Home » Οικονομοτεχνικά » Δικαιολογητικά πληρωμής λογαριασμών Δημοσίων Έργων

Δικαιολογητικά πληρωμής λογαριασμών Δημοσίων Έργων

Advertisements

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΓ. ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ 3 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81 100

ΤΗΛ.: 2251 -0- 47370, 37737

FAX: 2251-0-27589

e-mail: ptaba@otenet.grclip_image002

Μυτιλήνη 10 / 04 /2006Αριθμ. Πρωτ.: 847

ΠΡΟΣ

: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ : «Δικαιολογητικά πληρωμής λογαριασμών Δημοσίων Έργων»
ΣΧΕΤ : 1. Ν. 1418/1984 «Περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»2. Π.Δ. 609/1985 «Περί Δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 286/1994 και 368/1994

3. Π.Δ. 23/1993 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

4. Ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις»

5. Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού»

6. Ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

7. Π.Δ. 402/1996 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του αρ. 43 του Π.Δ. 609/1985».

8. Η υπ’ αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

9. N. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

10. Π.Δ. 394/96 κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου

11. Π.Δ. 370/95 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο.

12. 11389/93 Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

13. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8 περί κρατικών προμηθειών

14. Η υπ’ αριθμ. 260/29-06-00 ‘’ Δικαιολογητικά πληρωμής τελικών δικαιούχων’’, εγκύκλιό μας

15. Το Ν. 3010/02 περί προστασίας του περιβάλλοντος

16. Το Ν. 3263/04 περί ‘’Δημοσίων Έργων’’

17. Την υπ’ αριθμ. Π1/2260-2005 (ΦΕΚ 815/Β/15-06-05) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που αφορά στην εφαρμογή του ΕΠΠ

18. Τους Ν. 3310/05 & 3414/05 περί διασφάλισης της διαφάνειας

19. Το Ν. 3316/05 περί Μελετών

20. Ισχύοντες σε κάθε περίπτωση Νόμοι και υπουργικές αποφάσεις.

 

Με την παρούσα εγκύκλιο και τη νέα νομοθεσία περί ‘’Δημοσίων Έργων’’ (13 έως 18 σχετικά της παρούσας) επανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται από το Φορέα Υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου προκειμένου αυτό να τηρεί πλήρη φάκελο των έργων ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας των δαπανών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τ.Υ

ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ

Γ.Γ.Π.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Πίνακας Αποδεκτών

1. Υπουργείο Ανάπτυξης – Γεν. Γραμ. Εμπορίου

2. Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής – Δ/νση Προγραμμάτων – Μελετών & Έργων

3. Ο.Τ.Α. Περιφέρειας

4. Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης – Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. νομών:

4.1. Λέσβου

4.2. Χίου

4.3. Σάμου

5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας – Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών

6. Δ.Ε.Υ.Α. Μυτιλήνης

7. Δ.Ε.Υ.Α. Χίου

8. Δ.Ε.Υ.Α. Σάμου

9. Επιμελητήρια: Λέσβου, Χίου, Σάμου (έδρες τους)

10. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Δ/νση προγραμμάτων

11. ΚΕΚ (έδρες τους)

12. Φορείς υλοποίησης προγραμμάτων: ‘’ΚΗΦΗ – ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ-ΜΕΑ – Βρεφονηπιακός Σταθμός’’, ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ ‘’Δράσεις για την απασχόληση’’.

Κοινοποίηση

ü Γραφείο Γενικού Γραμματέα – Κος Σέργιος Σπυρίδων Τσίφτης

ü Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας

ü Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας

ü Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας

ü Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας

ü Γραμματεία ‘’ΘΗΣΕΑΣ’’

ü Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου

ü Δ/νση Τ.Α Β. Αιγαίου

ü Δ/νση Διοίκησης

ü Δ/νση ΠΕΧΩ

ü Δ/νση Ε.Ο.Τ (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης)

ü ΤΕΔΚ Νομών: Λέσβου, Χίου, Σάμου (έδρες τους)

Εσωτερική Διανομή-

-Χ.Α

clip_image003

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

clip_image005

Πιο συγκεκριμένα από την ισχύουσα νομοθεσία προκύπτουν οι παρακάτω περιπτώσεις λογαριασμών έργων:

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
 3. ΜΕΛΕΤΕΣ

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Όταν ο λογαριασμός αφορά έργο της κατηγορίας 1, υποβάλλονται τα παρακάτω:

Δικαιολογητικά φακέλου έργου (υποβάλλονται μόνο με τον 1ο λογαριασμό)

1.1 Απόφαση ένταξης της πράξης

1.2 Απόφαση ορισμού Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας

1.3 Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης

1.4 Διαβιβαστικό έγγραφο από τον κύριο του έργου που συνοδεύει το φάκελο, και στο οποίο αναφέρονται όλα τα συνημμένα.

1.5 Η μελέτη του έργου (θεωρημένη) και απόφαση έγκρισης αυτής (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.6 Η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), ή απαλλακτικό έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία όταν δεν απαιτείται (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.7 Προέγκριση δημοπράτησης από Δ/χκή Αρχή του ΠΕΠ Β. Αιγαίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το συνολικό ύψος της ενταγμένης πράξης στο ΠΕΠ και να τηρεί τις διαδικασίες διακήρυξης για το συνολικό ποσό της πράξης ασχέτως του ύψους της εργολαβίας που προκηρύσσεται (απαγόρευση κατατμήσεων).

1.8 Τεύχη δημοπράτησης που θα περιλαμβάνουν:

Ø Τον προϋπολογισμό της μελέτης

Ø Το τιμολόγιο μελέτης

Ø Την τεχνική περιγραφή + προμέτρηση εργασιών

Ø Την συγγραφή υποχρεώσεων

Ø Το έντυπο προσφοράς

Ø Η περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη του έργου (επικυρωμένα αντίγραφα).

1.9 Έγγραφο του φορέα προς τις εφημερίδες για δημοσίευση της προκήρυξης

1.10 Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε η διακήρυξη (πρωτότυπες)

1.11 Το Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) στο οποίο δημοσιεύτηκε η διακήρυξη.

1.12 Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για έργα με προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο των 5.278.000,00 € (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.13 Τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις των εφημερίδων (πρωτότυπα).

1.14 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής του διαγωνισμού – Ν. 3263/04 (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.15 Πίνακας με τις υποβληθείσες προσφορές (επικυρωμένο αντίγραφο)..

1.16 Πρωτότυπες προσφορές όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

1.17 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ανακήρυξης του μειοδότη (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.18 Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.19 Έγγραφο ανακοίνωσης και πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης στο μειοδότη του αποτελέσματος του διαγωνισμού (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.20 Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκαν (επικυρωμένα αντίγραφα).

1.21 Προέγκριση υπογραφής σύμβασης

1.22 Έγκριση ή απόρριψη των ενστάσεων (επικυρωμένα αντίγραφα).

1.23 Σύμβαση με τον ανάδοχο μονογραμμένη από τους υπογράφοντες σε κάθε της σελίδα (πρωτότυπο).

1.24 Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο για έργα με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000,00 € (Ν.3310/05) (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.25 Πιστοποιητικό από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Ισχύει μόνο για έργα με συμβάσεις άνω των 1.000.000,00€ Ν. 3310/05 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.26 Οικοδομική άδεια για τα έργα (όπου απαιτείται).

1.27 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος μηχανικού (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.28 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% (ή μέχρι 10% αν προβλέπεται στη διακήρυξη) επί της καθαρής αξίας (επικυρωμένο αντίγραφο), καθώς επίσης και πρόσθετη εγγύηση στην περίπτωση που υπάρχει υψηλό ποσοστό έκπτωσης (Ν. 3263/04 Αρθ. 4)

1.29 Αναγγελία στο Ι.Κ.Α. περί ενάρξεως εργασιών (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.30 Χρονοδιάγραμμα εργασιών θεωρημένο ή απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.31 Καταστατικό σύστασης της αναδόχου εταιρείας – Κ/Ξ με όλες τις τροποποιήσεις και ορισμός νομίμου εκπροσώπου (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.32 Πιστοποιητικά μη λύσης και μη πτώχευσης αναδόχου εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις (πρωτότυπα).

1.33 Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου όταν ο ανάδοχος είναι Κ/Ξ εταιρειών (πρωτότυπη).

1.34 Απόφαση ορισμού μελών επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, των Νομαρχιακών Συμβουλίων, των Δ.Σ των Νομικών Προσώπων αλλά και των Νομαρχιακών Επιτροπών, απαιτείται βεβαίωση νομιμότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Β.Αιγαίου.

Δικαιολογητικά δαπάνης λογαριασμού (1ος και ενδιάμεσοι λογαριασμοί)

1.34 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή κατασκευής δημοσίων έργων, θεωρημένο.

1.35 Εξοφλητική απόδειξη η οποία προσκομίζεται στο Ταμείο από τον ανάδοχο κατά την ημέρα πληρωμής.

1.36 Βεβαίωση από το αρμόδιο Ι.Κ.Α. μη οφειλής του αναδόχου (έδρας και έργου – πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο από το ΙΚΑ).

1.36α Πιστοποιητικά Μη πτώχευσης και Μη λύσης της εταιρείας (πρωτότυπα – ισχύουν για τρίμηνο από την ημερομηνία έκδοσής τους).

1.37 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο από τη Δ.Ο.Υ).

1.38 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που θα βεβαιώνει ότι θα αποδοθεί ο Φ.Π.Α. του 1ου λογαριασμού. Αν πρόκειται για ενδιάμεσο ή τελικό λογαριασμό η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνει ότι αποδόθηκε ο Φ.Π.Α. όλων των προηγούμενων λογαριασμών (σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση όλα τα προηγούμενα τιμολόγια και ο Φ.Π.Α. που αποδόθηκε για κάθε ένα από αυτά).

1.39 Διπλότυπο είσπραξης φόρου 3% από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

1.40 Αποδείξεις της Εθνικής Τράπεζας για την πληρωμή των παρακάτω κρατήσεων:

Ø clip_image0060,6% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ + 2,4% χαρτόσημο

Ø 0,2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ + 2,4% χαρτόσημο Επί της καθαρής αξίας

Ø 1% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ + 2,4% χαρτόσημο (χωρίς Φ.Π.Α)

Ø 0,5% υπέρ Ε.Μ.Π + 2,4% χαρτόσημο

1.41 Εγγυητική επιστολή ανάληψης κρατήσεων (5% επί των συνολικά εκτελεσθεισών εργασιών) μέχρι τότε (επικυρωμένο αντίγραφο). Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή όταν γίνει κράτηση από τις εργασίες που εκτέλεσε ο ανάδοχος.

1.42 Εντολή πληρωμής με συνοπτική και αναλυτική επιμέτρηση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θεωρημένη από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Μονογράφεται κατά σελίδα από όλους που έχουν υπογράψει την επιμέτρηση (υποβάλλεται εις διπλούν μόνο για έργα του Π.Ε.Π.).

1.43 Τα Π.Π.Α.Ε. θεωρημένα (έστω και προσωρινά).

1.44 Βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί του εμπροθέσμου των εργασιών.

1.45 Βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την τήρηση των όρων της Μ.Π.Ε για έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες όπως προβλέπουν οι Ν. 1650/86 & 3310/02 και η ΚΥΑ 69269/90 για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όταν υφίσταται εκχώρηση του έργου αυτή είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις των χρηματικών απαιτήσεων για τις οποίες έχει συνταχθεί και πιστοποιηθεί συγκεκριμένος λογαριασμός του έργου. Η πρωτότυπη εκχώρηση κατατίθεται στο Ταμείο με δικαστικό επιμελητή.

Τελικός λογαριασμός

Όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης του λογαριασμού (από 1.34 έως 1.45)

1.44 Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.45 Πρωτόκολλο προσωρινής και εφόσον έχει συνταχθεί και οριστικής παραλαβής του έργου (πρωτότυπο).

1.46 Βεβαίωση της επιβλέπουσας Αρχής περί εμπροθέσμου περαίωσης του έργου (επικυρωμένο αντίγραφο).

1.47 Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής ή οριστικής παραλαβής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 έως 1.45 και επιπλέον:

Α.1 Απόφαση ακύρωσης της δημοπρασίας (επικυρωμένο αντίγραφο).

Α.2 Επαναληπτική διακήρυξη (επικυρωμένο αντίγραφο).

Α.3 Τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου όπου θα περιλαμβάνεται ως υποέργο η δαπάνη της 1ης δημοσίευσης

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ

Όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1.34 έως 1.45 και επιπλέον:

Β.1 Πρωτόκολλο θεματοφυλακής υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο και το Διευθυντή της Υπηρεσίας (επικυρωμένο αντίγραφο).

Β.2 Έγκριση αποθηκευτικού χώρου από το Φορέα Υλοποίησης (επικυρωμένο αντίγραφο).

Β.3 Επί του ποσού των πιστοποιημένων εργασιών γίνεται κράτηση 10%, ή κατατίθεται ισόποση εγγυητική επιστολή (επικυρωμένο αντίγραφο).

Β.4 Υπολογισμός της τιμής του κάθε υλικού με βάση τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΗΕ κ.λ.π.)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.34 έως 1.45 και επιπλέον:

Γ.1 Έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί ανάγκης απολογιστικών εργασιών, στην οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο (επικυρωμένο αντίγραφο).

Γ.2 Πίνακα απολογιστικών εργασιών

Γ.3 Πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμής.

Γ.4 Αν υπάρχουν υλικά επιτόπου ισχύουν τα της περιπτώσεως Β.

Γ.5 Εγκεκριμένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (πρωτότυπος).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.34 έως 1.45 και επιπλέον:

Δ.1 Αίτηση του αναδόχου για παράταση ώστε να εξασφαλίζεται το εμπρόθεσμο αυτής

Δ.2 Απόφαση έγκρισης παράτασης σύμβασης (επικυρωμένο αντίγραφο).

Δ.3 Νέο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ε: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.34 έως 1.45 και επιπλέον:

Ε.1 Απόφαση και πίνακας έγκρισης συμπληρωματικής πίστωσης (επικυρωμένο αντίγραφο)

Ε.2 Συμπληρωματική σύμβαση (πρωτότυπη)

Ε.3 Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Β. Αιγαίου

Ε.4 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (ισοζύγιο ή υπέρβαση) (επικυρωμένο αντίγραφο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν με τη συμπληρωματική σύμβαση έχουμε υπέρβαση του 1.000.000,00 € και κατά συνέπεια θα απαιτείται έλεγχος Ε.Σ.Ρ και Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις γίνονται με πολύ μεγάλη προσοχή και θα πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως ως προς το τεχνικό αλλά και το οικονομικό αντικείμενό τους.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.1 έως 1.10 και επιπλέον:

ΣΤ.1 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (ισοζύγιο ή υπέρβαση) (επικυρωμένο αντίγραφο)

ΣΤ.2 Έγκριση Α.Π.Ε. από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα

ΣΤ.3 Προέγκριση Α.Π.Ε από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Β. Αιγαίου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ζ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.1 έως 1.10 και επιπλέον:

Ζ.1 Πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδος (επικυρωμένο αντίγραφο).

Ζ.2 Ανάλυση τιμών (επικυρωμένο αντίγραφο).

Ζ.3 Τιμολόγιο νέων τιμών

Ζ.4 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (επικυρωμένο αντίγραφο).

Ζ.5 Έγκριση πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών και Α.Π.Ε. από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.1 έως 1.10 και επιπλέον:

Όταν προβλέπεται από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων προκαταβολή, αυτή χορηγείται στον ανάδοχο μέχρι 15% του συνολικού ποσού της σύμβασης. Για το ποσό της προκαταβολής ο ανάδοχος βαρύνεται με τόκο. Η προκαταβολή καλύπτεται με ισόποση εγγυητική επιστολή η οποία αντιστοιχεί στο ποσό της προκαταβολής, οι δε αναλογούντες τόκοι παρακρατούνται και αφαιρούνται από το δικαιούμενο ποσό του αναδόχου.

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Όταν ο λογαριασμός αφορά έργο της κατηγορίας 2, υποβάλλονται τα παρακάτω:

Δικαιολογητικά φακέλου προμήθειας (υποβάλλονται μόνο με τον 1ο λογαριασμό)

2.1 Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.2 Τεύχη δημοπράτησης που θα περιλαμβάνουν:

Ø Τον προϋπολογισμό της μελέτης

Ø Το τιμολόγιο μελέτης

Ø Την τεχνική περιγραφή

2.3 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από το φορέα υλοποίησης (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.4 Η περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη της προμήθειας (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.5 Έγγραφο του φορέα προς τις εφημερίδες για δημοσίευση της προκήρυξης (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.6 Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε η διακήρυξη (πρωτότυπες)

2.7 Το Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) στο οποίο δημοσιεύτηκε η διακήρυξη.

2.8 Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για προμήθειες πράξεων (όχι επιμέρους ειδών & κωδικών) με προϋπολογισμό άνω των 211.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.9 Τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις των εφημερίδων (πρωτότυπα).

2.10 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής του διαγωνισμού (Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, εισήγησης για ανάθεση και της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας) (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.11 Πίνακας με τις υποβληθείσες προσφορές (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.12 Πρωτότυπες προσφορές όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

2.13 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών (πρωτότυπο).

2.14 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (πρωτότυπο).

2.15 Πρακτικό της επιτροπής ανακήρυξης του μειοδότη, (πρωτότυπο).

2.16 Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας από τον φορέα υλοποίησης και στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από την αρμόδια αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.17 Έγγραφο ανακοίνωσης στο μειοδότη του αποτελέσματος του διαγωνισμού (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.18 Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκαν μαζί με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που έκρινε την αποδοχή ή απόρριψή τους (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.19 Σύμβαση με τον ανάδοχο (πρωτότυπη) μονογραμμένη από τους υπογράφοντες σε κάθε της σελίδα και προέγκριση υπογραφής σύμβασης από την Διαχειριστική Αρχή.

2.20 Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο για έργα με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000,00 € (Ν. 3310/05)

2.21 Πιστοποιητικό από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Ισχύει μόνο για προμήθειες με συμβάσεις άνω των 1.000.000,00€ (Ν.3310/05) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.22 Καταστατικό σύστασης της αναδόχου εταιρείας – Κ/Ξ με όλες τις τροποποιήσεις (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.23 Πιστοποιητικά μη λύσης και μη πτώχευσης αναδόχου εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις (πρωτότυπα)

2.24 Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου όταν ο ανάδοχος είναι Κ/Ξ εταιρειών.

2.25 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής (σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη) (πρωτότυπο) και απόφαση ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής.

2.26 Απόφαση έγκρισης των πρωτοκόλλων προσωρινής ή οριστικής παραλαβής από το αρμόδιο όργανο (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.27 Δελτίο εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Φορέα υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή βεβαίωση καταχώρησης στο βιβλίο υλικών (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.28 Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων επαρκώς αιτιολογημένες, με τις οποίες εγκρίθηκαν τυχόν παρεκκλίσεις, συντμήσεις ή παρατάσεις προθεσμιών για την πραγματοποίηση της προμήθειας (επικυρωμένο αντίγραφο).

2.29 Αντίγραφο ένταξης της προμήθειας στο ενιαίο πρόγραμμα κρατικών προμηθειών όταν απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις (επικυρωμένο αντίγραφο).

Δικαιολογητικά δαπάνης προμήθειας (1ος και ενδιάμεσοι λογαριασμοί)

2.30 Τιμολόγιο πώλησης αγαθών και δελτίο αποστολής αγαθών θεωρημένο του αναδόχου προς τον φορέα υλοποίησης.

2.31 Διπλότυπο είσπραξης φόρου 4% αν η προμήθεια αφορά υλικά και 8% αν η προμήθεια αφορά υπηρεσίες. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (Ν. 2198/94 – ΦΕΚ 43/Α/94)

2.32 Βεβαίωση από το αρμόδιο Ι.Κ.Α. μη οφειλής του αναδόχου (πρωτότυπη).

2.33 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπη).

2.34 Βεβαίωση υποβολής οικονομικών στοιχείων από τη Δ/νση Δ39, γενικό λογιστήριο του κράτους (επικυρωμένο αντίγραφο).Η βεβαίωση αυτή αφορά μόνο τα Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό ή Δημοσίων Επενδύσεων)

2.35 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που θα βεβαιώνει ότι θα αποδοθεί ο Φ.Π.Α. του λογαριασμού.

2.36 Λογαριασμός τραπέζης όπου θα κατατίθεται το ποσό της χρηματοδότησης στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται (αρθ.13 Ν 2960/2000).

2.37 Επικυρωμένα αντίγραφα των εγγυήσεων συμμετοχής, καλής εκτέλεσης της σύμβασης, προκαταβολής και εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Στην εγγυητική επιστολή της προκαταβολής θα πρέπει να προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη παράδοσης του υλικού η καταβολή των τόκων καλύπτεται από το ποσό της προκαταβολής.

2.38 Οι πρωτότυπες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κ.Π.Δ. δικαιολογητικά καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό περιλαμβάνεται στη διακήρυξη.

2.39 Σε περίπτωση ενεχυριασμού του έργου να προσκομίζεται το έγγραφο της τράπεζας αλλιώς να βεβαιώνεται το αντίθετο από το Φορέα Υλοποίησης.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 2.1 έως 2.39 και επιπλέον:

Ø Αιτήσεις συμμετοχής.

Ø Γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αιτήσεων

Ø Απόφαση του αρμοδίου οργάνου με την επιλογή των προμηθευτών που καλούνται να υποβάλλουν προσφορές

Ø Προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών.

ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 2.1 έως 2.4 και 2.11 έως 2.39 και επιπλέον:

Ø Απόφαση κρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού

Ø Εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για την απ’ ευθείας ανάθεση

Ø Προσφορά του προμηθευτή ή του αναδόχου

Ø Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την απ’ ευθείας ανάθεση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη κατηγορία αυτή, οι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να γνωρίζουν τις αποφάσεις του ΥΠ.ΟΙ.Ο 2024709/601/0026/98 (ΦΕΚ 431/Β’/98) & 2/45564/0026/31-07-01 (ΦΕΚ 1066/Β’/01)

3. ΜΕΛΕΤΕΣ

Όταν ο λογαριασμός αφορά έργο της κατηγορίας 3, υποβάλλονται τα παρακάτω:

1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

3.1 Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης (επικυρωμένο αντίγραφο)

3.2 Η περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη του έργου (επικυρωμένα αντίγραφα).

3.3 Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της διακήρυξης.

3.4 Έγγραφο του φορέα προς τις εφημερίδες για δημοσίευση της προκήρυξης (Ελληνικές & Ε.Ε. αν απαιτείται- για μελέτες άνω των 211.000,00 €)

3.5 Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε η διακήρυξη (πρωτότυπες).

3.6 Εφημερίδα της Ε.Ε για μελέτες με προϋπολογισμό άνω των 211.000,00 €

3.7 Τεύχος ΤΕΕ δημοσίευσης διακήρυξης.

3.8 Τεύχος ΤΕΕ ανάθεσης της Μελέτης

3.9 Προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για μελέτη με προϋπολογισμό άνω των 1.000.000,00 €

3.10 Τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις των εφημερίδων (πρωτότυπα).

3.11 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού (επικυρωμένο αντίγραφο).

3.12 Πίνακας / Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού με καταχώρηση γραφείων μελετών που δήλωσαν ενδιαφέρον. (επικυρωμένο αντίγραφο).

3.13 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις (επικυρωμένο αντίγραφο)

3.14 Πρωτότυπες προσφορές όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

3.15 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ανακήρυξης του μειοδότη (πρωτότυπο ή τουλάχιστον επικυρωμένο αντίγραφο).

3.16 Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας (επικυρωμένο αντίγραφο).

3.17 Έγγραφο ανακοίνωσης στο μειοδότη του αποτελέσματος του διαγωνισμού (επικυρωμένο αντίγραφο).

3.18 Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκαν (επικυρωμένα αντίγραφα).

3.19 Έγκριση ή απόρριψη των ενστάσεων (επικυρωμένα αντίγραφα).

3.20 Πιστοποιητικό από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Ισχύει μόνο για μελέτες με συμβάσεις άνω των 1.000.000 € (Ν.3310/05) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (επικυρωμένο αντίγραφο).

3.21 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος μηχανικού ή επιτροπής επίβλεψης (Ν. 3316/05)

3.22 Σύμβαση (πρωτότυπη και μονογραμμένη σε κάθε σελίδα)

3.23 Χρονοδιάγραμμα εργασιών.

3.24 Συγγραφή υποχρεώσεων ειδική και γενική.

3.25 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης (5% επί του ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ) (επικυρωμένο αντίγραφο).

3.26 Βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης μελέτης

3.27 Πιστοποιητικό μη λύσης (πρωτότυπο)

3.28 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (πρωτότυπο)

3.29 Βεβαίωση μη οφειλής του αναδόχου από το Ι.Κ.Α. (πρωτότυπη)

3.30 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου για είσπραξη χρημάτων (πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο από Δ.Ο.Υ.)

3.31 Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας με το οποίο ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο για παραλαβή χρημάτων από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου.

3.32 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που θα βεβαιώνει ότι θα αποδοθεί ο ΦΠΑ της 1ης πιστοποίησης. Αν πρόκειται για ενδιάμεσο ή τελικό λογαριασμό, θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι αποδόθηκε ο ΦΠΑ όλων των προηγούμενων λογαριασμών. (σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρονται όλα τα προηγούμενα τιμολόγια που εκδόθηκαν με τον αντίστοιχο Φ.Π.Α.)

3.33 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του μελετητή ότι δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του κανονισμού ανάθεσης μελετών του Π.Δ.Ε (ΚΑΜΠΔΕ).

3.34 Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής (επικυρωμένο αντίγραφο)

3.35 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής παραδοτέων από την αρμόδια επιτροπή.

3.36 Δήλωση κατανομής εργασιών και αμοιβών, όταν ο ανάδοχος είναι σύμπραξη μελετητικών ομάδων-γραφείων

3.37 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκδίδεται προς το φορέα με τον οποίο υπογράφηκε η σύμβαση.

3.38 Εξοφλητική απόδειξη η οποία εκδίδεται την ημέρα παραλαβής της επιταγής (για κάθε τιμολόγιο)

3.39 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5%

3.40 Εγγυητική επιστολή 20% για την αρτιότητα της μελέτης και επιστρέφεται μετά από 2 χρόνια στον δικαιούχο (Ν. 2229/94 όπου απαιτείται) (Καταργείται με το Ν. 3316/05)

3.41 Κρατήσεις:

Ø ΤΣΜΕΔΕ 2% + 2,4% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Ø ΕΜΠ 1% + 2,4% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Ø ΤΕΕ 2% + 2,4% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Ø ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,24%

Ø ΓΕΩΤΕΕ 2% + 2,4 % ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Ø ΦΟΡΟΣ 4% ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ, Κ.Λ.Π)

Ø ΦΟΡΟΣ 10% ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ)

Ανάλογα με το στάδιο εκπόνησης της μελέτης απαιτούνται και τα παρακάτω:

Ø ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ

Ø ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ø ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ø ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ø ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Ø ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Επίσης πέρα των καθοριζομένων δικαιολογητικών στις προηγούμενες παραγράφους είναι απαραίτητο να προσκομίζονται και πρόσθετα δικαιολογητικά που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις των νόμων, άλλους όρους ή αποφάσεις κλπ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, που αφορούν πληρωμές έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (δημόσια έργα) που γίνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, οι ανάδοχοι πρέπει να εκδίδουν τα τιμολόγια τους προς το φορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση.

Επιπλέον, όταν πρόκειται να παραλάβει επιταγή από το Περιφερειακό Ταμείο, τρίτο άτομο θα πρέπει να προσκομίζει:

ü Πρωτότυπο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο να αναφέρεται ρητά ότι εξουσιοδοτείται να παραλάβει επιταγή από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου.

ü Αν πρόκειται για εταιρεία, Ν.Π.Ι.Δ. κλπ, πρέπει να προσκομίζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Στις Περιπτώσεις:

1) Επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων Ν.Π.Ι.Δ & Ν.Π.Δ.Δ. ισχύουν:

– ΦΕΚ 286/Β/19-04-99

– ΦΕΚ 284/Β’/14-03-98

– Υπ. Απόφαση 2014380/377/0026/27-02-98 Τ.Ο.Υ ΥΠΟΙΟ

– Απόφαση 2/14403/0026/07-08-03 του ΥΠΟΙΟ

2) Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών όπου περιλαμβάνονται και οι τεχνικές μελέτες ισχύει:

– Ν. 3164/03 ΦΕΚ Α’/176/02-07-03

3) Για τα περιβαλλοντικά, ισχύει:

– ΦΕΚ 552/Β’/08-05-03

– ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ.104/20-03-03 ΥΠΕΧΩΔΕ

– Ν. 3010/02

clip_image007

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κ.Ε.Κ

clip_image009

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την πληρωμή των προγραμμάτων «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιούμενα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στα Μέτρα 3.6 & 1.4 του ΠΕΠ Β.Αιγαίου 2000-2006

Σας γνωρίζουμε ό,τι με βάσει :

1. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»

2. Την υπ’ αριθμ. ΑΠ/1109245/6126/0016/22-11-1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά Πληρωμής»

 1. Τον Κ.Β.Σ και οι ισχύοντες φορολογικού νόμοι
 2. Τους κανονισμούς της Ε.Ε
 3. Την υπ’ αριθμ. ΑΠ/2117 ΠΕΠ /31-07-2002 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Β.Αιγαίου προς την Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Β.Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων.
 4. Την υπ’ αριθμ. 02/2002 Προκήρυξη με ΑΠ/1960/04-12-2002 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 5. Την υπ’ αριθμ. ΑΠ/2845 Γ’ ΠΕΠ/02-10-2002 απόφαση ένταξης πράξης στο ΠΕΠ Β.Αιγαίου 2000-2006

8. Την ΚΥΑ με αριθμ. 112809/18-06-2002 περί «Τροποποίησης της υπ’ αριθμ 4033/26-7-2001 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης»

 1. Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α’/14-11-2000) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις.

10. Τις υπογραφείσες συμβάσεις υπηρεσιών για κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιούμενα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μεταξύ αναδόχων και Περιφέρειας Β.Αιγαίου – Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

Για την καταβολή των δόσεων πληρωμής των υποέργων – εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Διαβιβαστικό έγγραφο. Θα απευθύνεται στο «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου Αργύρη Εφταλιώτη 3, 81-100, Μυτιλήνη» και θα αναφέρονται όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
 2. Απόφαση ένταξης της πράξης
 3. Σύμβαση (μεταξύ Περιφέρειας Β.Αιγαίου – Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και αναδόχου ΚΕΚ)
 4. Πιστοποιητικό από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.). Ισχύει μόνο για έργα με συμβάσεις άνω των 1.000.000,00€ – Ν.3310/05 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (επικυρωμένο αντίγραφο).
 5. Καταστατικό ίδρυσης του ΚΕΚ και τυχόν τροποποιήσεις
 6. Βεβαίωση ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, πέραν των τροποποιήσεων που υποβάλλονται
 7. Πιστοποιητικό μη λύσης του Νομικού Προσώπου και μη πτώχευσης ή περί μη θέσης σε εκκαθάριση του Νομικού Προσώπου
 8. Ασφαλιστική Ενημερότητα (πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο από τον φορέα έκδοσης ΙΚΑ)
 9. Φορολογική Ενημερότητα (πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο από τον φορέα έκδοσης Δ.O.Y)
 10. Απόφαση Ορισμού Νόμιμου Εκπροσώπου του ΚΕΚ για την παραλαβή της επιταγής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απόφαση Δ.Σ εάν δεν την παραλάβει ο νόμιμος εκπρόσωπος
 11. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για την είσπραξη της επιταγής που θα αναγράφονται τα στοιχεία:

§ Περιφέρεια Β.Αιγαίου – Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΑΦΜ: 090344143, Δ.O.Y Μυτιλήνης, Καβέτσου 12, Μυτιλήνη)

§ Η ΣΑΕΠ 088/3

§ Ο κωδικός έργου: 200..ΕΠ………..

§ Ο τίτλος του έργου: Κατάρτιση Ανέργων σε πιστοποιούμενα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

§ Ο τίτλος του υποέργου (όπως αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης)

§ Η Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ δόση και το ποσό της πληρωμής θα επιμερίζεται στα Διακριτά τμήματα του Υποέργου (Καταρτιζόμενοι, Εκπαιδευτές, Λοιπά)

12 Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του ΚΕΚ περί απαλλαγής ή μη, από την προείσπραξη φόρου (8%).

13 Ακριβές αντίγραφο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου που του ανατίθεται.

14 Βεβαίωση εκπλήρωσης προϋποθέσεων για την καταβολή της κάθε δόσης (χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Β.Αιγαίου και υποβάλλεται από την ίδια στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου.

15 Βεβαίωση επιλεξιμότητας των δαπανών (χορηγείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π – Β. Αιγαίου 2000-2006 και υποβάλλεται από την ίδια στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου.

16. Εξοφλητική απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου που θα γράψει το ποσό της καταβολής και τη δόση.

17. Σφραγίδα του φορέα και η ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.

Πέραν των καθοριζόμενων δικαιολογητικών στις προηγούμενες παραγράφους, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται σε κάθε στάδιο καταβολής της επιχορήγησης και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις νομών, ειδικού όρους ή αποφάσεις ή κανονισμούς ή ιδιαιτερότητες του φορέα.

Όπως αναφέρεται στα ΑΠ/1053811/644/Α 0012/18-04-1997, ΑΠ/1063125/1158/Α 0012/18-07-1997,ΑΠ/1091472/1759/Α0012/18-10-2000 και ΑΠ/1051912/929/Α0012/05-06-2001 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, Τμήμα Α’.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Καδή Ιωάννη, στο τηλ. 2251-0-37737

clip_image010

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

‘’ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’’

‘’ΚΔΑΠ’’ – ‘’ΚΔΑΠ-ΜΕΑ’’

‘’ΚΗΦΗ’’

‘’ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ’’

clip_image012clip_image014clip_image016

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση έργων:

‘’Λειτουργία νέων δομών ή/και νέων τμημάτων σε υφιστάμενες δομές Βρεφονηπιακών ή/και Βρεφονηπιακών Ολοκληρωμένης Φροντίδας ή/και Παιδικών Σταθμών ή/και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ή/και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2000-2006.

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση τις διατάξεις:

1. Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/95) ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις’’.

2. Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/Α’/93) άρθρο 27 παρ. 22 ‘’Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις’’.

3. Την υπ’ αριθμ. 2024530/489/0094/14-04-1994 απόφαση (ΦΕΚ 286/Β’/94) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ‘’Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, κ.λ.π στο Υπουργείο Οικονομικών’’.

4. Την υπ’ αριθμ. 2014380/377/0026/27-02-1998 απόφαση (ΦΕΚ 284/Β’/98) του Υπουργού Οικονομικών ‘’Περί καθορισμού δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ ή Ι.Δ από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού’’.

5. Τα Π.Δ. 410/95, 80/86 και 520/88 με τις τροποποιήσεις τους.

6. Την υπ’ αριθμ. 1109245/6126/0016/22-11-1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ‘’Δικαιολογητικά Πληρωμής’’.

7. Τον Κ.Β.Σ και τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους.

8. Τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Την υπ’ αριθμ. 4035/27-07-2001 απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5594/19-10-2001 ΚΥΑ Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

10. Την υπ’ αριθμ. 4036/27-07-2001 απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5596/19-10-2001 ΚΥΑ Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

11. Την απόφαση ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου αιγαίου 2000-2006.

12. Την απόφαση έγκρισης επιχορήγησης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Δ.Σ.Α

13. Την υπογραφείσα σύμβαση επιχορήγησης μεταξύ του δικαιούχου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2000-2006 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

14. Η υπ’ αριθμ. 2/14403/0026/07-03-2003 του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

και προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες καθυστερήσεις από τον έλεγχο των δικαιολογητικών ώστε να καταβληθεί η επιχορήγηση από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου στους δικαιούχους, απαιτούνται να υποβληθούν σε αυτό, τα παρακάτω:

1. Απόφαση ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2000-2006.

2. Σύμβαση επιχορήγησης, υπογράφεται μεταξύ δικαιούχου και Π.Β.Αιγαίου – Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π Β.Αιγαίου 2000-2006.

3. Καταστατικό σύστασης της επιχείρησης με τυχόν τροποποιήσεις.

4. Πιστοποιητικό μη λύσης του νομικού προσώπου.

5. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του νομικού προσώπου.

6. Βεβαίωση ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, πέραν των τροποποιήσεων που υποβάλλονται.

7. Ασφαλιστική ενημερότητα, πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο από το φορέα έκδοσης.

8. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, πρωτότυπη η ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο από το φορέα έκδοσης.

9. Η απόφαση του Δ.Σ του δικαιούχου φορέα ότι δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο.

10. Αντίγραφα από τα μισθωτήρια συμβόλαια ακινήτων ή τα παραχωρητήρια χρήσης των ακινήτων θεωρημένα από την Δ.Ο.Υ.

11. Αντίγραφα των συμβάσεων μεταξύ δικαιούχου φορέα και απασχολουμένων.

12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργία της δομής

13. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται.

14. Αντίγραφο του εγγράφου της Τράπεζας για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού που αφορά το συγκεκριμένο έργο (σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης).

15. Παραστατικό κίνησης λογαριασμών (extraits τραπεζών) του φορέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 2024530/489/0094/14-04-1994 (ΦΕΚ 286/Β’/94).

16. Βεβαίωση επιλεξιμότητας των δαπανών, η οποία εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Βορείου Αιγαίου 2000-2006 και υποβάλλεται από την ίδια στο Π.Τ.Α.Β.Αιγαίου.

17. Ορισμό νόμιμου εκπροσώπου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, απόφαση του Δ.Σ του φορέα, με την οποία ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο για την παραλαβή της επιταγής, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό του φορέα.

18. Τιμολόγιο αθεώρητο του Κ.Β.Σ που θα αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΦΜ: 090344143 Κουντουριώτου 77 Μυτιλήνη Τ.Κ. 81-100)

β) Η ΣΑΕΠ 088/3 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

γ) Ο κωδικός έργου στη ΣΑΕΠ

δ) Ο τίτλος του έργου στη ΣΑΕΠ

ε) Η (Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’) δόση και το ποσό της επιχορήγησης

19. Εξοφλητική απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης προς το Π.Τ.Α.Β.Αιγαίου που θα γράφει το ποσό της επιχορήγησης και τη δόση.

20. Κατά την έκδοση της επιταγής από το Π.Τ.Α.Β.Αιγαίου απαραίτητα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα του φορέα και η ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

21. Υπ. Δήλωση του Ν.2599/86, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα υλοποίησης που να βεβαιώνει ότι δεν επιχορηγήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό έτους 2007 συνολικά για ποσό πάνω από 150.000,00 €, ούτε δανειοδοτήθηκε με την εγγύηση του Δημοσίου για ποσό άνω των 295.000,00 €. Επίσης, σ’ αυτή τη δήλωση να αναγράφεται αν υφίστανται τροποποιήσεις στο αρχικό καταστατικό του Φορέα υλοποίησης και τελικό δικαιούχο.

Για την καταβολή των υπολοίπων δόσεων επιχορήγησης (πλην της προκαταβολής) θα σας δοθούν έγγραφες οδηγίες από το Ταμείο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο του φορέα, το οποίο θα απευθύνεται στο Π.Τ.Α.Β.Αιγαίου και θα ζητείται η καταβολή της δόσης της επιχορήγησης.

Πέραν των καθοριζόμενων δικαιολογητικών στις προηγούμενες παραγράφους είναι απαραίτητο να προσκομίζονται σε κάθε στάδιο καταβολής της επιχορήγησης και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις νόμων, ειδικούς όρους ή αποφάσεις ή κανονισμούς ή ιδιαιτερότητες του φορέα.

clip_image017

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΑ 1.1 & 4.1

clip_image019

Απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής οικονομικής ενίσχυσης για επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις:

i) Μέτρο 1.1 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ «Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» (κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης κτηνοτροφικής παραγωγής)

ii) Μέτρο 4.1 του ΠΕΠ Β.Αιγαίου 2000-2006 «Επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής)

Σας γνωρίζουμε ότι, με βάση τις διατάξεις :

α) Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»

β) Την υπ’ αρίθμ. Απόφαση 451/2001 με ΑΠ/394927/5332/05-09-2002 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. απόφαση 459/2001 με ΑΠ/422767/8716/13-12-2001 ΚΥΑ – Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ, Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας με θέμα «ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

γ) Την απόφαση με αριθμ. 1109245/6126/0016/22-11-1999 του Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά Πληρωμής»

δ) Το Κ.Β.Σ και οι ισχύοντες φορολογικού νόμοι

ε) Τους Κανονισμούς της Ε.Ε.

στ) Την αριθμ. Φ21/116/04-07-2000 (Β839) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ζ) Την ΠΟΛ 1160/2001 με αριθμ. πρωτ. 1059973/442/0015/25-06-2001 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών

η) Την απόφαση ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2000-2006

θ) Την απόφαση έγκρισης επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης γεωργικής εκμεταλλεύσεις από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ι) Την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ δικαιούχου και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

κ) Τις υπ’ αριθμ. 306677/14449/25-10-05 & 4938/30-05-2005 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά στο καθορισμό της διαδικασίας καταβολής επενδύσεων στους δικαιούχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων

λ) Την ΚΥΑ 637/11841/20-10-05 που αφορά στα καθεστώτα ενίσχυσης του ΚΠΣ 2000-2006

Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται να υποβληθούν ορισμένα δικαιολογητικά.

Για να αποφευχθούν ενδεχόμενες καθυστερήσεις από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και προκειμένου να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου στους δικαιούχους, απαιτούνται να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης (απαιτείται από τη Διεύθυνση Γεωργικής Εκμεταλλεύσεις και όχι από τους δικαιούχους)

2. Απόφαση έγκρισης σχεδίου βελτίωσης γεωργικής εκμεταλλεύσεις από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (υπογεγραμμένη) με τα συνημμένα:

Ø Παράρτημα Ι – Οι δύο (2) Αναλυτικοί Πίνακες εγκεκριμένων επενδύσεων και δαπανών επενδυτικού σχεδίου (υπογεγραμμένοι)

Ø Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας κριτηρίων ένταξης

Ø Ατομικό Σχέδιο «Αποδοχής Σύμβασης» (υπογεγραμμένο)

3. Αντίγραφο της θεωρημένης από την Τράπεζα εκτύπωσης του αριθμού λογαριασμού, του αριθμού λογαριασμού κατά ΙΒΑΝ και των στοιχείων ως δικαιούχου του λογαριασμού.

4. Πρωτότυπα : Πρακτικό (ΙΙ υπόδειγμα) και χρηματοοικονομικό δελτίο (ΙΙΙ υπόδειγμα) σύμφωνα με την απόφαση 451/2001 ΚΥΑ, υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Νομαρχιακής Αυτ/σης – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

5. Φορολογική Ενημερότητα

6. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1160/2001 με αριθμ. πρωτ. 1059973/442/0015/25-06-2001 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ οι αγρότες εφόσον:

I) Δεν είναι υποκείμενοι (υπόχρεοι) καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,

II) Δεν είναι μέλη κοινοπραξίας, Αστικής Εταιρείας, Ομόρρυθμου Εταιρείας, Ομόρρυθμα μέλη Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστές ΕΠΕ, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Διευθυντές που ασκούν ή ασκούσαν διοίκηση σε Α.Ε, Διευθυντές, Διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη Διοίκησης σε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Επιχείρηση και εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο, σε αλλοδαπή επιχείρηση και αλλοδαπό οργανισμό εγκατεστημένων στην Ελλάδα, σε ημεδαπό ή αλλοδαπό εγκατεστημένο στην Ελλάδα πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και σε κάθε είδους Ιδρύματα.

III) Δεν είναι υποκείμενοι (υπόχρεοι) καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου.

Παρατήρηση:

Όταν δεν έχουν μία από τις ιδιότητες (Ι μέχρι και ΙΙΙ) της παραπάνω περίπτωσης υποβάλλουν, αντί για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86.

9 Βεβαίωση επιλεξιμότητας των δαπανών.

Αυτή δίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ – Βορείου Αιγαίου 2000- 2006 και υποβάλλεται από την ίδια στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

10 Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης – Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (θα αναφέρονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά) το οποίο θα απευθύνεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα ζητείται η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για τον συγκεκριμένο δικαιούχο.

11 Πέραν των καθορισμένων δικαιολογητικών στις προηγούμενες παραγράφους, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται σε κάθε στάδιο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις νόμων, ειδικούς όρους ή αποφάσεις ή κανονισμούς ή ιδιαιτερότητες του δικαιούχου.

ΓΕΟΕ 28%
ΥΠΕΡ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΣΥΝΟΛΟ
ΦΕ 3,00000% 0,00000% 0,00000% 3,00000%
ΤΕΕ 0,20000% 0,00400% 0,00080% 0,20480%
ΤΠΕΔΕ 1,00000% 0,02000% 0,00400% 1,02400%
ΕΜΠ 0,50000% 0,01000% 0,00200% 0,51200%
ΤΣΜΕΔΕ 1,00000% 0,02000% 0,00400% 1,02400%
ΤΣΜΕΔΕ 0,60000% 0,01200% 0,00240% 0,61440%
ΤΣΜΕΔΕ 0,20000% 0,00400% 0,00080% 0,20480%
ΤΥΔΚ 1,00000% 0,02000% 0,00400% 1,02400%
ΤΠΔΥ 1,50000% 0,03000% 0,00600% 1,53600%
ΤΕΑΔΥ 0,50000% 0,01000% 0,00200% 0,51200%
ΣΥΝΟΛΟ 9,50000% 0,13000% 0,02600% 9,65600%
ΓΕΟΕ 18%
ΥΠΕΡ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΣΥΝΟΛΟ
ΦΕ 3,00000% 0,00000% 0,00000% 3,00000%
ΤΕΕ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΠΕΔΕ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΕΜΠ 0,50000% 0,01000% 0,00200% 0,51200%
ΤΣΜΕΔΕ 1,00000% 0,02000% 0,00400% 1,02400%
ΤΣΜΕΔΕ 0,60000% 0,01200% 0,00240% 0,61440%
ΤΣΜΕΔΕ 0,20000% 0,00400% 0,00080% 0,20480%
ΤΥΔΚ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΠΔΥ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΕΑΔΥ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΣΥΝΟΛΟ 5,30000% 0,04600% 0,00920% 5,35520%
ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ, Κ.Λ.Π)
ΥΠΕΡ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΣΥΝΟΛΟ
ΦΜ 10,00000% 0,00000% 0,00000% 10,00000%
ΤΕΕ 2,00000% 0,04000% 0,00800% 2,04800%
ΤΠΕΔΕ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΕΜΠ 1,00000% 0,00000% 0,00000% 1,00000%
ΤΣΜΕΔΕ 2,00000% 0,04000% 0,00800% 2,04800%
ΓΕΩΤΕΕ 2,00000% 0,04000% 0,00800% 2,04800%
ΤΣΜΕΔΕ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΥΔΚ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΠΔΥ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΕΑΔΥ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΣΥΝΟΛΟ 17,00000% 0,12000% 0,02400% 17,14400%
ΜΕΛΕΤΕΣ (ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ, Κ.Λ.Π)
ΥΠΕΡ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΣΥΝΟΛΟ
ΦΜ 4,00000% 0,00000% 0,00000% 4,00000%
ΤΕΕ 2,00000% 0,04000% 0,00800% 2,04800%
ΤΠΕΔΕ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΕΜΠ 1,00000% 0,00000% 0,00000% 1,00000%
ΤΣΜΕΔΕ 2,00000% 0,04000% 0,00800% 2,04800%
ΓΕΩΤΕΕ 2,00000% 0,04000% 0,00800% 2,04800%
ΤΣΜΕΔΕ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΥΔΚ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΠΔΥ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΕΑΔΥ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΣΥΝΟΛΟ 11,00000% 0,12000% 0,02400% 11,14400%
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΕΡ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΣΥΝΟΛΟ
ΦΥ 20,00000% 0,00000% 0,00000% 20,00000%
ΤΕΕ 2,00000% 0,00000% 0,00000% 2,00000%
ΤΠΕΔΕ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΕΜΠ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΣΜΕΔΕ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΓΕΩΤΕΕ 2,00000% 0,00000% 0,00000% 2,00000%
ΤΣΜΕΔΕ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΥΔΚ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΠΔΥ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΤΕΑΔΥ 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%
ΣΥΝΟΛΟ 24,00000% 0,00000% 0,00000% 24,00000%
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: