Home » Πόσιμο Νερό » ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΥΓ2/140309/05/Αθήνα, 13-6-2006 (σχετ. 135191, 135199, 4339): Σίδηρος και Μαγγάνιο στο πόσιμο νερό.

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΥΓ2/140309/05/Αθήνα, 13-6-2006 (σχετ. 135191, 135199, 4339): Σίδηρος και Μαγγάνιο στο πόσιμο νερό.

Advertisements

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΥΓ2/140309/05/Αθήνα, 13-6-2006 (σχετ. 135191, 135199, 4339): Σίδηρος και Μαγγάνιο στο πόσιμο νερό.

Σχετ. : α. Η Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11.7.2001) ΚΥΑ σχετικά με την <ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης>.

β.Τα υπ΄αριθ. 3025590/5098/6.12.2005, 3025588/5097/6.12.2005, 3025837/5153/12.12.2005, 3000462/83/06 έγγραφα του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με αποτελέσματα εξέτασης δείγματος πόσιμου νερού.

Με αφορμή τα (β) σχετικά έγγραφα καθώς και άλλη σχετική αλληλογραφία, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Ο σίδηρος είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα μέταλλα στον εξωτερικό φλοιό της γης. Περιέχεται στα φυσικά νερά σε επίπεδα που μπορεί να κυμαίνονται από 0,5 έως 50 mg/L. H συνήθης περιεκτικότητα του σιδήρου στο πόσιμο νερό είναι χαμηλότερη από 0,3mg/L, είναι δυνατόν όμως να εμφανίζονται και υψηλότερες τιμές ως αποτέλεσμα της χρήσης κροκυδωτικων που περιέχουν σίδηρο κατά την επεξεργασία του νερού ή της διάβρωσης των χαλύβδινων και των χυτοσιδήρων σωλήνων κατά τη διανομή του νερού.

Ο σίδηρος αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στοιχείο της ανθρώπινης διατροφής. Οι καθημερινές ανάγκες του ανθρωπίνου οργανισμού σε σίδηρο εξαρτώνται από την ηλικία, το φύλο, τη φυσιολογική κατάσταση και τη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου και κυμαίνονται από 10 έως 590 mg/ ημέρα περίπου.

Τα υπόγεια νερά από αναερόβιες συνθήκες μπορεί να περιέχουν δισθενή ιόντα σιδήρου σε συγκεντρώσεις αρκετών mg/L, χωρίς να εμφανίζεται χρωματισμός ή αθλιότητα του νερού κατά την άντληση απευθείας από την πηγή. Στα δίκτυα διανομής του νερού τα άλατα του δισθενούς σιδήρου είναι ασταθή και καθιζάνουν υπό τη μορφή υδροξειδίου τρισθενούς σιδήρου, που σχηματίζει ίζημα κόκκινου – καφέ χρώματος.

Σε επίπεδα μεγαλύτερα των 0,3mg/L ο σίδηρος λεκιάζει τα ρούχα και τα υδραυλικά εξαρτήματα. Δεν υπάρχει συνήθως αντιληπτή γεύση για συγκεντρώσεις μικρότερες των 0,3mg/L, εντούτοις μπορεί να παρουσιαστεί θολότητα και χρωματισμός.

Για προληπτικούς λόγους από πιθανή συσσώρευση περίσσειας σιδήρου στον οργανισμό, το 1983 η JECFA(Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων) εισήγαγε ένα γενικευμένο προσωρινό όριο ημερήσιας ανοχής (PMTDI) στα 0,8 mg/kg σωματικού βάρους. Ένα ποσοστό 10% του PMTDI στο πόσιμο νερό δίνει μια τιμή περίπου 2mg/L, η οποία δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία. Η γεύση και η εμφάνιση του πόσιμου νερού συνήθως επηρεάζεται κάτω από αυτό το επίπεδο, αν και συγκεντρώσει σιδήρου που κυμαίνονται μεταξύ 1-3 mg/L κρίθηκαν αποδεκτές από ανθρώπους που καταναλώνουν συνήθως νερό πηγής.

Γενικότερα από τον Π.Ο.Υ. δεν προτείνεται κατευθυντήρια τιμή για τις συγκεντρώσεις του σιδήρου στο πόσιμο νερό που να βασίζεται σε κριτήρια υγείας, ενώ στην ΚΥΑ 2600/01 σε εναρμόνιση προς την 98/83 ΕΚ οδηγία της Ευρ. Ένωσης καθορίζεται ως ενδεικτική τιμή 200μg/L σιδήρου στο πόσιμο νερό.

2. Το μαγγάνιο είναι από τα πιο διαδεδομένα μέταλλα στον εξωτερικό φλοιό της γης και εμφανίζεται συνήθως από κοινού με τον σίδηρο. Η συγκέντρωση του διαλυμένου μαγγανίου στο έδαφος και τα επιφανειακά νερά που είναι φτωχά σε οξυγόνο μπορεί να φτάσει αρκετά mg/L. Παρουσία οξυγόνου, το μαγγάνιο μπορεί να σχηματίσει αδιάλυτα οξείδια που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες εναποθέσεις και προβλήματα χρωματισμού στα συστήματα διανομής.

Η καθημερινή πρόσληψη μαγγανίου από τα τρόφιμα κυμαίνεται για τους ενήλικες μεταξύ 2 και 9mg.

Το μαγγάνιο αποτελεί ένα απαραίτητο για τον οργανισμό ιχνοστοιχείο με καθημερινή συνιστώμενη ποσότητα στη διατροφή που κυμαίνεται από 30 έως 50 mg/kg σωματικού βάρους. Το ποσοστό απορρόφησης του μπορεί να ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την πραγματική προσλαμβανόμενη ποσότητα, τη χημική του μορφή και την παρουσία άλλων μετάλλων στη διατροφή, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός. Πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης του μαγγανίου έχουν παρατηρηθεί σε βρέφη και νεαρά ζώα.

Επιπτώσεις της νευροτοξικότητας εξαιτίας του μαγγανίου έχουν παρατηρηθεί σε μεταλλωρύχους που έχουν υποστεί μακροχρόνια έκθεση σε σκόνη που περιέχει μαγγάνιο. Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για την τοξικότητα στον άνθρωπο που σχετίζεται με την κατανάλωση μαγγανίου που εμπεριέχεται στο πόσιμο νερό.

Η πρόσληψη μαγγανίου μπορεί να φτάσει και τα 250mg ημερησίως χωρίς να συνοδεύεται από συμπτώματα ασθένειας.

Γενικά από τις διαθέσιμες μελέτες προκύπτει ότι το όριο των 0,5 mg/L κρίνεται επαρκές για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Εντούτοις θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μαγγάνιο μπορεί να προσδώσει μια δυσάρεστη γεύση στο νερό και σε συγκεντρώσεις μικρότερες από τα προβλεπόμενα όρια.

Σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 0,1 mg/L το μαγγάνιο στο νερό χρωματίζει τα ρούχα και προσδίδει μια δυσάρεστη γεύση. Παρόλο που συγκεντρώσεις μικρότερες από 0,1 mg/L είναι συνήθως αποδεκτές από τους καταναλωτές, η τιμή αυτή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

3.Γενικότερα υπενθυμίζεται ότι : ο σίδηρος και το μαγγάνιο αποτελούν σύμφωνα με την (α) σχετική, ενδεικτικές παραμέτρους, και κατά συνέπεια καθορίζονται μόνο για λόγους παρακολούθησης και για την εφαρμογή του άρθρου 8 της (α) σχετικής, σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση μη τήρησης της, οι συναρμόδιες Αρχές εξετάζουν κατά ποσόν η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η λήψη επανορθωτικών μέτρων για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού θα πρέπει οι καταναλωτές να ενημερώνονται σχετικά, εκτός από τις περίπτωσης κατά τις οποίες οι συναρμόδιες Αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: