδόμου,  δεν καθιστά νόμιμες τις αναθέσεις των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη, αφού η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ., ως εταιρεία ειδικού σκοπού, έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία των επιφορτισμένων υπηρεσιών με τις συγκεκριμένες και περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο αρμοδιότητές της, μέσω της πρόσληψης του αναγκαίου υπαλληλικού προσωπικού,  ώστε αυτό να είναι ικανό να καλύψει τις εν λόγω ανάγκες.
VI. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το 8, οικονομικού έτους 2011, χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και αυτό πρέπει να θεωρηθεί, ενώ οι εντελλόμενες με τα 9, 12, 13 και 14, οικονομικού έτους 2011, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι μη νόμιμες και αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 8, οικονομικού έτους 2011, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ., ποσού 1.392,00 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί, ενώ τα 9, 12, 13 και 14,  οικονομικού  έτους  2011,  χρηματικά  εντάλματα  πληρωμής της   Δ.Ε.Υ.Α. ΧΧΧ.,  ποσού  1.272,70,  1.091,81,  1.177,42   και  1.177,42   ευρώ,  αντίστοιχα,  δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: