Στατιστικά

  • 38,538 hits

Top Posts & Pages

Advertisements

Στόχοι, Σχεδιασμός και Αρχές στην τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος


Η τιμολόγηση της χρήσης των υδάτων θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των υδάτων ως ζωτικού φυσικού πόρου, την κοινωνικο – οικονομική κατάσταση στην υπό μελέτη περιοχή και τις σύγχρονες τάσεις τιμολογιακής πολιτικής. Η τιμολόγηση της χρήσης του νερού πρέπει να εξυπηρετεί τους ακόλουθους βασικούς στόχους:
 Επαρκή πρόσβαση στο ζωτικό πόρο του νερού για κάθε μέλος της κοινωνίας
 Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των υδατικών πόρων, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα
 Αποδοτικότητα (efficiency) και αποτελεσματικότητα (effectiveness) από τη χρήση του πόρου
Οι βασικοί αυτοί στόχοι θα εξυπηρετηθούν με το σχεδιασμό τιμολογιακής πολιτικής η οποία θα επιτυγχάνει:
 Την ανάκτηση του συνολικού κόστους νερού για κάθε χρήση.
 Τη δημιουργία ουσιαστικών κινήτρων για εξοικονόμηση νερού και συνετή χρήση των υδατικών πόρων.
 Μακροπρόθεσμη αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
 Να αντανακλά το ουσιαστικό περιβαλλοντικό κόστος και κόστος πόρου αποδίδοντάς το στο χρήστη που το «προκαλεί».
 Να προσαρμόζεται στις περιόδους λειψυδρίας που πιθανά προκύπτουν.
 Να λαμβάνει υπόψη το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο εντός του οποίου χρησιμοποιούνται οι υδατικοί πόροι.

Οι βασικές αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν την τιμολογιακή πολιτική της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης είναι οι εξής:

Ιεράρχηση στην κάλυψη του συνολικού κόστους.
Η επιδίωξη της άμεσης κάλυψης του συνολικού κόστους της υπηρεσίας ύδρευσης- αποχέτευσης θα δημιουργούσε προβλήματα προσαρμογής των χρηστών για το λόγο αυτό προτείνεται η σταδιακή επιδίωξη της κάλυψης.
Πλήρης κάλυψη του χρηματοοικονομικού κόστους
Οι αρμόδιοι φορείς δεν πρέπει να ακολουθούν αναποτελεσματικούς τρόπους λειτουργίας που
συνεπάγονται υψηλά χρηματοοικονομικά κόστη. Την αναποτελεσματική αυτή λειτουργία όμως, όπου και όταν συμβαίνει, δεν πρέπει και δεν μπορεί να την υποστεί ο χρήστης. Για αυτό το λόγο πριν την εφαρμογή της κάλυψης τουλάχιστον του χρηματοοικονομικού κόστους πρέπει να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητά του (cost-effective- αποδοτική λειτουργία των παρόχων). Όταν εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των παροχών τότε μπορεί να σχεδιαστούν τιμές που να καλύπτουν τουλάχιστον το χρηματοοικονομικό κόστος.
Σχεδιασμός των τιμών που να αντανακλούν τα εξωτερικά κόστη
Οι τιμές που θα ορισθούν σε κάθε χρήση πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα αποκαλούμενα εξωτερικά κόστη, τα οποία συνεπάγεται η συγκεκριμένη χρήση. Πρέπει να δοθεί έμφαση έτσι ώστε η κάθε χρήση να επιβαρύνεται με το κόστος που αυτή προκαλεί και μόνο αυτό. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην αρχή της δίκαιης κατανομής του εξωτερικού κόστους. Δεν πρέπει να εξαιρεθούν από τη σχετική τιμολόγηση χρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει επαρκής
πληροφόρηση.
Εποχιακή διάκριση τιμών
Η κατανάλωση στις περιόδους αιχμής πρέπει να μετράται και υψηλότερες τιμές να επιβάλλονται. Ένα αποτελεσματικό σύστημα τιμολόγησης θα εκτιμούσε αυξημένες τιμές κατά το ποσοστό που η υψηλή ζήτηση επηρεάζει το μέσο κόστος παροχής νερού. Επειδή αυτή η εκτίμηση είναι μάλλον ανέφικτη συνίσταται να γίνεται αύξηση στη χρέωση της κατανάλωση της περιόδου αιχμής μεσοσταθμικά από 20% – 50% ανάλογα με την αύξηση της κατανάλωσης και τη φυσιολογία της υδροδότησης.
Τιμολόγηση στη βάση σταδιακά αυξανόμενων τιμών επί της σταδιακά αυξανόμενης κατά κεφαλήν κατανάλωσης
Τα εφαρμοζόμενα σήμερα συστήματα increasing block rates δεν λαμβάνουν υπόψη την κατά κεφαλή κατανάλωση και την σύνθεση των νοικοκυριών39. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα νοικοκυριά που έχουν σχετικά μεγαλύτερο αριθμό μελών να αντιμετωπίζουν πραγματικές τιμές νερού που είναι υψηλότερες ανά m3. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται το σύστημα τιμολόγησης των increasing block rates το οποίο λαμβάνει σαφώς υπόψη των αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού και εξυπηρετεί ουσιαστικότερα τον στόχο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα block rates θα οριστούν στη βάση της κατά κεφαλή κατανάλωσης. Τα νοικοκυριά θα τιμολογούνται στη βάση της σύνθεσής τους, καθώς τα κατά κεφαλή block rates θα πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των μονίμων ατόμων του νοικοκυριού.

(βλ. Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κεντρικής Μακεδονίας και ΥΠΕΚΑ ΚΥΑ 172594/24-12-2013)

Advertisements

Γιατί η χώρα μας προχώρησε εσπευσμένα στα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της….


Με αφορμή την καταδίκη της Ελλάδας στις 19 Απριλίου 2012 για τη μη εμπρόθεσμη (μέχρι το τέλος του 2009) ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, σε εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά), το ΥΠΕΚΑ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η Οδηγία 60/2000/ΕΚ εκδόθηκε το 2000 και έδινε χρονικό περιθώριο 9 ετών στα Κράτη Μέλη για την σταδιακή ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών, τόσο των προπαρασκευαστικών δράσεων (ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο, προσδιορισμός λεκανών απορροής και Υδατικών Διαμερισμάτων, προκαταρκτικές εκτιμήσεις πιέσεων και επιπτώσεων, καθορισμός και θέση σε λειτουργία δικτύου παρακολούθησης κλπ) όσο και της κύριας δράσης κατά την τελευταία τριετία (2006-2009) που θα αφορούσε στην κατάστρωση, διαβούλευση και έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης, τα οποία μετά την ολοκλήρωσή τους, τον Δεκέμβριο του 2009, θα έπρεπε να υποβληθούν στην ΕΕ τον Μάρτιο του 2010. Από τις αρχές του 2010 η πολιτική ηγεσία του νεοσύστατου τότε ΥΠΕΚΑ επεσήμανε την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας και την αδράνεια της περιόδου 2000-2010. Ειδικότερα, η Οδηγία ενσωματώθηκε πλήρως στο Εθνικό Δίκαιο με μεγάλη καθυστέρηση, μετά από παρέλευση επτά ετών, το 2007, ενώ πολλές από τις προπαρασκευαστικές δράσεις είχαν γίνει είτε με ελλιπή τρόπο (προσδιορισμός λεκανών απορροής και υδατικών διαμερισμάτων, ανάλυση πιέσεων επιπτώσεων) ή δεν είχαν γίνει καθόλου (προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της Οδηγίας δίκτυο παρακολούθησης). Και φυσικά η κύρια δράση που σχετίζεται με την κατάστρωση, διαβούλευση και έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης και που, σύμφωνα με την εμπειρία των άλλων Κ.Μ αλλά και την μετέπειτα Ελληνική, απαιτούσε χρονική διάρκεια 2-3 ετών, δεν είχε καν προγραμματιστεί. Λογική συνέπεια όλων αυτών ήταν τον Μάρτιο του 2010 η ΕΕ να μην αποδεχθεί ως Διαχειριστικά Σχέδια τα όσα στοιχεία (με βάση τις μέχρι τότε μελέτες) υπέβαλε η χώρα μας και να την παραπέμψει (μαζί και με ορισμένες άλλες χώρες) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αναμενόμενο επίσης ήταν το αποτέλεσμα της εκδίκασης της υπόθεσης, που αποτυπώνεται στην πρόσφατη καταδικαστική απόφαση της 19/4/2012, καθώς με την απόφαση, που σχετίζεται με την παραπομπή του 2010, στην ουσία απλά επικυρώνεται η διαπίστωση του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν ολοκλήρωσε τα Σχέδια Διαχείρισης μέχρι το τέλος του 2009, ενώ το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του (όπως το ίδιο αναφέρει στην απόφασή του) ενδεχόμενες μετέπειτα ενέργειες και δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας. Είναι όμως αυτές οι μετέπειτα ενέργειες και δράσεις που αφορούν στην ουσία των πραγμάτων, θα καθορίσουν την εξέλιξη της υπόθεσης και θα αποτρέψουν μια δεύτερη καταδίκη και την συνεπαγόμενη επιβολή προστίμου. Και κατά συνέπεια αξίζει τον κόπο να παρατεθεί μια επιγραμματική παρουσίαση των ενεργειών που έχουν γίνει κατά την τελευταία διετία:

 Για τα Σχέδια Διαχείρισης έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, και να είμαστε το στάδια της διαβούλευσης των διαχειριστικών σχεδίων για 10 Υδατικά Διαμερίσματα (από τα συνολικά 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας). Η οριστικοποίηση και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων προϋποθέτουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, που αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2012. Για 4 Υδατικά Διαμερίσματα (Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου) η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προχώρησε σε επαναπροκήρυξη κατόπιν απόφασης του ΣτΕ. Για τα ΔΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας έχει κατακυρωθεί η ανάθεση και εντός του Απριλίου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με διάρκεια μέχρι το τέλος του 2012. Για τα ΔΣ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου έχουν εκδικαστεί οι ενστάσεις, με προοπτική την έναρξη εκπόνησης των σχεδίων τον Μάιο και ολοκλήρωσής τους στο τέλος του 2012. Η εξέλιξη αυτή είναι γνωστή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ τα οποία έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
Σε ότι αφορά άλλες δράσεις που σχετίζονται με την Οδηγία 60/200/ΕΚ και τις θυγατρικές της Οδηγίες
 Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ η τεχνική έκθεση με τίτλο «Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας: περίοδος αναφοράς 2000-2008»
 Με ενοποίηση και επέκταση των επιμέρους δικτύων παρακολούθησης συγκροτήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης, με 2000 σημεία δειγματοληψίας σε 1500 υδάτινα σώματα, το οποίο έχει τεθεί σε σταδιακή λειτουργία από τον Μάρτιο του 2012
 Για την αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων έχει εκδοθεί σχετική ΚΥΑ (που αποτελεί εν μέρει ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας) η οποία καθορίζει τα απαιτούμενα όρια για 93 ουσίες προτεραιότητας και άλλες χημικές ενώσεις. Με ΥΑ καθορίστηκαν επίσης ανώτατες επιτρεπτές τιμές για τα υπόγεια ύδατα
 Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ως αποτέλεσμα των επαφών με τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα, την αξιολόγηση του προγράμματος παρακολούθησης των νιτρικών στα υπόγεια ύδατα και των εκτιμήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών έχει εισηγηθεί την ένταξη 21 νέων περιοχών στον κατάλογο των ευπρόσβλητων ζωνών και στα προγράμματα νιτρορύπανσης. Η σχετική ΚΥΑ έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφών από τους συναρμόδιους Υπουργούς.
 Η συνεργασία με τις γειτονικές μας χώρες και ειδικότερα την Βουλγαρία και την Τουρκία για τα διακρατικά ύδατα έχει περάσει από το στάδιο των αφηρημένων διακηρύξεων προθέσεων σε συγκεκριμένες δράσεις κοινών επιτροπών και ομάδων εργασίας που ανταλλάσουν πληροφορίες και πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις.

 Έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες εκθέσεις στην ΕΕ για τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών ενώ ήδη λειτουργεί βάση δεδομένων, με δυνατότητα πρόσβασης από το ευρύ κοινό, στην οποία καταγράφονται και αξιολογούνται τα λειτουργικά αποτελέσματα των ΕΕΛ.
 Ως προς την εφαρμογή τριών ακόμα σημαντικών Οδηγιών της ΕΕ που αφορούν στις πλημμύρες, τη Θαλάσσια Στρατηγική και την προστασία των υδάτων κολύμβησης αντίστοιχα η εξέλιξη είναι απόλυτα συμβατή με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί καθώς:
 Η Οδηγία για τις πλημμύρες έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο το καλοκαίρι του 2010 και έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί εμπρόθεσμα (22 Μαρτίου 2012) η πρώτη δράση εφαρμογής της που σχετίζεται με τον βάσει ιστορικών δεδομένων προκαταρκτικό προσδιορισμό των ευαίσθητων σε πλημμυρικά φαινόμενα περιοχών.
 Η Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική έχει ενσωματωθεί με νόμο στο Εθνικό Δίκαιο τον Ιούλιο του 2011, έχει συγκροτηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο Εθνική Επιτροπή και εκπονείται και θα ολοκληρωθεί και υποβληθεί το καλοκαίρι του 2012 (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα) η προκαταρκτική εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των θαλάσσιων περιοχών.
 Έχει ολοκληρωθεί και είναι ήδη διαθέσιμο μέσω διαδραστικού ιστοτόπου το Μητρώο των Υδάτων Κολύμβησης, σε εφαρμογή των προβλέψεων της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας.
 Τέλος αξίζει να αναφερθούν και δράσεις του ΥΠΕΚΑ που χωρίς να απορρέουν από άμεσες Κοινοτικές δεσμεύσεις βρίσκονται σε συνάφεια με ανάλογες δράσεις που παράλληλα προωθούνται στην ΕΕ και είναι καθοριστικές για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, όπως είναι η μέσω θεσμικών και χρηματοδοτικών εργαλείων προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, της αξιοποίησης της λυματολάσπης και της εξοικονόμησης νερού, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης κατ οίκον. Και φυσικά την καθοριστική σημασία που έχει για την προστασία της δημόσιας υγείας και του υδάτινου περιβάλλοντος η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών σε περισσότερους από 220 οικισμούς, με προϋπολογισμό 2 δις. Ευρώ.
Η απλή αυτή επιγραμματική παράθεση των κύριων ενεργειών της τελευταίας διετίας αρκεί για να καταδείξει την ραγδαία πρόοδο σε σύγκριση με την προγενέστερη περίοδο. Μία πρόοδο που κατ επανάληψη έχει αναγνωρισθεί από τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα και έχει δημιουργήσει ένα πολύ πιο θετικό κλίμα, που με τη σειρά του δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποτροπή ενδεχόμενων μελλοντικών περιπετειών με την Κοινότητα. Ταυτόχρονα, που ίσως είναι και το
σημαντικότερο, δημιουργεί το απαιτούμενο υπόβαθρο ώστε σύντομα η χώρα μας να είναι σε θέση να επιτύχει την ορθολογική διαχείριση των υδατικών της πόρων και την ακόμα
αποτελεσματικότερη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας


Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας Στην παρούσα αναρτώνται τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της διαβούλευσης. Το περιεχόμενο της παρούσας ανανεώνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων.  Στα … Continue reading

Ανάκτηση κόστους νερού ύδρευσης


// Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ το συνολικό κόστος που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών παροχής ύδατος αποτελείται από τα εξής μέρη: • Χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο περιγράφεται σε όρους κόστους κεφαλαίου, κόστους λειτουργίας και συντήρησης δικτύου και διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις παροχής υδρευτικού και αρδευτικού ύδατος • Κόστος φυσικών πόρων, που σχετίζεται με … Continue reading

Ελ. Συν. ΠΡΑΞΗ 264/2013 – Οι ΔΕΥΑ δεν ανήκουν στο στενό ούτε και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Εφαρμογή ενιαίου μισθολόγιου και στις ΔΕΥΑ με αναγνώριση πραγματικής προϋπηρεσίας και μισθούς αναφοράς της 31-12-2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ (ΣΤ΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΡΑΞΗ 264/2013 Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου Σκέφθηκε κατά το νόμο Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ με την 98/18.4.2013 πράξη επιστροφής αρνήθηκε τη θεώρηση του 24, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης … Continue reading

Τιμολόγηση νερού ύδρευσης στις βιομηχανικές ζώνες της χώρας μας.


1.  Η τιμή πώλησης του κυβικού μέτρου (m3) ύδατος καθορίζεται ανά τετράμηνο ή εξάμηνο, η έναρξη του οποίου συμπίπτει με την περίοδο χρέωσης, δεν αποκλεί­εται όμως να καθοριστεί και για μικρότερες χρονικές περιόδους, ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης. 2.  Το κόστος άντλησης ανά (m3) υπολογίζεται λαμ­βάνοντας υπόψη τις λειτουργικές δαπάνες άντλησης νερού, τις δαπάνες … Continue reading

ΠΡΑΞΗ 266/2013 – Επιβλέποντες μελετών του Ν. 3316/2005 επιτρέπεται να είναι μόνο μηχανικοί ΠΕ της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ (ΣΤ΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΠΡΑΞΗ 266/2013 Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε με την 93/27.12.2012 πράξη της να θεωρήσει το 252, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα … Continue reading

Recent posts

May 2018
M T W T F S S
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: