Home » Πόσιμο Νερό » Αυτόνομο σύστημα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού

Αυτόνομο σύστημα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού

Advertisements

Το κάθε σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί ως εξής: Ερχόμενος ο δημότης στο κάθε σύστημα με το δοχείο του θα πρέπει να μπορεί κάνει τα εξής βήματα: 1. Τοποθετεί το δοχείο του στην υποδοχή υδροληψίας, 2. Ενεργοποιεί τον ειδικό διακόπτη πλησίον της υποδοχής κερμάτων του κερματοδέκτη, 3. Βάζει στην κατάλληλη υποδοχή το απαιτούμενο ποσό σε κέρματα 5,10,20,50 λεπτών (το ποσό θα μπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε ποσόν ) 4. Αυτόματα το κάθε σύστημα θα  γεμίζει με δέκα λίτρα καθαρό πόσιμο νερό το δοχείο που έχει τοποθετηθεί στην υδροληψία και θα σταματάει αυτόματα, η ποσότητα του νερού θα μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε τιμή. Αν ο δημότης επιθυμεί να πάρει μικρότερη ποσότητα νερού, θα μπορεί μόλις γεμίσει το δοχείο του ή ακόμα έστω και ένα μόνο μικρό μπουκάλι χωρητικότητας μισού λίτρου να σταματάει την ροή του νερού μόλις γεμίσει απενεργοποιώντας τον ειδικό διακόπτη πλησίον της υποδοχής των προπληρωμένων καρτών-κλειδιών. Έτσι θα γίνεται εξοικονόμηση νερού και δεν πηγαίνει χαμένη ούτε μία σταγόνα και ο καταναλωτής θα μπορεί να πάρει ακριβώς την ποσότητα που επιθυμεί, όσο μικρή και αν είναι αυτή, χωρίς όμως το σύστημα να επιστρέφει ρέστα. Ο εξοπλισμός του κάθε συστήματος θα πρέπει να είναι εντός οικίσκου (μεταλλικού ή πλαστικού ή άλλου υλικού κατάλληλης αντοχής) που θα αποτελείται από το κέλυφος και σκελετό. Θα διαθέτει κανονική πόρτα με κλειδαριά στο πίσω μέρος του για εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό ενδεικτικών διαστάσεων 60 Χ 190 εκ. και στην βάση του ρόδες βαρέως τύπου με φρένο για την εύκολη μετακίνηση του όποτε χρειάζεται ή κατάλληλα στηρίγματα «πόδια». Στην εμπρόσθια πλευρά του θα έχει δύο κατάλληλες υποδοχές κατασκευασμένες από ανοξείδωτη λαμαρίνα για μεγαλύτερη αντοχή. Η μία θα είναι η θέση υδροληψίας στην οποία οι καταναλωτές θα τοποθετούν το δοχείο τους για να το γεμίζουν καθαρό νερό η οποία θα μπορεί να δέχεται δοχεία όλων των διαστάσεων μέχρι χωρητικότητας 20 λίτρων, ενδεικτικών διαστάσεων περίπου Μήκος 50εκ Χ Βάθος 40εκ Χ Υψος 80εκ.. Στο κάτω μέρος της υδροληψίας θα υπάρχει ανοξείδωτη αφαιρούμενη εσχάρα και αγωγός που θα συλλέγει το νερό που πιθανώς θα χύνετε έξω από τα δοχεία. Η άλλη υποδοχή-εσοχή θα είναι για τον μηχανισμό του κερματοδέκτη  η οποία θα τον προστατεύει και από το νερό της βροχής.  Στο επάνω σημείο της επρόσθιας πλευράς του θα διαθέτει κατάλληλη οπή ελάχιστων διαστάσεων 35 Χ 35 εκ.  η οποία θα σφραγίζει στεγανά με τζάμι πλέξι γκλάς πίσω από το οποίο  θα  τοποθετηθεί μία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για διαφημιστικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.  Όλη η κατασκευή θα είναι μεγάλης μηχανικής αντοχής. Ο οικίσκος οι υποδοχές και ο ιστός μετά την κατασκευή τους θα βαφτούν εξωτερικά με κατάλληλο αστάρι και με βαφή δύο συστατικών εποξειδικού τύπου, με χρώμα επιλογής, για μεγαλύτερη αντοχή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και κοντά σε θάλασσα. Θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να προστατεύει επαρκώς όλο τον εξοπλισμό που θα φέρει εσωτερικά από τις εξωτερικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Οι εξωτερικές διαστάσεις του πρέπει να είναι κατά μέγιστο 2,0 μ. πλάτος Χ 2,0 μ. μήκος Χ 2,50 μ. ύψος.
Το κάθε σύστημα θα συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής που τοποθετείτε και θα μπορεί να παράγει  100% πόσιμο νερό.

Όλα τα επιμέρους συστήματα θα είναι  καινούρια, αρίστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση. Θα είναι δοκιμασμένα σε συνθήκες λειτουργίας και θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση στην παραγωγή πόσιμου νερού.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Ο προσφέρων των συστημάτων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα στελεχωμένο με τουλάχιστο δέκα (10) άτομα μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό ειδικοτήτων συναφών για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και δύο τουλάχιστον μηχανικούς ανωτέρας και ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας ή Χημικών Μηχανικών.
Θα δηλώνεται από τον κάθε συμμετέχοντα η λίστα προσωπικού καθώς επίσης και η υποδομή κάθε εταιρείας με τον Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει για την κατασκευή των συστημάτων ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού, η επιχειρηματική δομή της επιχείρησης, το κύρος της, το εύρος των δραστηριοτήτων της, ο τεχνικός της εξοπλισμός και οι εμπορικές της επιδόσεις.

Στα βασικά εξαρτήματα της κατασκευής (αντλίες, φίλτρα, μεμβράνες κλπ.), θα υπάρχει πινακίδα του κατασκευαστή όπου θα αναγράφεται, ο τύπος, ο αριθμός κατασκευής και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Όλα τα ανωτέρω μέρη απαιτείται να διαθέτουν σήμανση CE.

Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρως τις προσφερόμενες μονάδες, αναλύοντας κάθε επιλογή του, παραθέτοντας πλήρη μεγέθη και δεδομένα (υπολογισμούς, τεχνικές προδιαγραφές, ισχύς λειτουργίας, παροχές, υλικά κατασκευής, εργοστάσιο κατασκευής κάθε επιμέρους εξαρτήματος, παραμέτρους λειτουργίας κλπ.).

Οι τεχνικές προσφορές θα περιλαμβάνουν :
α) τεχνική περιγραφή, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι επί μέρους συσκευές επεξεργασίας νερού, τα τεχνικά μεγέθη τους κλπ.,
β) σχέδια (γενικής διάταξης, κατόψεις, τομές, σχέδια λεπτομερειών διαγράμματα ροής κλπ) σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100,
γ) υπολογισμούς που θα αποδεικνύουν την ορθότητα των επιλογών,
δ) κατάλογο προσφερομένου εξοπλισμού με σαφή καθορισμό του κατασκευαστή και της χώρας προέλευσης, τύπου συσκευής, τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ., συνοδευόμενο από τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης για όλες τις εγκατεστημένες διατάξεις (δοσιμετρικά συστήματα, φίλτρο θολότητας και ενεργού άνθρακα, φίλτρα φυσιγγίων, αντλίες, όργανα μετρήσεων, κλπ.).

Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση λόγω διαφορετικής λειτουργικής φιλοσοφίας από τις προ-διαγραφές της παρούσας μελέτης (πέραν των σημείων όπου αναφέρεται ο όρος επί ποινή αποκλεισμού), θα υπάρχει ολοκληρωμένη αιτιολόγηση με λεπτομερή τεχνικά και υπολογιστικά στοιχεία της ακολουθούμενης εφαρμογής / λύσης και πλήρης τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή.

Οι μονάδες θα είναι κατάλληλες για την επεξεργασία νερού των δημοτικών δικτύων, το οποίο  προέρχεται από τις γεωτρήσεις του νησιού.

Ο ενδιαφερόμενος  θα προσδιορίσει την προέλευση του νερού που χρησιμοποιεί και θα παραδώσει δείγματα αναλύσεων στους ενδιαφερόμενους βάσει της ανάλυσης που έχει πραγματοποιήσει για την δυσμενέστερη περίοδο άντλησης με την δυσμενέστερη ποιότητα
Οι μονάδες θα παραδοθούν με δαπάνη και ενέργειες του ανάδοχου στις ακριβείς θέσεις, πλήρως τοποθετημένες και συνδεδεμένες με κάθε απαραίτητο για τη λειτουργία τους δίκτυο (παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, απορριπτόμενου νερού κλπ.) τις οποίες υποδομές θα εξασφαλίσει η Δ.Ε.Υ.Α.Κ και θα φέρουν κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοματισμό, ώστε να πραγματοποιούν αυτόνομα όλο τον κύκλο επεξεργασίας, δηλαδή :

 • φίλτρανση και προκατεργασία νερού δικτύου,
 • επεξεργασία νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης,
 • μετακατεργασία και αποθήκευση του παραγόμενου νερού σε δεξαμενή,
 • προώθηση (διάθεση / πώληση) του παραγόμενου νερού.
 • Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να επισκεφθούν τα νησιά, ώστε να εξετάσουν τους χώρους εγκατάστασης των μονάδων και να λάβουν γνώση τοπικών χαρακτηριστικών και δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με την μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων (ακριβείς θέσεις τοποθέτησης, δυνατότητα και τρόποι πρόσβασης σε αυτά, δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, άρδευσης κλπ.).

Οι μονάδες θα μεταφερθούν και θα εγκατασταθούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή στα σημεία υπόδειξης των Δήμων.
Οι μονάδες θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο εντός του προκατασκευασμένου οικίσκου.
Ο Δήμος θα μεριμνήσει για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (μέχρι τον μετρητή κάθε μονάδας), τη σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του απορριπτόμενου νερού και την κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση των οικίσκων όπου απαιτείται.

Κόστος παραγόμενου νερού.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η ακριβής εκτίμηση του τελικού κόστους του παραγόμενου νερού, μέγεθος που θα παρουσιαστεί λεπτομερώς από κάθε προμηθευτή και το οποίο θα βαθμολογηθεί. Ειδικότερα θα προσδιοριστούν τα παρακάτω μεγέθη :
•    κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε KWh/m3 και €/m3 παραγόμενου νερού,
•    κατανάλωση χημικών υλικών (χωριστά ανά υλικό και το συνολικό κόστος χρήσης χημικών) σε Kgr/m3 και €/m3 παραγόμενου νερού,
•    κόστος συντήρησης και αναλώσιμων υλικών (φυσίγγια, μεμβράνες, ανθρακικό ασβέστιο κλπ) σε €/m3 παραγόμενου νερού,
•    τελικό κόστος παραγόμενου νερού σε €/m3.
•    Το ποσοστό ανάκτησης του συστήματος
•    Το κόστος εργασίας για την συντήρηση του συστήματος

Ο υπολογισμός του ενεργειακού κόστους του παραγόμενου νερού, θα γίνει από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή με την τιμή της κιλοβατώρας στα 0,09 €/KWH. Οι προμηθευτές θα δεσμευθούν για τα μεγέθη αυτά, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δεδομένων τους.

Σχέδια – Υπολογισμοί.
Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη και λεπτομερή σχέδια της μονάδας, (γενικής διάταξης, 3D όψεις, κατόψεις, τομές, σχέδια λεπτομερειών κλπ.) σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100, στα οποία θα αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλα τα συστήματα και υπο-συστήματα, καθώς και τα κατασκευαστικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Θα υποβληθούν επίσης διαγράμματα ροής, γενικές διατάξεις όλων των εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικά σχέδια των εγκαταστάσεων. Τα σχέδια διάταξης του εξοπλισμού θα είναι μεγάλης ακρίβειας και θα θεωρηθούν δεσμευτικά όσον αφορά στην εσωτερική διαρρύθμιση και τις διαστάσεις γενικότερα.
Επίσης από τα σχέδια θα διαπιστωθεί η εργονομία του χώρου και η ευκολία συντήρησης του συστήματος.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεύχη υπολογισμών, που θα αιτιολογούν πλήρως τις επιμέρους επιλογές (αντλιών, φίλτρων, υλικών κατασκευής, χημικών κλπ.).

Ποσότητα παραγόμενου πόσιμου νερού.
Η δυναμικότητα κάθε μονάδας θα είναι 6 m3 (για τα 15 τεμάχια ) και 12 m3 (για τα  6  τεμάχια ) παραγόμενου πόσιμου νερού ημερησίως. Οι μονάδες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα σταματούν μόνο για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευών.

Θερμοκρασία / ποιότητα νερού δικτύων.
Η θερμοκρασία του νερού δικτύου, με βάση την οποία θα γίνει ο σχεδιασμός της μονάδας θα είναι οι 18 oC. Στη θερμοκρασία αυτή η ελάχιστη αποδεκτή ημερήσια παραγωγή θα είναι επί ποινή αποκλεισμού η ζητούμενη (6 m3  και 12m3 παραγόμενου πόσιμου νερού) .

Για το σχεδιασμό κάθε μονάδας, θα ληφθεί υπόψη η κάτωθι χημική ανάλυση του νερού των δικτύων της πόλης της Καλύμνου.

•    Αγωγιμότητα Μs/cm
•    PH
•    Ολική σκληρότητα  mg/l CaCO3
•    Φθοριούχα   mg/l
•    Χλωριούχα  mg/l
•    Νιτρικά  mg/l
•    Θειικά  mg/l
•    Νατριο  mg/l
•    Κάλιο  mg/l
•    Ασβέστιο  mg/l
•    Μαγνήσιο  mg/l
•    Μαγγάνιο  mg/l
•    Κάδμιο  μg/l
•    Χρώμιο  μg/l
•    Μόλυβδος  μg/l
•    Αρσενικό  μg/l
•    Υδραργυρος  μg/l

Ποιότητα πόσιμου νερού.
Το παραγόμενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη του Ελληνικού κράτους, δηλαδή με την 98/83 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3–11–1998, (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001) όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 892/B/11-7-2001 και τροποποιήθηκε με την Απόφαση Αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και γενικότερα των διατάξεων που ισχύουν τη χρονική περίοδο εγκατάστασης της μονάδας.

Σε περίπτωση που κατά την χρονική περίοδο εγκατάστασης των μονάδων οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν ή έχουν τροποποιηθεί, θα ισχύουν οπωσδήποτε οι νεότερες και ο προμηθευτής θα πρέπει να το λάβει υπόψη του κατά την παράδοση των μονάδων πραγματοποιώντας με δική του ευθύνη την όποια τροποποίηση / προσαρμογή απαιτείται.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικές του ενέργειες και δαπάνες να προβεί σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόμενου νερού, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση που οι αναλύσεις δεν ολοκληρωθούν από τον προμηθευτή εντός ενός (1) μήνα από την παράδοση της μονάδας, η υπηρεσία θα πραγματοποιήσει αναλύσεις με δικές της ενέργειες και το ποσό θα παρακρατηθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Αν κατά τις αναλύσεις το παραγόμενο νερό προκύψει ακατάλληλο για πόσιμο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε ενέργεια βελτίωσης απαιτηθεί, ώστε η ποιότητα του παραγόμενου νερού να είναι απόλυτα σύμφωνη με τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε διαφορετική περίπτωση η μονάδα θα κριθεί ακατάλληλη και θα απορριφθεί.

3. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Λειτουργία μονάδας
Η λειτουργία της μονάδας θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας :
•    Φίλτρανση ακατέργαστου για τυχόν  αιωρούμενα στερεά
•    προχλωρίωση νερού δικτύου, και δεξαμενισμός.
•    φίλτρανση νερού δικτύου με φίλτρο θολότητας,
•    φίλτρανση νερού δικτύου (αποχλωρίωση / κατακράτηση οσμών) με φίλτρο ενεργού άνθρα-κα,
•    έγχυση αντικαθαλατωτικού,
•    φίλτρανση νερού δικτύου με φίλτρο φυσιγγίων έως 5  μm,
•    μονάδα επεξεργασίας νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης,
•     τελική επεξεργασία παραγόμενου νερού με διέλευση από φίλτρο ανθρακικού ασβεστίου
•    Χλωρίωση του παραγόμενου νερού για την προστασία της ανάπτυξης μικροβίων από την παραμονή του νερού στην δεξαμενή αποθήκευσης.
•    Δεξαμενή ανοξείδωτη για την αποθήκευση του επεξεργασμένου νερού όγκου 500 lt για το σύστημα των 12.000lt και 250 lt για το σύστημα των 6.000 lt.
•    αντλία ανακυκλοφορίας και διανομής του παραγόμενου νερού
•    συσκευή αποστείρωσης UV για την απολύμανση του νερού ανακυκλοφορίας
•    φίλτρανση κατακράτησης οσμών με δευτερεύον φίλτρο φυσιγγίου ενεργού άνθρακα διάταξη διάθεσης / πώλησης νερού με κερματοδέκτη (ή κάρτα).
•    Ηλεκτρικό πίνακα και ηλεκτρική εγκατάσταση πλήρης η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την εγκατάσταση και σύνδεση των συστημάτων.
•    Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου του συστήματος.

Τα τεχνικά μεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, κλπ) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους διατάξεων και εξαρτημάτων της μονάδας (σωλήνες κατάθλιψης, διατομές, φίλτρα, αντλία υψηλής πίεσης, μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, σωληνώσεις υψηλής και χαμηλής πίεσης, δοσομετρικές αντλίες, χημικά διαλύματα κλπ.), θα είναι αποκλειστικά επιλογές κάθε προμηθευτή ανάλογα με τη σχεδίαση και τη φιλοσοφία του προσφερόμενου συστήματος.

Τα υλικά κατασκευής των διατάξεων που περιγράφονται παρακάτω θα έχουν οπωσδήποτε πολύ υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα χημικά υλικά κλπ. (όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή συνθετικά υλικά) και αποδεδειγμένη καταλληλότητα για χρήση στην παραγωγή και διάθεση πόσιμου νερού.

Φίλτρανση ακατεργάστου νερού
Για την φίλτρανση του ανεπεξέργαστου νερού απαιτείται η τοποθέτηση Προφίλτρου  αιωρούμενων στερεών μεγέθους έως 50μικρών διάστασης 10 ιντσών και εισόδου 3/4‘’ πλαστικό για να έχει αντοχές στην διάβρωση .

Προχλωρίωση νερού δικτύου.
Για την απολύμανση του νερού των δημοτικών δικτύων θα υπάρχει διάταξη προχλωρίωσης, η οποία θα αποτελείται από δοσομετρική αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής με ενσωματωμένο κινητήρα, δεξαμενή συγκέντρωσης του ακατέργαστου νερού κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η απολύμανση του ακατέργαστου νερού καθώς επίσης και η οξείδωση του σιδήρου και μαγγανίου που ενδεχομένως να υπάρχει στο νερό και δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου.

Το χλωριωμένο νερό θα οδηγείται με αντλία προώθησης από την δεξαμενή ακατέργαστου νερού (δεξαμενή χλωρίωσης) στα επόμενα στάδια επεξεργασίας.

Φίλτρανση με φίλτρο παρακράτησης θολότητας (΄΄αμμόφιλτρο΄΄).
Το νερό οδεύει στη συνέχεια προς τα φίλτρα παρακράτησης θολότητας, όπου κατακρατούνται η θολότητα, διάφορα αιωρούμενα σωματίδια, ο οξειδωμένος σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και περιορίζεται η ρυπαρότητα του νερού (SDI) εντός των αποδεκτών για την λειτουργία των μεμβρανών.

Για τη φίλτρανση, χρησιμοποιούνται διαφορετικής σύστασης, κοκκομετρίας και ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιμοποιείται διαφορετικής κοκκομετρίας χαλαζιακό χαλίκι, χαλαζιακή άμμος, και ανθρακίτης. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως κοκκομετρία (mm), πάχος κάθε στρώσης (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού (gr/cm3).

Το νερό θα εισέρχεται από το πάνω μέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει όλα τα στρώμα-τα θα εξέρχεται φιλτραρισμένο από το κάτω μέρος του.

Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής σε τριβές, δεν πρέπει να προσδίδουν χρώμα, γεύση ή οσμή στο νερό. Θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό και πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ.

Ο αριθμός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να ε-ξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και όχι μεγαλύτερη από 15 m/h.

Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται με τη βοήθεια αυτοματισμών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις. Κατόπιν το φίλτρο θα ξεπλένεται και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν απομακρύνθηκε προετοιμάζοντας το πάλι για κανονική λειτουργία. Σχετικά στοιχεία θα δοθούν στην τεχνική προσφορά.

Η λειτουργία κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από κατάλληλο αυτοματισμό που θα διαθέτει η βαλβίδα του φίλτρου (ηλεκτρονική πλακέτα με μικροεπεξεργαστή), ο οποίος θα προγραμματίζεται και θα εκτελεί αυτόματα τους κύκλους απόπλυσης. Με τον προγραμματισμό θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός της διάρκειας και της περιοδικότητας κάθε κύκλου και ο έλεγχος των αντίστοιχων βαλβίδων. Οι διαδικασίες αυτές θα μπορούν να γίνονται και με χειροκίνητες εντολές όταν ο εκάστοτε υπάλληλος το επιθυμεί. Οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν για λόγους ασφαλείας σε χαμηλή τάση 24 V AC και ισχύ.

Τα δοχεία των φίλτρων θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασμένα από βαρέως βιομηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και θα έχουν ονομαστική πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50 % από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ’ ελάχιστο 6 bar.

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα, θα είναι κατασκευασμένα από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας.

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να επιβεβαιώνονται από το προσπέκτους και το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοστασίου κατασκευής του φίλτρου, τα οποία θα υποβληθούν στην τεχνική προσφορά.

Φίλτρανση με φίλτρο ενεργού άνθρακα.
Σκοπός του είναι η κατακράτηση του υπολειμματικού χλωρίου και των παραγώγων της αντίδρασής του με το νερό. Ακόμη έχει την ικανότητα κατακράτησης ουσιών, που βρίσκονται σε ελάχιστη ποσότητα στο νερό και του προσδίδουν οσμή, γεύση, χρώμα κλπ., καθώς και του οργανικού φορτίου .

Για τη φίλτρανση, χρησιμοποιούνται διαφορετικής σύστασης, κοκκομετρίας και ειδικού βά-ρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιμοποιείται διαφορετικής κοκκομετρίας  χαλαζιακό χαλίκι και ενεργός άνθρακας. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως κοκκομετρία (mm), πάχος κάθε στρώσης (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού (gr/cm3). Το νερό θα εισέρχεται από το πάνω μέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα θα εξέρχεται από το κάτω μέρος του. Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων και τις απαιτούμενες ποσότητες που περιέχονται σ’ αυτά.

Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής σε τριβές και δεν πρέπει να προσδίδουν χρώμα, γεύση ή οσμή στο νερό. Θα συνοδεύονται (επί ποινή αποκλεισμού) από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό και πιστοποιητικά καταλλη-λότητας για χρήση σε πόσιμο νερό σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ.

Ο αριθμός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και όχι μεγαλύτερη από 15 m/h.

Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται με τη βοήθεια αυτοματισμών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις. Κατόπιν το φίλτρο θα ξεπλένεται και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν απομακρύνθηκε προετοιμάζοντας το πάλι για κανονική λειτουργία. Σχετικά στοιχεία θα δοθούν στις τεχνικές προσφορές.
Η λειτουργία κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από κατάλληλο αυτοματισμό  που θα διαθέτει η βαλβίδα του φίλτρου (ηλεκτρονική πλακέτα με μικροεπεξεργαστή), ο οποίος θα προγραμμα-τίζεται και θα εκτελεί αυτόματα τους κύκλους απόπλυσης. Με τον προγραμματισμό θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός της διάρκειας και της περιοδικότητας κάθε κύκλου και ο έλεγχος των αντίστοιχων βαλβίδων. Οι διαδικασίες αυτές θα μπορούν να γίνονται και με χειροκίνη-τες εντολές όταν ο εκάστοτε υπάλληλος το επιθυμεί. Οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν για λόγους ασφαλείας σε χαμηλή τάση 24 V AC και ισχύ.

Τα δοχεία των φίλτρων θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασμένα από βαρέως βιομηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και θα έχουν ονομαστική πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50% από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ’ ελάχιστο 6 bar.

Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα, θα είναι κατασκευασμένα από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας.

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά (επί ποινή αποκλεισμού) πρέπει να επιβεβαιώνονται από το προσπέκτους και το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοστασίου κατασκευής του φίλτρου, τα οποία θα υποβληθούν στην τεχνική προσφορά.

Σύστημα τροφοδοσίας αντικαθαλατωτικού.
Στη συνέχεια θα πρέπει να τροφοδοτηθεί αντικαθαλατωτικό (χημικό για την αποφυγή καθα-λατώσεων).

Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από :
–    αυτόματη τροφοδοτική αντλία, διαφραγματικού τύπου, αυτόματης αναρροφήσεως, ρυθ-μιζόμενης παροχής. Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το χημικό διάλυμα που τροφοδοτεί η αντλία θα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά στην διάβρωση υλικά,
–    κάδο διαλύματος (χωρητικότητας τουλάχιστον 100 lt), απ’ τον οποίο θα αναρροφάται το διάλυμα του αντικαθαλατωτικού. Θα είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής πλα-στικό υλικό.

Η έγχυση του αντικαθαλατωτικού θα γίνεται στη σωλήνωση πριν την είσοδο στο φίλτρο α-σφαλείας της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης για την προστασία των μεμβρανών από καθα-λατώσεις και άλλες επικαθίσεις. Το σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού είναι πανο-μοιότυπο με αυτό της χλωρίωσης που περιγράφηκε και περιλαμβάνει μια δοσιμετρική αντλί-α, κάδο του δοσιμετρούμενου χημικού χωρητικότητας 100 λίτρων και φλοτέρ ασφαλείας χα-μηλής στάθμης.

Το προτεινόμενο αντικαθαλατωτικό υλικό θα είναι διαθέτει  έγκριση για χρήση από τους κα-τασκευαστές των μεμβρανών όσο και πιστοποιητικά χρήσης από αναγνωρισμένο οργανισμό για το πόσιμο νερό. Οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά θα παρατίθενται στην τεχνική προ-σφορά του κάθε ενδιαφερόμενου. Επιπροσθέτως,  πρέπει να είναι προκαταχωρημένο και σύμφωνο με τις διατάξεις του κανονισμού REACH να αναφέρεται και ο αριθμός καταχώρη-σης.

Φίλτρανση μέσω φίλτρου φυσιγγίων
Το φίλτρο (ή τα φίλτρα) έχουν ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερου των 5 μm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούμενα στάδια φίλτρανσης ή προ-στέθηκαν κατά την έγχυση των χημικών διαλυμάτων.

Τα φίλτρα αυτά θα περιλαμβάνουν αντικαθιστώμενα φυσίγγια και το κέλυφός τους θα είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό πλαστικό ή συνθετικό για να έχει αντοχές στην διά-βρωση.

Αντλητικό συγκρότημα υψηλής πίεσης.
1. Αντλία
Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αντίστροφης όσμωσης, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη περιστροφική φυγοκεντρική αντλία, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316 ή ανώτερο).

Ο προμηθευτής θα αναφέρει λεπτομερώς κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφερόμενης αντλίας, λαμβάνοντας υπόψη το συνδυασμό με τον προσφερόμενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί.

Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία αντλίας :

 • τύπος αντλίας,
 • παροχή προς επεξεργασία νερού,
 • μανομετρικό,
 • απορροφούμενη ισχύς σε KW,
 • βαθμός απόδοσης,
 • στροφές λειτουργίας.
 • υλικά κατασκευής.

Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αντλίας καθώς και οι επιδόσεις της, θα υπο-βάλλονται συνοδευόμενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων.

Ηλεκτροκινητήρας αντλίας υψηλής πίεσης.
Ο ηλεκτροκινητήρας θα εξασφαλίζει την κίνηση της αντλίας υψηλής πίεσης, θα είναι κλει-στού τύπου, τριφασικός, κατάλληλης και κλάσης μόνωσης.

Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία κινητήρα :

 • τάση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα
 • τύπος ηλεκτροκινητήρα,
 • ρεύμα λειτουργίας,
 • ονομαστική ισχύς,
 • στροφές λειτουργίας,
 • βαθμός απόδοσης.
 • κλάση μόνωσης,
 • εκκίνηση (τύπος).
 • διάταξη προστασίας.

Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες του ηλεκτροκινητήρα καθώς και οι επιδόσεις του θα υποβάλλονται συνοδευόμενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων.

Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης .
Το νερό μετά το συγκρότημα υψηλής πίεσης θα εισέρχεται με υψηλή πίεση στις οσμωτικές μεμβράνες όπου διαχωρίζεται :
α. στο επεξεργασμένο νερό (προϊόν) το οποίο θα οδηγείται στη διαδικασία μετακατεργασίας και αποθήκευσης και
β. στο συμπύκνωμα που θα απορρίπτεται και θα οδηγείται προς το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου.

Ο συνολικός αριθμός των μεμβρανών που θα απαιτηθούν για τη συγκεκριμένη παραγωγή, εξαρτάται από τον τύπο τους και τον σχεδιασμό της μονάδας (οι προμηθευτές θα παρουσιά-σουν λεπτομερή υπολογιστικά στοιχεία).

Επιθυμητό είναι, για την τελική εφαρμογή να απαιτείται η χαμηλότερη δυνατή πίεση λει-τουργίας, γεγονός που θα καταπονεί λιγότερο την μονάδα (και ιδιαίτερα τις μεμβράνες) και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μονάδων.

Η συσκευή θα συνοδεύεται από τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης και λίστα ανταλ-λακτικών εξαρτημάτων.

Η διάταξη των μεμβρανών θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση σε αυ-τές. Η αντικατάσταση οποιασδήποτε μεμβράνης θα γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η α-ποσύνδεση άλλων εξαρτημάτων ή διατάξεων.
Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα υψηλής πίεσης (εισαγωγή των μεμβρα-νών και εξαγωγή συμπυκνώματος), θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (ή καλύτερης ποιότητας), ενώ το επεξεργασμένο νερό (προϊόν) θα εξέρχεται με σωλη-νώσεις από συνθετικό υλικό (κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό).

Ο συντελεστής απόφραξης των μεμβρανών (fouling factor), θα ληφθεί 5 % ετησίως, για τρι-ετή λειτουργία ανεξάρτητα αν η μονάδα εργάζεται συνεχώς ή εποχιακά. Ο προμηθευτής συ-νεπώς θα εγγυηθεί για την δυνατότητα της απαιτούμενης ημερήσιας παραγωγής των 6 m3 για κάθε μονάδα με τον παραπάνω συντελεστή απόφραξης, για χρονικό διάστημα τριετούς συ-νεχούς λειτουργίας.

Στο συγκρότημα των μεμβρανών θα υπάρχει διάταξη δειγματοληψίας νερού στη γραμμή προϊόντος.

Σύστημα μετακατεργασίας.
Το σύστημα θα αποτελείται από φίλτρο, αποτελούμενο από δοχείο κατασκευασμένο από υ-λικό με υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες, πίεση και διάβρωση το οποίο θα περιέχει ανθρακι-κό ασβέστιο (CaCO3), το οποίο θα διαλύεται προοδευτικά κατά την διέλευση του παραγόμε-νου νερού, προσδίδοντάς του τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Το ανθρακικό ασβέστιο που θα χρησιμοποιηθεί, θα συνοδεύεται οπωσδήποτε από πιστοποι-ητικά καταλληλότητας για χρήση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού.

Χλωρίωση του παραγόμενου νερού .
Για την απολύμανση του παραγόμενου νερού θα υπάρχει διάταξη μεταχλωρίωσης, η οποία θα αποτελείται από δοσομετρική αντλία διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής με ενσωματωμένο κινητήρα, ώστε να επιτυγχάνεται η απολύμανση του παραγόμενου νερού   και δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου κοινό με το δοχείο της προχλωρίωσης.

Δεξαμενή αποθήκευσης πόσιμου νερού-ανακυκλοφορία-αποστείρωση.
Εντός του οικίσκου θα βρίσκεται δεξαμενή αποθήκευσης του πόσιμου νερού κατασκευασμέ-νη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ανώτερης ποιότητας, χωρητικότητας
500 lt για το σύστημα των 12.000 lt και 250 lt για το σύστημα των 6.000 lt .
Η προώθηση του παραγόμενου νερού από την δεξαμενή αποθήκευσης για διάθεση θα γίνεται με την βοήθεια κατάλληλου κυκλοφορητή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ανώτερης ποιότητας, που θα οδηγεί το νερό μέσω συσκευής UV κατάλληλης παροχής τουλάχιστον 300 l/h σε συνεχή ανακυκλοφορία για την συνεχή απολύμανση του ή προς την μετέπειτα διανο-μή, που είναι η αποχλωρίωση του νερού από κατάλληλο φίλτρο κυτταρίνης- άνθρακα κα-τάλληλης παροχής το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε κέλυφος 10” και διατομής εισόδου-εξόδου 1”,για την συγκράτηση του χλωρίου και των οσμών από το αποθηκευμένο παραγό-μενο νερό και στη  συνέχεια  θα οδηγείται  στην τελική διάθεση (σύστημα αποστείρωσης UV, υδρομετρητης, διάταξη κερματοδέκτη)σε ανοξείδωτο κρουνό.

Σύστημα αποστείρωσης με λυχνία UV.
Η διάταξη αυτή θα αποστειρώνει πλήρως το παραγόμενο νερό, καταστρέφοντας το DNA των παθογόνων μικροβίων που πιθανώς παρουσιαστούν στο παραγόμενο νερό. Θα έχει δυ-νατότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 300 l/h και θα εγκατασταθεί πριν την του πόσιμου νε-ρού στο κοινό.
Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή που θα περιλαμβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, πίνακα εντοπισμού βλαβών κλπ..

Στο σημείο διάθεσης του νερού (κάτω από τον ανοξείδωτο κρουνό) θα υπάρχει ανοξεί-δωτη βάση με σχάρα αποχέτευσης για τις τυχόν υπερχειλίσεις κατά το γέμισμα των δοχείων.

Ηχομόνωση – Θερμομόνωση.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των λειτουργικών θορύβων σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεδομένου ότι οι μονάδες είναι πιθανό να εγκατασταθούν κοντά σε κατοικημένες περιοχές (κατοικίες ή τουριστικές μονάδες).
Για το λόγο αυτό κάθε οικίσκος θα φέρει ηχομόνωση. Εάν παρ’ όλ’ αυτά δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να μονωθεί επί πλέον (τα τοιχώματα του οικίσκου ή τα περισσότερο θορυβώδη εξαρτήματα όπως η αντλία υψηλής πίεσης), ώστε να περιοριστούν στα επιτρεπόμενα όρια οι εκπομπές θορύβου.
Ως μέγιστο αποδεκτό όριο εκπομπής θορύβου, ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα 1 του άρ-θρου 2 του Π.Δ. 1180/81, τα 45 Db.

Υδρομετρητής.

Στην έξοδο του παραγόμενου νερού θα τοποθετηθεί υδρομετρητής ½΄΄, για την παρακολούθηση και την καταγραφή των ποσοτήτων του παρεχόμενου νερού.

Διάθεση πόσιμου νερού.
Στον οικίσκο θα υπάρχει ηλεκτρονική διάταξη ελεγχόμενης παροχής νερού με χρήση κέρμα-τος ,η οποία θα φέρει ψηφιακή οθόνη ένδειξης λειτουργίας (ευδιάκριτη και την ημέρα), στην οποία θα αναγράφεται το ποσό των κερμάτων που δέχεται.

Θα αναγνωρίζει όλες τις υποδιαιρέσεις κερμάτων του Ευρώ και θα έχει δυνατότητα προ-γραμματισμού της ποσότητας του νερού που θα παρέχει ανάλογα με το νόμισμα που δέχεται (χωρίς όμως να δίνει πολλαπλάσια ποσότητα νερού στην περίπτωση που δεχθεί κέρμα πολ-λαπλάσιας αξίας από την προρυθμισμένη).
Ο αρχικός καθορισμός τιμής / ποσότητας θα προσδιοριστεί από τον Δήμο.
Η διάταξη του κερματοδέκτη (αναγνώστης κερμάτων, υποδοχή κερμάτων, έξοδος απορριπτό-μενων κερμάτων κλπ.), θα έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης σε ανεξάρτητο ανοξείδωτο πάνελ, ώστε σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας εντός υφιστάμενου κτιρίου, να είναι δυνατή η προσαρμογή του σε θυρίδα που θα διανοιχθεί στον τοίχο για το σκοπό αυτό (και παράλληλα να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αλλαγής θέσης αν παραστεί ανάγκη).
Η μονάδα θα ενσωματώνει οπωσδήποτε δυνατότητα παράκαμψης της διάταξης παροχής με κερ-ματοδέκτη, ώστε να είναι δυνατή ή ελεύθερη παροχή νερού (κατ’ επιλογή ή σε περίπτωση βλά-βης του μηχανισμού του κερματοδέκτη).
Σε περίπτωση που η διάταξη παροχής νερού λειτουργεί με κάρτα, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην προσφορά.
Ηλεκτρική εγκατάσταση.  Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει κάθε απαραίτητη για την σω-στή η και ασφαλή λειτουργία της μονάδας διάταξη.
Θα περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας με όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισμού και ασφά-λειας / προστασίας της μονάδας (γενικό διακόπτη φορτίου, διακόπτη επείγουσας παύσης λει-τουργίας, ενδεικτικές λυχνίες, αυτόματες ασφάλειες, ρελέ  διαρροής κλπ.), γειώσεις, γραμμές φωτισμού, εσωτερικό φωτιστικό σώμα, εξωτερικό ανοξείδωτο φωτιστικό σώμα στεγανό, 2 στεγανοί ρευματοδότες, στεγανοί διακόπτες φωτισμού, ανεμιστήρας εξαερισμού (διαμέτρου τουλάχιστον 30 cm), σταθεροποιητής και επιτηρητής τάσης δικτύου (ώστε να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας σε περίπτωση πτώσεων τάσης και γενικά παροχής κακής ποιότητας ρεύματος δικτύου), καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας.
Πίνακας ελέγχου.
Η μονάδα θα φέρει τον δικό της πίνακα ελέγχου και θα  ισχύει:
Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας (CE).
Με τον πίνακα θα συνδέονται όλες οι διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα ελέγχου, ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της μονάδας.  Θα είναι ηλεκτρονικός, με ενσωματωμένο  PLC  και θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας δηλαδή προεπεξεργασία νερού, αφαλά-τωση και τελική επεξεργασία παραγόμενου νερού.
Οι λειτουργίες και οι συναγερμοί (alarm) θα παρουσιάζονται επί ποινή  αποκλεισμού στον πίνακα με ενδεικτικές λυχνίες και αντίστοιχες ενδείξεις.
Ο πίνακας θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της μονάδας, αν ξε-περαστούν κάποια όρια, ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα.
Ο πίνακας ελέγχου (επι ποινή αποκλεισμού) θα τροφοδοτείται με χαμηλή τάση  και θα είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα ισχύος για ασφάλεια για τον χρήστη

θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας των μονάδων, δηλαδή :

 • τροφοδοσία – προκατεργασία νερού δικτύου : (λειτουργία φίλτρων θολότητας και ενερ-γού άνθρακα, δοσομετρητών, ποιότητα τροφοδοτούμενου / προεπεξεργασμένου νερού κλπ.),
 • επεξεργασία νερού (διάταξη υψηλής πίεσης – αντίστροφης όσμωσης) : (λειτουργία συ-γκροτήματος υψηλής πίεσης, διάταξη αντίστροφης όσμωσης, προγραμματισμός απόπλυ-σης μεμβρανών κλπ).,
 • μετακατεργασία παραγόμενου νερού (έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού, φίλτρα μετακατεργασίας στάθμη δεξαμενής αποθήκευσης παραγόμενου νερού κλπ).

Για όλα τα παραπάνω ελεγχόμενα μεγέθη, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίη-σης συναγερμού (alarm) και διακοπής της λειτουργίας των μονάδων όταν ξεπεραστούν τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας.

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης σε βάθος χρόνου (για 15έτη τουλάχιστον), ο προμηθευτής  δεν θα παραδώσει απλά ένα χειρόγραφο έντυπο καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας.
Μαζί με την εγκατάσταση , θα παραδοθεί από τον προμηθευτή ειδικό πρόγραμμα παρακο-λούθησης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (δεν περιλαμβάνεται ο υπολογιστής), σε λογισμικό ανεπτυγμένο από τον προμηθευτή με το πρόγραμμα αυτό, θα είναι δυνατή όχι μόνο η ηλε-κτρονική καταγραφή και η εκτύπωση των παραμέτρων λειτουργίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμεί ο χρήστης αλλά και η εκτύπωση γραφικών παραστάσεων των παραμέ-τρων λειτουργίας οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον κάθε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.

Όργανα ελέγχου.
Στις μονάδες θα τοποθετηθούν όργανα ελέγχου τα οποία  θα επιτηρούν πλήρως τα στάδια :

τροφοδοσίας – προεπεξεργασίας νερού δικτύου (παράμετροι λειτουργίας φίλτρων, καθαρι-σμός αυτών, ποιότητα τροφοδοτούμενου νερού κλπ),

επεξεργασίας νερού με την διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης (λειτουργία συγκροτήμα-τος υψηλής πίεσης και οσμωτικών μεμβρανών, απόπλυση μεμβρανών κ.ά.),

μετακατεργασίας παραγόμενου νερού (έλεγχος ποιότητας και σύστασης παραγόμενου νερού, διατάξεις μετακατεργασίας, κλπ.).

Κατά τη λειτουργία των μονάδων θα πρέπει να ελέγχονται συνεχώς οι εξής παράμετροι :

 • pH τροφοδοτούμενου νερού δικτύου,
 • REDOX τροφοδοτούμενου προεπεξεργασμένου νερού,
 • θερμοκρασία τροφοδοτούμενου νερού,
 • πίεση τροφοδοτούμενου νερού,
 • αγωγιμότητα παραγόμενου νερού,
 • pH παραγόμενου νερού,
 • παροχή παραγόμενου νερού.

Όργανα ελέγχου που θα πρέπει να τοποθετηθούν είναι τα εξής :

 • μανόμετρο στην είσοδο κάθε φίλτρου (θολότητας, ενεργού άνθρακα, φυσιγγίων και αν-θρακικού ασβεστίου),
 • μανόμετρο στην έξοδο κάθε φίλτρου,
 • ψηφιακό μετρητή pH στην γραμμή παρεχόμενου νερού δικτύου (πριν τις μεμβράνες) α-ποτελούμενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller,
 • ψηφιακό μετρητή pH στην γραμμή παραγόμενου νερού (μετά τις μεμβράνες) αποτελού-μενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller,
 • ψηφιακό θερμόμετρο προκατεργασμένου νερού πριν τις μεμβράνες,
 • θερμόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού εισόδου πριν τις μεμβράνες
 • μανόμετρο πριν το σύστημα υψηλής πίεσης,
 • μανόμετρο πριν τις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης,
 • μανόμετρο στην έξοδο του παραγόμενου από τις μεμβράνες νερού,
 • διακόπτη χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης,
 • διακόπτη υψηλής πίεσης στην είσοδο των μεμβρανών,
 • διακόπτη υψηλής πίεσης παραγόμενου νερού στην έξοδο των μεμβρανών,
 • ψηφιακό αγωγιμόμετρο αποτελούμενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, με κλίμακες 0 – 200 μS/cm και 0 – 2000 μS/cm, στη γραμμή παραγόμενου νερού,    το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου της μονάδας ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα ισχύος του συστήματος.
 • οποιοδήποτε όργανο κρίνεται απαραίτητο – ακόμη και αν δεν αναφέρεται – για τον πλή-ρη έλεγχο, την ασφαλή λειτουργία και την προστασία των μονάδων και κυρίως του προ-σωπικού.

Τα όργανα μέσω του πίνακα ελέγχου, θα διακόπτουν τη λειτουργία των μονάδων αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, η υπέρβαση των καθορισμένων ορίων.

Όλες οι παραπάνω διατάξεις ελέγχου και προστασίας, θα αποτυπώνονται ευκρινώς και ανα-λυτικά στο Διάγραμμα Ροής που θα υποβληθεί με την προσφορά.

Διατάξεις ασφαλείας.

Για την προστασία των μονάδων από τυχόν εκτός των καθορισμένων παραμέτρων λειτουρ-γία τους. Οι διατάξεις ασφαλείας σε απόλυτο συντονισμό με τον πίνακα ελέγχου, θα εξα-σφαλίζουν την δυνατότητα εκπομπής σημάτων συναγερμού (alarm) ή και διακοπής της λει-τουργίας των μονάδων αν αυτό χρειαστεί.

Οι διατάξεις αυτές είναι :

 • μαγνητοθερμικός διακόπτης προστασίας ηλεκτροκινητήρα αντλίας υψηλής πίεσης,
 • θερμικό προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα,
 • συναγερμός χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης,
 • συναγερμός υψηλής πίεσης στην είσοδο των μεμβρανών,
 • συναγερμός υψηλής πίεσης στην έξοδο των μεμβρανών,
 • συναγερμός από εκτός ορίων τιμή του pH στην είσοδο των μεμβρανών και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας των μονάδων,
 • συναγερμός χαμηλής στάθμης στα δοχεία χημικών διαλυμάτων,
 • συναγερμός λόγω ύπαρξης ελεύθερου χλωρίου (τιμή REDOX) στην είσοδο των μεμβρα-νών και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας των μονάδων,
 • συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας προεπεξεργασμένου νερού στην είσοδο των μεμβρα-νών,
 • συναγερμός υψηλής αγωγιμότητας παραγόμενου νερού στην έξοδο των μεμβρανών,
 • συναγερμός από εκτός ορίων τιμή του pH στην γραμμή παραγόμενου νερού,
 • συναγερμός χαμηλής στάθμης στις προχλωρίωσης και μεταχλωρίωσης του νερού και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας της μονάδας,
 • συναγερμός υψηλής στάθμης στις δεξαμενές παραγόμενου νερού και στη συνέχεια δια-κοπή της λειτουργίας της μονάδας,
 •  σύστημα προστασίας όλων των αντλιών από ΄΄εν ξηρώ΄΄ λειτουργία,
 • οποιοσδήποτε άλλη διάταξη αυτοματισμού – ακόμη και αν δεν αναφέρεται – η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των μονάδων και κυρίως την προστασία του προσωπικού.

Οικίσκος.
Οι μονάδες θα παραδοθεί εντός προκατασκευασμένου οικίσκου ο οποίος θα είναι καινού-ριος, εντελώς αμεταχείριστος και θα έχει ενσωματωμένη διάταξη διάθεσης – πώλησης νερού στους κατοίκους.

Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένους χαλυβοδοκούς κατάλληλης διατομής σχη-ματίζοντας σχήμα κύβου, ενισχυμένος με δευτερεύοντες δοκούς όπου απαιτείται, σχηματίζο-ντας ένα στιβαρό άκαμπτο πλαίσιο

Τα τοιχώματα θα διαμορφωθούν από προκατασκευασμένα φύλλα (πάνελ), κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής συνθετικό υλικό μη αγώγιμο, με εξαιρετικές μηχανικές, χημικές και θερμοηχομονωτικές ιδιότητες. Τα πάνελ θα περιβάλλουν το πλαίσιο, προσδίδοντας επιπλέον αντοχή και ασφάλεια στο σύνολο.

Η βάση του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένη επίσης από γαλβανισμένους χαλυβδοδοκούς, πάνω στους οποίους θα τοποθετηθεί δάπεδο από κόντρα πλακέ (τύπου θαλάσσης) πάχους τουλάχιστον 18 mm, στην επιφάνεια του οποίου θα στρωθεί τάπητας από πλαστικό υλικό για επιπλέον αδιαβροχοποίηση.

Για την οροφή θα χρησιμοποιηθούν πάνελ οροφής, με επιπλέον νευρώσεις για αντοχή στις κάμψεις και την άμεση απορροή των υδάτων.

Τα πάνελ θα έχουν άριστη συναρμογή, ώστε η κατασκευή των τοιχωμάτων και της οροφής (με χρήση και κατάλληλων ρητινών στεγανοποίησης) να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα.

Η εσωτερική διάταξη των συστημάτων σε σχέση με τις διαστάσεις του οικίσκου (μήκος, πλάτος, ύψος), θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή εργονομία ώστε να μην εμποδίζεται η άνεση στην κίνηση του προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οικίσκων θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε κάθε προσφορά.

Ο οικίσκος θα έχει πόρτα και παράθυρο κατασκευασμένα από αλουμίνιο βαμμένα με ηλε-κτροστατική βαφή. Η πόρτα θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και το παράθυρο κιγκλίδωμα. Το χρώμα των οικίσκων θα είναι επιλογή κάθε Δήμου.

Οι μονάδες θα εδράζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση από σκυρόδεμα. Ο τρόπος στήριξης θα ασφαλίζει απόλυτα την κατασκευή, λαμβάνοντας υπόψη τους θυελλώδεις ανέ-μους που επικρατούν στον νησιωτικό χώρο. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα ενημερώσει έγκαι-ρα τον Δήμο για τις διαστάσεις και κατασκευαστικές λεπτομέρειες της βάσης στήριξης του οικίσκου.

Δοκιμές λειτουργίας.

Κατά την παραλαβή, ο προμηθευτής θα λειτουργήσει πλήρως κάθε μονάδα για χρονικό διά-στημα δέκα (10) ημερών, μετά το πέρας του οποίου θα παραδώσει σε κάθε Δήμο ακριβή και λεπτομερή στατιστικά μεγέθη λειτουργικών δαπανών (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χημικών ουσιών και αναλώσιμων γενικότερα κλπ), απ΄ όπου θα προσδιορίζεται με ακρίβεια το πραγματικό κόστος του παραγόμενου νερού (€/m3).

Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν επίσης πολλαπλές δοκιμές κατά τις οποίες θα ε-λεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήματα των μονάδων και ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Για το σκοπό αυτό θα τίθεται σκόπιμα οι μονάδες εκτός παραμέτρων λειτουργί-ας (επηρεάζοντας σκοπίμως μεγέθη όπως στάθμες δεξαμενών, πιέσεις λειτουργίας, περιεκτι-κότητα χλωρίου, όρια ph κ.ά.), ώστε να διαπιστωθεί η ευαισθησία και αξιοπιστία των αυτο-ματισμών ελέγχου και προστασίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν οι συνδέσεις με τα δίκτυα πα-ροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού δικτύου, παραγόμενου νερού και νερού προς άρδευση.

Ο προμηθευτής θα προχωρήσει με δικές του δαπάνες σε δειγματοληψίες του παραγόμενου νερού, για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων χημικών και μικροβιολογικών αναλύσε-ων, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να συμφωνούν απαραίτητα με τις ισχύουσες υ-γειονομικές διατάξεις.

(βλ. http://www.kalymnos.gov.gr/poliths/2011-07-18-23-27-52/47-kentriki-selida/234–l-21-r)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: