Home » Οικονομοτεχνικά » Αποστολή πινάκων που περιέχουν τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα Χ.Ε.Π. που εκδίδουν οι Ο.Τ.Α. και τις κρατήσεις που γίνονται σ’ αυτά.

Αποστολή πινάκων που περιέχουν τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα Χ.Ε.Π. που εκδίδουν οι Ο.Τ.Α. και τις κρατήσεις που γίνονται σ’ αυτά.

Advertisements

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                     Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ. 59774

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΜΕΘΟΔΩΝ                                   ΠΡΟΣ: 1. Νομαρχίες του Κράτους

Δ/νσεις Εσωτερικών

Ταχ. Δ/νση: Ευριπίδου 14

Ταχ. Κώδικας: 101 83                                         2.Επαρχεία του Κράτους

Πληροφορίες: Εισηγητής: Άρτεμη Χολή                 Υπηρεσίες Εσωτερικών

Τηλέφωνο: 32.23.521/358

Τμηματάρχης: Λάζ. Γκεσσόπουλος                       Έδρες τους

Τηλέφωνο: 32.51.239

Εγκ.81

ΘΕΜΑ: Αποστολή πινάκων που περιέχουν τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα Χ.Ε.Π. που εκδίδουν οι Ο.Τ.Α. και τις κρατήσεις που γίνονται σ’ αυτά.

1. Το Υπουργείο στα πλαίσια των προσπαθειών του για αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, συγκρότησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες συναρμόδιων για το θέμα Υπουργείων και από εκπροσώπους του Συλλόγου Ελεγκτών Εσόδων – Εξόδων των Ο.Τ.Α. Η ομάδα αυτή κατάρτισε 46 πίνακες οι οποίοι περιέχουν τόσο τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και τις νόμιμες κρατήσεις που πρέπει να γίνονται κατά την εξόφληση αυτών.

2. Με την παραπάνω εργασία πιστεύουμε ότι θα διευκολυνθούν τόσο οι Ο.Τ.Α., όσο και οι συναλλασσόμενοι με αυτούς πολίτες.

3. Θεωρήθηκε σκόπιμο να συνταχθούν οι πίνακες σε κινητά φύλλα, ώστε σε περίπτωση αλλαγής των δικαιολογητικών ή των κρατήσεων να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.

4. Οι πίνακες περιέχουν δύο (2) κεφάλαια. Στο κεφάλαιο (Α) περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά και στο κεφάλαιο (Β) οι κρατήσεις που γίνονται στο ποσό του κάθε χρηματικού εντάλματος.

5. Σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου έχει προωθήσει για υπογραφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Έργων σχέδιο Π.Δ. που αφορά στις ιδιαιτερότητες των έργων των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 1418/84 “Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων”. Στο σχέδιο αυτό, προβλέπεται η ρύθμιση αρκετών θεμάτων που έχουν σχέση με τους πίνακες που σας στέλνονται.

6. Όπως μας γνώρισαν από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την εισαγωγή και στη χώρα μας, από 1.1.1987 του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορισμένες ενέργειες των ΟΤΑ από αυτές που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες και οι οποίες σήμερα υπόκεινται σε αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, θα υπαχθούν στο φόρο αυτό.

7. Για τις περιπτώσεις των παρ. 5 και 6 της παρούσης και για τυχόν άλλες μεταβολές που θα ακολουθήσουν θα ενημερωθείτε έγκαιρα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στους σχετικούς πίνακες.

8. Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών των Νομαρχιών, παρακαλούνται να εφοδιάσουν με ανάλογο αριθμό αντιτύπων τους ΟΤΑ, τα Δημόσια Ταμεία και τους Ελεγκτές Εσόδων-Εξόδων των ΟΤΑ της περιφερείας τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝ. ΤΣΟΥΡΑΣ

 

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας.
 2. Επικυρωμένα αντίγραφα του προϋπολογισμού και των αποφάσεων Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με τις οποίες ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
 3. Αναλυτική κατάσταση εσόδων-εξόδων κατά κωδικό αριθμό.
 4. Τα εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
 5. Τα γραμμάτια είσπραξης.
 6. Πίνακας, ο οποίος περιέχει τα εκπεσθέντα ή διαγραφέντα έσοδα, χωριστά κατά κωδικό αριθμό με σημείωση του αριθμού και χρονολογίας των εγγράφων βάσει των οποίων έγινε η έκπτωση ή διαγραφή.
 7. Η κατά το άρθρο 192 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 76/1985) έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής και η πράξη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου επί του απολογισμού.
 8. Πίνακας, ο οποίος περιέχει τα παραληφθέντα γραμμάτια είσπραξης και τριπλότυπα είσπραξης όσα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όσα επιστράφηκαν αχρησιμοποίητα και όσα παραδόθηκαν στον τυχόν νέον υπόλογο. (Απ. Ελεγκτ. Συνεδρίου 10042/1973, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 8152/1981).
 9. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τα παραληφθέντα γραμμάτια είσπραξης και βεβαίωση αυτής για τα επιστραφέντα από αυτά μετά τη λήξη του οικ. έτους. (Οι ίδιες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προηγουμένης παραγράφου).
 10. Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής σε περίπτωση αλλαγής του Ταμία κατά τη διάρκεια του οικ. έτους.
 11. Χρηματικά εντάλματα συμψηφισμού (οι ανωτέρω αποφάσεις της παρ. 8 του Ελεγκτ. Συνεδρίου).
 12. Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων για τη διαχείριση των εισπρακτορικών οργάνων (ομοίως οι ανωτέρω αποφάσεις της παρ. 8 του Ελεγκτ. Συνεδρίου).
 13. Κάθε άλλο παραστατικό στοιχείο που ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Β’ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Τα στελέχη των αποδεικτικών είσπραξης φυλάσσονται στα Δημόσια Ταμεία (αποφ. ολομέλειας Ε.Σ. 7990/73, ΦΕΚ Β 420 και 5607/80 ΦΕΚ Β. 379)”.

2. ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α’ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ή Νομάρχη) εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 149 του Π.Δ. 76/85 με την οποία καθορίζεται το ύψος των εξόδων παράστασης, βάσει των τακτικών εσόδων των ΟΤΑ.
 2. Βεβαίωση του Δημόσιου Ταμείου περί του ύψους των τακτικών εσόδων του Δήμου ή της Κοινότητας.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πρωτοκόλλου ορκωμοσίας. (Δεν επικολλάται χαρτόσημο Εγκ. Υπ. Οικ. Π. 11729/75, Θ 675/90/80, Μ 249/27/80).
 4. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
 5. Κατάσταση πληρωμής.

Β’ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Χαρτόσημο 1% + 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (άρθρ. 15 ε. 7 Κ.Τ.Χ.).
 2. Υπέρ του Δημοσίου 10% (Κ.Α. 0823 άρθ. 2 Ν. 1518/85 ΦΕΚ 30/85 τ.Α’).
 3. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 4% (άρθρ. 33 παρ. 5 Ν.Δ. 4541/66. Αφορά μόνο Δημάρχους Εγκ. Υπ. Εσ. 88801/εγκ. 157/8.10.66).
 4. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5% Εργοδοτική Εισφορά.
 5. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 2% για τον άμεσα ασφαλισμένο και 1% για τα λοιπά προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, εφόσον είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΔΚΥ (Β.Δ. 18/22.2.50 ΦΕΚ 53 τ.Α. ΠΔ 15/78 ΦΕΚ 2 τ. Α’, Ν. 1518/85 ΦΕΚ 30 τ. Α’).
 6. Φόρος εισοδήματος 15% (άρθρο 10 παρ. 8 Ν. 2459/97 ή άρθρο 13 παρ. 9 Ν. 2238/94)”.

3. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ή ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου που να ορίζει τις μέρες εκτός έδρας και την ημερήσια αποζημίωση.

2. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης.

3. Ημερολόγιο κίνησης.

4. Αποδείξεις εισιτηρίων.

5. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Χαρτόσημο 1% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
 2. Φόρος εισοδήματος 10% στο ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και εφόσον αυτή υπερβαίνει τις 1.000 δρχ. άρθρο 48, του Ν.Δ. 3323/1955 και αποφάσεις Υπ. Οικ. Ε. 4882/1984 και Ε. 4993/21.5.84.
 3. Η κράτηση αυτή γίνεται μόνο επί της ημερήσιας αποζημίωσης, όχι και επί της τιμής των εισιτηρίων.
 4. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 4% (άρθρ. 33, παρ. 5 Ν.Δ. 4541/66. Αφορά μόνο Δημάρχους Εγκ. Υπ. Εσ. 88801 Εγκ. 157/8.10.66.
 5. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5% Εργοδοτική Εισφορά.
 6. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 2% για τον άμεσα ασφαλισμένο και 1% για τα λοιπά προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, εφόσον είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΔΚΥ (Β.Δ.18/22.2.50 ΦΕΚ 53 τ.Α., Π.Δ. 15/78 ΦΕΚ 2 τ.Α., Ν. 1518/85 ΦΕΚ 30 τ.Α)”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση την Εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚΟΝ. 1151267/2009/Α0012/ΠΟΛ. 1379/93

4. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ – ΔΟΚΙΜΩΝ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δημοσίευση διορισμού (φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως).
 2. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας.
 3. Βεβαίωση εγκατάστασης (άρθρο
 4. 105 Ν. 1188/1981).
 5. Μισθοδοτική κατάσταση εις 4πλούν, που κατατίθεται στο Δημόσιο Ταμείο 5 ημέρες τουλάχιστον προ της πληρωμής (εγκύκλιος 816/1973 σελ. 115 Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).
 6. Τριπλότυπα είσπραξης του Δημόσιου Ταμείου για κρατήσεις.

α) Υπέρ Δημοσίου 8% (άρθρο 2, Ν. 1518/85, Κ.Α. 0822).

β) Υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5%. Εισφορά Εργοδότου.

γ) Υπέρ ΤΥΔΚΥ 2% για τον άμεσα ασφαλισμένο και 1% για τα λοιπά προστατευόμενα μέλη οικογένειάς του εφόσον είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΔΚΥ (άρθρο 4 του από 18/22.2.50 Β.Δ. ΦΕΚ 53Α).

δ) Υπέρ ΤΑΔΚΥ 4% (ασφαλισμένου) άρθρ. 3 Ν. 1726/44 και σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις αυτές.

 1. Τελευταία απόφαση κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια και χορήγησης χρονοεπιδόματος.
 2. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 42 παρ. 1 και 2 και 43 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 3323/55, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. [1]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα δύο πρώτα δικαιολογητικά προσκομίζονται για την έκδοση του πρώτου χρηματικού εντάλματος κάθε οικονομικού έτους.

5.         ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 109 Ν. 1188/81)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.         Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού του ανωτάτου ορίου υπερωριακής εργασίας.

2.         Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής) για τον καθορισμό των ωρών πρόσθετης απασχόλησης την ανάθεση καθηκόντων και την ψήφιση της πίστωσης.

3.         Κατάσταση πληρωμής

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Γίνονται οι ίδιες κρατήσεις με αυτές των αποδοχών των Κοιν. Γραμματέων και επί πλέον φόρος εισοδήματος 10% μέχρι 5.000 δρχ. και 20% από 5.000 δρχ. και άνω (άρθρο 7 παρ. 5 Ν. 1483/84 εγκυκ. Δ/νσης Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών Ε. 5075/ΠΟΛ.68/30-3-84).

6. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την μετακίνηση του υπαλλήλου (προκειμένου για μετακίνηση εκτός έδρας ορίζεται και ο αριθμός ημερών).
 2. Ημερολόγιο κίνησης.
 3. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης.
 4. Αναλυτική κατάσταση πληρωμής.
 5. Αποδείξεις οδοιπορικών εξόδων (στην απόδειξη αναγράφεται και ο αριθμός εισιτηρίου).

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 4% (άρθρ. 98 Ν.Δ. 4260/62).
 2. Χαρτόσημο 1% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (μόνο επί της ημερήσιας αποζημιώσεως).
 3. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5% Εργοδοτική Εισφορά και
 4. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 2% για τον άμεσα ασφαλισμένο και 1% για τα λοιπά προστατευόμενα μέλη της οικογένειας εφόσον είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΔΚΥ (Β.Δ.18/22.2.50 ΦΕΚ 53 τ.Α., Π.Δ. 15/78 ΦΕΚ 2 τ.Α., Ν. 1518/85 ΦΕΚ 30 τ.Α.)”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Τα έξοδα αυτά, εφόσον παρέχονται για την κάλυψη δαπανών κίνησης εντός έδρας αποτελούν πρόσθετη αμοιβή που προσαυξάνει τις κύριες αποδοχές και υπόκεινται σε φόρο (όπως και οι πάσης φύσεως άλλες αποδοχές κατά το άρθρ. 40 παρ. 1 του Ν.Δ. 3323/55), εκτός αν το ποσό τους είναι εύλογο και από τη φύση της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί στο μισθωτό, αυτός υποβάλλεται σε ισόποσα έξοδα.

Διαφορετικά έχει το θέμα, αν τα έξοδα αυτά παρέχονται δια διατεταγμένη υπηρεσία εκτός έδρας, ανεξάρτητα από το αν απαιτεί δαπάνες κίνησης. Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος κατά την παρ. 3β’ του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/55.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα ισχύοντα κάθε φορά για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Ο.Τ.Α.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δημοσίευση διορισμού στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως (άρθρο 2 Ν. 344/1976).
 2. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ωρών εργασίας βάσει του πληθυσμού. (άρθρο 109 Ν. 1188/81).
 3. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής όπου ορίζει ο Νόμος) για τον καθορισμό των ωρών πρόσθετης απασχόλησης και για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
 4. Κατάσταση πληρωμής εις 4πλούν με βεβαίωση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας περί του αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης του υπαλλήλου και ότι η εργασία πραγματοποιήθηκε πέραν του κανονικού ωραρίου.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Οι ίδιες κρατήσεις που γίνονται και επί των αποδοχών και επί πλέον φόρος εισοδήματος 10% για ποσό μέχρι 5.000 δρχ. και 20% για 5.000 δρχ. και άνω.
  1. Χαρτόσημο 1% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
  2. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5%. Εργοδοτική Εισφορά.
 2. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 2% για τον άμεσα ασφαλισμένο και 1% για τα λοιπά προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, εφόσον είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΔΚΥ (Β.Δ. 12/22.2.50 ΦΕΚ 53τ.Α., Π.Δ. 15/78 ΦΕΚ 2 Τ.Α., 1518/85 ΦΕΚ30 Τ.Α.).

8. ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η λύση της υπαλληλικής σχέσης.
 2. Βεβαίωση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας για τον χρόνο μέχρι τον οποίο μισθοδοτήθηκε και ποιες αποδοχές του καταβάλλονταν.
 3. Μισθοδοτική κατάσταση εις τριπλούν.

9.         ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ (άρθρο 122 Ν.1188/81)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 2. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 3. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ[2]

Χαρτόσημο 1% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλεται ή όχι απόδειξη του γραφείου τελετών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρ. 122 του Ν. 1188/1981.

10. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

‘Ο,τι ισχύει για τους διοικητικούς (μόνιμους – δόκιμους) Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους”.

11. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (άρθρο 110, Ν.1188/81)

Οι τακτικοί Δημοτικοί και Κοινοτικοί Εισπράκτορες δικαιούνται έξοδα κίνησης τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 2% – 4% επί των εκτός έδρας και 1% επί των εντός γραφείου, δ’ ειδικών χρηματικών καταλόγων εισπραττομένων δημοτικών και κοινοτικών εσόδων.

Το ύψος του ποσοστού αποζημίωσης καθορίζεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, όταν δε πρόκειται για τακτικούς εισπράκτορες που ασχολούνται με την είσπραξη εσόδων περισσοτέρων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τον διευθυντή του οικείου Ταμείου. Η ετήσια αποζημίωση των παραπάνω εισπρακτόρων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 2/3 του βασικού τους μισθού.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 4%.

β. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 2% για τον ασφαλισμένο και 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

γ. Χαρτόσημο 1% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1.         Η διοίκηση δέχτηκε ότι τα καταβαλλόμενα έξοδα για την μετακίνησή τους εντός έδρας, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο. Τα καταβαλλόμενα όμως για την μετακίνηση τους εκτός γραφείου αποτελούν εισόδημα που φορολογείται, παρακρατείται Δε φόρος 10% για ποσό μέχρι 5.000 δρχ. και 20% για ποσό άνω των 5.000 δρχ..

2.         Το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης των εξόδων κίνησης ρυθμίζεται με γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία θα σας κοινοποιήσουμε, για ενημέρωση, μετά την αποδοχή της από τον Υπουργό Οικονομικών.

12. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Ο.Τ.Α.

Ισχύει ότι και για τους τακτικούς κοινοτικούς υπαλλήλους.

13. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση διορισμού του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου Ν. 1188/81.
 2. Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας (άρθρ. 254 Ν. 1188/81).
 3. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση της πίστωσης.
 4. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Υπέρ ΙΚΑ (κατά τα ισχύοντα κάθε φορά).
 2. Φόρος εισοδήματος (ανάλογα με την κλίμακα που ισχύει κάθε φορά).
 3. Χαρτόσημο 0,50% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

– Η διαδικασία πρόσληψης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν. 993/79, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ως και τον Ν. 1188/81.

– Οι αποδοχές καθορίζονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. (άρθρο 18, Ν. 1188/81)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού συμβουλίου ή δημαρχιακής επιτροπής για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Τα δικαιολογητικά που έχουν καθορισθεί με τα έγγραφα ΔΙΔΚ/Φ. 5946/11/Α 9207/21.6.83 και ΔΙΔΚ Φ. 5496/86/Α 16350/8.11.83 του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, που έχουν κοινοποιηθεί και στις Νομαρχίες-Διευθύνσεις Εσωτερικών.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Δημοτικών ή Κοινοτικών Υπαλλήλων:

α. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 4%.

β. Χαρτόσημο 1% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

γ. Φόρος Εισοδήματος 10% για αποζημιώσεις μέχρι 5.000 δρχ. και 20% άνω των 5.000 δρχ.

δ. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5% εργοδοτική εισφορά.

ε. Υπέρ ΤΥΔΚΥ 2% για τον άμεσο ασφαλισμένο και 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος, εφόσον είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΔΚΥ (Β.Δ. 18/22.2.50 ΦΕΚ 53 τ.Α’, Π.Δ. 15/78 ΦΕΚ 2 τ.Α’, Ν. 1518/85 ΦΕΚ 30 τ. Α’).

2. Δημοσίων Υπαλλήλων:

α. Υγειονομική Περίθαλψη 1%.

β. Υπέρ ΜΤΠΥ 2%.

γ. Υπέρ Ταμείου Αρωγής…

δ. Χαρτόσημο 1% και 20% ΟΓΑ.

ε. Φόρος εισοδήματος 10% για αποζημιώσεις μέχρι 5.000 δρχ. και 20% άνω των 5.000 δρχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Στα μέλη των παραπάνω επιτροπών καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από την αριθμ. 2064262/4997/0022/92 (ΦΕΚ-584 τ.Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.

15. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας.
 2. Αντίγραφο του πρακτικού της δημοπρασίας.
 3. Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την κατακύρωση της δημοπρασίας.
 4. Συμφωνητικό (πρωτότυπο) με 40 δρχ. χαρτόσημο και 20 δρχ. τα κατά συνέχεια φύλλα αυτού.
 5. Τιμολόγιο εργολάβου, θεωρημένο από την οικονομική εφορία.
 6. Απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση της πίστωσης.
 7. Βεβαίωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος για την καλή εκτέλεση της εργασίας καθαριότητας.
 8. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 200.000 δρχ.
 9. Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 200.000 δρχ.
 10. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%.

16. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας για ανάθεση της καθαριότητας.
 3. Βεβαίωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας για την καλή εκτέλεση του έργου.
 4. Τιμολόγιο ή απόδειξη χαρτοσημασμένη με 3% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
 5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 200.000 δρχ.
 6. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : (Ως προς την παρακράτηση φόρου εισοδήματος).

Αρχικά θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα έκδοσης από τον εργολάβο θεωρημένου στοιχείου του Κ.Φ.Σ.. Δηλαδή, αν αυτός είναι επαγγελματίας ή όχι. Τούτο, γιατί αν πρόκειται για επαγγελματία ο οποίος εκδίδει θεωρημένο στοιχείο (τιμολόγιο ή απόδειξη) για αμοιβή κάτω από 500 δρχ. δεν παρακρατείται φόρος. Αν όμως δεν πρόκειται για επαγγελματία και το στοιχείο που εκδίδει είναι αθεώρητο (απόδειξη), ανεξάρτητα από το αν χαρτοσημαίνεται ή όχι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.Δ. 3323/55 πρέπει να παρακρατείται ο φόρος με ποσοστό 10%, εφόσον η αμοιβή του υπερβαίνει τις 1.000 δρχ.”.

17. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητος δημοτικών ή κοινοτικών καταστημάτων, όπου δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις καθαριστριών, μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 7 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18 Α/84) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρ. 96 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65Α/82) και της 22/1983 (ΦΕΚ 30 Α/83) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (Ως προς την παρακράτηση φόρου εισοδήματος).

Αρχικά θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα έκδοσης από τον εργολάβο θεωρημένου στοιχείου του Κ.Φ.Σ. δηλαδή αν αυτός είναι επαγγελματίας ή όχι. Τούτο, γιατί αν πρόκειται για επαγγελματία ο οποίος εκδίδει θεωρημένο στοιχείο (τιμολόγιο ή απόδειξη για αμοιβή κάτω από 500 δρχ.) δεν παρακρατείται φόρος. Αν όμως δεν πρόκειται για επαγγελματία και το στοιχείο που εκδίδει είναι αθεώρητο (απόδειξη) ανεξάρτητα από το αν χαρτοσημαίνεται ή όχι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.Δ. 3323/55 πρέπει να παρακρατείται φόρος με ποσοστό 10% εφόσον η αμοιβή υπερβαίνει τις 1.000 δρχ..

18. ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου περί διορισμού.
 2. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 3. Δελτίο παροχής υπηρεσιών (διάτρητο).
 4. Πίνακας εκτελεστός από το Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο ή Συμφωνητικό (άρθρ. 275 Π.Δ./τος 76/85).
 5. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Χαρτόσημο 2% επί της αμοιβής και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (Ν. 1249/82, άρθρο 47).
 2. Φόρος εισοδήματος ελευθερίων επαγγελμάτων 10%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την 1-1-1987 οι αμοιβές των δικηγόρων δεν υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου [3]

19. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (ΚΛΗΤΗΡΑ)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης και έγκριση της δαπάνης.
 2. Δελτίο παροχής υπηρεσιών.
 3. Αντίγραφο επιδοτηρίου.
 4. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Χαρτόσημο 2% επί της αμοιβής και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

2. Φόρος εισοδήματος ελευθερίων επαγγελμάτων 10%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την 1-1-1987 οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών δεν υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου.[4]

20. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.
 3. Κατάσταση πληρωμής.
 4. Αποδεικτικό είσπραξης.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

21. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου περί συντάξεως συμβολαίου.
 2. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 3. Δελτίο παροχής υπηρεσιών, θεωρημένο από την Οικ. Εφορία.
 4. Αντίγραφο Συμβολαίου.
 5. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Χαρτόσημο 2% επί της αμοιβής και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

2. Φόρος εισοδήματος ελευθερίων επαγγελμάτων 10%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την 1-1-1987 οι αμοιβές των συμβολαιογράφων δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου.[5]

22.       ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής (όπου ο νόμος ορίζει) ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση της δαπάνης.
 2. ‘Έγγραφα του Δημοσίου Ταμείου προς τον Δήμο ή την Κοινότητα ότι εξεδόθη ένταλμα προσωποκράτησης.
 3. ‘Έγγραφο της αστυνομικής αρχής και της αρμόδιας υπηρεσίας φυλακών περί των ημερών κράτησης, των δαπανών μεταγωγής και διατροφής, ως και οι σχετικές αποδείξεις.
 4. Γραμμάτιο είσπραξης τροφείων του Δημοσίου Ταμείου.
 5. Κατάσταση πληρωμής (όλων των δαπανών).

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Οι ΟΤΑ μπορούν να καταλογίσουν και να εισπράξουν τα έξοδα προσωποκράτησης με βεβαιωτικό κατάλογο.

23.       ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (άρθρο 232 Π.Δ. 76/85)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής όπου ορίζει ο Νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Τιμολόγιο προμηθευτού θεωρημένο από την Οικ. Εφορία.
 3. Πρακτικό της Σχολικής Εφορίας για τη διάθεση της γραφικής ύλης ή βεβαίωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος για τη διάθεση αυτής.
 4. Απόδειξη των γονέων ή κηδεμόνων περί παραλαβής της γραφικής ύλης.
 5. Πρωτόκολλο παραλαβής της γραφικής ύλης θεωρημένο από τον Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας.
 6. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. 24.          ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Συνταγή ιατρού.
 3. Τιμολόγιο φαρμακοποιού θεωρημένο από την Οικ. Εφορία.
 4. Αναλυτική κατάσταση φαρμακοποιού θεωρημένη από το Φαρμακευτικό Σύλλογο για το νόμιμο της τιμής κάθε φαρμάκου.
 5. Πρωτόκολλο παραλαβής των φαρμάκων υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή και θεωρημένο από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας.
 6. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

25. ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.
 2. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
 3. ‘Έκθεση της Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης του ακινήτου (άρθρ. 7 και 8 Π.Δ. 270/81)
 4. Αντίγραφο απόφασης της Νομαρχίας περί ορισμού μελών της ανωτέρω επιτροπής.
 5. Σχεδιάγραμμα ακινήτου.
 6. Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακινήτου.
 7. Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου υπέρ της Κοινότητας.
 8. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου για ψήφιση πίστωσης.
 9. Πιστοποιητικό του Δημόσιου Ταμείου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσχεση ή εκχώρηση του τιμήματος.
 10. Φορολογική ενημερότητα αν το τίμημα είναι άνω των 200.000 δρχ.
 11. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Επί του χρηματικού εντάλματος πληρωμής επικολλάται πάγιο χαρτόσημο 20 δρχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η αγορά γίνει απ’ ευθείας χωρίς δημοπρασία απαιτείται επί πλέον απόφαση και εγκριτική Νομαρχίας για τη χωρίς δημοπρασία αγορά ακινήτου και ψήφιση της πίστωσης.

26.       ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ή κατά περίπτωση Δημαρχιακής Επιτροπής) ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση της δαπάνης.
 2. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Απόφαση Προέδρου Πρωτοδικών, αν εκδόθηκε, περί καθορισμού της τιμής μονάδας, άλλως απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου περί συμβιβασμού.
 4. Πιστοποιητικό του Δημοσίου Ταμείου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσχεση ή εκχώρηση της εν λόγω αποζημίωσης.
 5. Δήλωση εις 3πλούν της Οικονομικής Εφορίας για το φόρο μεταβίβασης και καταβολής του στο Δημόσιο Ταμείο, με έκδοση τριπλοτύπου είσπραξης και αν πρόκειται για κληρονομιά, βεβαίωση της Οικ. Εφορίας ότι βεβαιώθηκε ο φόρος κληρονομιάς.
 6. Φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των 200.000 δρχ.
 7. Σχεδιάγραμμα του απαλλοτριωθέντος ακινήτου.
 8. Χαρτόσημο 20 δρχ. επί του χρημ. εντάλματος.
 9. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

27.       ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο απόφασης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση της απαιτούμενης δαπάνης.
 2. Διπλότυπη απόδειξη θεωρημένη από την εποπτεύουσα το Ν.Π. αρχή (πχ. σε σχολεία από την αρμόδια επιθεώρηση, σε αθλητικούς συλλόγους από την επιθεώρηση Φυσικής Αγωγής, σε εκκλησίες από τη Μητρόπολη κλπ.).
 3. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής της δωρεάς και εξουσιοδότησης του ταμία ή άλλου μέλους του Διοικ. Συμβουλίου για να εισπράξει την επιχορήγηση.
 4. Πρόσφατο καταστατικό του συλλόγου (προκειμένου περί αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων).
 5. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Πάγιο χαρτόσημο 20 δρχ. (πλην των σχολικών ταμείων).

28.       ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Εφόσον η συνδρομή προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί τους σκοπούς ή τις λειτουργικές δραστηριότητες του δήμου ή της Κοινότητας)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την εγγραφή ως συνδρομητού στην εφημερίδα ή στο περιοδικό.
 2. Τιμολόγιο.
 3. Βεβαίωση του Δημάρχου ή Προέδρου περί ανελλιπούς αποστολής του εντύπου.
 4. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 5. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Χαρτόσημο 0,50% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου, για ετήσιες συνδρομές άνω των 800 δραχμών (παρ. 4 άρθρου 47 Ν. 1249/82).

Μετά την 1 – 1 – 1987 δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου.[6]

29. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Ή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής κατά περίπτωση) για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Τιμολόγιο.
 3. Αντίτυπο Εφημερίδας που δημοσιεύθηκε η διακήρυξη ή η ανακοίνωση.
 4. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

30. ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης και ορισμού επιτροπής παραλαβής.
 2. Πρωτόκολλο παραλαβής υπογραμμένο από την αρμόδια Επιτροπή.
 3. Τιμολόγιο ή απλή απόδειξη προκειμένου για συγγραφείς Δημοσίους Υπαλλήλους (εγκ. Σ. 2736/90 ΠΟΛ/91/20.7.83 Δ/νση Φορολογίας Υπ. Οικονομικών).
 4. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Φόρος εισοδήματος. Η παρακράτηση φόρου 10% στο ποσό της ακαθάριστης αμοιβής του δικαιούχου διενεργείται όταν η αγορά γίνεται από συγγραφέα. ‘Όταν αυτή γίνεται από βιβλιοπωλείο ή άλλον επαγγελματία (έμπορο) δεν παρακρατείται φόρος.
 2. Χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου μόνο στις απλές αποδείξεις προκειμένου για συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους.

31. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων μειοδοτικής δημοπρασίας.
 2. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.
 3. Σύμβαση μισθώσεως.
 4. Βεβαίωση παράδοσης της χρήσης του ακινήτου.
 5. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της δαπάνης.
 6. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
 2. ΤΑΔΚΥ 2% (με κατάσταση για την απόδοση των κρατήσεων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Στο συμφωνητικό επικολλάται χαρτόσημο 10 δρχ

‘Όταν πρόκειται για μίσθωση ακινήτου χωρίς δημοπρασία απαιτείται και απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την απευθείας μίσθωση.

32. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (με δημοπρασία)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.
 2. Πρακτικό της Δημοπρασίας.
 3. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την κατακύρωση της δημοπρασίας και ψήφιση της πίστωσης.
 4. Αντίγραφο της σύμβασης.
 5. Τιμολόγιο.
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής περί καλής εκτελέσεως της εργασίας ή προκειμένου περί προμήθειας πρωτόκολλο παραλαβής.
 7. Αντίγραφο απόφασης συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής.
 8. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσό άνω των 200.000 δρχ.
 9. Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

‘Όταν η επισκευή ή η προμήθεια γίνεται χωρίς δημοπρασία αντί των οριζομένων στις παρ. 1 και 2 δικαιολογητικών απαιτείται απόφαση που να ορίζει ότι η επισκευή ή η προμήθεια θα γίνει χωρίς δημοπρασία.

33.       ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ο νόμος ορίζει) για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
 2. Λογ/σμός ΔΕΗ.
 3. Κατάσταση πληρωμής

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

34. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ο νόμος ορίζει) για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Πρωτόκολλο παραλαβής των προμηθευθέντων ειδών.
 3. Τιμολόγιο.
 4. Κατάσταση πληρωμής.
 5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 200.000 δρχ..
 6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% (όταν η προμήθεια γίνεται με δημοπρασία).

35. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου ή Δημοτικού (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Απόδειξη μεταφορέα, για τις αποσκευές, εφόσον τα μεταφερόμενα πρόσωπα έχουν αποσκευές.
 3. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Χαρτόσημο 3% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την 1-1-1987 δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου. [7]

36. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Α’ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου ή Δημοτικού (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Απόφαση δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας για την ανάθεση της εργασίας μεταφοράς.
 3. Συμφωνητικό (με χαρτόσημο 20 δρχ.).
 4. Φορτωτική (άρθρ. 25 και 28 Κ.Φ.Σ.).
 5. Πρωτόκολλο παραλαβής (από την αρμόδια επιτροπή).
 6. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

37. ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (Ν. 716/77, Π.Δ. 194/79)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ανάθεση σε ιδιώτη της σύνταξης της μελέτης.
 2. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 3. Σύμβαση.
 4. Πιστοποίηση εργασιών θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
 5. Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
 6. Βεβαίωση της παραλαβής της μελέτης (στον τελικό λογαριασμό).
 7. Φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των 200.000 δρχ.
 8. Κατάσταση πληρωμής.
 9. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Ανάλογο μηχανόσημο.
 2. Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2%.
 3. Υπέρ ΤΕΕ 2%.
 4. Υπέρ Ε.Μ.Π. 1% (άρθρο 2 Ν. 1238/82 Κ.Α. 1521).
 5. Φόρος εισοδήματος 4% (προκειμένου για την εκπόνηση μελετών λιμενικών, υδραυλικών έργων, οδοποιίας, σιδηροδρόμων, τοπογραφικών εν γένει εργασιών (Β.Δ. 17.8.55 άρθρο 1 παρ. 1) και 10% για τα λοιπά πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Μετά την 1 – 1 – 1987 δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου.

2. Όταν η μελέτη χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. δεν γίνεται κράτηση υπέρ Ε.Μ.Π. (εγκ. Υπ. Εσ. 46829 Εγκ. 100/1984).

3. Όταν καταβάλλονται αμοιβές σε μελετητές για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων, για τα οποία δεν απαιτείται θεώρηση ή έκδοση σχετικής άδειας από Δημόσια Αρχή, παρακρατείται φόρος 10% στο ποσό της ακαθάριστης αμοιβής που καταβάλλεται, εφόσον αυτή υπερβαίνει τις 1.000 δρχ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.Δ. 3323/55.[8]

 1. 38.          ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της επιστροφής και ψήφισης της πίστωσης.
 2. Κατάσταση πληρωμής ή επιστροφής, περιέχουσα σε στήλες, το ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό του διπλοτύπου ή γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσό, το επιστρεπτέο ποσό. Η κατάσταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου που εισηγείται την επιστροφή και του ταμία του Δήμου που να βεβαιώνει την εισαγωγή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο.
 3. Αποδεικτικά είσπραξης ή σε περίπτωση απωλείας, αντίγραφα αυτών που να έχουν εκδοθεί νόμιμα.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

39. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ (με δημοπρασία)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.
 2. Πρακτικά δημοπρασίας.
 3. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.
 4. Πρωτότυπο συμφωνητικό για ποσά άνω των 40.000 δρχ. για κοινότητες και 100.000 δρχ. για Δήμους κατά τα προβλεπόμενα από την οικεία απόφαση του Υπ. Εσ. με 20 δρχ. χαρτόσημο.
 5. Πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή και θεωρημένο από τον Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας.
 6. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής.
 7. Μελέτη για προμήθειες άνω των 300.000 δρχ. (άρθρο 1 παρ. 5 και 6 Π.Δ. 28/1980).
 8. Τιμολόγιο.
 9. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 200.000 δρχ. 10) Κατάσταση πληρωμής.
 10. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%.

40. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ (χωρίς δημοπρασία)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής, όπου ο νόμος ορίζει) για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.
 3. Πρωτόκολλο παραλαβής.
 4. Μελέτη για ποσά άνω των 300.000 δρχ, (άρθρ. 1 παρ. 5 και 6 Π.Δ. 28/80).
 5. Τιμολόγιο.
 6. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 200.000 δρχ.
 7. Κατάσταση πληρωμής.
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

41. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.
 2. Πρακτικά δημοπρασίας.
 3. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.
 4. Συμφωνητικό με 40/δραχμο χαρτόσημο και 20 δρχ. τα κατά συνέχεια φύλλα αυτού.
 5. Πρωτόκολλο παραλαβής θεωρημένο από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας.
 6. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των υλικών.
 7. Μελέτη για ποσά άνω των 300.000 δρχ. (άρθρο 1 παρ. 5 και 6 Π.Δ. 28/1980).
 8. Τιμολόγιο.
 9. Κατάσταση πληρωμής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%.

2. Υπέρ ΤΥΔΚ 2%. (Κ.Α. 3823).

3. Υπέρ ΤΕΕ 0,20%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. ‘Όταν το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν γίνονται κρατήσεις.

2. ‘Όταν ο προμηθευτής εκτελεί και το έργο, τότε καταβάλλονται επί πλέον κρατήσεις α) υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% β) υπέρ ΕΜΠ 0,5% υπολογιζόμενες εφ’ ολοκλήρου του προϋπολογισμού του έργου (άρθρ. 5 Ν.Δ. 1076/1942).

42. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή Δημαρχιακής Επιτροπής όπου ορίζει ο νόμος) για την ψήφιση της πίστωσης.
 2. Πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
 3. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής.
 4. Μελέτη για ποσά άνω των 300.000 δρχ. (άρθρ. 1 παρ. 5 και 6 Π.Δ. 28/80).
 5. Τιμολόγιο.
 6. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 200.000 δρχ.
 7. Κατάσταση πληρωμής.
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Υπέρ ΤΥΔΚ 1% (Κ.Α. 3823).

2. Υπέρ ΤΕΕ 0,20%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. ‘Όταν το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν γίνονται κρατήσεις.

2. ‘Όταν ο προμηθευτής εκτελεί και το έργο, τότε καταβάλλονται επί πλέον κρατήσεις α) υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% β) υπέρ ΕΜΠ 0,5% υπολογιζόμενες εφ’ ολοκλήρου του προϋπολογισμού του έργου (άρθρ. 5 Ν.Δ. 1076/1942).

43.ΕΡΓΑ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Μελέτη (για τον 1ο λογ/σμό).
 2. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.
 3. Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε περίληψη της διακήρυξης και εξοφλητικά τιμολόγια.
 4. Πρακτικό δημοπρασίας.
 5. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.
 6. Συμφωνητικό με χαρτόσημο 40/δρσχμο και 20δρχ. τα κατά συνέχεια φύλλα αυτού.
 7. Πιστοποίηση εργασιών (πρέπει να συνοδεύεται και από πίνακα επιμέτρησης)
 8. Τιμολόγιο.
 9. Απόδειξη εξοφλητική (χαρτοσημασμένη με 20/δραχμο χαρτόσημο).
 10. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 50.000 δρχ.
 11. Κατάσταση πληρωμής.

Για τη τελική πιστοποίηση επί πλέον και,

α. Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου.

β. Απόφαση Νομάρχη για την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%
 2. Υπέρ ΤΥΔΚ 1% (Κ.Α.3823)
 3. Υπέρ Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 1%
 4. Υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1%, επί πλέον 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών, τα οποία είναι 10% όταν τα υλικά είναι του αναδόχου ή 25% όταν τα υλικά είναι του εργοδότη.
 5. Υπέρ Ε.Μ.Π. 0,50% (Κ.Α. 1521 άρθρο 2 Ν.1238/82).
 6. Υπέρ Τ.Ε.Ε. 0,20%
 7. Στην περίπτωση που πρόκειται για τεχνικό πάσης φύσεως έργα, παρακρατείται φόρος εισοδήματος 2%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 1. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων υπόκεινται μόνο σε φόρο εισοδήματος 2% και στη πρόσθετη κράτηση 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Β4 παραπάνω.
 2. Σε περίπτωση συγκριτικού πίνακα απόφαση έγκρισης αυτού από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο και πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδος, εφόσον υπάρχει.
 3. Η υπέρ ΤΠΕΔΕ κράτηση βαρύνει και τους μη πτυχιούχους εργολάβους Δημοσίων Έργων.
 4. Η υπέρ ΤΣΜΕΔΕ κράτηση βαρύνει μόνο τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ταμείου εργολήπτες, ως και της πάσης μορφής εργοληπτικές εταιρίες.
 5. Η τελική επιμέτρηση και η απόφαση της Νομαρχίας για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής καλύπτονται από το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου και την απόφαση του Νομάρχη, που θα πρέπει να αφορά μόνο τον έλεγχο της απόφασης έγκρισης (από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο) του πρωτοκόλλου παραλαβής.

44. ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, για την απευθείας ανάθεση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
 2. Μελέτη
 3. Συμφωνητικό με 40 δρχ. χαρτόσημο και 20 δρχ. το κατά συνέχεια φύλλα αυτού.
 4. Πιστοποίηση εργασιών, συνοδευόμενη και με πίνακα επιμέτρησης
 5. Τιμολόγιο
 6. Απόδειξη εξοφλητική (χαρτοσημασμένη με 20 δραχμών χαρτόσημο)
 7. Πρωτόκολλο παραλαβής
 8. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 50.000 δρχ..
 9. Κατάσταση πληρωμής

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%
 2. Υπέρ ΤΥΚΔ 1% (Κ.Α. 3823)
 3. Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1%
 4. Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1%, επιπλέον 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών, τα οποία είναι 10% όταν τα υλικά είναι του αναδόχου ή 25% όταν τα υλικά είναι του εργοδότη.
 5. Υπέρ Ε.Μ.Π. 0,50% (Κ.Α. 1521 άρθρο 2 Ν. 1238/82)
 6. Υπέρ Τ.Ε.Ε. 0,20%
 7. Φόρος εισοδήματος 2% όταν πρόκειται για τεχνικά πάσης φύσεως έργα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων υπόκεινται μόνο σε φόρο εισοδήματος 2% και στην πρόσθετη κράτηση 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Β4 παραπάνω.

2. Μελέτη του έργου απαιτείται μόνο αν προβλέπεται η σύνταξη αυτής από τις κείμενες διατάξεις (Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΕΔ2α/03/40/Φ.Ν.294/86).

3. Η τελική επιμέτρηση και η απόφαση της Νομαρχίας για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής καλύπτονται από το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου και την απόφαση του Νομάρχη, που θα πρέπει να αφορά μόνο τον έλεγχο της απόφασης έγκρισης (από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο) του πρωτοκόλλου παραλαβής.

45. ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση της πίστωσης
 2. Ημερολογιακή κατάσταση ημερομισθίων
 3. Πρωτόκολλο παραλαβής
 4. Απόφαση αρμόδιου οργάνου για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής
 5. Μελέτη
 6. Κατάσταση πληρωμής

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (γίνονται σε βάρος του εργοδότη – Δήμο ή Κοινότητα – βάσει των μισθοδοτικών καταστάσεων)

 1. Χαρτόσημο 0,50% και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου
 2. Φόρος εισοδήματος ανάλογα με την ισχύουσα κλίμακα φορολογίας.
 3. Υπέρ ΤΥΚΔ 1% (Κ.Α. 3823)
 4. Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1%
 5. Υπέρ Ε.Μ.Π. 0,50% (Κ.Α. 1521 άρθρο 2 Ν. 1238/82)
 6. Υπέρ Τ.Ε.Ε. 0,20%
 7. Υπέρ ΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

 1. Εάν το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. δεν γίνονται κρατήσεις.
 2. Μελέτη του έργου απαιτείται μόνο αν προβλέπεται η σύνταξη αυτής από τις κείμενες διατάξεις (Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΕΔ2α/03/40/Φ.Ν.294/86).
 3. Η τελική επιμέτρηση και η απόφαση της Νομαρχίας για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής καλύπτονται από το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου και την απόφαση του Νομάρχη, που θα πρέπει να αφορά μόνο τον έλεγχο της απόφασης έγκρισης (από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο) του πρωτοκόλλου παραλαβής.

46. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Για τίτλους πληρωμής ποσού μέχρι 50.000 δρχ. χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ. 105/60, ότι είναι κληρονόμοι.
 2. Για τίτλους πληρωμής ποσού δρχ. 50.000 δρχ. μέχρι 200.000 χρειάζεται πιστοποιητικό του αρμόδιου οικονομικού εφόρου, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά νόμο δήλωση φόρου κληρονομιάς.
 3. Για τίτλους πληρωμής άνω των 200.000 δρχ. χρειάζεται κληρονομητήριο (Εγκ. ΓΛΚ,ΓΔΠ 2/85/81012/2498/20.8.85).

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

 1. Τα ανωτέρω ποσά λαμβάνονται συνολικά για κάθε τίτλο πληρωμής (χρημ. ένταλμα) και όχι για κάθε κληρονόμο σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός.
 2. Για την περίπτωση που καταβάλλονται αποδοχές σε κληρονόμους δικαιούχων υπαλλήλων δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, γιατί αυτές αποτελούν κληρονομιαίο στοιχείο. Αν οι κληρονόμοι του υπαλλήλου δικαιούνται αυτές τις αποδοχές με τη μορφή σύνταξης, τότε πρέπει να παρακρατηθεί φόρος.

[1] Βλ. ΥΠ.ΟΙΚΟΝ. 1151267/2009/Α0012/ΠΟΛ.1379/93 για το έτος 1994.

[2] Αντικαταστάθηκε από την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 81100/87

[3] Αντικαταστάθηκε από την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 17334/87

[4] Αντικαταστάθηκε από την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 17334/87

[5] Αντικαταστάθηκε από την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 17334/87

[6] Αντικαταστάθηκε από την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 17334/87

[7] Αντικαταστάθηκε από την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 17334/87

[8] Αντικαταστάθηκε από την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 37334/87.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: